Čtvrtek 20. května 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Výborný souhlasí s tímto zněním. Budeme hlasovat.

Kdo je pro přijetí jeho třetího pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 108 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo nebyl proti.

Tento pozměňovací návrh byl rovněž přijat.

Paní společná zpravodajko, prosím.

Poslankyně Anna Röschová: Jako další vystoupil pan poslanec Řezáč a jeho pozměňovací návrh směřoval k novele zákona. Do § 120 odstavec 2 vložit za slova "v řízení a osvojení" slova "v řízení o náhradu škody způsobené újmou na zdraví", a pak by pokračoval text návrhu zákona. Nechám na sněmovně, jak se rozhodne.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Řezáče.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 45.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 5 hlasů proti.

Přesto však je třeba konstatovat, že tento návrh nezískal nadpoloviční většinu přítomných, nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Wagner vznesl pozměňovací návrh týkající se § 158 odstavec 2 na konci tohoto odstavce doplnit "a to ve lhůtě 30 dnů ode dne vyhlášení rozsudku". Druhá věta by zněla: "Předseda soudu je oprávněn tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů."

Předseda PSP Milan Uhde: O dalších 90 dnů, tak zní návrh pana poslance Wagnera.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 111 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Libor Novák mladší navrhuje v případě, že bude přijat pozměňovací návrh pana poslance Výborného, který byl přijat, vložit - pane poslanče Nováku, kdybyste byl tak laskav a sledoval mě - navrhujete vypustit ze společné zprávy bod 21. Prosila bych vás, kdybyste to šel upřesnit.

Předseda PSP Milan Uhde: Poprosíme pana poslance Nováka, kdyby sám zpřesnil znění svého návrhu.

Poslanec Libor Novák: Navrhl jsem v případě, že bude přijat pozměňovací návrh pana poslance Výborného, což se stalo, aby byly ze společné zprávy vypuštěny body, které jsou uvozeny návěštími - první, za dosavadní bod 22 se zařazuje atd., a druhý, za dosavadní bod 23 se zařazuje, atd.

Poslankyně Anna Röschová: Děkuji. Domnívám se, že je to jeden pozměňovací návrh, o kterém lze hlasovat najednou.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Libora Nováka mladšího.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 80.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo nebyl proti.

Tento návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: V tom případě se domnívám, že o dvou pozměňovacích návrzích pana místopředsedy Kalvody nelze hlasovat, neboť ty byly právě doplňkem k těmto bodům, takže nám zbývá poslední pozměňovací návrh pana místopředsedy Kalvody, který učinil k návrhu pana poslance Výborného, a sice za odstavec 1 v § 202 doplnit slova "nebo, že rozsudek spočívá v nesprávném právním posouzení věci". Doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Můžeme o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu pana místopředsedy Kalvody, ať zvedne ruku! 85.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, které byly vzneseny v rozpravě, a nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

Předseda PSP Milan Uhde: Pokud nejsou žádné námitky technické povahy, přistoupíme k hlasování o celém zákonu.

Ptám se sněmovny, kdo souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád podle sněmovního tisku 229 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 346 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku! 100.

Je někdo proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Děkuji panu místopředsedovi Kalvodovi, děkuji i paní společné zpravodajce poslankyni Röschové.

Ukončili jsme tento bod a já prosím, vzhledem k tomu, že návrh statutu Nejvyššího kontrolního úřadu nebude projednáván, vzhledem k tomu, že jsme schválili zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, přistupujeme k bodu 14., kterým je

XIV.

Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže

Připomínám, že na 8. schůzi Poslanecké sněmovny jsme zvolili osm z devíti členů výboru Fondu dětí a mládeže. Zbývá nám zvolit ještě jednoho člena.

K této volbě jste dostali usnesení garančního výboru. Prosím předsedu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pana poslance Kozla, aby nám odůvodnil toto usnesení a informoval nás o návrhu na kandidáty a návrhu na provedení této volby. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zahájil své vystoupení informací, kterou jsem dlužen z minulé schůze, a sice o tom, jestli všichni na minulé schůzi zvolení členové výboru Fondu dětí a mládeže vyhověli zákonným podmínkám. Mohu konstatovat, že všichni členové Fondu dětí a mládeže zvolení na minulé schůzi vyhověli všem podmínkám, tzn., že předložili lustrační osvědčení a výpis z trestního rejstříku v té podobě, v jaké je potřeba.

K tomuto bodu, který jsme nyní zahájili, máte na svých lavicích usnesení č. 58 ze dne 13. května 1993, kterým náš výbor předložil Poslanecké sněmovně k volbě tyto kandidáty: Antonína Drobného, Jiřího Dufka, Jana Hálka, Renatu Horskou, Jiřího Jirku, Pavla Konečného, Milana Mátla, Marii Oberfalcerovou, Ivo Palkosku, Václava Poláška a Václava Vebera.

Všichni tito kandidáti předložili osvědčení a výpis z rejstříku trestů v podobě, jaká je nezbytná. Dále je v tomto usnesení konstatováno, že na jednání výborů se nedostavili dva uchazeči, a sice Karel Foňok a Bohumír Chromec.

Dále si dovoluji navrhnout, aby volba byla provedena tajně, a aby byla provedena podle volebního řádu, který byl použit na minulé schůzi Poslanecké sněmovny. To je vše.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kozlovi. Otevírám k jeho výkladu rozpravu. Kdo si v ní přeje vystoupit? Prosím, hlaste se. Nevidím žádné přihlášky do rozpravy, proto rozpravu uzavírám.

Ještě bych rád požádal ověřovatele pana poslance Roberta Koláře, aby nám připomněl postup při případně tajné volbě.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, volíme stejným způsobem, jako jsme volili předcházející členy výboru. Připomenu pouze bod 8 volebního řádu. Souhlas s navrženým kandidátem vyjádří hlasující na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Pořadová čísla u ostatních kandidátů a písmeno "z" musí označit dvojím přeškrtnutím - písmenkem "x". Nesouhlas se všemi kandidáty vyjádří dvojím přeškrtnutím pořadového čísla u všech kandidátů a písmene "z". Další úpravy jsou nepřípustné. Zdržení se hlasování se vyjádří zakroužkováním písmene "z" a dvojím přeškrtnutím pořadových čísel u všech kandidátů písmenkem "x". To je vše. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, dostal jsem - tuším - od vás zprávu, že lístky budou vydávány za 20 minut. Volba bude trvat 20 minut. Je 18.38 hod., 20 minut do 19 hodin budou vydávány lístky. Zároveň vyhlašuji přestávku do 20.15 hodin. Ve 20.15 se sejdeme ve sněmovně a budeme pokračovat v jednání.

(Jednání přerušeno v 18.37 hod.)

(Schůze opět zahájena ve 20.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Obdržel jsem informaci, že zástupce skupiny ověřovatelů nás může seznámit s výsledky volby. Prosím pana poslance Koláře, aby se ujal slova. Pokračujeme tedy v projednávání bodu č. 18.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky tajného hlasování při volbě člena výboru Fondu dětí a mládeže. Jednalo se o první kolo druhé volby.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 153 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 139 platných lístků, 12 neplatných lístků. Jeden hlasovací lístek nebyl odevzdán. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Antonína Drobného bylo odevzdáno 9 platných hlasů. Pan Jiří Dufek neobdržel žádný platný hlas. Pro pana Jana Hálka byly odevzdány dva platné hlasy. Paní Renáta Horská neobdržela žádný platný hlas. Pro pana Jiřího Jirků byly odevzdány 2 platné hlasy. Pan Pavel Konečný neobdržel žádný platný hlas. Pro pana Ivana Mátla bylo odevzdáno 5 platných hlasů. Pro paní Marii Oberfalzerovou bylo odevzdáno 42 platných hlasů. Pro pana Ivo Palkosku bylo odevzdáno 77 platných hlasů. Pro pana Václava Poláška nebyl odevzdán žádný platný hlas a pro pana Václava Vebra byl odevzdán jeden platný hlas.

Do funkce člena výboru Fondu dětí a mládeže byl zvolen pan Ivo Palkoska. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kolářovi za informace, které nám sdělil o výsledcích tajně volby. Domnívám se, že tímto sdělením jsme vlastně ukončili projednávání bodu v novém programu, který byl označen číslem 14.

Dámy pánové, dalším bodem je

XV.

Návrh na stanovení odměny předsedovi a členům výboru Fondu dětí a mládeže

Prosím předsedu garančního výboru pana poslance Kozla, aby nám návrh přednesl a odůvodnil. (Dámy a pánové, domnívám se, že bude dobře, abychom poskytli kolegovi Kozlovi šanci na to, aby se připravil na projednávání tohoto bodu. Pokud nebudou námitky přikročili bychom k projednávání dalšího bodu s tím, že se vrátíme k bodu 15. po několika minutách.)

Bodem číslo 17, tak, jak jsme si ho odsouhlasili při projednávání návrhu pořadu, je

XVI.

Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Prosím pana kolegu Honajzera, aby přednesl svůj návrh a případně jej krátce odůvodnil.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji jménem klubu ODS a KDS přesun dvou poslanců z výborů petičního, pro lidská práva a národnosti do výborů sociálního a zdravotního. Jedná se konkrétně o pány poslance Václava Krásu a Jana Zahradníčka.

Domníváme se, že v této době je potřebné posílit určitou kvalitou práci výboru, který má ve své náplni tak rozsáhlou činnost. Myslím, že by to jako odůvodnění stačilo. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Honajzerovi. Ptám se, zda si ještě někdo přeje přednést návrhy na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny. Prosím, pan kolega Hrazdíra.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane předsedo, pane předsedající, kolegyně, kolegové, navrhuji, aby do výboru sociálního a zdravotního byl zvolen poslanec za Levý blok, pan Exner Václav. Pokud by sněmovna nesouhlasila se zařazením do tohoto výboru, pak doporučuji, aby byl zařazen do výboru petičního, pro lidská práva a národnosti. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Pan poslanec Frommer. Prosím.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedo, pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl návrh za klub LSU, ve kterém doporučujeme, aby z výboru petičního, pro lidská práva a národnosti byla do výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí přeřazena kolegyně Hana Orgoníková. Odůvodnění - její vzdělání, bývalé pracovní zařazení a v neposlední řadě její zkušenosti ve veřejné správě budou zcela určitě v tomto výboru lépe využity. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Nikdo. Rozpravu uzavírám.

Přistoupíme k hlasování o jednotlivých navrhovaných změnách. Jako první zde zazněl návrh na to, aby pan poslanec Krása byl přeřazen do výboru zdravotního a sociálního.

Prosím, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 100.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že poslanec Krása byl přeřazen do výboru zdravotního a sociálního. (Potlesk.)

Dále byl přednesen návrh na přeřazení pana poslance Zahradníčka z výboru petičního, pro lidská práva a národnosti do výboru zdravotního a sociálního.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 92.

Kdo je proti? 2.

Také tento návrh byl přijat. Poslanec Zahradníček byl zařazen do výboru zdravotního a sociálního.

Dále zde zazněl návrh na zařazení pana poslance Exnera do výboru zdravotního a sociálního.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 36.

Kdo je proti? 9.

Kdo se zdržel hlasování? 43.

Tento návrh nebyl přijat.

Jako další návrh zazněl návrh na zařazení pana poslance Exnera do výboru petičního, pro lidská práva a národnosti.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 57.

Kdo je proti? 26.

Kdo se zdržel hlasování? 20.

Tento návrh byl přijat a pan poslanec Exner je zařazen do výboru petičního, pro lidská práva a národnosti.

Jako poslední zde zazněl návrh na přeřazení paní poslankyně Orgoníkové. Chci se zeptat, zda nechcete zvážit v tomto okamžiku odložení projednávání tohoto návrhu, neboť konstatuji, že jsme se o něm dověděli nyní. Na politickém grémiu jsme tuto informaci neobdrželi a politické kluby to neprojednaly. Osobně nebudu mít výhrad proti tomuto návrhu a podpořím ho poté, co bude projednán v politických klubech. (Souhlas ze sálu.) Děkuji vám za pochopení situace.

Tento návrh byl stažen a tím jsme projednali další bod programu.

Nyní prosím pana poslance Kozla, aby zaujal místo u mikrofonu. Vracíme se k projednávání bodu

XV.

Návrh na stanovení odměny předsedovi a členům výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, omlouvám se za drobné zdržení a dovoluji si vás seznámit s tím, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu svým usnesením č. 59/1993 ze dne 13. 5. 1993 navrhuje Poslanecké sněmovně, aby odměnu pro předsedu výboru Fondu dětí a mládeže stanovila částkou 18 tisíc Kč měsíčně a odměnu pro členy výboru Fondu částkou 10 tisíc Kč měsíčně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi výboru. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Písemně se dosud nikdo nepřihlásil. Pokud se ani dál nikdo nehlásí, rozpravu končím. Pan poslanec Kozel zřejmě nehodlá něco převratného dodat, můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Kdo souhlasí, aby odměna předsedovi a členům Fondu dětí a mládeže byla stanovena podle předneseného návrhu, ať zvedne ruku. 86.

Kdo je proti? 2.

Tento návrh byl přijat a tím jsme projednali bod č. 15.

Dámy a pánové, ve schváleném návrhu pořadu je i bod č. 17 -

XVII.

Návrh Statutu Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky podle sněmovního tisku 21

Projednáním bodu 10 se vylučuje, nicméně přesto bych dal pro pořádek - nebude-li námitek - hlasovat o stažení tohoto bodu z programu.

Kdo je pro můj procedurální návrh, ať zvedne ruku. 82.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat a tím jsme se vypořádali i s bodem 17.

Informace pro kolegyně a kolegy: Písemné stanovisko odborného výboru k pozměňovacím návrhům zákona o Policii bude k dispozici zhruba kolem 21. hodiny všem poslancům, jak jsem byl informován. Pan kolega Šuman vystoupí s upřesněním.

Poslanec Vladimír Šuman: Vzhledem k tomu, že usnesení má pouze dvě věty, které jsou velice jednoduché, a pouze zdůvodnění je delší, doporučuji, abyste nevyžadovali text na stůl, případně vyslechli závěr výboru a pak se rozhodli. Pokud by se tím zdržovalo jednání, vidím to zcela zbytečné.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, k projednávání této otázky se vrátíme - navrhoval bych - po projednání několika dalších bodů.

XVIII.

Návrh na změnu ověřovatele Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL

Prosím zástupce klubu KDU-ČSL, aby odůvodnil návrh na změnu ověřovatele Poslanecké sněmovny. Hlásí se o slovo pan poslanec Motyčka, prosím, aby zaujal místo u mikrofonu.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, moje odůvodnění je velice stručné. V souvislosti s funkcí předsedy klubu žádám sněmovnu, aby souhlasila se změnou reprezentace našeho klubu ve skupině ověřovatelů. Místo mého jména by se ve skupině ověřovatelů objevil kolega Karas, pochopitelně s vaším souhlasem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji panu poslanci Motyčkovi za přednesení návrhu. Otevírám k tomu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám a ptám se, kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Motyčky, ať zvedne ruku. 102.

Kdo je proti? 3.

Tento návrh byl přijat.

Dámy a pánové, ministr Kočárník a někteří jeho kolegové jsou na cestě do sněmovny, aby nám umožnili projednávání dalších bodů, abychom neztratili ani minutu, navrhuji v tomto okamžiku - pokud nebude námitek přistoupit k projednání bodu, který jsme si do pořadu zařadili jako bod

XIX.

Informace vlády České republiky o připravovaném zřízení příspěvkové organizace Orbis

Pan ministr Němec byl pověřen vládou přednést stanovisko. Je připraven tak učinit. Pokud není námitek, přešel bych k projednávání tohoto bodu a předávám slovo panu ministru Němcovi.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP