Čtvrtek 25. února 1993

Poslanec Martin Přibáň: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi ještě dříve, než budu předveden před mandátový a imunitní výbor, abych se krátce zastavil u dvou aspektů interpelace, kterou zde nyní projednáváme. Prvním aspektem budiž osoba bývalého ředitele Školského úřadu v Brně dr. Viléma Buriánka, kterého se pan kolega Grulich ve své interpelaci tak vehementně zastával.

Pan dr. Buriánek přišel do z funkce z místa vedoucího odboru školství MěNV města Brna, kterou vykonával od roku 1990. Nedostatky, o kterých se v odpovědi na interpelaci zmínil pan ministr, se projevovaly již v této době. Svým přístupem ke konfliktním situacím, které řešil tak, že si jich nevšímal, přispěl výrazně k téměř naprostému rozvratu v jednom učitelském sboru na jedné brněnské základní škole. Celý případ tehdy nakonec šetřil vyšetřovatel Policie a ministerstvo státní kontroly. Tajemník národního výboru dr. Venclík tehdy udělil dr. Buriánkovi přísnou důtku za "....porušení pracovní kázně, čímž došlo k celé řadě porušení právních předpisů na pracovišti". Tehdejší ministr státní kontroly doporučil dokonce "zvážit personální výměnu ve vedení odboru školství, protože tito pracovníci" - rozuměj, dr. Buriánek a spol. - "....neřešili vzniklou situaci na odborné úrovni".

Problémem byl v tomto případě fenomén, kterým bylo a možná ještě je brněnské školství pověstné, totiž podivné podnikatelské aktivity některých škol. Jistě každý pochopí, že nejlépe se podniká tam, kde jsou dobře vybavené školní dílny a prostorná tělocvična. Učitelé, kteří byli na zmíněné škole vyšetřeni Policií, byli sice z hlediska právního uznáni nevinnými, v oblasti občansko-právní a morální byly však závěry, jak jsem již uvedl, jiné. Pikantní je, že se oba podřízení školského úřadu pod vedením dr. Buriánka stali řediteli škol, kde je shodou okolností jak dobře vybavená dílna, tak prostorná tělocvična. S oběma se setkáváme jako s hlavními iniciátory kampaně na obranu dr. Buriánka. Když k tomu připočteme 16 prokazatelně neregulérních konkursů na ředitele škol, je nám jasnější, proč byl tzv. Klub ředitelů brněnských škol v celé kampani tak aktivní.

Řešení problémů jejich neřešením praktikoval dr. Buriánek nejen ve funkci ředitele odboru, ale i v době svého působení na školském úřadě. K jednomu z nejotřesnějších případů patří v Brně poměrně známý případ učitele základní školy, který trpěl vážnou nervovou chorobou, jež se projevovala častými záchvaty, při kterých postižený ztrácel možnost sebekontroly i v době vyučování.

Čteme-li ve zprávách či spíše zoufalých prosbách ředitele dotyčné školy, ve kterých žádal přeřazení učitele na nepedagogickou práci, jaký průběh tyto záchvaty měly, čeho všeho musely být děti svědky, očekávali bychom briskní zásah kompetentních orgánů. Ten skutečně přišel: ředitel školy byl dr. Buriánkem pokárán za nehumánní přístup k podřízenému a já osobně, když jsem na tyto skutečnosti poukazoval, jsem byl nařčen z toho, že nechápu nutnost zařazení nemocných mezi zdravé. To proto, aby si děti zvykaly, že něco takového je zcela běžné. Ohánět se v této souvislosti - jako dr. Buriánek zákoníkem práce je nepřijatelné. Jako ředitel školského úřadu měl povinnost řešit situaci v zájmu zdraví dětí. A to jak psychickému, tak vzhledem k tomu, že nemocný pedagog při výuce zacházel s elektrickými přístroji a těžkými nástroji, tak i fyzickému. Ukládá mu to nejen zákon, ale především Mezinárodní úmluva o právech dítěte, kterou náš stát ratifikoval předloni.

Ptám se tedy: Bylo odvolání dr. Buriánka vedeno důvody politickými nebo odbornými? Kdo se snaží celou záležitost z jakýchkoliv důvodů politizovat?

Druhým aspektem budiž potom způsob, jakým pan poslanec Grulich charakterizoval ve své interpelaci svého zřejmě úhlavního nepřítele - paní Sumcovou, která byla po dr. Buriánkovi pověřena řízením úřadu do doby vypsání konkursu. Snad ani jedna v interpelaci uvedená charakteristika není pravdivá. Namátkou uvádím některé citace z interpelace do kontrastu se skutečností.

1. "Paní Sumcová je učitelkou malby porcelánu bez úplného vysokoškolského vzdělání." Bez ohledu na to, že paní Sumcová nikdy nebyla učitelkou malby porcelánu, považuji za podivné, vyjadřuje-li se pan Grulich s despektem k jejímu vzdělání a ani trochu mu nevadí, že paní Sumcová má vysokoškolské vzdělání sice plně, ale přece jen pouze nahrazující z důvodů politických, konkrétně náboženských, tedy důvodů, které předurčila strana, jíž pan poslanec Grulich - nechť mi promine tento drzý exkurs do jeho minulosti - v jisté době horlivě sloužil.

(Potlesk ze strany poslanců KDU - ČSL.)

2."Od června 1991 je krajská školní inspektorka bez konkursního řízení." Upozorňuji, že v té době žádný inspektor nebyl jmenován na základě konkursního řízení.

3. "Dne 22. března 1992 se účastní konkursu na funkci vedoucí školského inspektorátu. Z osmi účastníků se umisťuje s propastným rozdílem jako sedmá, pouhý bod před posledním uchazečem."

O místo vedoucí školního inspektora se v uvedené době ucházelo 42 osob. Po prvním kole řízení postoupilo do druhého kola 8 uchazečů, zde paní Sumcová skutečně skončila jako sedmá. Takovéto nakládání s fakty ponechávám bez komentáře.

4. "Je obklopena skupinkou obdobných účastníků konkursního řízení, z nichž někteří neuspěli již dvakrát. Jeden z nich je paní Sumcovou a jejím kroužkem všemi způsoby protlačován na funkci inspektora a vedoucího odboru. Jeho jméno i jméno dalšího, který se také přihlásil k revoluci, se objevuje na seznamu agentů StB."

Pomineme-li nekonkrétnost a chtěnou tajuplnost takového obvinění, musím konstatovat, že zřejmě došlo v názorech sociálních demokratů k zásadní změně. Někteří sociální demokraté totiž zřejmě zásadně přehodnotili svůj názor na seznamy Rudé Krávy, jestliže údaje zde uvedené používají v interpelacích na ministry české vlády. (Potlesk ze strany poslanců KDU - ČSL.)

Cíl je zde, dámy a pánové, jednoznačný. Zostudit člověka, který měl tu drzost, že nahradil ve funkci dr. Buriánka. Zostudit člověka na půdě sněmovny však zřejmě sociální demokraté považovali za nedostatečné. Jak jinak si mám vysvětlit, že text interpelace včetně urážlivých a snad i žalovatelných výroků rozeslal na přímý pokyn kolegy Grulicha tajemník městského výboru ČSSD Brno, exkomunista dr. Vojtěch Matějíčný, na každou školu s průvodním dopisem. Totéž na stejný pokyn provedl na sekretariátě v Opavě.

Přiznám se, dámy a pánové, přiznám se, vážený kolego Grulichu, že se mi z takového jednání udělalo poněkud mdlo. Ale jelikož jsem člověk vstřícný, chci věřit, že jste učinil to, co jste učinil v zájmu stability a dobrého chodu brněnského a opavského školství. Chci věřit, že v " Komenského dílnu lidskosti" se jednou promění i vaše stranické sekretariáty. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

Předseda PSP Milan Uhde: Než dám slovo kolegovi Rudolfu Opatřilovi, dávám slovo poslanci Václavu Trojanovi ke krátké technické poznámce.

Poslanec Václav Trojan: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, jenom dvě věty. Dovoluji si požádat všechny kolegy bez ohledu na jejich stranickou příslušnost, aby zvážili smysluplnost dalšího rozvádění detailů této situace, domnívám se, že tuto věc je třeba řešit jinak než několikahodinovou debatou ve sněmovně. (Potlesk v levé části sálu.)

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Rudolf Opatřil. Přihlásil se pan poslanec Grulich.

Poslanec Rudolf Opatřil: Dámy a pánové, bylo by nevhodné, aby se jednalo s touto interpelací poněkud emocionálně. Bylo by nevhodné, aby kterákoliv z těchto nesvářených stran z toho nějak profitovala. Pan kolega Trojan ve své technické poznámce vyjádřil naprosto jasně stav, který by měl být nám všem vlastní. Sám jsem se před několika hodinami vyjádřil poněkud kriticky k činnosti ministerstva školství, o kterém je řeč. Ze všech příspěvků na toto téma, které jsme zde slyšeli, vyplynula podobná obava, a to o stav tohoto resortu. Ať už se na to podíváme z kterékoliv strany. Z tohoto důvodu si myslím, že zájmem nás všech by mělo být - a to ať jsme z kterékoliv politické partaje - postavení a vůbec činnost ministerstva školství, bylo by velmi dobré a velmi vhodné, kdyby pan ministr Piťha předložil celkovou koncepci práce svého ministerstva, a to v nejbližším možném termínu, kterým - jak si dovolím soudit - je příští společná schůze Parlamentu. Což podle mého soudu je dostatečná časová rezerva na to, aby mohly být připraveny kvalifikované materiály tak, abychom se jako poslanci mohli s nimi seznámit a zaujmout kvalifikované stanovisko. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Opatřil ukončil svůj projev. Hlásí se pan poslanec Jozef Wagner, dále je přihlášen pan poslanec Václav Grulich. Další písemné přihlášky nemám.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nechci vystoupit k této cause. Chci vystoupit pouze s faktickou poznámkou k tomu, co zde řekl pan kolega Přibáň na adresu pana Vojtěcha Matějíčného. To se prostě nedělá. Já bych mohl v každém vystoupení, kolikrát zde vystupuji - a moji kolegové totéž - vystupovat se stejnou dikcí a říkat: exkomunista místopředseda české vlády, ministr financí, exkomunista ministr české vlády ministr hospodářství, exkomunista ministr české vlády ministr průmyslu a obchodu atd. Domnívám se, že tudy cesta nevede. Očekával bych, že se pan kolega Přibáň omluví nejen za to, že to takto použil a zavedl by tím neblahý zvyk, ale též za to, že neřekl pravdu. Pan Vojtěch Matějíčný nebyl členem KSČ. (Potlesk v levé části sálu.)

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Václav Grulich. Je posledním přihlášeným do rozpravy,

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedo, dámy a pánové, bylo by jednoduché na urážky odpovídat urážkami, na ironii odpovídat ironií. Nebyl by to pro mě žádný problém, natolik už se známe. (Veselost v pravé části sálu.) Ironizovat umíme všichni. To si nezakrývejme. Možná, že pan kolega Šimánek chce být nazýván ctihodným, i když mi tak nepřipadá, ale jsem ochoten ho tak nazývat. O to tu nejde. Račte si laskavě uvědomit, pokud si vzpomenete na obsah mé dnešní řeči, že tam nepadlo z mé strany hodnotící slovo o některém z obou ředitelů školských úřadů. Pokud tam bylo nějaké hodnocení, byla to citace z dopisů některých orgánů nebo shromáždění příslušného okresu.

Po celou tu dobu jsem kritizoval jednu podstatnou věc: způsob, jakým je prováděna personální politika, způsob jakým byli oba jmenovaní ředitelé vyměněni. Kritizoval jsem porušení školského zákona.

Zde zazněly dlouhé tirády na to, který z těch obou byl horší a ještě špatnější.

Je třeba připomenout, že když jim pověřený úředník předával odvolací dekret, v obou případech na dotaz, proč je odvoláván ten který ředitel z funkce, bylo odpovězeno nevím. Odvolací dekret byl holý - odvolávám vás ke dni 1. listopadu.

To jsou fakta. Zde můžeme stavět slovo proti slovu, jednu tirádu proti druhé, můžeme tady být do devíti. Ale holý fakt zůstává faktem, že je porušován školský zákon, že je podivným způsobem, nezákonným, prováděna výměna značně vysokých úředníků našich škol, kteří spadají do resortu MŠMT. To zde, myslím, dostatečně dokumentoval i předseda příslušného výboru dr. Kozel.

Znovu musím konstatovat, že v této rozpravě tato skutečnost nebyla ani v nejmenším zpochybněna. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Do rozpravy se ještě hlásí pan poslanec Kozel. Má slovo s faktickou poznámkou. Dále se hlásí pan poslanec Ullmann.

Poslanec František Kozel: Rád bych upřesnil pana poslance Grulicha. Není pravda, že jsem vyslovil pochybnost s odvoláním obou ředitelů. Naopak jsem řekl, že plně podporuji pana ministra Petra Piťhu v tom, že oba ředitele odvolal. Ale s čím jsem nesouhlasil, to byla procedura, s jakou byli tito dva ředitelé nahrazováni jinými. To jen pro upřesnění.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Slovo má pan poslanec Josef Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, budu hovořit velmi krátce, nebudu vás zdržovat. Domnívám se dokonce, že to, co zde proslovím, může tuto rozjitřenou atmosféru poněkud uklidnit.

Znám jedno velmi krátké pravidlo, které se mi vždy v životě vyplatilo používat: Podle ovoce jejich poznáte je.

Ti z nás, kteří vědí, co je to svědomí, nechť zkusí potichu, ne za tímto pultem, tímto svědomím zvážit, jaké ovoce by přineslo ponechání těchto pracovníků v jejich úřadech a jaké ovoce, doufám, přinese jejich odvolání. Nemusíte to říkat u pultu, ale velmi vás prosím, zabývejte se tím osobně. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: O slovo se dále přihlásil pan poslanec Dalibor Matulka. Má je mít.

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedo, dámy a pánové, pokusím se hovořit také jen velice krátce.

Pamatuji se, že v roce 1990 jsem na národním výboru města Brna interpeloval ve věci způsobu, jakým byl pan doktor Buriánek dosazen do funkce vedoucího odboru školství. Také mi šlo o způsob, jakým byl dosazen.

Interpelace byla vyřízena v můj neprospěch, protože v roce 1990 nebylo možné, abych získal většinu, i když si myslím, že jsem měl pravdu.

Jestliže dnes je zde interpelace, která kritizuje způsob, jakým byl pan dr. Buriánek odvolán z jiné funkce, je to pro mne jakýmsi zadostiučiněním a překvapujícím zjištěním, že boží mlýny melou zřejmě pomalu, ale ještě.

Chtěl bych reagovat na slova pana ministra Piťhy, když mluvil o dopise, který byl rozeslán na všechny školy. Mne to donutilo k zamyšlení, já bych tuto praxi tak dalece neodsuzoval.

Donutilo mne to k zamyšlení, zda by tuto praxi, pokud jde o interpelace, nebylo vhodné poněkud i rozšířit, aby se okruh těch lidí, kterých se problém leckteré interpelace týká, měl možnost seznámit se nejen s interpelacemi samotnými, ale i s odpověďmi na ně. Aby si veřejnost mohla udělat lepší obrázek o tom, kdo v této sněmovně má většinu, kdo v ní má pravdu a jaký je v tom rozdíl. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy. Rozpravu proto uzavírám. Jsem rovněž toho názoru, že žádné slovo je v tuto chvíli lepší než kterékoli stručné slovo.

Nicméně musíme uzavřít tuto rozpravu návrhem usnesení. Držím se toho, co řekl pan poslanec Grulich, že s odpovědí není spokojen. Proto předkládám sněmovně tento návrh usneseni:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Václava Grulicha na ministra školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťhu ve věci porušení zákona při odvolání ředitelů školských úřadů v Brně a v Opavě, uvedenou v tisku 51 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 55.

Kdo je proti tomuto usnesení, ať zvedne ruku! 54.

Kdo se zdržel hlasování? 20.

Tento návrh usnesení nebyl přijat.

Pokusím se předložit opačný návrh.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci..." hlásí se pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedo, nejrozumnější návrh podal pan poslanec Kozel. Prosím, aby o jeho návrhu bylo hlasováno.

Předseda PSP Milan Uhde: Neuvědomuji si, že by pan poslanec Kozel podal nějaký návrh. Pan poslanec Kozel pouze vyjádřil své mínění. Pane poslanče, prosím, zpřesněte to.

Poslanec František Kozel: Vyslovil jsem názor, že by neměla být odpověď přijata z toho důvodu, že by měla být doplněna o informaci, jaké důsledky byly vyvozeny z toho, že poměrně vysocí státní úředníci opakovaně porušovali zákon.

Předseda PSP Milan Uhde: Na hlasování nemá toto mínění vliv. Je třeba hlasováním vyjádřit, že souhlasíte s míněním pana poslance Kozla.

Znovu opakuji, že předkládám opačný návrh:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Václava Grulicha na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhu ve věci porušení zákona při odvolání ředitelů školských úřadů v Brně a Opavě uvedenou v tisku 51 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 68.

Kdo je proti tomuto návrhu? 52.

Kdo se zdržel hlasování? 12.

Tento návrh byl přijat.

Zbývají nám dvě odpovědi na interpelace. První z nich zaslal místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci kritického stavu v zásobování pitnou vodou v oblasti Letovicka, Drahanské vrchoviny a části Vyškovska - jde o tisk 212 ze VII. volebního období České národní rady. Odpověď byla předložena jako tisk 76 A. Její projednávání bylo řídícím schůze přeloženo na další schůzi Poslanecké sněmovny, neboť nebylo přijato usnesení.

Táži se pana poslance Oldřicha Vrchy, zda považuje odpověď za uspokojivou, nebo zda trvá na svém původním stanovisku. Nepovažujete nadále odpověď za uspokojivou. Otevírám k tomuto tématu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám a předkládám návrh usnesení v tom smyslu, v jakém se vyjádřil autor interpelace pan poslanec Oldřich Vrcha.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci kritického stavu v zásobování pitnou vodou v oblasti Letovicka, Drahanské vrchoviny a části Vyškovska, uvedenou ve sněmovním tisku 76 A.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 53.

Kdo je proti? 27.

Kdo se zdržel hlasování? 43.

Tento návrh nebyl přijat. Zkusím předložit sněmovně opačný návrh.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci kritického stavu v zásobování pitnou vodou v oblasti Letovicka, Drahanské vrchoviny a části Vyškovska uvedenou ve sněmovním tisku 76 A."

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 61.

Kdo je proti? 51.

Kdo se zdržel hlasování? 7.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Poslední odpověď zaslal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci udělení názvu Českoslovanská akademie obchodní dr. Edvarda Beneše škole v Praze 2, Resslova 8 uvedeno ve sněmovním tisku 31. Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 31 A.

Táži se pana poslance Jiřího Vyvadila, zda považuje odpověď za uspokojivou. Ne, nepovažuje. Otevírám k tomuto tématu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Hlásí se pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, vím, že už všichni jsme do určité míry vyčerpáni. Sám jsem velice, velice zvažoval, jaké stanovisko mít k odpovědi pana ministra. Nebudu zakrývat, že až na čtyřicet procent jsem se blížil k tomu, že vlastně s ním souhlasím. Ale problém byl v tom, že samotný demokratický tisk mne vedl k tomu, abych dostál svým poslaneckým povinnostem, abych věci uvedl tak, jak jsou, bez ohledu na to, jak nakonec tato vážená sněmovna věci rozhodne.

Jde o problém na první pohled - někdo by řekl maginární. Jde o to, která škola bude mít název Českoslovanská akademie obchodní a zda to bude škola Resslova ulice č. 5, a nebo Resslova ulice č. 8.

V první fázi to vypadá, že je to jaksi k smíchu. Právě proto, že si uvědomuji, že jsem toliko opoziční poslanec, a protože si uvědomuji, že když promlouvá opoziční poslanec, vždy to má nádech opozičního, raději bych citoval z novin, které věci vidí z jiného úhlu pohledu, v jiných dimenzích a možná lépe, možná vtipněji a možná výstižněji.

Zrovna dnes Český deník uveřejnil článek "Causa Českoslovanská akademie obchodní". Protože ne každý kupuje noviny jako já - od Rudého práva až po Český deník - tak ne každý tento článek četl. Proto budiž mi - a jednací řád to nezakazuje - dovoleno přečíst tento článek. Bude to v rámci tolerance.

Historie: Českoslovanská akademie obchodní, které byl před druhou světovou válkou udělen čestný název Dr. Edvarda Beneše, vznikla před 120 lety. V říjnu 1872 zahájila vyučování v prostorách v najatých místnostech Obecního domu na Malém náměstí č. 4. Zásluhu na založení ČAO měl obchodnický spolek Merkur a jeho cílem bylo dohnat zaostávání Čechů a čelit dravosti. Vynechám pár řádek, abych to zkrátil.

V roce 1909-1915 - je to nad lidské síly - působil na této škole jako profesor náš druhý prezident dr. Edvard Beneš. Ten ve svém vzpomínkovém článku k 50. výročí založení školy zdůraznil duch svobody a volnosti, který vládl na škole mezi profesory a žactvem, a výchovu k vlastenectví, Za protektorátu v září 1944 byla Českoslovanská akademie obchodní vyhoštěna ze své budovy a na její místo byl nastěhován německý lazaret. Po květnu 1945 byly okamžitě zahájeny práce na obnově školní budovy tak, aby Českoslovanská akademie obchodní včas zahájila činnost ve své budově v Resslově ulici č. 8.

Díky šťastným okolnostem od založení školy do konce války a třem poválečným letům se podařilo vybudovat skvělý kredit školy, která svým absolventům otevírala dveře bank, největších firem, státních institucí a diplomatických služeb.

Mimochodem, pane předsedo, já bych prosil, aby byl učiněn pokyn k tomu, aby lidé vnímali, nebo aby odešli.

V roce 1948 prožívala ČAO, její profesoři a žáci, nástup komunistické moci. Nemalý počet žáků byl pronásledován za účast na pochodu studentů na Hrad, následoval postih studentů obecně nesouhlasících s novým totalitním režimem. Škole byl odňat její název, zabrán veškerý majetek, profesorský sbor rozptýlen do všech koutů země. A v neposlední řadě - možná, že si někdo myslí, že je to nepodstatné - řada z nich zavřena. Od doby protektorátu byla ČAO v roce 1961 podruhé vyhoštěna ze své budovy v Resslově ulici 8. Archiv a zakládací listiny včetně seznamu absolventů přemístěn do Resslovy 5, bývalého ženského výrobního spolku, od té doby střední ekonomické školy. Urputný odpor. Zatímco obnovení vyučování ČAO v její historické budově v Resslově 8 proběhlo v roce 1945 okamžitě a bez problémů, naráží požadavek absolventů na odstranění křivd spáchaných komunisty na této škole na urputný odpor, který trvá od března 1989 do dnešních dnů. V čele tohoto odporu je jednak ředitelka Obchodní akademie v Resslově 5, bývalá funkcionářka KSČ, která si z násilného aktu komunistického režimu vybudovala nárok na název "Českoslovanská" pro OA, kde dosud sama řediteluje, to je pro Resslovu 5.

Dále zde figurují, jsou to páni z dřívějších dob, zřejmě zavázaní absolventi, kteří utvořili spolek na podporu ČAO, a pak pracovníci ministerstva školství a nakonec i ministr kontroly dr. Němec. Ti hájí bezpráví do posledního dechu. Od května 1989 jednali absolventi ČAO Resslova 8 s ministerstvem školství o vrácení názvu historické budovy školy a po dlouhé bezvýsledné korespondenci teprve v květnu 1990 vrátil ministr školství Adam dekretem této škole její název. Protistrana však tento dekret neuznala a přes mnohá vyzvání ředitelstvím ČAO zadržovala a dosud má stále v držení archiv, zakládací listiny a všechny doklady a seznamy žáků. Rok po předání dekretu ČAO byl utvořen spolek absolventů ČAO dr. Edvarda Beneše v Praze 2, Resslova ulice, který byl registrován pod neúplnou zkratkou.

Závěrem, abych to úplně zkrátil, protože přečíst si to může úplně každý, je počínání ministerstev, spolku i paní Rambouskové, to je ředitelka jedné z té školy, zcela pochopitelné. Dědicům komunistických vládců se název Českoslovanská akademie obchodní zalíbil, protože má stodvacetiletou tradici. Její pověst je výsledkem poctivé dlouholeté práce, je symbolem solidnosti, známkou dobré kvality a tudíž je jako dobře zavedená firma příslibem kapitálu. Ten má zřejmě plynout z kapes bývalých absolventů žijících u nás či v zahraničí, kteří ve své důvěře přehlédnou, že nepodporují svou školu, ale školu zcela cizí. Toto je pro současné komunistické podnikatele velice významný fakt. Lze tedy usuzovat, že v pozadí problému s názvem ČAO je konkrétní snaha určitých osob ve spolku v Resslově 5, a tedy - říkají novináři, já to jenom přečtu - na ministerstvu školství i na ministerstvu kontroly na získání nemalých zisků.

Chtěl bych k tomu říci jednu věc. Předevčírem jsme tady přijali vyšetřovací komise týkající se určitých akcí. Když vystoupí jakýkoli německý kancléř, řekne "My Němci neseme odpovědnost za minulé období". Já, když za mnou přicházeli představitelé tohoto petičního výboru, popravdě řečeno měl jsem pocit, že jde o problém možná nedůležitý, ale tito lidé 40 let žili v minulém systému a 40 let měli problémy s tím, že byli absolventy Českoslovanské akademie obchodní dr. Edvarda Beneše. A problémy měli vážné. Jsou to staří lidé a na věcech lpí. Vím, že není možné všechno napravit, ale na druhé straně se domnívám, že byť je jediná věc, která by napravena měla být, tak napravena býti musí.

Pan ministr školství přijal rozhodnutí, které - musím říci - do určité míry je velmi rozšafné a je natolik rozšafné, že - znovu říkám - na 40% se mi téměř líbí. Rozhodnutí je takové, že ulice Resslova, škola v Resslově 5 je Českoslovanská akademie obchodní a Resslova 8 je Českoslovanská akademie obchodní dr. Edvarda Beneše. Teoreticky vzato je tedy mé interpelaci v jedné části vyhověno. Nicméně mimo vší pochybnost soudružka ředitelka z druhé strany bude moci žít z onoho krásného názvu Českoslovanská akademie obchodní, která má tradici 120 let. Dovedu si asi představit, jak asi tato věc dopadne, ale z určitých morálních principů s tímto rozhodnutím nemohu souhlasit a z toho ohledu vyplývá můj návrh usnesení. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP