Úterý 23. března 1993

Předseda PSP Milan Uhde: O slovo požádal pan ministr životního prostředí František Benda. Prosím, pane ministře.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Vážený pane předsedo, paní a pánové poslanci, musím jen krátce reagovat na vystoupení pana poslance. Možná, že jsem asi neobratně, nicméně chtěl jsem ve svém vystoupení zdůraznit, že právě tento materiál, který má pan poslanec na mysli, je také mimo jiné předmětem či obsahem materiálu, který má vláda ve svém řádném programu projednávání. Pozdržení, tedy to, že materiál nebyl dopracován do toho stavu, aby mohl být předložen, to právě bylo vyvoláno těmi okolnostmi, o kterých všichni dobře víme, že byly dost velkým a vážným důvodem, abychom některé pasáže tohoto programu přehodnotili.

Program má své pokračování, má kontinuitu. Tím znovu opakuji, že budou mít po projednání ve vládě i páni poslanci k dispozici tento materiál, Mám ho zde sebou, ale dosti dobře nemohu před projednáváním ve vládě tento materiál zde nějak rozebírat. Tím jsem chtěl pouze doplnit svou informaci.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi. Znovu požádal o slovo pan poslanec Seifer. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Pavel Seifer: Chtěl bych uvítat slova pana ministra, protože z informací, které jsem měl já dostupné, dospěl jsem k přesvědčení, resp. jsem z nich vyrozuměl, a je to dokonce obsah petice, dovolil bych si z ní odcitovat: Požadujeme přesné informace o osudu vládního usnesení 287/90, 166/91 a 443/91 k ozdravění životního prostředí Severočeského kraje. Nesouhlasíme, a já se k tomu nesouhlasu přidávám, s návrhem usnesení, toto usnesení zrušit a nesplněné úkoly převést do pravomoci jednotlivých ministerstev bez jakékoli kontroly.

Jestliže tomu tak není, jestliže tato usnesení nejsou zrušena a budou mít pokračování v podobě dalšího usnesení, pouze to vítám a děkuji panu ministrovi za tuto informaci.

Předseda PSP Milan Uhde: Do rozpravy už není nikdo další přihlášen. Paní poslankyně Mazalová se hlásí. Máte slovo, paní poslankyně.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, v současné době řešíme pouze dopady špatné ekologické situace v severních Čechách. Odstranění příčin je v kompetenci i jiných ministerstev než ministerstva zdravotnictví. Pokud tyto příčiny neodstraníme, můžeme vždy pouze zmírňovat dopady. Můžeme léčit, ale nemůžeme uzdravit. Dále budou pracovat továrny na mýdlo, prací prostředky, sodu - tedy výrobky, které se mohou klidně dovážet místo zemědělských produktů, které dovážíme, a které zase obráceně můžeme klidně a levně vyrábět u nás, a to kvalitně sami.

Raději bych likvidovala podniky, které ničí životní prostředí, než ty, které nás živí. Dále se bude znečišťovat životní prostředí a dále si budou ohrožení občané na severu Čech ničit zdraví kouřením a nesprávným způsobem života.

Byli jsme s naším výborem pro sociální politiku a zdravotnictví na výjezdním zasedání na severu Čech. Viděli jsme tamní zdravotnická zařízení, která jsou velice smutně srovnatelná se všemi zdravotnickými zařízeními v celé naší České republice.

Chtěla bych říci, že naše republika je jako tělo poseté ranami. Některé jsou větší, některé jsou menší. Všechny se ale musí léčit.

Myslím si, že vedle ministerstva zdravotnictví, které činí téměř nemožné, musí nastoupit i ostatní ministerstva, v jejichž kompetenci je odstranění příčin ekologické situace v severních Čechách. Jinak budou všechny vitamíny, všechny pračky vzduchu sloužit pouze k tomu, abychom si navzájem tišili svoje ozývající se svědomí. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Raška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Miroslav Raška: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si přičinit jenom jednu poznámku, která se také vztahuje k tomuto problému, i když zřejmě jen okrajově. Ale myslím si, že se tohoto problému dotýká.

V současné době se chystá privatizace zdravotnických zařízení, privatizace dochází do svého posledního stadia, v rámci oblastí postižených ekologickými vlivy existuje řada specializovaných pracovišť zaměřených na choroby z povolání, prevenci apod., jejichž význam ve struktuře zdravotnictví je nenahraditelný.

Domnívám se, že je potřebné, aby těmto pracovištím byl v procesu privatizace věnován zvláštní zřetel s tím, aby jejich činnost nebyla v budoucnu, po privatizaci, omezena, či aby snad dokonce zanikla.

Mám signály, a to z oblasti Ostravska, že i takové případy, tzn. omezení činnosti těchto významných složek, by mohly v budoucnu po privatizaci nastat. Neberu to jako podnět, ale pouze jako poznámku ze zkušeností, které z této oblasti mám. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Raškovi. Táži se po dalších přihlášených do rozpravy. Nevidím přihlášky. Promiňte, ještě pan poslanec Šoler.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, chtěl bych se připojit k názoru paní poslankyně Mazalové, že koncepční řešení otázek špatného životního prostředí u nás je nutno hledat v odstraňování zdrojů znečištění, odstraňování zdrojů tohoto špatného životního prostředí, a ne v řešení dodatečných následků.

Chtěl bych pouze apelovat na vládu, aby přestala činit z naší země smetiště Evropy. Zatím koncepce průmyslové výroby u nás jsou toho typu, že buď se snažíme vyvážet elektrickou energii a naopak dovážet odpady dnes už z celé Evropy (alespoň jsou firmy, které se takové kontrakty snaží navázat, přestože ministerstvo životního prostředí říká, že takovou věc nikdy nepovolí).

Struktura naší ekonomiky je taková, že energetická spotřeba je vyšší než by bylo nezbytně nutné. Produkce různých toxických odpadů je vyšší než je nezbytně nutné. Potraviny, které jíme, nejsou také příliš kvalitní.

Chtěl bych proto vyzvat vládu, aby se snažila zejména odstraňovat příčiny tohoto nezdravého životního prostředí, aby se snažila nečinit z našeho lidu v podstatě otroky Evropy, kteří budou pouze vyvážet a vyprodávat životní prostředí a dovážet toxické látky. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Další hlasy do rozpravy nevidím. Nevidím žádnou přihlášku. Proto rozpravu uzavírám.

Prosím, aby pan poslanec Žižka, pokud zachytil v rozpravě prvky, které by mohly vést k usnesení, nás na ně nyní upozornil a předložil je popř. našemu hlasování. Zaznamenal jsem návrh pana poslance Žižky, který byl koncipován jako návrh usnesení. Návrh usnesení měl ve svém příspěvku i pan poslanec Kubiš. Ostatních jsem si nevšiml, možná, že jste zjistili nějaká další.

Poslanec Jaroslav Žižka: Pane předsedo, je to tak, jak říkáte. Je zde návrh usnesení, který kolega Kubiš doplnil o část doporučující. Přečtu proto znovu návrh usnesení tak, jak byl předložen, a to i s doplňující částí.

Jedná se o usnesení k projednávanému bodu, to znamená k životnímu prostředí:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. bere na vědomí informaci vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji, v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období."

Pane předsedo, budeme hlasovat o celém návrhu usnesení najednou nebo po jednotlivých částech? Sněmovna se o tom zatím nedohodla.

Předseda PSP Milan Uhde: Doporučoval bych hlasovat po částech, protože se to tak přirozeně podává a vidím na gestech některých poslanců, že se jim rovněž zdá tento způsob hlasování adekvátní.

Doporučuji proto hlasovat hned o první části usnesení, kterou obsahoval váš návrh.

Budeme hlasovat o první části usnesení, kterou pan poslanec Žižka přednesl.

Kdo je pro přijetí této první části, ať zvedne ruku. 132.

Kdo je proti? Nikdo.

Tato část usnesení byla přijata.

Prosím pana poslance Žižku, aby pokračoval.

Poslanec Jaroslav Žižka: Druhá část obsahuje text, který žádá vládu. Zde bych chtěl sněmovnu upozornit, že návrh usnesení je jak v krocích, tak v časovém sledu v souladu s vystoupením pana ministra životního prostředí.

Nyní budu citovat:

"2. žádá vládu, aby předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na její příští schůzi (dubnové) harmonogram postupu vlády, který má za cíl ozdravění a systémovou obnovu Severočeského kraje, který by obsahoval kromě jiného:

a) časové a věcné vymezení zajištění formulování nového koncepčního vládního dokumentu k této problematice,

b) časové vymezení projednávání dané problematiky jednotlivými ministerstvy,

c) systém spolupráce a provázanosti činnosti ústředních a místních orgánů výkonné moci a zastupitelských orgánů."

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o druhé části předloženého usnesení.

Kdo podporuje tuto část, ať zvedne ruku. 69.

Kdo je proti? 13.

Kdo se zdržel hlasování? 60.

Tato část usnesení nebyla přijata.

Prosím pana poslance, aby pokračoval.

Poslanec Jaroslav Žižka: Ve třetí části je doporučení:

"Doporučuje vydat opatření vlády k povinnosti spalovat pouze nízkosirnaté palivo po celém území České republiky a k tomu vytvářet podmínky."

Toto je návrh pana poslance Kubiše.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo je pro přijetí této třetí části usnesení, ať zvedne ruku. 68.

Kdo je proti? 15.

Kdo se zdržel hlasování? 60.

Ani tato třetí část usnesení v navrhované verzi nebyla přijata.

Poslanec Jaroslav Žižka: Pane předsedo, budeme hlasovat o celém návrhu usnesení, který se nyní skládá pouze z první části, to znamená, že sněmovna bere na vědomí?

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že není třeba o tom hlasovat ještě jednou, protože z usnesení zbyla jenom jeho první část, a ta byla přijata.

Děkuji vám, pane poslanče.

Domnívám se, že tím jsme vyčerpali projednávání 8. bodu naší schůze. Dovolte, abych naši schůzi v tuto chvíli přerušil a oznámil vám, že k projednávání dalších bodů se sejdeme v tomto sále zítra v 9.00 hodin.

Přeji vám dobrý večer.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP