Středa 16. června 1993

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, diskuse byla velice věcná a korektní a velmi kvalitní, takže možná některé věci, jak byly původně navrženy, nebude nutné zopakovat.

Podávám pozměňovací návrh v následujícím znění: V § 4 odst. 2 navrhuji místo znění společné zprávy vrátit se k textu vládního návrhu, jinak řečeno soudce by nebyl stíhán ani pro správní delikt.

V § 6 musím říci, že alternativně navrhuji vrátit se v celém textu k vládnímu návrhu. Byla zde velmi přesvědčivá argumentace paní kolegyně Röschové, vzdor tomu se domnívám, že vláda jistě věděla proč činí, co činí.

V § 7 odst. 2 písm. c) mám za to, že není logické, aby byl jiný režim pro soudce Ústavního soudu. Nevím, proč by měli být dáni do pozice, že by byli postihování za nedbalostní trestní čin. Čili v písm. c) dávám návrh, aby byl přijat text dle vládního návrhu.

Pan ministr měl i určité návrhy k § 11, ale ty nakonec nepodávám, a proto jsem i vděčen panu dr. Výbornému, že mě přece jen upozornil, že en bloc by se to nemělo podávat.

K § 29: Zde v brilantní řeči v podstatě obhájila vládní návrh paní dr. Röschová. Alternativně tedy buď můj návrh zní tak, aby se v § 29 dosavadní text zaměnil za text vládního návrhu. Pokud toto neprojde, budu podporovat návrh, který v této věci a velice zevrubně, velice správně, s hlubokou znalostí věci podala dr. Röschová, tzn. tečka za slovem "advokátem". Snad jen k odkazu, tam musí být také ten odkaz na zákon o advokacii, který tam chybí, ale to jistě předkladatelé dodělají.

K § 64: Pan kolega Grulich, který odešel, se zmýlil, protože já k § 64 odst. 1 písm. b) jsem již před tím navrhoval navrátit se k vládnímu návrhu. Pokud by toto neprošlo, podával jsem alternativní pozměňovací návrh na skupinu jedné pětiny poslanců či jedné pětiny senátorů, což věřím, že bylo již zaznamenáno, ale navíc dávám v úvahu nebo navrhuji, aby bylo připojeno písmeno e) a vloženo slovo "vláda". Je celkem logické, že může nastat situace, že přijmeme zákon, který v zásadě bude nerealizovatelný, nevykonatelný a nutíme tím vlastně vládu k tomu, že bude činit cosi, co ani nelze činit. Čili já soudím, že tam ta vláda je na místě, ať už vláda jakákoli, i v budoucnu, kdyby se změnily poměry sil, tj. na místě.

§ 64 odst. 2: Dávám pozměňovací návrh, aby jako písmeno a) bylo vloženo slovo "prezident ", ostatní názvy by byly přečíslovány a jako poslední písmeno f) "zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku ". K § 96 podávám alternativní návrh, buď přijmout text vládního návrhu, který je myslím naprosto přesný. Uvážíme-li i text společné zprávy, tak po pravdě řečeno by prezident mohl být postihován pro velezradu teprve tehdy, aby nastal následek, např. tehdy, až by byla narušena celistvost republiky, ale v té době už by zřejmě byla taková atmosféra, že by ho nikdo nemohl pro velezradu postihovat. Čili vládní návrh je korektní, nicméně musím říci, že ještě lepší je návrh pana poslance Dobala. Neprošel-li by první pozměňovací návrh, my podpoříme návrh poslance Dobala.

Pokud se týče platů soudců, pana ministra nepodporuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Prosím pana poslance Bílého, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Vraný.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedající, zástupče vlády, kolegyně a kolegové, chtěl bych říci, že jak my, poslanci opozice, tak zřejmě i vy, poslanci vládní koalice, jste pocítili za půl roku nepříjemnou neexistenci Ústavního soudu. Soudní moc jako třetí moc ve státě je velmi důležitá a především i ta moc, která vlastně kontroluje, zda ústava je aplikována, zda je zde zpětná vazba k zákonům a celé hierarchii Ústava - zákony - běžné zákony a potom obecné právní předpisy.

Obnovený klub Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko přivítal, že se vláda podjala aktivně tohoto úkolu a přijala návrh, který nás příjemně překvapil svojí odvážností. Řekl bych, že v původním znění, jak byl předložen vládou, se nám zdál tento zákon přijatelný. Zvlášť i proto, že je z zde i v procesních předpisech chráněna samospráva, která je naší hlavní náplní, našeho klubu a naší volební strany. Víte, že samospráva se tedy provádí na základě zákona, a je potřeba, aby tento zákon byl správný, aby opravdu mohl samosprávný celek fungovat odpovídajícím způsobem, aby nemohl být zneužíván zákon k tomu, aby správu de facto vylučoval a činil jen správou na papíře.

Proto navrhuji, aby v souladu s vládním zákonem bylo zařazeno do § 64 společné zprávy jako písmeno c), tedy mezi navrhovatelem a zrušením zákona zastupitelstvo vyššího samosprávného celku, tedy jako písmeno c) a ostatní písmena by pokračovala dál jako d) a e).

Stejně tak si myslím, že se velmi podstatně dotýkají obecné právní předpisy fungování jednotlivých vyšších územních samosprávných celků. Tam můžeme sledovat nejvíce možností, jakými by mohl orgán exekutivy výrazně zasahovat do samosprávy občanů určitého celku.

Proto navrhuji, aby i zde byl zařazen bod c), tedy zastupitelstvo vyššího samosprávného celku, a odpovídajícím způsobem přečíslovány další odstavce, resp. písmena, a to další písmena pod písmenem d) a e).

Další návrh je - a ten byl už vlastně přednesen poslancem Kačenkou a chtěl bych ho jen podpořit - aby z nového písmena b), bývalého písmena c) podle smyslu mého návrhu bylo tedy vypuštěno označení "senát Ústavního soudu", aby takto mohlo činit plénum Ústavního soudu. Všechny návrhy, které jsem přednesl, považujte za stanovisko klubu Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Bílému, prosím pana poslance Vraného, aby se ujal slova. Připraví se pan kolega Mašek.

Poslanec Jan Vraný: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si předložit pouze jeden pozměňující návrh. Nejprve několik slov úvodem. Za závažnou závadu se dá považovat, že projednávaný zákon nereaguje na nejasnou právní situaci, která vznikla po rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky. Podle ústavního zákona o způsobu zániku federace převzal pravomoci Ústavního soudu na území České republiky Nejvyšší soud ČR. Ten však tuto funkci nevykonával, neboť ústavní zákon o způsobu zániku federace pozbyl od 1. 1. 1993 právní sílu ústavního zákona a stal se pouhým zákonem. Z téhož důvodu vznikly oprávněné pochybnosti o pravomocích Nejvyššího soudu v této oblasti. Přesto však byly v mezidobí podány různé návrhy směřující k Nejvyššímu soudu ČR, které měly charakter návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem.

Nyní tedy zařazuji svůj pozměňovací návrh a navrhuji zařazení nového § 148 a další pak přečíslovat. Znění § 148 je toto. "Ústavní soud je oprávněn zahájit řízení také ve věcech, které byly uplatněny v období od 1. 1. 1993 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, měly charakter návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem a splňují podmínky předepsané tímto zákonem pro zahájení řízení před Ústavním soudem."

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vranému. Prosím pana poslance Maška, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Řezáč.

Poslanec Ivan Mašek: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se nejprve vyjádřit k licitaci, která zde probíhá ohledně § 64 písm. b), kde je řada návrhů na různé počty poslanců či senátorů, kteří mohou podat návrh na zrušení zákona nebo jednotlivých ustanovení. Domnívám se, že jediný návrh, který je skutečně smysluplný, je návrh, který podal pan poslanec Dobal, to je, aby toto písmeno b) bylo vyškrtnuto. Kromě důvodů zpolitizování jednání u Ústavního soudu bych chtěl k tomu vznést ještě jeden argument. Domnívám se, že je v zájmu této země a je úkolem tohoto parlamentu, aby úcta k zákonům byla zachovávána, aby úcta k zákonům, která byla otřesena desetiletími, ve kterých některé zákony nebyly zákony ve skutečném slova smyslu, nýbrž kodifikovaným bezprávím, aby tato úcta se znovu ve společnosti zakotvila. V případě, že zůstane možnost, aby političtí činitelé, kterými jsou poslanci a senátoři, podávali Ústavnímu soudu návrhy na zrušení zákonů nebo jejich ustanovení proto, že se abstraktně domnívají, že jsou v rozporu s ústavou nebo jinými ústavními zákony, mám za to, že dojde k zpochybnění právní jistoty, a to v tom smyslu, že zákon, který nabude účinnosti a proti kterému bude podán takový návrh Ústavnímu soudu, nebude v té chvíli povinnými osobami dodržován tak, jak by dodržován být měl.

K tomu, co říkám, mě vede zkušenost především s lustračním zákonem a dále s jinými zákony, např. restitučními, zejména v oblasti zemědělství. Ačkoliv se domnívám, že politický boj má být omezen na ta místa kam patří, nikoli zaváděn před institut Ústavní soud, domnívám se zároveň, že je třeba chránit politickou soutěž a politickou scénu. Proto bych chtěl podat pozměňovací návrh, který se týká § 73 odst. 1. V tomto paragrafu, který se vztahuje k článku 87 odst. 1 písm. j) ústavy, se hovoří o tom, že Ústavní soud rozhoduje o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiná rozhodnutí, týkající se činnosti těchto stran, jsou ve shodě s ústavními nebo jinými zákony. Když jsme pracovali na ústavě, měl jsem za to, že toto ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. j) je toho typu, že Ústavní soud takováto rozhodnutí o rozpuštění nebo omezení činnosti politické strany bude posuzovat obligatorně, tedy bez návrhu. Vzhledem k tomu, že v podaném návrhu zákona je § 73, který tuto moji domněnku vyvrací, to je - je nutno, aby Ústavnímu soudu byl podán návrh ve věci, domnívám se, že se vloudila chyba do odst. 1 tohoto paragrafu. Říká se totiž, že politická strana je oprávněná podat návrh, jestliže tvrdí, že rozhodnutí o jejím rozpuštění není ve shodě s ústavními nebo jinými zákony. Zkušenost z posledních let mě vede k tomu, že politická strana v takové krizové chvíli, kdy by došlo k rozhodnutí o jejím rozpuštění, či k omezení činnosti, taková politická strana se velmi pravděpodobně štěpí na několik frakcí a každá z těchto frakcí o sobě tvrdí, že je touto politickou stranou. Bylo by velmi obtížné v té chvíli posuzovat, kdo vlastně je ta politická strana, která podle odst. 1 § 73 může podat návrh. Domnívám se, že je v zájmu ochrany politické soutěže třeba tento odstavec upravit v tomto znění: "Každý je oprávněn podat návrh podle čl. 87 odst. 1 písm. j) ústavy, jestliže tvrdí, že rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se její činnosti není ve shodě s ústavními nebo jinými zákony." Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Maškovi. Prosím pana poslance Řezáče, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dnes je to přesně půl roku, co jsme 16. prosince 1992 přijali Ústavu České republiky a schválením vládního návrhu zákona o Ústavním soudu vlastně dojde k významnému naplnění důležitého orgánu ochrany ústavnosti. Mám několik pozměňovacích návrhů, z nichž některé jsou vlastně již připojením se k návrhům některých předřečníků.

Za prvé je to § 6 odst. 2 - známá námitka prezidenta republiky Václava Havla, souhlasím s tím, co zde řekla paní poslankyně Röschová. Mám za to, že je nutno učinit změnu a navrhuji rovněž, aby slovo "nedal" bylo nahrazeno "dal". Tedy, aby nečinnost senátu po stanovenou lhůtu 60 dnů znamenala ze zákona konkludentní souhlas s jmenováním soudce Ústavního soudu.

Za druhé rovněž souhlasím s návrhem poslankyně dr. Röschové k § 29 a současně i k § 30. Zde ovšem považuji za svoji povinnost sdělit, že jsem advokátem, a proto se cítím podjatým k tomuto návrhu. Je však nepochybně pravdou, že komerční právník i notář neposkytují v rámci zákonů uvedených pod čarou, tedy oněch zvláštních předpisů, právní pomoc v plném rozsahu, nevykonávají tedy ani příslušné zkoušky, které by zahrnovaly celý právní řád, a Ústavní soud by byl jinak nucen zkoumat v každém případě, zda daná právní věc před Ústavním soudem nepřekračuje rozsah, ve kterém by mohl komerční právník nebo notář poskytovat právní pomoc. Navíc může dojít k řadě případů, kdy např. komerční právník by podával návrh Ústavnímu soudu, který by se týkal podnikání, ale současně by bylo zasaženo základní lidské právo nebo svoboda, v jehož rozsahu již komerční právník poskytovat právní pomoc nemůže. Domnívám se, že právní pomoc a zastupování před Ústavním soudem by měl poskytovat jedině advokát, tedy jediný, kdo může poskytovat právní pomoc univerzálně, v rozsahu celého právního řádu.

Činím tedy stejný návrh k § 29 a současně stejný návrh i k § 30 odst. 1 navrhovaného zákona.

Další můj návrh se vlastně týká nejčastěji zatím diskutované věci, tj. § 64 odst. 1 písm. b) vládního návrhu. Nejdříve bych chtěl říci, že nesouhlasím s mým předřečníkem poslancem ing. Maškem. Proč by zde mělo jít o nějakou hrozbu politizace? Soudní ochrana ústavnosti je v podstatě projednáváním ústavního práva a základních práv a svobod zajištěných v ústavním právu naší republiky Ústavním soudem.

Co je to ústavní právo? Ústavní právo - jak to říkají Španělé - je el derecho politico, tj. politické právo. Ústavní právo je řád pro politické děje. Je naprosto adekvátní a správné, aby poslanci měli možnost právním a demokratickým způsobem v demokratickém a právním státě kvalifikovanou menšinou, kvalifikovaným počtem podávat návrhy na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení Ústavnímu soudu.

V tomto směru navrhuji dva alternativní návrhy: Za a) navrhuji, aby počet poslanců a senátorů v § 64 odst. 1 písm. b) byl stejný jako v § 64 odst. 2 písm. b). To znamená nejméně 25 poslanců nebo nejméně 10 senátorů.

Alternativa b) pro případ, že by alternativa a) nebyla přijata: Navrhuji, aby šlo o skupinu nejméně 34 poslanců a skupinu nejméně 14 senátorů. Odůvodnění: Jak již zde správně řekl kolega poslanec dr. Grulich, platí, že platné usnesení může přijmout Poslanecká sněmovna nejméně jednou třetinou poslanců, tj. 67 poslanci. To znamená, že nadpoloviční většina z těchto 67 poslanců, tedy 34 poslanců, může schválit platné usnesení svými hlasy, stejně tak jako event. obyčejný zákon.

Mám tedy za to, že v žádném případě počet poslanců, kteří by měli být oprávněni podat návrh Ústavnímu soudu na zrušení ústavního zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení, nemůže překročit číslo 34. Za rozumnější považuji alternativu a), tj. 25. Počet senátorů 14 vyplývá ze stejné úvahy, tedy nejméně jedné šestiny, což je 14 senátorů.

Můj poslední návrh se týká § 96, kde souhlasím s návrhem poslance Dobala, neboť mám za to, že je nedůstojné, aby velezrada byla definována i slovy "proti vážnosti a důstojnosti jeho úřadu ". Rovněž navrhuji, aby text § 96 končil za slovy "základním svobodám ". Zbytek návrhu by byl vypuštěn.

Konečně souhlasím i s návrhem poslance Dobala, který zde hovořil o tom, že by mělo být připuštěno separátní vótum, jak on tady říká termínem dissent opinion, tj. obvyklý postup u obecných soudů s tím, že by ovšem před Ústavním soudem mělo skutečný smysl, aby separátní vótum, včetně právního názoru ve vztahu k enunciátu i odůvodnění, bylo připojeno k vlastnímu nálezu, a tak to bylo i při vyhlášení oznámeno. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Řezáčovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Payne. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Koháček.

Poslanec Petr Koháček: Chtěl bych jen upozornit na usnesení České národní rady, kde každý řečník by měl uvést případný střet zájmů k projednávanému tématu, zvláště pak pokud jde o zastupování před Ústavním soudem. To jsem měl na mysli. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pokud jsem zaznamenal, tak to někteří z předřečníků učinili, včetně kolegy Řezáče. Slovo má pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážený pane ministře, vážení kolegové a kolegyně, dovolte, abych vstoupil do tohoto příspěvku jakousi úvahou - snad etickofilozofickou - o tom, že v minulých desetiletích u nás bylo téměř nemístné, aby se hovořilo o smrti, nemoci apod. Však také ti, kdo byli v takové situaci, byli odklizeni z očí, rovněž tak postižení byli odklizeni z očí, aby se o nich nevědělo.

To se samozřejmě promítalo i do našeho právního řádu a náš právní řád víceméně nepočítal s tím, že by lidé také někdy umírali. Alespoň se s tím nepočítalo na místech, kde by to bylo patřičné.

Dovolte, abych se nyní zamyslel nad § 90, kde se hovoří o opravném prostředku v situacích, kdy poslanec je ve sporné situaci, zda byl, či nebyl zvolen do parlamentu. Otázka je, co se děje v několika případech, které máme v tomto návrhu zákona zmíněny, jestliže poslanec během řešení opravného prostředku zemře.

Domnívám se, že je to situace velice vážná, protože tam jde jednak o čest tohoto poslance - byl-li např. nařčen z toho, že byl neprávem zvolen apod., posléze zemře. Myslím si, že by měl být tento případ dotažen do konce, aby se vědělo, zda byl zvolen, byť by hned vzápětí zemřel, či zda zvolen nebyl, zda zemřel jako poslanec, či neposlanec.

Má to ovšem i praktické důsledky, protože ve hře mohou být záležitosti imunitní, které mohou mít i značný finanční dopad. Může se jednat i o dopad, který následně se potom může vztahovat i na případné pozůstalé.

Chtěl bych poukázat na to, že u prezidenta vláda s úmrtím počítá. To se snad v historii již ukázalo, že někteří prezidenti zemřeli. Počítá se s tím, že i když prezident zemře, může pozůstalý do 30 dnů požádat o to, aby se v řízení pokračovalo, aby spor týkající se prezidenta byl dořešen. Myslím si, že stejně by se mělo postupovat u poslanců a senátorů. Proto si dovolím navrhnout některé změny v § 90.

V § 90 by odst. 1 a 2 zůstal přibližně ve stejném znění, ale vložil by se nový odstavec 3. Pro jistotu přečtu plné znění § 90, jak ho navrhuji: "§ 90 - odst. 1: V případě opravného prostředku podle § 85 odst. 1 písm. a) Ústavní soud řízení zastaví, jestliže ten, kdo opravný prostředek podal, jej vzal zpět."

Následoval by odstavec druhý: "Odst. 2: V případě opravného prostředku podle § 85 odst. 1 písm. b) Ústavní soud řízení zastaví, jestliže ten, kdo opravný prostředek podal, jej vzal zpět, nebo jestliže se poslanec nebo senátor, jehož se opravný prostředek týkal, vzdal mandátu." Vkládal by se odstavec třetí, který by měl toto znění: "Ústavní soud řízení zastaví také tehdy, jestliže poslanec nebo senátor, jehož se opravný prostředek týkal, zemřel. Požádá-li o pokračování řízení manžel nebo příbuzný v řadě přímé do jednoho měsíce od úmrtí, v řízení se pokračuje."

Podobná změna by se potom měla provést také v § 94. Tam máme odstavec 2, který pojednává o případném úmrtí. Ten by byl nepatrně zjednodušen a vkládal by se také odstavec třetí. Odstavec druhý by zněl: "Ústavní soud řízení zastaví, jestliže navrhovatel vzal svůj návrh zpět nebo jestliže poslanec nebo senátor, o jehož mandát jde, zánik mandátu uznal."

Odstavec 3 by měl stejné znění jako odstavec třetí, který jsem navrhoval v § 90. Proto jej nemusím opakovat.

Nakonec v § 98, kde máme větu, kterou jsem také využíval při tvorbě svého návrhu, kde se říká, že v případě prezidenta manžel nebo příbuzný v řadě přímé do jednoho měsíce požádá o pokračování řízení, v řízení se pokračuje. Není ovšem jasné, odkdy se lhůta jednoho měsíce počítá. Navrhuji, aby se počítala ode dne úmrtí. Proto navrhuji vložit do odstavce dvě za slova "nebo příbuzný v řadě přímé do jednoho měsíce" slova "od úmrtí".

Úmrtí koho je, myslím, v kontextu dostatečně zřetelné. Tolik tedy k problému úmrtí, zejména poslanců a senátorů, což se skutečně přihodit může. To je celý pozměňovací návrh, který jsem chtěl přednést. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Payneovi a prosím pana poslance Navrátila, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Navrátil: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, já nepřicházím k tomuto místu s pozměňovacím návrhem, ale spíše chci polemizovat s pozměňovacím návrhem a s názory, jaké je podpořily, tedy s pozměňovacím návrhem Dr. Röschové a s názory Dr. Vyvadila a Dr. Řezáče. Již ze složení těchto zástupců je zřejmé, že se nejedná o politický problém.

Chtěl bych říci, že znění, které se dostalo do společné zprávy, je určitým kompromisním řešením, ale že toto znění již v podstatě bylo obsaženo v jednom z původních návrhů legislativní rady vlády. O co se v ní jedná?

Český právní řád dosud upravuje poskytování právní pomoci a zastupování před soudy a jinými orgány, které rozhodují spory o právu, třemi zákony. Je to jednak zákon ČNR 128/1990 Sb., o advokacii, jednak je to zákon ČNR 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované a pak i zákon ČNR 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti. Postavení i činnost všech tří uvedených právních stavů je podle těchto zákonů rovnocenné a v případě zákona o advokacii a zákona o komerčních právnících i právní úprava provedená v těchto zákonech je téměř identická.

Liší se od sebe pouze rozsahem, v jakém mohou jednotlivé stavy právní pomoc poskytovat. Pokud jde o komerční právníky, pak ustanovení v § 2 odst. 1 zákona 209 se vymezuje toto tak, že komerční právník poskytuje právní pomoc fyzickým a právnickým osobám ve věcech souvisejících s jejich podnikatelskou činností jako nezávislé povolání, a to tím, že poskytuje právní poradu, případně zpracovává právní rozbory, sepisuje jiné listiny, zastupuje v řízení před soudy, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, orgány hospodářské arbitráže a státní správy, popř. v řízení před jinými orgány.

Já jsem si dovolil citaci tohoto ustanovení proto, ne že bych vás podceňoval, že neznáte právní řád, ale proto, že se zde v různých rovinách hovoří o tom, co ten který právník komerční, advokát či notář může provádět a zda se vůbec může vyskytnout kauza, která by došla až k řešení před Ústavním soudem.

Já se domnívám, že může tato kauza nastat, a proto se domnívám také, že by nebylo logické, aby komerční právník nebo advokát, který vede klientovu kauzu až po Nejvyšší soud, měl v tomto okamžiku ustoupit jen z tohoto důvodu, že by bylo vyloučeno jeho další zastupování před

Ústavním soudem, a na toto místo by nastoupil advokát, který by nebyl ve věci prakticky obeznámen. Jistěže to může být věcí různých názorů, proto já přednáším tento svůj názor.

Myslím si, že pokud totiž občanský soudní řád, nejen zákony upravující výkon profese těchto právních stavů, vyjadřuje jejich rovné postavení, a to tak, že právní zástupci po zvolení klientem mohou zastupovat u všech stupňů soudu, pak by tedy tato nelogičnost byla zvlášť zvýrazněna. Dokonce se domnívám, že by mohla být i určitým způsobem vykládána jako diskriminace.

Pokud se dostaneme do roviny odůvodňování, proč by tedy měl na tomto místě zastupovat klienta pouze advokát, já ať už z uvedených důvodů nebo z žádných jiných věcných hledisek nevidím žádný specifický důvod k vytváření jakéhosi nadřazeného postavení advokátů v zastupování těchto klientů, či těchto stížností, a to přesně v tom rozsahu, jak je uvedeno v návrhu v § 29, včetně odkazu pod čarou. Neobstojí tudíž tvrzení, že navrhovanou úpravou, tak jak ji navrhuje Dr. Röschová, by měly docházet před Ústavní soud pouze, abych tak řekl, čisté věci a neobstojí ani úvaha, že v souvislosti s podnikatelskou činností by nebylo možné ustanovit stěžovateli právního zástupce. I když ne všechny tyto důvody zde nebyly řečeny, já na ně reaguji v této šíři proto, že i pokud jde o tuto otázku, byla předmětem různých úvah a sporů, včetně dlouhého projednávání v ústavně právním výboru.

Ještě závěrem mi dovolte jednu poznámku. Navrhovatelka tady této změny, Dr. Röschová, pokud si dobře vzpomínám, byla i navrhovatelkou jiného znění, v průběhu projednávání ústavně právním výborem, nebudu citovat přesně, ale obsahem tohoto návrhu bylo, aby zastupovat klienta v jeho věcech před Ústavním soudem mohly prakticky všechny osoby s vysokoškolským vzděláním právního směru. Proto vidím obrat o 180 stupňů, jestliže zde podává návrh zcela opačný, a já se musím přiznat, že já jsem proti jejímu původnímu návrhu byl taktéž, protože se domnívám, že nelze, aby každá osoba, byť s právním vysokoškolským vzděláním, do tohoto procesu obhajoby nebo zastupování vstupovala.

Proto bez toho, že bych jakýkoli návrh podával v této věci, se domnívám, že řešení, které je uvedeno ve společné zprávě, je řešením skutečně spravedlivým. Na závěr mi dovolte, abych uvedl to, co jsem měl snad uvést v úvodu, nejsem ani komerčním právníkem, ani notářem nebo advokátem. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Navrátilovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Matulka.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP