Středa 24. března 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šimánkovi a otevírám rozpravu jak k návrhu na kandidáty vyšetřovací komise, tak případně k návrhu volebních řádů. Do rozpravy se hlásí poslanec Recman.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená sněmovno, v obou dvou volebních řádech, když se podíváte na bod 10, kde se hovoří o tom, kdy hlasovací lístek je neplatný, se domnívám, že je tam chyba, protože se tam hovoří, že je upraven jiným způsobem, než je stanoveno v bodě 7 tohoto volebního řádu. V bodě 7 volebního řádu se pouze hovoří o zvláštním prostoru. Jakým způsobem může být upraven hlasovací lístek, hovoří bod 9. Domnívám se, že bychom to měli opravit: "... než je stanoveno v bodě 9 tohoto volebního řádu."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Recmanovi za tento návrh. Nyní už se nikdo nehlásí, takže rozpravu mohu skutečně ukončit a chci poprosit pana poslance Šimánka, aby se vyjádřil, případně uvedl svůj názor na návrh pana poslance Recmana.

Poslanec Jaromír Šimánek: Ano, samozřejmě, jedná se pouze o technické doplnění tohoto volebního řádu. Vloudila se sem malinká chybička a doporučuji samozřejmě, abychom tento návrh pana poslance přijali.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže, podporujete tento návrh? Domnívám se, že je třeba ovšem o tom dát hlasovat.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Recmana na tuto změnu, ať zvedne ruku. 121.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh poslance Recmana byl přijat.

Takže přesto, že to nemám připraveno, domnívám se, že je třeba schválit oba volební řády.

Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na volební řády včetně schváleného návrhu poslance Recmana, ať zvedne ruku. 100.

Kdo je proti? Nikdo.

Volební řády jsme tedy schválili.

Dámy a pánové, protože kandidátka byla před několika málo minutami doplněna o další dva kandidáty, je třeba volební lístky připravit. Domnívám se, že příprava volebních lístků může trvat zhruba půl hodiny, takže pro tuto chvíli doporučuji, abychom projednávání tohoto bodu přerušili a snažili se využít čas tak, že pokročíme a pokud budete souhlasit, mohli bychom v tuto chvíli projednat

XVI.

Návrh na změnu způsobu financování politických klubů Poslanecké sněmovny Parlamentu

Zdá se, že námitky proti tomuto nejsou, přistoupíme tedy k projednávání tohoto bodu.

Paní poslankyně, páni poslanci, rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny předložil organizačnímu výboru stanovisko na změnu způsobu financování poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny. Organizační výbor po projednání tohoto stanoviska doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu

I. stanoví měsíční příspěvek na zajištění chodu poslaneckého klubu ve výši 20 000,- Kč a 2 000,- Kč na jednoho poslance, člena poslaneckého klubu:

II. ukládá vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu, aby zajistil splnění bodu 1. tohoto usnesení s účinností od 1. dubna 1993."

Čili, toto je návrh usnesení a nyní otevírám k tomuto návrhu rozpravu. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a věřím, že není v tuto chvíli třeba znovu číst návrh na usnesení a že mohu dát hlasovat o tomto usnesení.

Kdo tedy souhlasí s návrhem usnesení tak, jak jsem jej přednesl, ať zvedne ruku. 85.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Dámy a pánové, dále se domnívám, že můžeme přistoupit k projednání bodu

XVII.

Zrušení rozhodnutí městské rady Českého Brodu ze dne 2. 9. 1992

K tomuto bodu pořadu jste obdrželi usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 13. Odůvodněním předloženého usnesení příslušného výboru je pověřen poslanec Jan Litomiský, který má ovšem v této chvíli přání, aby mu bylo umožněno si dojít pro patřičné materiály, v čemž mu rád vyhovím.

Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Litomiský a odůvodnil návrh. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedo, pane předsedající, kolegové a kolegyně, z pověření výboru pro veřejnou správu a životní prostředí předkládám sněmovně návrh na zrušení usnesení městské rady města Českého Brodu č. 276/92 ze dne 2. září 1992. Výše uvedeným usnesením městská rada Český Brod souhlasila s odprodejem pozemku o výměře 38 m2, a tím porušila ustanovení § 36 a) odst. 1 písm. a) zákona o obcích. Rozhodovat o nabytí a převedení nemovitých věcí je vyhrazeno městskému zastupitelstvu.

Na návrh starosty města pozastavil toto nesprávné usnesení přednosta okresního úřadu. Rada města přesto na usnesení trvala. Vzhledem k tomu, že právo rozhodovat o odprodeji pozemků má pouze městské zastupitelstvo, a vzhledem k tomu, že nebyly splněny další zákonné podmínky - vyvěšení úmyslu odprodat tuto nemovitost 30 dnů předem na úřední desce - doporučuji, aby Česká národní rada usnesení městské rady Českého Brodu zrušila.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Litomiskému. Já bych si ve dvou bodech dovolil upravit jeho návrh. Nejedná se o usnesení, ale o rozhodnutí městské rady a potom ne "Česká národní rada", ale "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky." Zřejmě bude nezbytné, abychom v tomto smyslu upravili nebo přizpůsobili váš návrh současným podmínkám a v tuto chvíli je třeba otevřít k tomuto návrhu rozpravu. Pan poslanec Řezáč.

Poslanec Vladimír Řezáč: Pane předsedající, dámy a pánové, já se domnívám, že takové rozhodnutí je nadbytečné, protože je tím porušeno nejen citované ustanovení zákona o obcích, ale i ustanovení § 9 zákona ČNR 172 z roku 1991 a příslušný Katastrální úřad musí zkoumat, zda prodávající je oprávněn s tímto majetkem disponovat. Čili Katastrální úřad by neměl povolit zápis vkladu vlastnického práva bez toho, že by k tomu potřeboval usnesení Parlamentu. Jinak budeme rozhodovat eventuálně o takových věcech v desítkách případů a domnívám se, že je to úplně zbytečné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Řezáčovi. Pan poslanec Litomiský chce vystoupit.

Poslanec Jan Litomiský: Já se domnívám, že přesto musíme o věci rozhodnout, protože zákon o obcích ukládá přednostovi okresního úřadu, aby takové věci pozastavil a předložil původně České národní radě, nyní Poslanecké sněmovně. Pokud bychom toto usnesení nezrušili, tak by rozhodnutí městské rady Českého Brodu zřejmě nabylo platnosti. V každém případě bychom tím zpochybnili rozhodnutí přednosty okresního úřadu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Litomiskému. Prosím, hlásí se pan poslanec Vačkář.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dovolte mi, jako bývalému starostovi, jednu poznámku. Zákon o obcích tam má přeci upraven mechanismus, jakým způsobem se tato věc dostane do městského zastupitelstva. Starosta má právo pozastavit usnesení rady, jestli tomu dobře rozumím, s tím, že automaticky to potom přijde zastupitelstvu, které rozhodne. Pokud rozhodne, potvrdí rozhodnutí rady, ta věc je zcela jasná a jednoznačná. v tom případě souhlasí s prodejem. A pokud to nepotvrdí, tak pochopitelně to usnesení rady bylo bezpředmětné, podle mého názoru. Čili myslím, že to je zcela jednoznačné, že by se to mělo řešit tímto způsobem, jinak skutečně tady budeme zavaleni rozhodováním sporů, pro které sice z hlediska zákona je to jasné, ale jinak pro věcné věci nemáme pochopitelně podklady. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, rozumím-li správně výsledku řeči pana poslance Vačkáře, podpořil návrh pana poslance Řezáče, který zněl zhruba v tom smyslu, že je třeba projednávání tohoto bodu ukončit bez přijetí usnesení. Pan poslanec Řezáč s faktickou poznámkou, opraví, či doplní.

Poslanec Vladimír Řezáč: Pane místopředsedo, v zájmu právní jistoty - abychom neudělali v tom místě nějaké nejasno - doporučuji, aby sněmovna doporučila garančnímu výboru, tedy výboru pro územní správu, regionální rozvoj a životní prostředí, aby zaslal to stanovisko jako stanovisko garančního výboru přednostovi okresního úřadu i městskému zastupitelstvu, aby bylo jasné, že tento převod je neplatný. Nic jiného. Ale není zapotřebí to rušit. Domnívám se, že městské zastupitelstvo v tom mohlo zjednat pořádek samo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Řezáč navrhuje, aby sněmovna uložila příslušnému garančnímu výboru, aby sdělil přednostovi okresního úřadu názor či stanovisko v tom smyslu, že sněmovna toto nebude řešit. Pokuste se to zformulovat lépe, než se o to pokouším já v tuto chvíli, a že garanční výbor sdělí návrh řešení.

Poslanec Vladimír Řezáč: Obsah stanoviska garančního výboru by měl být pouze ten, že jde o naprosto notoricky známou skutečnost, vyplývající z § 9 zákona 172/91 Sb., že nemůže městská rada o převodu nemovitosti rozhodovat, protože o tom rozhoduje městské zastupitelstvo. Tím je naprosto zřejmé, že nemůže ani dojít k povolení zápisu vkladu vlastnického práva, pokud by došlo k uzavření kupní smlouvy podle nesprávného rozhodnutí městské rady.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Řezáčovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy, protože rozprava nebyla ještě ukončena? Nikdo. Rozpravu končím a prosím pana poslance Litomiského, zda-li se chce vyjádřit za garanční výbor k tomu, co tady zaznělo. V případě, že nikoli, dal bych hlasovat o návrhu pana poslance Řezáče.

Poslanec Jan Litomiský: Garanční výbor navrhl sněmovně rozhodnutí městské rady v Českém Brodě zrušit, pokud se ovšem sněmovna rozhodne jinak, podle návrhu pana kolegy Řezáče, je to její věc.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je to naše společná věc, pane poslanče. V souladu s jednacím řádem dám hlasovat o návrhu pana poslance Řezáče. Pamatujeme si dobře, co z jeho úst před chviličkou zaznělo.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Řezáče, ať zvedne ruku. 96.

Kdo je proti? 7.

Návrh poslance Řezáče byl přijat.

Je zbytečné dále v projednávání tohoto bodu pokračovat. Děkuji panu poslanci Litomiskému.

Dámy a pánové, zdá se, že v tuto chvíli je namístě otázka, v jakém stádiu se nachází příprava volebních lístků? Dostávám zprávu, že je zapotřebí ještě 20 minut. Dámy a pánové, souhlasíte-li, navrhuji, abychom projednali zprávy, které byly původně k projednání v závěru 7. schůze, a to "Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny" a "Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny." Jsou námitky proti tomu, abychom projednali tyto dvě zprávy již nyní? Zdá se, že tomu tak není, takže budeme v tutu chvíli projednávat bod

XVIII.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Tuto zprávu v písemné podobě jste obdrželi jako sněmovní tisk 182. Zpráva popisuje činnost organizačního výboru od 23. února do 22. března t. r. Otevírám ke zprávě o činnosti organizačního výboru rozpravu. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 23. února do 22. března 1993 podle sněmovního tisku 182."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 102.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh usnesení byl schválen.

Nyní budeme projednávat zprávu, která se nazývá

XIX.

Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za dobu od 23. února do 22. března jste obdrželi jako sněmovní tisk 183. Otevírám k této zprávě rozpravu. Nikdo se nehlásí, tudíž rozpravu končím a dávám návrh na přijetí následujícího usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za dobu od 23. února do 22. března 1993 podle sněmovního tisku 183."

Kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí, ať zvedne ruku. 98.

Kdo je proti návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

Dámy a pánové, zdá se, že pro tuto chvíli nejsme připraveni na projednávání dalších bodů. Nicméně hlásí se pan poslanec Benda, nepochybně s námětem, jak využít čas.

Poslanec Marek Benda: Já položím otázku, zda by nebylo možné, projednat další volební body. Pokud jsem mluvil s předsedou příslušného výboru, je na to připraven a je možné volby "zcuknout" všechny tři do jedněch, ať nevolíme tolikrát, Navrhuji, jestli by teď mohly být zařazeny body - nevím jaká jsou jejich čísla - 21, 22, Volba členů rady Grantové agentury a Volba členů Rady České tiskové kanceláře. (Projevy souhlasu.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozumím tomu správně, že volbu členů rady chcete provést současně s volbami členů vyšetřovací komise?

Poslanec Marek Benda: Rady Grantové agentury i Rady České tiskové kanceláře.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vyšetřovací komisi i ty dvě rady? (Ano.) Viděl jsem zdviženou ruku pana poslance Koháčka, který chtěl říci totéž. Dámy a pánové, zdá se, že návrh pana poslance Bendy se nesetkal s odporem, takže můžeme přistoupit k projednávání bodu

XX.

Volba členů Rady České tiskové kanceláře

Na 6. schůzi Poslanecké sněmovny jsme zvolili pět ze sedmi členů Rady České tiskové kanceláře.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vám předložil své usnesení a proto nyní prosím předsedu tohoto výboru, pana Františka Kozla, aby předložený návrh odůvodnil a připomenul postup podle schváleného volebního řádu.

Poslanec František Kozel: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v minulých volbách, které proběhly na poslední schůzi, zůstal rest - máme zvolit dva další členy Rady České tiskové kanceláře a čtyři další členy dozorčí rady Grantové agentury.

Náš výbor projednal předložené kandidáty a přijal ve věci obou voleb usnesení, která máte na lavici - jedná se o usnesení č. 31 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k přípravě volby členů Rady České tiskové kanceláře a usnesení č. 32 k přípravě volby členů dozorčí rady Grantové agentury.

V této věci jsme při minulé volbě použili volební řády, jejichž texty nemáte rozdány, ale navrhuji použít stejné volební řády jako při volbě na minulé plenární schůzi. Z toho vyplývá i můj návrh, abychom hlasováním rozhodli, že volby budou tajné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kozlovi. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. (Nikdo se nehlásil.) Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Domnívám se, že je třeba dát hlasovat o návrhu pana poslance Kozla, aby hlasování proběhlo tajně.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 109.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že volba se odehraje tajně podle schváleného volebního řádu pro tajnou volbu členů Rady České tiskové kanceláře.

Nyní v souladu s tím, co jsme odsouhlasili, byť mlčky, přerušíme projednávání tohoto bodu a začneme s projednáváním bodu

XXI.

Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Na 6. schůzi Poslanecké sněmovny jsme zvolili 6 z 10 členů dozorčí rady Grantové agentury. Tak, jako u předešlé volby, použil i zde výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu své usnesení a tak jako před chvílí, prosím i nyní předsedu tohoto výboru pana Františka Kozla, aby návrh usnesení odůvodnil.

Vzhledem k tomu, že jsem před chvilkou neotevřel bod

"Volba členů dozorčí rady Grantové agentury", je třeba do bodu, který byl započat před chvilkou, nějak vtěsnat navržené usnesení. Prosím pana poslance Kozla, aby to v tuto chvíli učinil.

Poslanec František Kozel: K volbě dozorčí rady Grantové agentury přijal náš výbor usnesení č. 32, které obsahuje vše, co je třeba pro informaci poslanců k provedení volby. Zároveň navrhuji, aby volba proběhla podle volebního řádu, který byl předložen na minulé schůzi, a aby tedy volba byla tajná.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Koronthály, kterému uděluji slovo.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chci jenom upravit malé nedopatření. Myslím, že nemůžeme volit podle volebního řádu, který byl předložen na minulé schůzi, protože ten mluvil o volbě deseti. Myslím, že byl předložen nový volební řád, víceméně shodný, ale má datum 18. března, mluvící o čtyřech členech. Podle mého názoru je třeba schválit ten, který je zde předložen.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, navrhovatel souhlasí s tímto upřesněním pana poslance Koronthályho. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu tedy končím a dám hlasovat o návrhu pana poslance Koronthályho na schválení volebního řádu pro tajnou volbu členů dozorčí rady Grantové agentury České republiky s tím, že Poslanecká sněmovna volí čtyři členy.

Kdo souhlasí s tímto volebním řádem, ať zvedne ruku. 106.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že návrh byl schválen.

Paní a pánové, v tuto chvíli se domnívám, že je třeba vytvořit časový prostor pro přípravu potřebných hlasovacích lístků. Podle mého názoru může volba proběhnout od 16 hodin a potrvá asi 30 minut, protože se jedná o volbu tří orgánů.

Prosím, abychom se znovu sešli v 17.00 hodin, kdy by mohla být podána informace o volbě vyšetřovací komise, a možná bychom mohli ještě přistoupit k volbě předsedy této komise.

Dámy a pánové, na návrh pana předsedy si dovoluji svolat politické grémium, které se sejde v místnosti č. 120.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat v našem programu, a sice pan poslanec Kolář je připraven nás seznámit s výsledky tajného hlasování pro volbu členů vyšetřovací komise.

Prosím pana poslance Koláře, aby nás seznámil s výsledky.

XV.

Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna"

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění okolností akce "Norbert", "Zásah" a "Vlna".

Jedná se o první kolo. K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, vydáno 167 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 139 platných lístků, 25 neplatných lístků. 3 hlasovací lístky nebyly odevzdány.

Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto:

pro pana Miroslava Čapka bylo odevzdáno 116 platných hlasů - byl zvolen,

pro pana Tomáše Fejfara bylo odevzdáno 96 platných hlasů - byl zvolen,

pro pana Stanislava Grosse bylo odevzdáno 67 platných hlasů - nebyl zvolen,

pro pana Martina Chudobu bylo odevzdáno 105 platných hlasů - byl zvolen,

pro pana Jana Krámka byly odevzdány 102 platné hlasy - byl zvolen,

pro pana Martina Přibáně bylo odevzdáno 100 platných hlasů - byl zvolen,

pro pana Jiřího Stadlera bylo odevzdáno 101 platných hlasů - byl zvolen,

pro pana Zbyška Stodůlku byly odevzdány 102 platné hlasy - byl zvolen,

pro pana Jaromíra Šimánka byl odevzdán 101 platný hlas - byl zvolen,

pro pana Pavla Tollnera bylo odevzdáno 89 platných hlasů - byl zvolen,

pro pana Jiřího Uřičáře bylo odevzdáno 106 platných hlasů - byl zvolen,

pro pana Josefa Valentu byly odevzdány 93 platné hlasy - byl zvolen,

pro pana Jaroslava Vlčka byl odevzdán 61 platný hlas - nebyl zvolen.

Ve druhém kole zbývá obsadit dvě místa, na která je možno kandidovat podle volebního řádu 4 kandidáty. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kolářovi za to, že nás seznámil s výsledky tajného hlasování.

Prosím, pane poslanče - hovořit bude pan poslanec Vačkář. Já jsem se právě chtěl vyjádřit k možnosti dalšího postupu, ale máte zcela nepochybně podobný záměr. Takže prosím.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP