Čtvrtek 22. dubna 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Koháčkovi. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Janeček.

Poslanec Josef Janeček: Navázal bych krátce na onu přestřelku, týkající se pana doktora Uzla. Chtěl bych podtrhnout, že máme celou řadu i jiných odborníků a že je v podstatně nedůstojné této sněmovny, aby se zabývala jedním člověkem. Jinak bych chtěl upozornit, že otázka, která se zde hovořila, je otázka objektivity zpravodajství, to znamená, že televize by musela po každém takovém tvrdém filmu zařadit film, který by vysvětloval, že toto není norma a že to není návod k chování. Bohužel, tato skutečnost není v naší generaci zakotvena a nelze ji asi, jak pan kolega ví, ničím jiným vyvážit, protože apel na jednu z nejzákladnějších funkcí nelze vyvážit apelem na jinou, stejně intenzivní, jako je funkce sexuální nebo jako je otázka hladu. To jsou dvě roviny a nic jiného ji nemůže vyvážit. A o to jde. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Dále se hlásí paní poslankyně Nováková.

Poslankyně Eva Nováková: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, nevystupuji zde ani jako představitelka klubu KDU-ČSL, ani jako zpravodajka. Nechtěla bych přispívat dále k přestřelce, která zde byla, ale myslím si, že je třeba přece něco k tomu říci. Pan doktor Trojan, myslím, že nevystoupil zcela konkrétně, byla zde řečena řada polopravd. Myslím si, že říkat, že celá sexuologická veřejnost atd. - jistě dobře víte, že to není pravda. Dále bych chtěla připomenout, že zatímco pan doktor Uzel do roku 1989 byl v televizi častým hostem, mohl veřejně vystupovat a problematiku sexuální výchovy přednášet, mnohokrát jsem se účastnila jeho přednášek, tak lidé, jako byl doktor Zajíc a jemu obdobní, do těchto prostředků přístup neměli. Takže jde o to, aby zde byla jakási vyváženost a nic jiného.

Chtěla bych ještě říci něco k usnesení, ke kterému se Poslanecká sněmovna vrací již potřetí. Chtěla bych říci také to, že ve výboru, ačkoli jsme byli třikrát vyzváni, abychom se tímto problémem zabývali, jsme se jím sice zabývali, ale ve velmi nepříznivé situaci, protože jsme nebyli usnášeníschopni, nebyli přítomni zástupci Rady České televize a nebyl přítomen ani ředitel České televize. Nakonec výbor usnesení, tak jak je navrhováno, nepřijal. Myslím, že je solidní, aby sněmovna o tom věděla.

Chtěla bych k prvnímu bodu, ve kterém se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna konstatovala, že Česká televize neplní povinnosti, jak jsou ji ukládány ze zákona 483 Sb., § 2, říci jen tolik: Pokud jste měli možnost prostudovat zprávu České televize, dobře jste si všimli, že Rada zdůrazňuje řadu nedostatků. Ve stejném smyslu je i stanovisko Rady České televize pro rozhlasové a televizní vysílání. Dovolím si ho ocitovat:

Přesto, že zpravodajství České televize jeví četné nedostatky, Rada v celkovém souboru sledovaných relací, které byly monitorovány od 9. - 11. 2., nezjistila zásadní trend v porušování povinností poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné a vyvážené vytváření názorů. Čili nebylo konstatováno porušení zákona. Je třeba dále se zmínit o tom, že od začátku letošního roku zpravodajské pořady jsou monitorovány a systematicky analyzovány na základě zadání Rady České televize.

S výsledky jsou průběžně seznamováni kompetentní pracovníci České televize. Velmi bych se také přimlouvala za doporučení Rady České televize pro rozhlasové a televizní vysílání, aby Česká televize vypracovala po vzoru televizních veřejnoprávních vztahů, působících ve vyspělých demokratických zemích, kodex zpravodajství a televizní publicistiky, obsahující základní pravidla, která vedou k zajištění objektivity, všestrannosti a vyváženosti zpravodajství.

Z tohoto důvodu bych si dovolila právě k této části navrhnout toto znění usnesení:

"Poslanecká sněmovna ukládá Radě České televize, aby za půl roku předložila k zhodnocení stavu zpravodajských a publicistických pořadů a účinnosti jí doporučených opatření."

K návrhu usnesení, které pojednává o otázce možného působení na děti a mládež, bych rovněž se chtěla vyjádřit několika slovy.

Snad nikdo nepochybuje o tom, že vliv televize na výchovu dětí je veliký. Denodenně staví před děti vzor jednání, denodenně se dostávají děti do styku s televizí, tedy i s násilím doma a mnohdy před ním nemají kam utéci. Mají tedy předpoklad chápat násilí jako samozřejmou součást života.

K ochraně dětského diváka je třeba přistupovat i proto, že ho spatření určitých scén může traumatizovat. Jisté nebezpečí je i v tom, že silné a vzrušující zážitky jsou návykové a naturalisticky provedené násilí mezi ně nepochybně patří.

Prokazatelný je vliv televize na obsah a zaměření dětských her. Agresivní akční pořady se přenášejí do agresivního a výbušného jednání dětí při hře.

Jde mi o to upozornit na tento vážný problém a vyzvat k jeho řešení. K tomu nás zavazuje i Úmluva o právech dítěte, k tomu vyzývá i Evropská konvence o televizi přesahující hranici státu, ke které, předpokládám, přistoupí i Česká republika.

Nakonec však doufám, že nás k tomu vybízí i přirozená ohleduplnost k dětem.

Z tohoto důvodu bych si dovolila předložit i k tomuto bodu svůj návrh na usnesení.

"Poslanecká sněmovna doporučuje Radě České televize, aby se nadále zasazovala o dodržování § 5 písm. c) zákona č. 468/1991 Sb." Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni Novákové. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Koronthály, potom žádá vystoupit v rozpravě pan poslanec Ullmann.

Poslanec Vladimír Koronthály: Prosil bych jen uvést dva omyly na pravou míru - zatím tedy dva omyly.

Jeden omyl u pana kolegy Trojana - pojem cenzura se vztahuje na takové jednání, které některé pořady - řekněme - zruší, zakáže vysílat, nikoli je přesune na jinou vysílací dobu.

A paní kolegyni Novákovou bych chtěl opravit - na jednání výboru samozřejmě členové Rady České televize, jakož i ředitel České televize přítomni byli a čekali, dokonce ředitel České televize čekal ještě odpoledne, zda se výbor stane usnášeníschopný, aby byl u přijímání usnesení. Nedočkal se.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji a prosím pana poslance Ullmanna.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokusím se být jako vždy velice stručný. Dokonce se dotknu jenom bodu, který zjevně není významný, ale který v mých očích dnes znovu zhanobil tuto sněmovnu.

Ohrazuji se proti výroku pana Koronthályho, který napadl pana doktora Uzla, že v jeho bývalém povolání mu málem několik lidí zemřelo pod rukou.

Domnívám se, že tyto věci by měl řešit jiným způsobem. Domnívám se, že by měl jako křesťan - já jsem rovněž křesťan, proto tak mluvím a proto mě to popudilo a musím se proti tomu ohradit - skutečně rozhodnout, že se pro tento případ zbaví své poslanecké imunity a jako prostý občan se postaví v této věci proti panu doktoru Uzlovi. Nesmíme totiž zapomínat, že toto jednání je veřejné a tady byla do veřejnosti puštěna informace velmi podmíněná, velmi nejasná, velmi zavádějící a zřejmě ten, kdo ji přednesl, zjevně spoléhá na to, že si to může dovolit, protože má poslaneckou imunitu.

Zároveň bych doporučil, protože my křesťané máme velmi jednoduchý a velmi stručný kodex pro naše chování, má jenom deset bodů, aby se pan poslanec Koronthály v tichu a usebrání zamyslel nad bodem osmým. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Ullmannovi. Ptám se, má ještě někdo přání vystoupit v rozpravě? (Nikdo se nehlásil.)

Pokud nikoli, rozpravu končím.

Než vyhlásím polední přestávku, chci vás informovat o druhém kole volby. Mám informace, že druhé kolo volby předsedy a členů Fondu dětí a mládeže je již připraveno, volební lístky budou vydávány od půl jedné, tj. ve 12.30 h., po dobu 20 minut, tj. do 12.50 h.

Přeruším tedy schůzi do 14.30 h. s tím, že ve 14.15 h. se sejde politické grémium na č. 120, které svolává pan místopředseda Vlach.

Přerušuji schůzi do 14.30 h. (Schůze přerušena ve 12.26 h.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánově, zahajuji naše přerušené jednání. Vrátili bychom se k bodu

XIX.

Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže

Prosím pověřeného ověřovatele, pana poslance Roberta Koláře, aby nás seznámil s výsledkem tajného hlasování druhé volby členů tohoto Fondu.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky tajného hlasování při volbě členů výboru Fondu dětí a mládeže. Jedná se o druhé kolo první volby.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 142 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 108 platných lístků, 13 neplatných lístků. Neodevzdán byl 21 hlasovací lístek.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Pavla Dostála bylo odevzdáno 72 platných hlasů byl zvolen, pro pana Radka Doudu 17 - nebyl zvolen, pro pana Bohumila Durdise bylo odevzdáno 8 platných hlasů nebyl zvolen, pro pana Petra Horáka byly odevzdány 4 platné hlasy - nebyl zvolen, pro paní Helenu Kafoňkovou bylo odevzdáno 67 platných hlasů - nebyla zvolena a pro pana Jana Marchala bylo odevzdáno 27 platných hlasů nebyl zvolen.

Ve druhém kole jsme zvolili tedy pana Pavla Dostála. Zbývá ve třetím kole dovolit dva členy výboru. Podle schváleného volebního řádu postupují do třetího kola čtyři kandidáti, a sice pan Radek Douda, pan Bohumil Durdis, paní Helena Kafoňková a pan Jan Marchal. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi. Konstatuji, že sed mým členem výboru Fondu dětí a mládeže byl zvolen pan Pavel Dostál. Žádám Kancelář, aby přichystala vše pro třetí volbu členů tohoto Fondu.

Tímto opět přerušujeme tento bod a já bych si dovolil zahájit projednávání dalšího bodu.

Dalším bodem je

XXV.

Zpráva České národní banky o měnovém vývoji v roce 1992, sněmovní tisk 225

K tomuto bodu jste obdrželi zprávu o měnovém vývoji a usnesení rozpočtového výboru, jehož součástí je návrh Poslanecké sněmovny.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Soural,

Poslanec Jaroslav Soural: (Z místa.) Nebyla dojednána výroční zpráva České televize. Jak se bude postupovat?

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vzhledem k tomu, že nás čeká třetí volba členů výboru Fondu, upřednostnil bych tento bod, pokud nejsou k tomu ze sněmovny námitky. Prosím.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, já se domnívám, že pokud by došlo ke změně programu, museli bychom o tom hlasovat, ale já jsem žádný návrh nezaznamenal a podle logiky věci bychom měli projednávat přerušený bod - ledaže byste nám navrhnul, abychom přeřadili jiné body. Tak se ale nestalo. Myslím si tedy, že musíme pokračovat v bodu, týkajícím se České televize.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vzhledem k tomu, že se domnívám, že by bylo pro časový průběh dnešního hlasování lépe, abychom projednali tento bod, kterým je zpráva České národní banky, dávám tento procedurální návrh a prosím sněmovnu, aby tento návrh přijala. Předpokládám, že tento bod bude velmi krátký. Potom bychom přerušili na půl hodiny na třetí kolo volby členů Fondu dětí a mládeže jednání a pak bychom znovu otevřeli bod Výroční zpráva České televize.

Dávám tedy tento procedurální návrh a ptám se sněmovny, kdo je pro to, abychom se řídili tímto programem.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. 51.

Je někdo proti? 41.

Kdo se zdržel hlasování? 18.

Konstatuji, že můj návrh nebyl přijat.

Budeme tedy projednávat přerušený bod

XXIV.

Výroční zpráva Rady České televize za rok 1992 a návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize

Já bych prosil kolegyni Novákovou a kolegu Koronthályho, aby zaujali svá místa v lavicích předkladatelů. Rozprava k tomuto bodu byla ukončena. Ptám se paní poslankyně Novákové a pana poslance Koronthályho, zda se chtějí na závěr vyjádřit. Prosím o klid ve sněmovně!

Poslanec Vladimír Koronthály: Dámy a pánové, po dohodě s kolegyní Novákovou bych se ujal rekapitulace návrhů tak, jak vzešly z rozpravy. Nepovažuji za důležité uvádět, kdo všechno vystoupil v rozpravě. Soustředil bych se na to, kdo předložil jaký návrh na usnesení, eventuálně pozměňovací návrh.

První návrh na usnesení přednesla paní dr. Nováková. Já jej s dovolením přečtu ještě jednou:

"1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí výroční zprávu Rady České televize za rok 1992 včetně příloh.

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje Radě České televize, aby na základě poznatků obsažených ve výroční zprávě a námětů z parlamentní rozpravy postupovala tak, aby Česká televize lépe plnila své poslání v souladu se zákonem č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání v platném znění a zákonem ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi v platném znění."

Tento návrh usnesení je totožný s návrhem, na kterém se při projednávání zprávy České televize usnesl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jakožto návrh usnesení pro Poslaneckou sněmovnu.

K tomuto návrhu usnesení zaznělo několik pozměňovacích návrhů. Domnívám se, že je třeba, abych přečetl pozměňovací návrhy a posléze, abychom o nich hlasovali. Dovolím si je nejdříve zrekapitulovat,

První pozměňovací návrh jsem si dovolil předložit sám. Navrhoval jsem nový bod 2 - "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že Česká televize neplní dostatečně své poslání podle § 2 zákona ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi v platném znění a porušuje povinnosti vyplývající z § 5 písmeno b) a c) zákona 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání v platném znění." Stávající bod 2 přečíslovat na bod 3.

Další část mého pozměňovacího návrhu je vypustit ze stávajícího bodu 2 slovo "lépe".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou připomínkou se hlásí kolega Kozel.

Poslanec František Kozel: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, nevím jak vy, ale já se přestávám orientovat ve změti pozměňovacích návrhů. Dovoluji si navrhnout přerušit projednávání tohoto bodu, namnožit písemně všechny vznesené pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Je zde procedurální návrh znovu projednávání přerušit s tím, abychom dostali na stůl písemně jednotlivé pozměňovací návrhy. Kolega Machalík se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Machalík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já si myslím, že jsme projednávali podstatně složitější zákony s podstatně více změnami a nebylo třeba přerušovat schůzi, než přijdou poslanci koalice. Nedělejme tady opičky. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Nicméně tento procedurální návrh padl, já o něm musím nechat hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby schůze byla v tomto bodě přerušena a aby byly vyžádány všechny pozměňovací návrhy písemně, ať zvedne ruku. 62.

Kdo je proti? 62.

Návrh nebyl přijat.

Nicméně jsem dostal zprávu, že je připraveno třetí kolo volby. (Veselost ve sněmovně.) Prosil bych o klid.

Vyhlašuji třetí kolo volby členů Fondu dětí a mládeže. Volební lístky jsou připraveny ihned. Volba bude trvat 20 minut, tj. do 15.10 hodin. Sejdeme se opět k jednání v 15.15 hodin, prosím o dochvilnost.

(Jednání přerušeno ve 14.52 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.23 h.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat v naší schůzi přerušeným bodem 19, t.j. "Výroční zpráva Rady České televize za rok 1992 a návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize".

Prosím předkladatele - paní kolegyni Novákovou a pana kolegu Koronthályho, aby zaujali místo u řečniště. Budeme projednávat pozměňovací návrhy, které byly během rozpravy vzneseny. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dámy a pánové, jestli si dobře vzpomínám, skončili jsem v tom okamžiku, kdy jsem přečetl první pozměňovací návrh, který padl během rozpravy. Tento pozměňovací návrh má dvě části - jedna je rozsáhlá, jedna krátká. Váhám, jestli je mám znovu přečíst. Možná vzhledem k připomínce pana poslance Kozla by bylo lepší, kdybych ještě jednou přečetl tu část mého pozměňovacího návrhu, o které by se posléze mělo hlasovat.

První část mého pozměňovacího návrhu, o kterém bychom měli hlasovat, zní:

"Vložený bod 2: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že Česká televize neplní dostatečně své poslání podle § 2 zákona České národní rady č. 483/91 Sb., o České televizi, v platném znění a porušuje povinnosti vyplývající z § 5 písm. b) a c) zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání v platném znění. Stávající bod 2 se přečísluje na bod 3."

Tak zní první část mého pozměňovacího návrhu, o kterém lze takto hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu, který vznesl pan poslanec Koronthály.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 15.

Kdo je proti? 46.

Návrh nebyl přijat.

Prosím další z návrhů.

Poslanec Vladimír Koronthály: Druhá část mého pozměňovacího návrhu byla mnohem kratší a zněla takto: Z bodu, který je označen jako bod 2 - text paní poslankyně Novákové - z věty "... postupovala tak, aby Česká televize lépe plnila své poslání v souladu se zákonem ..." se vypustí slovo "lépe". Zůstane text: "... aby Česká televize plnila své poslání".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je všem jasné, o čem budeme hlasovat? (Ano.)

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 4.

Kdo je proti? 36.

Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Vladimír Koronthály: Další návrh přednesl pan poslanec Koháček, já jsem si jej zapsal takto: Za první bod se vloží nový bod dva, který zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že Česká televize neplní dostatečně své poslání podle § 2 zákona České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů." Takto zněl pozměňující návrh a já dodávám pro úplnost, že z něj rovněž plyne nutnost přečíslovat bod 2 jako bod 3.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 72.

Kdo je proti tomuto návrhu? 65.

Kdo se zdržel hlasování? 19.

Návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Vladimír Koronthály: Další návrh předložil pan poslanec Soural. Prosím, aby mne opravil, jestliže se mýlím. Já jsem to pochopil jako přidání dalšího bodu k usnesení, který předložila paní poslankyně Nováková. Za dané situace by to byl tedy bod 3: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje za nutné, aby byl urychleně vypracován kodex televizního zpravodajství a publicistiky."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 71.

Kdo je proti tomuto návrhu? 10.

Kdo se zdržel hlasování? 81.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Prosím o další návrh.

Poslanec Vladimír Koronthály: Další dva návrhy předložila paní poslankyně Nováková - přečtu první z nich - za dané situace by to byl nový bod 3. Zněl by: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá Radě České televize, aby za půl roku předložila Poslanecké sněmovně zprávu o stavu zpravodajských a publicistických pořadů a účinnosti jí doporučených opatření."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! 89.

Kdo je proti? 5.

Kdo se zdržel hlasování? 67.

Tento návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP