Úterý 15. června 1993

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, domnívám se, že přijetí takového usnesení je právně nemožné, protože nemůžeme doporučovat vládě, aby zasahovala do nájemního vztahu, protože nájemní smlouva je mezi pronajímatelem a nájemcem a vláda nemůže ani na základě našeho usnesení měnit práva a povinnosti vznikající z občanského nebo obchodního zákoníku. Bylo by to v rozporu s těmito základními kodexy. Navrhuji proto, abychom odmítli toto usnesení.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Řezáčovi, hlásí se pan poslanec Ježek Tomáš.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, vážení kolegové, rovněž nedoporučuji, aby toto usnesení bylo přijato, neboť ho považuji za ponížení parlamentu, neboť parlament doporučuje vládě to, co právě odmítl sám udělat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ježkovi, další hlasy do rozpravy k tomuto usnesení nejsou. Rozpravu uzavírám. Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje na závěr rozpravy ještě něco podotknout, než budeme o předloženém usnesení hlasovat.

Poslanec Ludvík Motyčka: Domnívám se, že pan kolega Řezáč nemá pravdu, že se nezasahuje do smluvních vztahů, vládě se doporučuje, aby svým resortním ministrům uložila přistupovat jednotlivě k problémům, které by vznikly v takových případech, kdy u privatizované jednotky se očekává, že bude privatizována nebo bude schválen privatizační projekt během krátké doby, a v té době, že končí nájemní vztah, aby v takovýchto případech zakladatelé podniků, které jsou zakladateli a podniky, kde stát má majoritu, postupovaly takovým způsobem, aby prodloužily tento nájemní vztah. Čili nejedná se o vztupování a rušení existujících smluvních vztahů.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Motyčkovi, k faktické poznámce se hlásí pan poslanec Vyvadil. Podtrhuji, že rozprava byla uzavřena, takže jen faktické poznámky týkající se možnosti nebo nemožnosti hlasování atd. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jiří Vyvadil: Žádost na pana místopředsedu vlády, na kterého se vždycky v krizových okamžicích výkladu práva obracím, aby, protože předtím jako poslanec hlasoval pro tento návrh a on může rozpravu samozřejmě opět otevřít, se vyjádřil k této možnosti zda to možné je, či není, protože já vím, že v ústavně právním výboru toto doprovodné usnesení přijato bylo. Mě by zajímalo nyní momentálně skutečně stanovisko místopředsedy vlády, jestli je to možné. Prosím.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Pan poslanec Ortman, předpokládám, že jde o faktickou poznámku, rozprava nebyla otevřena.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedo, jistě je vám známo, že jako předseda klubu mohu vystoupit v kterýkoliv okamžik, čili tak činím.

Myslím, že je třeba reagovat na to, co řekl kolega Řezáč, a navíc si myslím, že jde o rozpor s listinou, která je součástí ústavního pořádku. A proto bych byl rád, kdyby místopředseda vlády odpovědný za legislativu se vyjádřil k úkolu, který byl svěřen vládě. Věřím, že se vyjádří objektivně. (Hluk v lavicích, smích.)

Předseda PSP Milan Uhde: Je to druhá výzva. Pan místopředseda vlády pan dr. Kalvoda, i bez toho bych mu slovo udělil. Prosím, pane místopředsedo, máte příležitost.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nemyslím, že je dobrý parlamentní zvyk tato hra na kvíz, protože v každém případě tím otevírám rozpravu, což nechci, ale musím, neboť to říká jednací řád, respektive činím tak. Už jednou jsem byl vyzván předsedou jednoho klubu, Klubu Občanské demokratické aliance, abych podal právní posudek. Já jsem ho odmítl prostě proto, že závazný výklad práva podávat nemohu, nemůže ho podávat téměř nikdo kromě Ústavního soudu. Takže sice kvituji velmi rád zájem pánů kolegů poslanců o můj názor, ale chci zdůraznit, že se jedná jenom o můj názor, který není vůbec závazný a je stejně dobrý jako špatný, jako názor kteréhokoliv poslance.

Domnívám se, že ten problém by asi zasloužil trochu podrobnějšího studia, aspoň v mém případě, protože já k tomu problému přistupuji v podstatě poprvé. Nebyl jsem účasten jednání ústavně právního výboru ani argumentů, které tam byly vzneseny.

Podle mého názoru vláda nebo člen vlády či jeho resort vykonává práva, která mu přísluší z titulu zakladatele, tam je jistě možné, aby nějakým způsobem disponoval s volným prostorem v budově, a to s prostorem, který se uvolní, protože skončí onen dvouletý v uvozovkách řečeno "nájem". Nemyslím si, že je nutno vládu zavazovat nebo lépe řečeno doporučovat takovouto aktivitu, protože takováto aktivita by měla být i v intencích dobrého hospodáře. Tedy tak, pokud tímto hospodářem bohužel nějaký resort ještě je, pak by si měl nějakým takovým nebo podobným způsobem počínat a pokud nikoliv, pak by to měl zdůvodnit. Ale nemyslím si, že usnesení, které tady bylo předneseno, by bylo nesporné z hlediska právního, jak se o tom zmiňoval pan kolega Řezáč, a z hlediska věcného myslím, že tak či onak by mělo zůstat exekutivě, aby ona sama dobře hospodařila tam, kde jí to bohužel ještě z titulu, o kterém jsem mluvil, přísluší, a je samozřejmě kontrolována parlamentem v poloze ústavní.

Takže nepodám v žádném případě závazný výklad, ba ani poučený názor, protože s touto otázkou se dostávám do kontaktu právě teď, ale byl-li jsem vyzván, považuji za slušné reagovat. Nemyslím si, že tento zvyk vyzývat členy vlády, aby řekli svůj názor, když se vlastně míní, aby otevřeli rozpravu, byl takto zastírán. Nicméně učinil jsem tak pro svoji velkou úctu k parlamentní demokracii a k parlamentní praxi, která by se však neměla odvíjet tímto směrem. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Kalvodovi. Rozprava je otevřena a všichni právníci mají mravní povinnost přihlásit se do rozpravy a pokračovat v ní. (Smích.)

Pan poslanec Řezáč jako první, prosím.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, nemám žádnou pochybnost o tom, že by bylo vůbec možné přijmout takovéto usnesení a ocituji jen několik ustanovení Listiny základních práv a svobod:

"Čl. II odst. 2: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

Čl. IV odst. 1: Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod."

Nelze žádným usnesením ani nařízením vlády omezovat výkon vlastnického práva vlastníka nemovitosti, která se má pronajímat, protože vlastnické právo lze omezovat jen na základě zákona a za náhradu. Vláda nemůže na základě usnesení parlamentu zasahovat do nájemního vztahu, jak jsem již uvedl.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Řezáčovi. Pan poslanec Výborný se hlásil.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, bude to nepochybně roztomilá debata, když budou vystupovat jen právníci. Ostatním doporučuji, aby opustili sněmovnu.

Rád bych poznamenal jenom krátce. Dvakrát zde zaznělo, že toto usnesení, které by měla přijmout Poslanecká sněmovna, vychází z usnesení ústavně právního výboru. Chci připomenout, že tomu tak není, ústavně právní výbor takové usnesení nedoporučuje. Nevím, zda by to učinil, neboť já sám mám jisté výhrady k formulacím, které jsou tam obsaženy. Je to usnesení hospodářského výboru. Tím končím, hlasujte každý, jak sám uznáte za vhodné.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému, hlásí se pan poslanec Kryčer.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedo, dámy a pánové, nevidím důvody vést právní diskutaci. To, co chci říci, je pouze osvětlení celé problematiky. V podstatě se pouze jedná o to, aby v okamžiku, kdy vyprší dvouletý pronájem, a kdy nastane určitá časová proluka zcela pravděpodobně, protože nikdo v procesu privatizace nezaručí, aby měsíc, dva, půl roku - tak, jak to všeobecně bývá, všichni tu praxi znáte - nezely prázdné, špinavé výlohy do ulic a nikdo neměl možnost tuto jednotku obhospodařovat. O nic jiného zde prostě nejde. Tak se prosím dívejte na tento návrh usnesení.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji za tento hlas panu poslanci Kryčerovi. Pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Nechci dlouho unavovat, ale myslím, že tam bylo slovo doporučuje a jakmile je tam slovo doporučuje, tak nikdo nikoho nezavazuje. Takže nevím, o čem je řeč, a myslím, že je možné tuto rozpravu téměř ukončit. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Čestmír Hofhanzl.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nechci se vyjadřovat meritorně k usnesení. Myslím si, že je zbytečné, obdobně jako pan předseda vlády. Ale rád bych se vyjádřil ke snahám pana poslance Řezáče vsugerovat nám jakýsi pocit, že Listina základních práv a svobod platí na státní podniky. To je tak hluboký podfuk na tuto sněmovnu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Diskuse nabývá správných obrátek. Slovo má pan poslanec Čestmír Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, nejsem právník, ale nevím, jestli my můžeme vyzývat vládu k tomu, aby se chovala soudně. Tak já chápu věc.

Poslanec Vladimír Řezáč: Kolegyně a kolegové, jen k poslední námitce kolegy Bendy. Všechny formy vlastnictví jsou za prvé rovnoprávné. Tedy každý takový majetek, nemovitost, má svého vlastníka a je potom úplně jedno, jestli je to vlastnictví státní, družstevní, municipální nebo osobní.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Řezáčovi. Že by už nikdo neměl nic do rozpravy, tomu ani nemohu věřit, nicméně se ptám - hlásí se pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je mi líto, že musím vést tento spor, ale všechny formy vlastnictví byly rovné v minulé ústavě federace, ale nevím nic o tom, že by dnes byly všechny formy vlastnictví rovné, a samozřejmě, že to tak nebývá. Vlastnictví veřejnoprávních korporací samozřejmě není rovné s vlastnictvím soukromoprávních korporací, to je omyl.

Poslanec Jaroslav Ortman: Musím reagovat na svérázná tvrzení kolegy Bendy, člena ústavně právního výboru, a věřím, že si své vzdělání doplní. Prostě je vlastník, a tím věc končí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi a zároveň děkuji všem, kterou nebudou replikovat, protože si myslím, že bylo vše řečeno a vyčerpáno. Myslím, že jsme se i pobavili, to koneckonců také patří i k parlamentnímu životu.

Uzavírám rozpravu a ptám se pana poslance Motyčky jako navrhovatele, zda znovu chce na závěr před hlasováním použít svého práva závěrečného slova.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedo, nic víc než konstatovat, že přestože za řečništěm se objevilo sedm poslanců, z toho dva dvakrát, nebyl vznesen žádný pozměňovací návrh k usnesení. Zazněly jenom hlasy pro a proti, což se vyjádří hlasováním.

Předseda PSP Milan Uhde: Jsem rovněž toho názoru, že hlasováním vyjádří své mínění poslanci, kteří jsou přesvědčeni, že usnesení nemá právního podkladu, a stejně tak mohou vyjádřit opačné mínění ti, kteří jsou přesvědčeni, že právní podklad tu je.

Táži se tedy, kdo z paní poslankyň a pánů poslanců je pro přijetí usnesení, které pan poslanec Motyčka přednesl, ať zvedne ruku. 55 hlasů pro toto usnesení.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 42 hlasy.

Pro pořádek se ptám, kdo se zdržel hlasování, i když je zcela zjevné, že to bude svědčit pro nepřijetí tohoto usnesení. 54 poslanců a poslankyň se zdrželo hlasování. Tento návrh usnesení nebyl přijat a ukončili jsme doplněný bod.

Nyní bych doporučoval, abychom se věnovali ještě bodu 20, abychom přeskočili předchozí body. Vysvětlím vám proč. Bod 20 je jednoduchý, je to zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, a pak bychom mohli zkusit věnovat se bodu 17, protože jsme pozvali členy vlády, abychom mohli zařadit interpelace a podněty na vládu. Ukáže se, kolik členů vlády vyhoví tomuto pozvání a zda se tomu bodu budeme s vaším souhlasem věnovat. Teď bych doporučoval bod

X.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny

který jste obdrželi jako sněmovní tisk 407. Otevírám rozpravu k předložené zprávě. Ptám se, zda k ní máte nějaké připomínky, dotazy nebo námitky. Nevidím žádnou zdviženou ruku, znamená to, že není hlasu do rozpravy. Rozpravu uzavírám a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 18. května do 14. června 1993 podle sněmovního tisku 407."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, prosím zvedněte ruku. 117 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Návrh byl přijat a tento bod jsme ukončili.

Nyní stojíme před otázkou, zda se můžeme v tuto chvíli věnovat bodu

XI.

Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Prosím - jsou tu přítomni někteří členové vlády. Doporučoval bych Poslanecké sněmovně, abychom tento bod začali projednávat - pokud není nějaká zásadní námitka. Než dám slovo přihlášeným poslancům, chci upozornit členy vlády, že pokud si bude některý z nich přát odpovědět, bude mít příležitost v dalším bodu.

Nyní vyzývám poslance, kteří si přejí vystoupit v rámci bodu Interpelace, otázky a podněty, aby se hlásili a postupně předstupovali k řečništi.

Žádnou předběžnou přihlášku zatím nemám. Pan poslanec Petr Kavan má podnět na generálního prokurátora, resp. Generální prokuraturu. Generální prokurátor je služebně mimo, ve čtvrtek bude přítomen. Myslím si, že podnět může pan poslanec Kavan přednést. Prosím, máte příležitost. Ostatní, kteří chtějí podat přihlášku, mohou tak učinit. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedo, vážené dámy a pánové, jedná se o podnět generálnímu prokurátorovi dr. Jiřímu Šetinovi na přezkoumání výroku Krajské prokuratury v Brně čj. 1KN155/93-8 ze dne 19. května 1993 ve věci poškození člena Městského zastupitelstva města Brna, pana ing. Josefa Havla, článkem "Ziskuchtivý Josef Havel" uveřejněném v rubrice Amigo věští Nového moravského expresu ve 41. týdnu.

Ve svém vyjádření z 19. 5. 1993 prokurátor Krajské prokuratury kvalifikuje článek jako věštbu s tím, že je věcí každého čtenáře, jakou míru věrohodnosti takové věštbě přisoudí.

Krajský prokurátor zcela pominul skutečnost, že věštba znamená čas budoucí. Předmětný článek však přináší tvrzení v čase přítomném, ba i minulém. Například: "Josef Havel velmi touží po penězích, jeho životem je zisk, zisk a zisk. Peníze chce pro sebe nebo rodinu." Konec citátu.

Pokud výklad Krajské prokuratury o pomluvě podle § 206 trestního zákona je správný a pod nadpisem Věštba lze o komkoliv napsat cokoliv, pak je tedy nutné ještě doplnit, že věštba je věštbou, byť je napsána v čase minulém, přítomném, či budoucím. Podklady přikládám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kavanovi. Protože nemám žádnou další písemnou přihlášku do rozpravy, táži se, zda si někdo přeje ještě vystoupit s interpelací, otázkou nebo podnětem. Jestli tomu tak není, nebudu zasedání protahovat. Uzavírám bod "Interpelace, otázky a podněty členů Poslanecké sněmovny na vládu a Generální prokuraturu" a konstatuji, že jsme vyčerpali veškerý program, který byl dnes realizovatelný.

Mám několik oznámení pro vás. Především v tuto chvíli je jediná možná příležitost k tomu, aby se sešly poslanecké kluby, které si ještě chtějí společně vyměnit názor na znění návrhu zákona o Ústavním soudu. Prosím, aby ji využily.

Zítra v 9 hodin se sejde politické grémium, to však nutně musí vycházet z toho, co dnes kluby dojednají. Zdůrazňuji tedy potřetí, že je třeba, aby kluby zasedly dnes.

Sněmovna začne zítra v 9,30 projednávat návrh zákona o Ústavním soudu.

Další oznámení: pan místopředseda Tollner mě požádal, abych připomněl, že stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny se sejde k zasedání v místnosti 07 dnes v 18,30 hodin.

Znovu zdůrazňuji - kluby ihned, komise pro práci Kanceláře dnes v 18,30, politické grémium zítra v 9,00 hodin, sněmovna začíná pracovat zítra v 9,30 hodin.

Děkuji vám všem, zejména těm, kteří přispěli ke konstruktivnímu průběhu dnešního zasedání. Přeji dobrý večer.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP