Čtvrtek 25. února 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Wagnerovi. Je to jistě stanovisko, které předchází výměnu názorů a střetnutí v Parlamentu, ale na druhé straně chci pana poslance upozornit, že se obávám a téměř jsem si jist, že není možné tímto způsobem odstoupit od odpovědi. U stanoviska k interpelaci je možné pouze dvojí hledisko: buď souhlas, nebo nesouhlas.

Otevírám k tomu rozpravu, samozřejmě dám příležitost panu poslanci Wagnerovi, aby vystoupil jako první: rozprava je otevřena.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, o interpretaci v této věci v zákonu o Jednacím řádu nehovoříme poprvé. Zákon praví v § 89: "Písemná odpověď na interpelaci se zařadí na pořad nejbližší schůze. O odpovědi na interpelaci se může konat rozprava. K odpovědi zaujme Česká národní rada stanovisko usnesením." Neříká se, zda toto stanovisko může být souhlasné nebo nesouhlasné, nebo vzetí na vědomí. Navrhl jsem variantu "vzít na vědomí", protože považuji střet za zbytečný. Byl-li bych donucen k vyjádření, samozřejmě řeknu, že s odpovědí nesouhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, v tomto smyslu je to jasné, pan poslanec se vyjádřil jasně, že s odpovědí nesouhlasí a navrhuje, abychom vzali odpověď i jeho stanovisko na vědomí.

Pan poslanec Výborný se hlásí.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolega Wagner zcela přesně a správně citoval zákon o Jednacím řádu, nicméně, podle mého osobního mínění vyvodil z této citace ne zcela správné závěry, neboť, pokud by byl správný závěr, že postačí, aby sněmovna zaujala stanovisko k odpovědi na interpelaci takovým usnesením, které by znělo toliko, že ji bere na vědomí, obávám se, že bychom pro všechny další případy nemuseli přijímat žádné další usnesení. A ač jsem poslanec koaliční strany, musím konstatovat, že v tom okamžiku by významný a ústavní institut interpelací poněkud ztratil svůj význam. On ho sice ztrácí tím, že mnozí poslanci interpelují ve svých osobních věcech, ale je to institut tak významný, že se domnívám, že nemůžeme jeho význam potlačit takovým nicneříkajícím usnesením.

Mám tedy za to, že je třeba hlasovat o usnesení, kterým buď vyslovíme souhlas s odpovědí nebo nevyslovíme souhlas s odpovědí. Jiné řešení je sice při gramatickém výkladu možné, ale při logickém výkladu poněkud méně smysluplné.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. Rozběhl se teoretický spor na téma, které mám obzvláště rád při řízení práce ve sněmovně. Dávám slovo poslanci Exnerovi.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, nehodlám přispět k teoretickému sporu. Chtěl bych obrátit vaši pozornost i pozornost veřejnosti k údajům, které v odpovědi jsou obsaženy. Konkrétně se jedná o výsledky využití movitého majetku bývalé KSČ, jak jsou uvedeny v přiložené tabulce, v tabulce, která je v odpovědi.

Z této tabulky vyplývá, že z celkového movitého majetku ve výši takřka 81 mil. Kč, nepočítám-li majetek, který byl zlikvidován, bylo využito různými způsoby majetku za něco víc než 46 mil. korun. Na druhé straně v době, kdy byla tabulka zpracována, a to je pravděpodobně již doba nejméně dva roky od přijetí zákona a nabytí jeho platnosti, nevyužito nebo nerozhodnuto o majetku bylo ve výši více než 34 mil. 800 tis. Kč, což reprezentuje plných 43,1% celkového movitého majetku, o kterém se v předloženém materiálu hovoří. Pokládám tuto skutečnost za alarmující. Konkrétně jsem byl sám upozorněn na příklad, který jsem také prověřil, že při zacházení s movitým majetkem jednoho muzea došlo k tomu, že v březnu 1990 byl odevzdán majetek spočívající v drahých fotografických přístrojích a fotografickém materiálu. Tento majetek byl zapečetěn v místnosti, dodnes je v této místnosti zapečetěn a příslušní pracovníci mají pouze starost tento majetek střežit, aby nedošlo k jeho poškození, a to tím způsobem, aby nebyla porušena příslušná pečeť a ostatní záležitosti s tím spojené. Mezi tím došlo k tomu, že drahé fotografické přístroje jsou velice pravděpodobně znehodnoceny, neboť obsahovaly také elektronické prvky a baterie, které se také pravděpodobně za tu dobu už znehodnotily. Také podle údajů o tom, jak byl pořizován fotografický materiál, pravděpodobně více než 80% tohoto materiálu je znehodnoceno projitím příslušných lhůt. Domnívám se, že tak není dosaženo účelu zákona, aby majetek byl využit a že je třeba, aby i pan ministr kontroly vyvodil z této skutečnosti závěry vůči osobám, které se o využití majetku nebo rozhodnutí o jeho využití nepostaraly. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Kdo se ještě dále hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám a z praktických důvodů - protože k osobně vyhrocené výměně názorů ve sněmovně nedošlo, ačkoli se toho pan poslanec Wagner obával - se přikláním k výkladu, který podal pan poslanec Výborný, totiž že je třeba uzavřít tento bod hlasováním o návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Wagner vyslovil nespokojenost s odpovědí, předkládám sněmovně tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra státní kontroly Igora Němce na ústní interpelaci Jozefa Wagnera na vládu ČR ve věci převzetí federálního nemovitého majetku Českou republikou": tento text byl uveden ve sněmovním tisku 93 C.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení ať zvedne ruku? 58 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 40.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 23.

Tento návrh usnesení nebyl přijat. Musím se pokusit o to, zda sněmovna přijme usnesení opačného smyslu. Přečtu ho:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra Státní kontroly Igora Němce na ústní interpelaci poslance Jozefa Wagnera na vládu ČR ve věci převzetí federálního nemovitého majetku Českou republikou, text uveden ve sněmovním tisku 93 C."

Hlásí se pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že výklady jednacího řádu mohou být různé, ale žádný z nich nemůže být takový, když poslanec předloží návrh, je v pořadí jako návrh registrován, aby o něm nebylo dáno hlasovat. To je zcela flagrantní porušení jednacího řádu. To není už výklad. Já jsem předložil návrh, sněmovna bere na vědomí. Výklady mohou být jakékoliv, ale o návrhu je třeba hlasovat. To za prvé. Za druhé bych si dovolil jednu malou drobnou poznámku. Demokracie není jen právo většiny rozhodnout, ale je též povinnost většiny rozhodnout v souladu se zákonem. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Já se domnívám, že není porušením jednacího řádu, když dám hlasovat o návrhu pana poslance Wagnera, který chápu a interpretuji tak, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí - tak zněl váš původní návrh - odpověď ministra kontroly na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci té a té.

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať zvedne ruku. 63.

Kdo je proti tomuto návrhu? 20.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 47.

Tento návrh nebyl přijat.

V souladu s jednacím řádem se musím pokusit o to předložit sněmovně třetí možnost, která zní:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra státní kontroly Igora Němce na ústní interpelaci poslance Jozefa Wagnera na vládu ČR ve věci převzetí federálního nemovitého majetku Českou republikou, jak bylo uvedeno ve sněmovním tisku 93 C."

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať to dá najevo zvednutím ruky. 63.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 50.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 18.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat, záležitost zůstává nerozhodnuta a otevřena.

Protože se vracíme k původnímu pořadu, v němž měly být projednávány odpovědi na interpelace, táži se, zda poslanec Jan Kryčer, kterého tu nevidím a kvůli jehož nepřítomnosti už jednou bylo projednávání odpovědi odloženo, nechal vzkaz u některého ze svých kolegů o svém stanovisku.

Ani pan poslanec Opatřil, ani nikdo z dalších kolegů z klubu nemá tuto zprávu? Prosím, pan poslanec Opatřil.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážený pane předsedo, beru to na sebe: Souhlasí s tímto výrokem.

Předseda PSP Milan Uhde: Souhlasí tedy s odpovědí a považuje ji za uspokojivou.

Otvírám rozpravu k tomuto tématu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí, takže rozpravu uzavírám. Předkládám sněmovně návrh usnesení tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci Jana Kryčera na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci finanční dotace Městskému úřadu ve Šlapanicích na okrese Brno-venkov, jak bylo uvedeno ve sněmovním tisku 76 A."

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 107.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. Nikdo.

Toto usnesení bylo přijato.

Dále odpověděl ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Petr Piťha na interpelaci pana poslance Jaroslava Sourala ve věci ing. Jany Dudkové, bytem Pstruží č. 22, učitelky na gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí a na gymnáziu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jde o tisk 77 ze VII. volebního období ČNR. Odpověď byla předložena jako tisk 77 A. Její projednávání bylo řídícím schůze přeloženo na další schůzi Poslanecké sněmovny, protože nebylo v té věci přijato žádné usnesení.

Táži se tedy dnes, zda pan poslanec Soural považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, svůj nesouhlas jsem už podrobně zdůvodnil minule. Nové skutečnosti nenastaly, nelze tedy než zůstat při starém návrhu: nesouhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Odpověď je tedy opět nesouhlasná. Otvírám rozpravu k tomuto tématu. Kdo se do rozpravy hlásí? Nevidím žádnou přihlášku z místa, rozpravu tedy uzavírám. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které předložím:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jaroslava Sourala na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhu ve věci ing Jany Dudkové, bytem Pstruží č. 22, učitelky na gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí a gymnáziu ve Frenštátě pod Radhoštěm, uvedenou ve sněmovním tisku 77 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku! 61.

Kdo je proti tomuto návrhu? 45.

Kdo se zdržel hlasování? 17.

Tento návrh nebyl přijat.

Musím se pokusit jako při předchozím projednávání podat opačný návrh usnesení. Zní:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jaroslava Sourala na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhu ve věci ing. Jany Dudkové ..." další znění je nezměněno.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku! 64.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 39.

Kdo se zdržel hlasování? 15.

Tento návrh usnesení byl přijat.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na ústní interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci porušení zákona při odvolání ředitelů školských úřadů v Brně a v Opavě - tisk 299 ze VII. volebního období České národní rady. Odpověď byla předložena jako tisk 51 A. Projednávání odpovědi bylo na 3. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro neúčast pana ministra Piťhy.

Táži se pana poslance Grulicha, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové!

Na moji interpelaci ze dne 19. listopadu 1992 ve věci odvolání ředitelů školských úřadů v Brně a v Opavě mi byla zaslána odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 30. 12. 1992.

S politováním musím konstatovat, že pan ministr Piťha nevěnoval nejen této interpelaci, ale ani dopisům učitelů, ředitelů, školské rady, rodičovské veřejnosti a dalším ani část pozornosti, kterou si tato záležitost zasluhuje.

Odpověď je bohužel paušalizující, zkreslující dané skutečnosti a ve svém souhrnu potvrzuje úmysl ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zavést do řízení škol snad ještě horší manýry, než existovaly v uplynulých letech.

Pan ministr konstatuje, že podle zákona 564/90 Sb. může jmenovaného pracovníka odvolat okamžitě a bez zdůvodnění. Tohoto výkladu zákona také doslovně využil. Odvolal oba ředitele školských úřadů okamžitě a bez zdůvodnění, Jenom jaksi pozapomněl, že i když vyjádření školské rady, které zákon ukládá, má pro něj doporučující charakter, je povinen vyžádat si toto vyjádření předem.

Vyžádat si vyjádření až za 16 dnů po odvolání ředitele je nejen formálnost, ale doslova obcházení zákona a návrat k centrálně administrativnímu řízení.

Chtěl bych v této souvislosti pana ministra upozornit, že se mu tak podařilo překonat i komunistické prověrkové komise z doby normalizace. Ty totiž, i když porušovaly zákony a používaly lživých argumentů, si učitele a školské pracovníky na pohovory povolávaly, a to před provedením likvidace.

K zasedání školské rady jen tolik. Dne 15. října nic projednáváno nemohlo být, protože nebyl přítomen žádný zástupce MŠMT. A při matematice hlasování ze 16. 11. 1992, tedy 16 dnů po odvolání ředitele školského úřadu, jaksi v odpovědi náhodou chybí panu ministrovi 10 hlasů, které se zdržely, protože účast byla 54 ze 70 členů, tudíž odvolání doktora Buriánka ani dodatečně, při vykonání silného tlaku, nebylo školskou radou schváleno, a to v poměru 23: 31. Teprve dne 16.11.1992 si předvolává ministr doktora Buriánka, aby mu sdělil, proč byl odvolán k datu 1.11. Uvedené důvody - 1. porušování právních norem, zejména vyhlášky č. 187/1991 Sb., týkající se konkursních komisí,

V Brně bylo na školách provedeno cca 300 konkursních řízení. Až při jednání dne 16.11.1992 sděluje vedoucí odboru kontroly ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy doktoru Buriánkovi, že v jedenácti případech došlo k porušení vyhlášky. Při požadavku o konkretizaci však z tohoto obvinění zůstávají pouze dva případy s formální chybou spočívající v termínu ukončení přihlášek, z toho zrušen výsledek konkursu byl pouze v jednom případě. Tedy ze 300 konkursů byl jeden chybný, a to ne způsobem provedení konkursu, ale formální chybou v termínu uzavření přihlášek a zahájení práce komise.

Velice bych přál ministerstvu školství, aby dosahovalo ve svém řízení tak nízkého procenta chyb. Přitom se ukázalo, že výklad vyhlášky, kdy začíná konkursní komise svou funkci, je problematický a že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se stejné chyby dopustilo ihned právě při vyhlášení konkursu na místo ředitele Školského úřadu v Brně. A navíc - pracovnice ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o těchto tzv. chybách hovoří s doktorem Buriánkem vůbec poprvé až právě dne 16.11. před rozhovorem s ministrem. Tedy až šestnáct dnů po jeho odvolání.

Tento jediný chybný příklad se však týká pana doktora Víta Lepila, sice špatného ředitele, s nedostatečnými pracovními výsledky, současně však také bohužel postiženého učitele ze 70. let, politicky diskriminovaného i vězněného, ale navíc však a zejména předsedy Unie křesťanských pedagogů, pobočka Brno, který vesele pomlouvá kdekoho, rozesílá po školách i po institucích pomlouvačné dopisy. Tak např. učitelku, které přenechal, jak sám píše, jednou nebo dvakrát lék brufen, obviňuje veřejně a písemně z narkomanie atd. Ke své politické činnosti samozřejmě využívá školních materiálů i zařízení a nepochybně i své pracovní doby.

V konkursním řízení neuspěl, ale zato se může pochlubit - a také se chlubí - osobním děkovacím dopisem pana ministra Piťhy, protože ten mu osobně a písemně poděkoval za to, že mu pomohl odhalit nedostatky v práci Školského úřadu v Brně. To je zajisté vynikající způsob, jak řídit a kontrolovat školský úřad, největší v České republice, který má cca deset tisíc učitelů a pracovníků.

Druhý důvod uvedený panem ministrem: dlouho trvající latentní spory se zastupitelskými orgány města Brna a tak dále, o kterých ředitel Buriánek neinformoval, ale řešil je s konečnou platností. Je známo, že existoval jediný spor, který byl skutečně vyřešen s konečnou platností, protože to také řediteli školského úřadu příslušelo, a sice ten, že na požadavek zastupitelstva, aby k výsledkům konkursu před jmenováním do funkce předkládal ředitel školského úřadu o každém kandidátovi informace a) jaké politické strany je členem, b) jak se politicky angažoval před listopadem, doktor Buriánek odpověděl, že podobné záznamy se nevedou a jejich zavedením by porušil zákon. Takže dodržování zákona a samostatné řízení a řešení problémů v rámci své pravomoci je důvodem k vyhazovu.

Pan ministr při prvním a současně posledním rozhovoru ovšem sděluje pregnantně své důvody doktoru Buriánkovi: 1. Školský úřad Brno pracoval příliš samostatně, 2. máme rozdílné názory na řízení školství, 3. nejste člověk, se kterým bych chtěl spolupracovat. Tečka.

Způsob, jak byla do funkce instalována nástupkyně doktora Buriánka, je rovněž ukázkou práce ministerstva se zákony. Ředitelka školského úřadu má být jmenována po úspěšném konkursním řízení. To se nekonalo. Pověřením však nemůže vzniknout pracovní poměr, takže ministr k 1.11.1992 paní Sumcovou jmenuje, ale 13.11. toto jmenování ruší a řízením školského úřadu ji pověří. Tím je dána možnost, aby vznikl pracovní poměr a mohl se vypsat konkurs.

Doporučuji vám, vážené kolegyně a kolegové, k bedlivému studiu z odpovědi pana ministra odstavec třetí na straně druhé, protože je to skutečně ukázka žonglérské ekvilibristiky, jak zacházet se zákonem. Že následně musí být pověřené ředitelce udělena výjimka na vzdělání a že tato pracovnice nesplňuje ani základní předpoklady k výkonu funkce, to je zřejmě naprosto vedlejší. Je přítelkyní pana Lepila a nepochybně i členkou - nebo alespoň spolupracovnicí - příslušné unie, takže tím je kvalifikace dána.

Pan ministr mne žádal, abych se zasadil o to, aby do škol nebyla zanášena politická propagace apod. Myslím, že tuto dobrou zásadu by mělo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovat především ve své vlastní řídící práci. Poslanci tuto skutečnost mohou za ně těžko suplovat a ovlivňovat.

K případu doktora Scholze v Opavě: Způsob odvolání je realizován přesně podle stejného schématu jako v Brně. Je zajímavé tvrzení pana ministra, jak mgr. Čudek, tím, že šel učit na venkovskou školu místo toho, aby vzal nabízenou funkci ředitele školského úřadu, vytvářel vhodnou situaci pro boj o vlastní pozice ve správě školství. Totéž lze říci i o dr. Scholzovi. Jestliže dr. Scholz byl pro funkci nevhodný, proč mu bylo Ing. Kratochvílem, což je ředitel odboru č. 25 v Olomouci, nabízeno, aby na Školském úřadě v Opavě zůstal ve funkci zástupce ředitele s tím, že učitelé změnu dříve přijmou a v okrese opět nastane klid? Proč ani v jediném případě nebyly řediteli dr. Scholzovi vytknuty chyby v řízení školského úřadu, proč ministerstvo školství neodpovědělo na žádný ze tří dopisů odborového svazu pracovníků školství, ani na dopisy další?

Proti odvolání dr. Scholzce se postavila školská rada 34 hlasy proti jednomu, který souhlasil, a třem, kteří se zdrželi. Tedy 34:4. Protestovali ředitelé škol okresu Opava téměř bez výjimky, svaz postižených učitelů, okresní rada ČMOS pracovníků školství, ředitelky mateřských škol, okresní školní inspektorát, oblastní rada ČMOMS, pedagogická unie atd.

Dovolte, vážené kolegyně a kolegové, abych zde ocitoval část dopisu, který ministru školství, mládeže a tělovýchovy zaslala školská rada, svaz postižených učitelů, ředitelé škol okresu Opava a další instituce, o kterých jsem se zmínil. Cituji:

"Ministr rozhoduje. Podklady pro jeho rozhodování připravuje celý štáb lidí. Rozhodl na základě určitých informací, o jejichž objektivitě a nestrannosti je možné pochybovat. Jinak by se totiž nezvedla taková vlna odporu. Je možné pochopit, že problematika ministerstva školství je velmi složitá věc. Nicméně ministerstvo školství je zde proto, aby vytvářelo legislativu a určité mantinely pro ty, kteří v praxi uskutečňují výuku a věřme, že i výchovu pro učitele. Učitelé v obcích a městech jsou tím faktorem, který opodstatňuje existenci ministerstva školství a ne naopak.

Na mínění učitelů je třeba brát ohled. Toto je třeba, aby si ministerští úředníci dobře a jasně a v kterékoliv chvíli svého rozhodování uvědomovali. A přistupuje-li ministr k odvolání některého ze sedmi desítek ředitelů školských úřadů, pak by i zde měla platit určitá pravidla. Pravidla slušnosti.

Jako první zásadu, na které je možno se shodnout, je fakt, že by s takovým "provinilcem" měl promluvit o jeho práci, snažit se pochopit důvody, které ředitele vedly k tomu a nikoli jinému rozhodnutí. Má-li ředitel školského úřadu určité pravomoci, pak musí mít důvěru ministra. Může ji ztratit, ale přesto by asi nemělo být možné, aby byl beze slova vysvětlení vymazán jako někdo, kdo se dopustil těžkého zločinu. Takto není možné postupovat.

Ministerstvo nemůže být všemocné, anonymní, nemůže řídit prostřednictvím strany. Voláme po osobnostech a v okamžiku, kdy je nalézáme, už je opět likvidujeme, protože se trochu liší, vyčnívají, odmítají se podřizovat nejrůznějším nátlakům. Co chceme? Chceme toho tak moc? Prostor a čas pro člověka, objektivní zhodnocení jeho práce, posouzení všech jeho kroků, zveřejnění námitek, možnost bránit se proti anonymním útokům. Je možné uvažovat i o zpolitizování celé věci. Ale tuto variantu nechceme připustit, protože bychom museli vzít na vědomí, že ti, kteří odvolali, usilovali o odvolání ředitele dr. Petra Scholze, tak vyhověli hlasům odvolaných nomenklaturních kádrů, bývalých ředitelů a zejména ředitelek, kteří už dnes oslavují svoje vítězství." Podepsáni zástupci všech šesti institucí, které jsem před chvíli jmenoval.

Ve své odpovědi konstatujete, pane ministře, že odvolaní ředitelé zahájili rozsáhlé politické a nátlakové akce, které jste odmítl s touž odbornou argumentací, se kterou jste pány odvolal. Chci vám říci, že, bohužel, vaše argumentace má k odbornosti příliš daleko, a že také tvrzení o zahájení nátlakových a politických akcí postiženými je velmi mírně řečeno křivým obviněním. Je s podivem, že právě člověka vašich životních zkušeností nezarazila spontánnost, se kterou se těchto nespravedlivě postižených ředitelů zastávají i jejich podřízení až na několik výjimek vesměs s podivnými charaktery a zejména těch, kteří neuspěli v konkursech, konkursních řízeních nebo byli z funkcí odvoláni. To je ovšem váš mravní a etický problém.

Dále, pane ministře, tvrdíte, že v současné době je samozřejmě ve vašem ministerstvu vše v nejlepším pořádku. Toto tvrzení by bylo odvážné pro každého ministra. Tvrdí-li se to o ministerstvu školství, potom pravou skutečnost by asi měl posoudit příslušný výbor této sněmovny. Učitelé a školští pracovníci jsou zcela opačného mínění.

Jediný klad, který mohu v odpovědi ministra školství konstatovat, je informace o rozpuštění poradního sboru pro personální etiku, který se zcela jasně změnil v kádrovací aparát. Zcela opomenut v odpovědi pana ministra byl dotaz na zneužití pravomoci pracovnicí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dr. Tronerovou. V této souvislosti se ovšem jedná i o zneužití poslaneckého mandátu poslancem naší sněmovny panem Přibáněm. Podklady budou předány mandátovému a imunitnímu výboru.

Protože ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve své odpovědi na mou interpelaci nejen nezodpověděl moje
otázky, ale porušení zákona č. 564/1990 Sb., potvrdil, navrhuji, aby po skončené rozpravě nebyla tato odpověď Poslaneckou sněmovnou přijata, a aby byla odmítnuta.

Protože za těchto okolností mám důvodné podezření, že uvedený způsob podivného politického řízení personální práce bude pokračovat, doporučuji výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby si vyžádal od příslušného ministerstva rozbor situace na úseku personální práce s programem a zdůvodněním plánovaných opatření. Doporučuji dále uvedenému výboru, aby se seznámil s případy, které byly předmětem mé interpelace. Veškerou dokumentaci samozřejmě dávám výboru k dispozici. Děkuji vám, pánové a dámy, za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Grulich ukončil své vyjádření, otevírám rozpravu. Do rozpravy se písemně přihlásil pan poslanec František Kozel a hlásí se pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha. Má podle jednacího řádu právo na přednost, a toto právo mu samozřejmě neupřu. Pane ministře, máte slovo jako první.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP