Středa 19. května 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sykovi. O slovo se sice hlásil, ale už nehlásí ještě další kolega. Takže, dámy a pánové, v tuto chvíli je třeba rozpravu ukončit. Ve smyslu návrhu pana poslance Syky přerušíme projednání tohoto bodu a obrátíme se na výbor ústavně právní, aby zaujal stanovisko k pozměňovacímu návrhu pana poslance Budinského, který odezněl před 1,5 hod. Při pohledu na hodinky se mi jeví jako možné, souhlasí-li s tím členové ústavně právního výboru, resp. předseda tohoto výboru, sejít se v 18.15 s tím, že bychom se dnes pokusili projednat zákony, které v tuto chvíli jsou přerušeny. a potom uvidíme co dál. Záleží to na vůli sněmovny.

Takže v tuto chvíli, dámy a pánové, hodinová přestávka do 18.15 hod.

(Jednání přerušeno v 17.17 hod.)

VIII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a některé další zákony podle sněmovních tisků 252343

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené dámy a pánové, pokračujeme v našem odpoledním jednání. Vrátíme se k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a některé další zákony. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili za situace, kdy jsme ukončili rozpravu. Nyní je tudíž na mně, abych se zeptal zástupce navrhovatele pana ministra Vodičky, zdali hodlá vystoupit před hlasováním. (Ano.)

Svým hlasováním jsme rozhodli o tom, že ústavně právní výbor se bude zabývat pozměňovacím návrhem pana poslance Budinského, takže možná by bylo správnější v tuto chvíli, kdybych vyzval předsedu ústavně právního výboru, aby sněmovnu seznámil se stanoviskem ústavně právního výboru ke zmíněnému návrhu.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedající, než prořídlou sněmovnu seznámím se stanoviskem ústavně právního výboru, dovolil bych si poprosit pana ministra Vodičku, aby otevřel rozpravu.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád vyhovím prosbě a otevírám rozpravu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jako první se do rozpravy přihlásil poslanec Miloslav Výborný, uděluji mu slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánově, úkolem ústavně právního výboru bylo na základě usnesení této Poslanecké sněmovny zaujmout stanovisko k pozměňovacímu návrhu pana poslance Budinského. Po pravdě řečeno celá situace by byla ulehčena, kdyby ve společné zprávě bylo zachyceno to, co ústavně právní výbor k této problematice usnesl 3. května, neboť jsme se při dnešním jednání vraceli k tomu, co jsme už jednou projednali.

Sdělím tedy stanovisko ústavně právního výboru. Výbor nesouhlasí s pozměňovacím návrhem poslance Budinského, nicméně i v souhlase s ním a s panem ministrem Vodičkou i panem ministrem a vícepremiérem Kočárníkem předkládá mými ústy tento pozměňovací návrh. Navrhuji tedy, aby bod 4. druhého článku tisku 252 zněl takto:

"Za čtvrté. V § 11 se na konci připojuje tato věta: Územní finanční orgány - odkaz 35 na zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech - jsou povinny sdělit orgánům sociálního zabezpečení údaje o poměrech daňového poplatníka rozhodné pro správné určení výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popřípadě výše záloh, a to do 30 dnů po obdržení žádosti orgánu sociálního zabezpečení o sdělení těchto údajů, pokud je doloženo prohlášením daňového poplatníka o zproštění povinnosti mlčenlivosti odkaz 36 na § 24 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků."

Na což navazuje další návrh a je nutno tento návrh považovat za jediný a spojitý, totiž aby ze společné zprávy byla vypuštěna ta část, která navrhuje vyřadit, vypustit nový odst. 2 v § 13.

V této souvislosti bych chtěl doplnit to, co jste jistě všichni postřehli, že totiž usnesením ústavně právního výboru nečiníme nic jiného, než že se vracíme k původnímu vládnímu návrhu zákona s výjimkou jediného slova a že tím se také dostáváme do souladu tohoto zákona a zákona o zdravotním pojištění.

Proto při zcela převažujícím a dokonce, nemýlím-li se, jednomyslném stanovisku ústavně právního výboru si vás dovoluji požádat, abyste tento pozměňovací návrh podpořili. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Výbornému. Děkuji i ústavně právnímu výboru za jeho stanovisko. Než uzavřu rozpravu, chci se zeptat pana poslance Budinského, zda-li v tuto chvíli by nepokládal za vhodné stáhnou svůj původní návrh zpět.

Poslanec Vladimír Budinský: Tento návrh stahuji a považuji tento přednesený návrh za upřesnění toho, co jsem měl na mysli.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Hlásí se pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, ústavně právní výbor takřka jednomyslně a v souladu s návrhem předkladatele mně doporučil, abych podal pozměňovací návrh, a to následovně.

V čl. I. bod 13. v § 15 odst. 1 vypustit ve větě první slova. Přečtu text: "K tomuto přehledu je povinna předložit opis daňového přiznání."

V čl. II. bod 10. v § 48 odst. 4 nahradit slova "opis daňového přiznání" slovy "údaj o příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení". To je všechno.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Domnívám se, že je třeba rozpravu ukončit, takže rozpravu končím. Ptám se, zda-li v tuto chvíli hodlá pan ministr Vodička se ujmout závěrečného slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, jen velice krátce. Za chvíli budete odhlasovávat jednotlivé pozměňovací návrhy k tomuto zákonu. Chtěl bych říci několik slov k návrhům 30%, 29% a 35% vyměřovacích základů. Myslím, že všechny tyto návrhy, které zde zazněly, jsou samozřejmě legitimní a jsou oprávněné a jsou vedeny snahou pomoci určité skupině lidí, která již dnes hraje velice důležitou roli v naší ekonomice a díky dynamicky se rozvíjejícímu sektoru drobného a středního podnikání nedochází k explozi nezaměstnanosti, protože tento sektor absorbuje velice úspěšně veliké množství uvolňovaných lidí z velkých závodů.

Na druhou stranu je opět legitimní požadavek vlády udržet určitou úroveň příjmů do systému sociálního zabezpečení, protože naše výdaje vycházejí přesně z podmínek stanovených zákonem a není možné se zbavit dvou a půl milionu důchodců, tří milionů sto tisíc vyplácených důchodů lidí sociálně potřebných.

Proto tento střed bude vždycky legitimní, vždycky bude před námi nastolen a vždycky budeme hledat ve sněmovně vyváženost procenta, které na jednu stranu umožní rozvoj ekonomiky a na druhou stranu umožní vládě splnit závazky, které má ke všem svým občanům.

K pozměňujícímu návrhu paní poslankyně Fischerové bych řekl tolik, že ráno jsme spolu tuto možnost konzultovali. Samozřejmě jsem neměl nic proti tomu, aby tento pozměňovací návrh podala. Věcně se k tomuto návrhu vyjádří zpravodaj pan doktor Němčík. Uvidíte, že využívat tzv. § 3 při péči o člena rodiny v době nemoci nemohou využívat pouze osoby samostatně výdělečně činné, ale i jiní, kteří nemají pevně stanovenou pracovní dobu. Proto zde nedochází k nějaké diskriminaci jedné skupiny lidí, ale týká se to více skupin všech, kteří mají domácí práce, všech, kteří pracují ve smlouvě o dílo, zkrátka všech, kteří nemají vymezenou pevnou pracovní dobu.

S paní poslankyní Fischerovou jsem ráno tuto záležitost konzultoval a samozřejmě jsem neměl nic proti tomu, aby tento pozměňovací návrh podala. Je to její nezadatelně právo. Tolik moje závěrečné slovo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Vodičkovi. Nyní prosím společného zpravodaje poslance Němčíka, aby se ujal zpravodajských povinností.

Poslanec Jindřich Němčík: Pane předsedající, předložil bych pozměňovací návrhy, jak byly v rozpravě vzneseny. První v rozpravě vystoupil kolega Gross s tímto návrhem. V § 25a ve větě za středníkem se na konec věty vkládá - "pokud se v kolektivní smlouvě nestanoví jinak". Toto doplnění neznamená nic jiného, než že odbornému funkcionáři, uvolněnému z mateřského podniku, dejme tomu z mateřské organizace, lze od zaměstnavatele hradit pojistné v případě, že to v kolektivní smlouvě nebude stanoveno jinak. Jde v podstatě o domluvu zaměstnavatele a dotyčného funkcionáře.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Grosse.

Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku! 109.

Kdo je proti? 2.

Návrh byl přijat.

Poslanec Jindřich Němčík: Druhý v rozpravě vystoupil kolega Vrzal, celkem s pěti pozměňovacími návrhy. První se týká bodu 3, kdy v § 5 odst. Ia navrhuje kolega Vrzal změnit uvedená procenta - z 35 na 30. Obdobně v § 5 odst. Id změnit 35% na 30%. Myslím, že tento návrh už byl několikrát komentován, a že tedy není třeba se k němu dále vyjadřovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 48.

Kdo je proti? 42.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jindřich Němčík: Další pozměňovací návrh se týká bodu 4 § 5 odst. 2, kde navrhuje částku 486 tisíc snížit na 270 tisíc.

Myslím si, že i tato hranice vyměřovacího základu byla diskutována. Myslím, že hranice stanovená ve vládním návrhu je adekvátní současné situaci.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Kdo souhlasí s návrhem poslance Vrzala, ať zvedne ruku! 22.

Kdo je proti? 72.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jindřich Němčík: Další návrh kolegy Vrzala se týkal § 14, a to ve znění společné zprávy na straně 2 druhý odstavec, kdy navrhuje, poslední řádek- "nejméně o jednu třetinu" - nahradit vyjádřením - "nejméně o 20%". I o tomto jsme diskutovali. Myslím, že tento návrh je z hlediska celého ducha novely akceptovatelný.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem poslance Vrzala, ať zvedne ruku! 72.

Kdo je proti? 19.

Kdo se zdržel hlasování? 76.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jindřich Němčík: Další návrh kolegy Vrzala se týkal bodu 16 ve společné zprávě, na druhé straně, poslední odstavec. Kolega Vrzal navrhuje větu ukončit slovy - odst. čtvrtý, věta třetí, a vypustit slova - až do souhrnné částky 10 000 Kč v jednom kalendářním roce, se nahrazují slovy atd. V podstatě by tento návrh znamenal, že jednou "potrestaný" v kalendářním roce by při opakovaném nesplnění nějaké povinnosti nemohl být znovu postižen.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem poslance Vrzala, ať zvedne ruku! 14.

Kdo je proti? 44.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jindřich Němčík: Další návrh kolegy Vrzala se týká čl. II, bodu 4, § 11, kdy ve společné zprávě na str. 3, první odstavec, kdy do textu navrhuje zařadit na místo, kde je poznámka 36, doplnit text - "uvedené v daňovém přiznání poplatníka". Tento návrh v podstatě znamená, že skutečnosti zjištěné finančním úřadem po podání daňového přiznání poplatníka, který finanční úřad řeší "doměrkami" apod., by nemohl být orgánem sociálního zabezpečení již zohledněn.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 2.

Kdo je proti? 10.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jindřich Němčík: Další, kdo vystoupil v rozpravě, byla kolegyně Fischerová, která navrhla v čl. III na str. 16 vládního návrhu novely zákona vložit nový bod 6 v tomto znění: "Bod 6 - V § 145 g) se vkládá nové písmeno e), které zní: Podpora při ošetřování člena rodiny. Původní písmeno e) označit jako f). "

Přestože pan ministr řekl, že to věcně zdůvodním, zdůvodnil postoj k tomuto návrhu sám. Já bych jenom zopakoval, že toto omezení se netýká pouze osob samostatně výdělečně činných, ale všech pracovníků, kteří nemají stanovenu pracovní dobu, to znamená např. domáckých pracovníkům apod. Není to tedy diskriminace jedné skupiny, ale je to v podstatě způsob postoje k určité skupině pracovníků.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. 45.

Kdo je proti? 3.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Jindřich Němčík: Další, kdo v rozpravě vystoupil, byl kolega Broulík se dvěma návrhy. První doplněk k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o pojistném na sociální zabezpečení, byl k čl. I odst. 12, kde se navrhuje vložení nového § 14 a) v tomto znění: "Termín splatnosti zálohy na pojistné v odst. 1 řádek 2 do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce posunout na termín do 8. dne následujícího kalendářního měsíce." Při přijetí této úpravy je třeba přiměřeně upravit i předchozí § 14. K tomu bych chtěl říci, že tento požadavek je správný, ale nelze jej provést z hlediska dopadu do výběru pojistného v průběhu roku. Chyběly by totiž dvě platby. Ale podle vyjádření pracovníků ministerstva se předpokládá s tímto řešením od 1. 1. 1994. Jen pro zajímavost - toto nevybrání dvou plateb by znamenalo v určitou chvíli asi 1,2 mld., které by se samozřejmě v průběhu roku po dopočítání vyrovnaly, nicméně v aktuální chvíli by znamenaly 1,2 mld. ztráty.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dávám hlasovat o návrhu poslance Broulíka.

Kdo s ním souhlasí, nechť zvedne ruku. 50.

Kdo je proti? 9.

Tento návrh přijat nebyl.

Poslanec Jindřich Němčík: Další návrh kolegy Broulíka se týká článku I odst. 4, kde navrhuje změnu znění § 5 odst. 2, kdy částku 486 000 navrhuje nahradit částkou 120 000. K tomu jsem se již vyjádřil při návrhu kolegy Vrzala. Považuji vládou navrženou hranici za adekvátní v současné době.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 9.

Kdo je proti? 50.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jindřich Němčík: Dále v rozpravě vystoupil kolega Krása, který v podstatě shodně s tím, jak to ve svém usnesení formuloval výbor pro národnosti, žádal za čl. V zákona vložit nový čl. VI tohoto znění: "Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona o sociálním zabezpečení a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývají z pozdějších předpisů." Následující článek přečíslovat.

Já jsem své stanovisko v úvodním vystoupení řekl. Ano, je to značný problém existence plného znění těchto zákonů. Je otázka, zda v současné chvíli je možné a vhodné požadovat úplné znění. Nemám na to vyhraněný názor.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Krásy, ať zvedne ruku. 153.

Kdo je proti? 1.

Návrh byl přijat.

Poslanec Jindřich Němčík: Dále v rozpravě vystoupil pan místopředseda Ledvinka, znovu kolega Vrzal, pan ministr Lom, kolegyně Lagová, Čerbák, kteří ve svých vystoupeních nevznesli žádné připomínky. Potom vystoupil kolega Budinský, který formuloval návrh na změnu ustanovení. Jak jistě víte, byla tato formulace uložena ústavně právnímu výboru. Jeho stanovisko přednesl kolega Výborný. Znamená v podstatě návrat k původnímu textu, jak je uveden ve vládním návrhu novely s tím, že ve společné zprávě se na str. 3 čl. II v části bodu 5 § 13 celý tento odstavec vypouští.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Výborný ještě upřesní.

Poslanec Miloslav Výborný: Nejde o to, že se vypouští odstavec. Jde o to, že se vypouští ze společné zprávy ta část, která říká, že se má odstavec vypustit. Naopak se tedy odstavec vrací do zákona.

Poslanec Jindřich Němčík: Když jsem hovořil o společně zprávě, měl jsem na mysli, že se vypouští ze společné zprávy odstavec a vrací se tím do zákona. Děkuji za upřesnění.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Vyvadil s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Vyvadil: Nevím, jestli zaznělo, že tam dochází ke změně slova "pokud ". To pan zpravodaj možná neříkal.

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Není to faktická poznámka. Rád bych to ulehčil společnému zpravodaji. Návrh, který jsem přednesl z pověření ústavně právního výboru, je komplexní takto.

K bodu 4, čl. II navrhuji tento text. K § 11 se na konci připojuje tato věta: "Územně finanční orgány, odkaz 35 na zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jsou povinny sdělit orgánům sociálního zabezpečení údaje o finančních poměrech daňového poplatníka rozhodné pro správné určení výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popřípadě výši záloh, a to do 30 dnů po obdržení žádosti orgánů sociálního zabezpečení o sdělení těchto údajů, pokud je doloženo prohlášením daňového poplatníka o zproštění povinnosti mlčenlivosti, odkaz 36 na § 24, odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků "; a dále souběžně s tím navrhuji ze společné zprávy vypustit to, co je uvedeno v bodu 5, čili vrátit se k vládnímu návrhu zákona.

Děkuji za pochopení té rychlosti a omlouvám se stenografům.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže dávám o tomto návrhu hlasovat, kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku. 145.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslanec Jindřich Němčík: Dále v rozpravě vystoupil kolega Bejček a kolega Vyvadil bez pozměňovacích návrhů a v nově otevřené rozpravě potom kromě pana kolegy Výborného vystoupil i kolega Vyvadil se dvěma návrhy. K čl. I, bod 13, k § 15, odst. 1 vypustit ve větě první slova "k tomuto přehledu je povinna předložit opis daňového přiznání".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám hlasovat o návrhu poslance Vyvadila, kdo s ním souhlasí, ať zvedne ruku. 127.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslanec Jindřich Němčík: Druhý pozměňovací návrh kolegy Vyvadila zní: K bodu 10, § 48, odst. 4 nahradit slova "opis daňového přiznání" slovy "údaje o příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. 127.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP