Čtvrtek 25. března 1993

V uvedených případech tohoto bodu i bodu předchozího a koneckonců, jak uvidíte, i bodů dalších, je nezbytné považovat jednání pana gen. prokurátora ČR za trestní čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle §158 trestního zákona.

Generální prokurátor ČR zřídil po dohodě s ministrem vnitra ČR ze dne 10. února 1993 Koordinační centrum pro dokumentaci a vyšetřování násilí proti českému národu v období od 8. května 1945 do 31. prosince 1989. Tvrdím, že takový útvar nemá na Generální prokuratuře ČR co dělat. Buď jde o komisi historiků, které samozřejmě nebrání vůbec nic v předkládání svých zjištění k posouzení orgánům činným v trestním řízení, anebo jde o orgán činný v trestním řízení. Syntéza obou těchto variant je samozřejmě právně naprosto zcestná.

Důležité v tomto směru je však to, a jsem o tom niterně přesvědčen, že jde pouze o konjunkturální tah páně Šetiny, viz koneckonců i jeho vystupování v nedávném televizním Soudu poslední naděje, který sám jistě cítí, že na své funkci nemá co dělat a že se to většinou už ví. Hledá proto spojence a podporu tam, kde je schopen se svými povrchními proklamacemi se zavděčit či zalíbit. Skutečnost však je bohužel docela jiná.

JUDr. Šetina stál déle než dva roky v čele Úřadu FMV pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB. Co tento úřad vyšetřil? Prakticky vůbec nic. Není takový problém na příslušných prokuraturách či u úřadu samotného zjistit, kolik věcí bylo řádným způsobem skončeno, rovněž není problém prověřit, kolik a jakých podnětů tento úřad dostal. Sám JUDr. Šetina v tisku nedávno prohlásil, že v této funkci mu prošly rukama stovky těžkých lidských osudů, poznamenaných násilnými zločiny příslušníků StB. Jaké z toho vyvodil důsledky? Jestliže ne takové, jaké měl a mohl, pak se musíme ptát, zda je to proto, že je zcela neschopný, anebo proto, že brání, ať již z jakéhokoliv důvodu průchodu práva.

V této souvislosti se musím zmínit o zcela konkrétní věci trestního stíhání dříve jistě populárního kapitána Minaříka. Přesto, že 5. ledna 1993 gen. prokurátor ČR v Lidových novinách sděluje, že obžalobu podá do 10 dnů a zpracuje ji osobně, do dnešního dne se tak nestalo. Proč? Protože od konce října 1992 je tento spis pečlivě uzamčen v tresoru generálního prokurátora ČR. Ostatně s tím mají generální prokurátoři v této republice své zkušenosti. Podotýkám, že pan dr. Krupauer za podobné jednání stojí dnes před soudem a čeká, bude-li pro věk amnestován. Vzhledem k tomu, že tato činnost dr. Setiny a nevím, jak ji mám nazvat jinak, než trestnou, pokračuje dál i po amnestii prezidenta, nemůže pan generální prokurátor ČR čekat na totéž. Dnes ovšem již zřejmě víme proč se nedaří zločince z řad StB postihnout a je nanejvýš pravděpodobné, že je to i tím, že je kryje jejich důvěrník Radek, respektive pan dr. Jiří Šetina, viz. Necenzurované noviny č. 34/1992 str. 152. Generální prokurátor ČR ve sdělovacích prostředcích se sice pokusil o jisté dementy, avšak tato vyzněla naprosto nepřesvědčivě.

Zejména jeho prohlášení o tom, že byl lustrován vícekrát, a to i s celou svojí rodinou, svědčí o tom, že s lustračním zákonem bylo patrně na ministerstvu vnitra nakládáno velmi zvláštním způsobem. Dovolávat se v této souvislosti jakéhosi dobrozdání tzv. nezávislé komise může jen velmi naivní člověk. Vycházím-li z postulátu, že všechno souvisí se vším, nemohu se zbavit dojmu, že i rozdmýchávání rasisticky laděných vášní na severu je zcela v duchu oblíbené téze zpátečníků "Čím hůře, tím lépe".

Skutečnost, že JUDr. Šetina se těší podpoře právě u Konfederace politických vězňů, považuji nejen za ironii osudu, nýbrž i za naplnění dnes již známých estébáckých infiltračních směrnic. Jsem toho názoru, že pan dr. Jiří Šetina ví velmi dobře, proč se stal důvěrníkem. V roce 1973 byl totiž odsouzen pro trestní čin útoku na veřejného činitele podle § 156 tr. zákona a poté, co se odvolal, se stalo něco, čemu by jistě málo kdo z vás uvěřil. Odvolací soud obžalovaného obžaloby zprostil, neboť velmi komplikovaně dospěl k závěru, že nejenže se nepodařilo trestnou činnost řádně prokázat, ale navíc, že příslušník VB přivolaný bdělým majorem StB překročil svou pravomoc, když perlustroval též obžalovaného, ačkoli dostal jasný příkaz k perlustraci jeho společníka, který se v opilosti vydával za příslušníka švédské rozvědky.

Tím dle odvolacího soudu příslušník VB překročil svou pravomoc a nebyl tudíž chráněn jako veřejný činitel. Kupodivu se okolnost, že obžalovaný hrubými výroky napadal servírku a posléze i příslušníka VB vytratila v těchto úvahách kamsi do neznáma. Kdo alespoň znal tehdejší praxi a zejména důslednou ochranu příslušníků bezpečnosti, a je vás tu myslím dostatek, kteří to mohou potvrdit, nesmějte se, prosím, nahlas. Není vyloučeno, že již zde někde začíná život JUDr. Šetiny být provázen závažnými otazníky, z nichž některé se objevují na povrchu a žádají odpověď. Kolik jich ještě bude? Je nezbytné se jim věnovat? Pokud bude JUDr. Šetina generálním prokurátorem ČR, pak jistě. Je zde však i druhá alternativa a zejména několik vážných podezření z trestných činů, o kterých jsem hovořil dříve, které je naprosto nezbytné v řádném řízení, tj. v trestním řízení, objasnit a v případě, že se tato podezření potvrdí, usvědčeného pachatele postavit před soud.

Nepovažuji však vůbec za vhodné, aby byl kdokoli trestně stíhán ve vysoké státní funkci, tím spíše ne ve funkci generálního prokurátora. Navrhuji proto, aby bylo dáno hlasovat o odvolání generálního prokurátora s tím, že jestliže sněmovna podpoří můj návrh, bylo panu předsedovi Poslanecké sněmovny současně uloženo v souladu s jednacím řádem, aby pana JUDr. Šetinu z funkce generálního prokurátora ČR odvolal.

Bůh nás chraň obsazovat nadále tak významnou funkci osobou odborně nezdatnou, problematiky neznalou a jakkoli svázanou či přímo podporovanou kteroukoli politickou stranou či politickým subjektem. Obraťme pozornost do prokuratury samotné a bezpochyby najdeme řadu zkušených a pro tuto funkci již připravených odborníků, a to s čistým politickým štítem. Přirozeně si můžeme i nadále ponechat svůj zákonný vliv na činnost prokuratury formou veřejné kontroly a zákonných opatření.

Dovolte závěrem, abych položil otázku panu ministrovi spravedlnosti a požádal, aby byla zodpovězena ve zkrácené lhůtě jednoho týdne, a to otázku, jak nahlíží pan ministr spravedlnosti a vláda ČR na fakta, která jsem předložil, a na jim jistě další známá fakta, která poslanec nemůže znát, z činnosti generální prokuratury a generálního prokurátora osobně.

A současně bych použil práva podnětu vůči panu generálnímu prokurátorovi, tentokrát ve dvou variantách.

První - požádal bych pana generálního prokurátora dr. Jiřího Šetinu, aby zahájil trestní stíhání Jiřího Šetiny a ve druhém případě. aby rezignoval, což bych považoval za rozumnější variantu.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Navrhuje, aby Poslanecká sněmovna prohlásila jeho interpelaci vůči vládě a ministru spravedlnosti za naléhavou a aby na ni bylo odpovězeno ve lhůtě kratší 7 dnů. O tom musíme dát hlasovat.

Ptám se tedy sněmovny, kdo je pro tento procedurální návrh, který vznesl pan poslanec Wagner, ať zvedne ruku! 47.

Kdo je proti tomuto návrhu? 55.

Návrh na odpověď ve zkrácené lhůtě nebyl přijat, bude odpovězeno ve lhůtě zákonné, tj. do 30 dnů.

Jako další se přihlásil s interpelací pan poslanec Hirš, potom pan poslanec Matulka a Exner. Prosím pana poslance Hirše.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové!

Dovolte, abych vznesl interpelaci na předsedu vlády pana Václava Klause ve věci nápravy některých majetkových křivd.

Vážený pane předsedo, jedním a nikoli nepodstatným výsledkem odstranění komunistické totality v listopadu 1989 byla i náprava některých křivd způsobených tímto režimem na lidu této země.

Nám všem je jasné, že všechny křivdy napravit nelze. Především nelze vrátit utrpení a životy mnoha našim spoluobčanům. Přesto lze zejména v majetkové oblasti některé křivdy napravit.

Vracíme majetek církvím, vrátili jsme ho Sokolu a chystáme komplexní zákon, - doufám již poslední - který napraví některé majetkové křivdy.

Spravedlnost je nedělitelná, spravedlnost nelze uplatnit jen pro někoho a pro jiného ne.

Naše strana byla v letech 1945 až 1948 spolu se Stranou lidovou největším odpůrcem komunismu a také se nejvíce podílela na snaze zabránit komunistům v převzetí moci. Nepodařilo se to a komunisté pučem v roce 1948 se zmocnili vlády. Co následovalo, všichni víme. Z naší strany bylo přes 6 000 funkcionářů uvězněno, někteří popraveni a celá řada nucena odejít do emigrace.

Přesto, že znárodňovací dekrety i následné zákony vyloučily ze znárodňovacího procesu majetek parlamentních stran, vyhláškou ministra Kopeckého z roku 1952 byl naší straně vyvlastněn veškerý majetek. Vyvlastnění bylo provedeno na základě vyhlášky, tedy právní normou nižší síly než zákon, a dokonce v rozporu s tehdejšími zákony. Zcela evidentně se jednalo o akt politické msty za postoje naší strany.

Církvím se zcela nepochybně vrátí kultovní budovy, a to právem. Pro nás, a troufám si říci, že i pro naši kulturu, je kultovní budovou budova Melantrichu na Václavském náměstí. Nežádáme navrácení veškerého majetku, víme, že je to problematické. Žádáme však tuto budovu, která nám byla ukradena. Žádáme ji také proto, že Vydavatelství Melantrich je těsně spjato s Václavským náměstím, kde sídlí již od roku 1905, a zcela nepochybně patří ke kulturním hodnotám tohoto národa. Připomínám programové prohlášení vlády, které prohlašuje, že bude kulturní hodnoty tohoto národa chránit.

Považuji za nemorální a za popření listopadové revoluce, kdyby se s majetkem takové povahy, jako je Melantrich, nakládalo způsobem, že jej získá podnikatel, o jehož morálním a charakterovém profilu lze s úspěchem pochybovat. Navíc naše strana již podala žádost o vydání k soudu a celá záležitost není soudně uzavřena. V právním státě je nemožné, aby někdo s takovým majetkem disponoval.

Vznáším proto tyto dotazy na pana premiéra:

1. Považujete vy osobně za morální rozhodovat o majetku, který byl zcela nepochybně ukraden těm, kteří byli jedněmi z největších oponentů komunistické zvůle?

2. Považujete za správné, aby instituci, která zcela nepochybně prokáže nároky na ukradený majetek, se tento majetek nevrátil?

3. Považujete za přípustné rozhodovat o majetku, o kterém se vede soudní jednání, ještě před uzavřením tohoto soudního jednání?

4. Jaký je váš osobní postoj na návrat majetku těm institucím, které stály v opozici proti komunismu a kterým byl majetek vyvlastněn jako akt politické msty?

Vzhledem k tomu, že tuto interpelaci považuji za naléhavou, jak jsme slyšeli, bude rozhodováno do tří týdnů, žádám sněmovnu, aby zkrátila zákonnou lhůtu na 15 dnů.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Hiršovi, pan poslanec Hirš žádá, aby Poslanecká sněmovna prohlásila jeho interpelaci za naléhavou a aby na ní bylo odpovězeno ve lhůtě kratší patnácti dnů. Je třeba o tom hlasovat. Já bych prosil pracovnice Kanceláře, aby pozvaly paní poslankyně a pány poslance do sněmovny. Jinak vyhlásím přestávku. Domnívám se, že sněmovna je neusnášeníschopná. Prosím, aby byl ověřen počet. 85 poslanců přítomno. Je to v pořádku. Budeme hlasovat.

Kdo je pro návrh pana poslance Hirše, ať zvedne ruku. 59.

Kdo je proti tomuto návrhu? 6.

Návrh byl přijat.

Jako další se hlásí s interpelací pan poslanec Matulka, potom pan poslanec Exner a Šoler.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážení členové vlády, milé torzo sněmovny. Pokusím se mluvit krátce a na závěr budu také žádat o zkrácení lhůty. Dopoledne jsme se tady zmiňovali poněkud mimo program o jednom problému, o kterém chci teď mluvit, a to je o problému odsunu sudetských Němců a souvislostmi, které má tento problém pro dnešek.

Jsou známy dřívější výroky Václava Havla na toto téma. Je znám i poslední jeho výrok tohoto druhu při návštěvě Václava Havla v Rakousku před nedávnem. Bylo zde dopoledne zmíněno, že parlament dosud neprojednával zahraničně politickou koncepci České republiky. Ačkoliv se pan premiér Klaus dopoledne pokoušel problém odsunu sudetských Němců poněkud zlehčit řečmi o 36 sekundách jednání s malým "j", já považuji za nesporné, že výroky prezidenta Havla vyvolávají jednak oprávněné pohoršení u značné části obyvatelstva České republiky a také mohou vyvolávat i rozporné hodnocení charakteru zahraniční politiky České republiky, zejména v účastnických zemích Postupimské dohody.

Interpeluji proto premiéra české vlády Václava Klause a ministra zahraničních věcí pana Zielence, aby při nejbližší vhodné příležitosti použili svého vlivu, vyplývajícího z jejich spoluzodpovědnosti za zahraniční politiku České republiky a pokusili se pana prezidenta přimět k větší zdrženlivosti v pronášení výroků tohoto typu. Jak čas ukázal, výroky Václava Havla o údajné nespravedlnosti odsunu sudetských Němců nejsou žádnou chybičkou, která by se snad vloudila prezidentu - začátečníkovi. Jak vidno, v těchto výrocích pan prezident programově pokračuje, i když si samozřejmě jako inteligentní člověk jistě uvědomuje, jaké důsledky jeho výroky vyvolávají.

Nemám možnost interpelovat, přímo prezidenta republiky, samozřejmě vím, že podle Ústavy pan prezident není odpovědný ani parlamentu ani vládě, mám však možnost říci na celou věc svůj názor jako občan tohoto státu a jednak jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu. Jako občanu, ani jako poslanci mi nevadí, jaký si zvolí pan prezident prostředek dopravní ke svému pohybu po hradních chodbách, nevadí mi, z kterého operetního souboru si vypůjčí uniformy pro hradní stráž, ale jako občanu i jako poslanci mi vadí, že pronáší výroky, o nichž nejsem přesvědčen, že jsou slučitelné s reprezentací našich státních a národních zájmů. Protože však je evidentní, že Václav Havel nechce ustoupit od tohoto svého konání a v těchto výrocích pokračuje, domnívám se, že by sám měl zvážit, zda je vhodné jeho další setrvání ve funkci prezidenta, nebo zda se raději nechce opět stát občanem, aby mohl tyto své názory říkat jako kterýkoliv jiný občan a nikdo by mu to jistě neměl za zlé.

Pokud jde o interpelaci, kterou jsem vznesl na pana předsedu vlády a pana ministra Zielence, předpokládám, že na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny bude mimo jiné projednávána i zahraničně politická koncepce České republiky. Já bych strašně rád, abych reakci na svou interpelaci měl alespoň den nebo dva dopředu před tímto projednáváním. Snažte se to pochopit ne jako něco hrozně politického, ale skutečně bych to potřeboval, abych se mohl připravit i na to příští jednání. Čili já navrhuji, aby termín odpovědi na mou interpelaci Poslanecká sněmovna posoudila a schválila můj návrh, aby tento termín byl zkrácen na dobu 25 dní. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Budeme hlasovat o jeho návrhu, kterým navrhuje, aby Poslanecká sněmovna prohlásila jeho interpelaci za naléhavou a aby na ní bylo odpovězeno ve lhůtě kratší jak 25 dnů.

Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Faktická poznámka.

Z pléna: Prosím o přešetření usnášeníschopnosti sněmovny.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím Kancelář, aby ověřila počet. 82. Budeme hlasovat.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Matulky, ať zvedne ruku. 41.

Kdo je proti tomuto návrhu? 28.

Kdo se zdržel hlasování? 24.

Návrh nebyl přijat.

Jako další se hlásí s interpelací pan poslanec Exner. Po něm pan poslanec Šoler a Štrait.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážení kolegové a kolegyně. V rámci interpelace se obracím na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci pana ing. Jiřího Skalického s problémem případů nedodržení dražebních podmínek a kupních smluv vydražiteli a kupujícími v malé a velké privatizaci, případů, kdy bylo nutné od kupní smlouvy odstoupit nebo kdy nemohla nabýt platnosti. Případů tohoto druhu je známa celá řada, ve velké privatizaci např. Šumavan Vimperk, Salma Hradec Králové, Prefa Ústí nad Labem a nebo Aritma Praha, v malé privatizaci jde o řadu případů snad v každém okrese.

Např. v Praze jsou případy, kdy se dražby opakovaly i více než třikrát. Žádám o informaci, kolik bylo takových případů týkajících se národního majetku v působnosti různých zakladatelů, o jaký jde podíl na celkových prodejích, o jaký jde majetek a jaké vícenáklady nebo ztráty vznikly prodávajícím.

Zvláště prosím uvést případy, kdy už k přechodu vlastnictví došlo, jak byl stav řešen a s jakými ekonomickými dopady na prodávající. V tomto případě se především jedná o zaregistrované prodeje nemovitostí katastrálními úřady, s kterými je spojena změna vlastnictví, kdy však následně nebyly splněny podmínky kupní smlouvy, obvykle pro převedení příslušných plateb za získaný majetek. Žádám o sdělení, jaká opatření přijala vláda nebo ministerstvo, aby se těmto případům předešlo, nebo aby se jejich dopady minimalizovaly. Jaká je účinnost těchto opatření a jak se stále nedobrý stav v této oblasti bude řešit.

Upozorňuji v té souvislosti na skutečnost, že pro prodejce je takřka nedostupné zjištění skutečných majetkových poměrů zájemců i vydražitelů a odhad jejich možného vývoje. Domnívám se, že i státní orgány by v tomto směru měly být nápomocny jak k vytvoření vhodných podmínek, tak i prakticky.

Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Prosím pana poslance Šolera, připraví se páni poslanci Štrait a Čechák.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážení ministři, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych přednést interpelaci na pana ministra spravedlnosti ČR dr. Jiřího Nováka, a protože se týká i věcí zahraničních, tak na ministra zahraničních věcí pana J. Zielence. Je to interpelace ve věci ochrany základních lidských práv a svobod v ČR.

Vážení páni ministři, zmanipulovaný a nedemokratický rozpad naší drahé československé vlasti přinesl jejímu lidu a jejím národům mnohá utrpení a strádání. Jedním z nich je značná ztráta jistot spojených s politickými, občanskými, hospodářskými, sociálními a kulturními právy, s právy národnostních a etnických menšin a s jejich ochranou. Spolu s představiteli demokratické světové veřejnosti, soudě např. podle projevu sira Leona Brittana z 12. března 1993 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR i já sdílím závažné obavy o ochranu základů demokracie a lidskosti v České republice. Zvláště vzhledem k růstu terorismu ve společnosti i na půdě Parlamentu, kdy se jeden celý poslanecký klub, klub ODS, stal svou spoluúčastí na terorismu slepého mládence v době voleb prezidenta ČR organizovanou teroristickou skupinou.

Dovoluji si opět uvést srovnání s požárem Říšského berlínského sněmu v roce 1993, který ve svých následcích vedl k rozpoutání největšího válečného světového požáru v lidské historii.

Dovoluji si připomenout zjevnou parlamentní ochranu před vyšetřením takového zvěrstva, jakým je týrání mentálně postiženého dítěte v Ústavu sociální péče Lochovice, obstrukcí zařazení zástupce naší politické strany do příslušného parlamentního výboru.

Dovoluji si připomenout čl. 65, odst. 3 ústavního zákona č. 1 z roku 1993 Sb., tj. Ústavy České republiky, který je ve zjevném rozporu se zákonem 53 z roku 1974 Sb., tj. Úmluvou o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Zvláště personální obsazení příslušné státní funkce nevzbuzuje u našich voličů pocit bezpečí.

ČSFR si po listopadovém převratu postupně vybudovala rozsáhlý mechanismus ochrany těchto práv. I když některé prvky přímé demokracie, např. místní referendum o ekologických otázkách, byly vyhlášeny zákony Slovenské národní rady a platily proto pouze ve Slovenské republice.

Kromě běžných prostředků soudů a prokuratury chrání lidská práva občanů Ústavní soud. Ten bohužel dnes přes značnou iniciativu komise ČNR v době vánoc neexistuje.

I když moje minulá korespondence s Radou Evropy vždy skončila ujištěním, že ČSFR ještě nesplnila všechny nezbytné podmínky pro aplikaci evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, nakonec byly kýžené prostředky naplněny, úmluva byla publikována jako zákon č. 209 z r. 1992 a podle čl. 25 této úmluvy měl občan ČSFR možnost obracet se po vyčerpání prostředků národního práva přímo na orgány Rady Evropy.

Bohužel moje nedávná korespondence s Radou Evropy, konkrétně fax z 19. března 1993, podepsaný Hansem Peterem Furrerem, ředitelem politických záležitostí, hovoří opět pouze o žádosti České republiky o vstup do Rady. Možnost ochrany práv občanů touto formou je tedy opět na delší dobu nemožná.

Další formou ochrany lidských práv jsou dohody uzavřené na půdě Organizace Spojených národů. Doufám, že po přijetí ČR za člena OSN má občan možnost obracet se na Komisi pro lidská práva OSN, v jejíž jurisdikci příslušné dohody jsou. Alespoň v oblasti politických a občanských práv na základě zákona č. 169 z r. 1991 Sb., to jest opčního protokolu k mezinárodnímu paktu o občanských politických právech. Může se na tuto komisi obracet i přímo v případě i jiných dohod, nebo musí využít zprostředkování jinou vysokou smluvní stranou, tj. jiným státem - signatářem dohody? To je moje první otázka.

Z uvedených skutečností vyplývá, že nedemokratické rozdělení naší drahé československé vlasti přineslo jejím bývalým občanům, dnes občanům ČR, značnou újmu na možnostech ochrany jejich lidských práv. Vzhledem k přetrvávání totalitárních praktik v naší společnosti je tento fakt zdrojem nejistoty v řadách našich voličů. Žádám vás proto o informaci, jakým způsobem chce vláda České republiky toto dilema řešit a zaručit občanům alespoň takovou ochranu jejich práv, jakou poskytovala jejich vlast - ČSFR.

Vážená sněmovno, děkuji ti za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana poslance Štraita, potom pan poslanec Čechák a Seifer.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem svým a jménem poslance Václava Exnera přednesl interpelaci na pány ministry Kočárníka a Zielence.

V poslední době dochází ze strany sudetských Němců ke kvantifikaci majetku z doby odsunu. Nemluví se dostatečně o nárocích strany druhé, tj. našich občanů, kteří byli finančně poškozeni, totálně nasazeni atd. atd. Koneckonců se také nehovoří o reparacích jako celku.

Žádám v této souvislosti pány ministry financí a zahraničních věcí o vyjádření, jaké finanční nároky eviduje ČR vůči SRN a jejím subjektům z doby před 8. květnem 1945 - ve čtyřech oblastech:

1. v oblasti reparačních nároků,

2. nereparačních pohledávek,

3. nároků v oblasti persekučních škod,

4. případné ostatní majetkové nároky.

Vím, že pohledávky bývalé ČSFR byly celkově vyčísleny. Ptám se pánů ministrů na pět otázek: Jak jsou v tomto směru pohledávky rozděleny mezi Českou a Slovenskou republiku, jak skončilo jednání příslušných komisí vlád ČR a SR, pokud k jednání nedošlo, kdy k němu dojde, jaký je poměr pohledávek české a německé strany z pohledu na výše uvedené nároky a za poslední je některá část našich nároků, resp. bývalé ČSFR, německou stranou uznána?

Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Prosím pana poslance Čecháka, připraví se pan poslanec Seifer, potom pan poslanec Body.

Poslanec Vojtěch Čechák: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, v rámci interpelací se obracím na místopředsedu vlády a ministra zemědělství pana Luxe. Považuji za zbytečné dlouze popisovat složitou situaci v zemědělské prvovýrobě. Předpokládám totiž, že ani oficiální statistická čísla nepřesvědčí ty, kteří nechtějí kolapsovou situaci v zemědělství připustit. Že je způsobena nesprávně vedenou agrární politikou, o tom mne přesvědčuje i to, že část zemědělské výroby, která byla v průběhu r. 1992 výrazně preferována - mám na mysli vznikající soukromý sektor, který na výměru 185 tis. ha zemědělské půdy, což je 4,3% z celkové výměry v ČR, obdržel v podstatě 50% všech dotací vynaložených v zemědělství a je v tíživé ekonomické situaci.

V daleko horší situaci z celého zbytku zemědělské prvovýroby, zejména však u státních statků. Svědčí o tom skutečnost, že například v okrese Bruntál dochází ze strany finanční správy ke snaze obestavit účty u bankovních ústavů těch státních podniků, které nesplnily z důvodu tíživé situace za rok 1992 své odvodové povinnosti vůči státu. Z takto obestavených účtů nemohou inkasovat své pohledávky například dodavatelé elektřiny, vody nebo plynu a protože se chovají tržně, zastavují své dodávky. Věřím, že praktické dopady zejména v živočišné výrobě si všichni dokážete představit. Chci zdůraznit pro kolegy a kolegyně ve sněmovně, že právě státní sektor obhospodařuje téměř čtvrtinu zemědělské půdy v České republice. A vezmeme-li v úvahu čísla oficiální statistiky, dochází neustále ke stálému snižování jak rostlinné, tak živočišné produkce. Obávám se, že nebude-li přijato okamžité funkční řešení k zajištění životaschopnosti státních statků do provedení privatizace, může celková zemědělská výroba klesnout pod úroveň prahu potravinové soběstačnosti, což znamená řešit potřebu základních potravin dovozem. O tom, aby mohly státní statky alespoň v základním provedení zabezpečit jarní práce, je potřeba podle ing. Broma, představitele státních statků Šumava, zhruba 1 mld. Kč, které podniky nemají a banky odmítají další úvěry poskytnout. Vím o snaze ministerstva zemědělství získat úvěry, záruku majetku pozemkového fond u. Vím ale také, že obdobná snaha na podzim minulého roku skončila v podstatě neúspěšně a dosud žádná z bank svůj negativní názor na tento způsob ručení nezměnila. Žádám proto místopředsedu vlády a ministra zemědělství pana Luxe o zásadní stanovisko, jak bude tato situace vyřešena. S ohledem na to, že jarní práce začínají, věřím, že i kolegové nezemědělci pochopí interpelaci jako naléhavou a odsouhlasí lhůtu k vyřízení na 10 dnů. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP