Čtvrtek 25. února 1993

Poslanec František Trnka: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Mám interpelaci na pana ministra zemědělství, ale myslím, že je zbytečné takovou interpelaci přednášet, protože tady není a mám takovou obavu, že poloprázdné sněmovně nebo třičtvrtě prázdné sněmovně to také velký význam mít nebude. Já si dovolím učinit na začátek jednu poznámku.

Domnívám se, že v příštím jednacím řádu by se velice vážně měl zvážit systém interpelací, protože tak, jak se provádějí dnes, to je monolog před prázdnou sněmovnou. Na druhé straně chci poznamenat, že ti, kteří interpelaci přednášejí, si zřejmě neuvědomují, že je vůbec nikdo neposlouchá.

Ostatně ještě bych měl jednu technickou připomínku. V této sněmovně je tak špatná akustika, že dost často vůbec, já aspoň osobně tam na tom místě nevím, o čem se hovoří. Chtělo by to, aby technická správa nechala akustiku prověřit, protože se domnívám, že poslanci by měli vědět, když už tady sedí, o čem se jedná. Dovolte mi, abych se řídil tím, co jsem řekl, a sněmovně sdělil velice krátce, o co se jedná. Budu stručný.

Jedná se o len. Len a lněné látky je artikl, o který je v zahraničí zájem. Máme kapacity průmyslové, které jsou schopny lněné tkaniny nebo lněné vlákno zpracovat. Máme půdy a zemědělce, kteří jsou ochotni len vypěstovat, a přesto len pro domácí spotřebu dovážíme. Dovážíme ho proto, že len je plodina celkem riskantní, někdy vyjde a je to dobré, ale také vylít nemusí a je to špatné.

V této souvislosti by bylo potřeba, aby ministerstvo zemědělství ve spolupráci, zřejmě s financemi, vzalo určitou garanci nad úvěry, které se pro pěstování lnu poskytují, a lnářství umožnilo, aby existovalo. To nemá vůbec žádný politický podtext, protože někdo na té půdě bude hospodařit. A ať tam bude hospodařit kdokoli, tyto problémy mít bude.

Čili vznáším otázku, proč se sem dováží drahý holandský len a nepodporuje se domácí lnářství a prosil bych, aby ministerstvo zemědělství na tuto otázku odpovědělo. Mám zdůvodnění tři stránky a to předám písemně, nebudu s tím obtěžovat.

Ale jednu prosbu mám: Zda by poslanecká sněmovna nezkrátila lhůtu na odpověď na 10 dní. To proto, že dnes je 25. února a předpokládám, že výstřelek počasí je jen dočasný a během krátké doby bude potřeba připravovat půdu a sít. Proto si myslím, že by zemědělci měli znát odpověď v krátké době, a proto navrhuji zkrácení na 10 dnů. To je jeden dotaz.

Druhý dotaz je podobného druhu, ale trochu jiný: Žádám ministerstvo zemědělství a příslušné orgány o vysvětlení, proč se v současné době do ČR dovážejí holandské brambory, když v ČR jsou celé sklady našich brambor, které nejsou na odbyt.

V této souvislosti bych poznamenal, že západoněmecká vláda a pracující velmi rychle reagovali na problémy, které vznikly v ocelářství, a zarazili prakticky dovoz z tzv. východních zemí do své země i do dalších zemí. Prostě je to tak, že každá vláda musí hájit svůj průmysl, své zemědělství, své lidi, své pracovníky, a domnívám se, že naše vláda by tak měla postupovat také, a proto žádám velice důrazně o vysvětlení, proč se dovážejí výrobky, které hnijí v našich skladech.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji kolegovi Trnkovi a ve smyslu toho, co říkal, nechám hlasovat o tom, zda sněmovna podporuje jeho žádost na zkrácení lhůty na odpověď na část interpelace, týkající se dovozu holandského lnu na 10 dnů.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 52.

Kdo je proti? 21.

Kdo se zdržel hlasování? 31.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec František Trnka: Pane předsedající, žádám, aby byl překontrolován stav v poslanecké sněmovně. Žádám počítat. (Skrutátorky počítají přítomné.) 106. Ptám se pana kolegy Trnky, jestli zpochybňuje výsledek hlasování.

Byl bych rád, kdyby se hlasování zopakovalo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Využívám svého práva, nechávám znovu hlasovat o návrhu, který přednesl kolega Trnka.

Kdo souhlasí se zkrácením lhůty na odpověď na interpelaci poslance Trnky ohledně té části, kde mluvil o dovozu holandského lnu, ať zvedne ruku. 56.

Kdo je proti? 31.

Kdo se zdržel hlasování? 33.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím, aby se ujal slova kolega Vačkář, připraví se pan kolega Bláha.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, i já se pokusím být stručný. Vzhledem k tomu, že interpelaci podám písemně, shrnu pouze hlavní obsah.

Již mnohokrát byla veřejně diskutována otázka polychlorovaných bifenylů, tzv. látek PCB a jejich likvidace v potravinovém řetězci. Paradoxní na celé situaci je, že nikdo ze zúčastněných, tj. ani chemický průmysl nátěrových hmot, ani zemědělští výrobci nenesou vinu na stávající situaci. Přesto jsou však ekonomicky tvrdě postihováni právě poslední jmenovaní, a to bez ohledu na to, zda se jedná o transformované či samostatně hospodařící zemědělské výrobce.

Masové nucené vybíjení stát hrozí v mnoha případech ekonomickým krachem jejich hospodářství. V této souvislosti se obracím se žádostí na pana předsedu vlády a pana ministra zemědělství Luxe, aby byly uvolněny z veřejných fondů prostředků státního rozpočtu, které by umožnily řešit alespoň nejnaléhavější případy.

Dále s dotazem, jak bude postupovat ministerstvo zemědělství v konkrétních případech, ve kterém byly řádně nárokovány a tyto požadavky nebyly vykryty. Jedná se např. o Zemědělské družstvo Podještědí se sídlem v Českém Dubu, které v důsledu zjištění PCB a následné likvidace skotu se ocitlo v situaci, kterou není schopno řešit vlastními silami a prostředky, a o rodinu Žižkovu, která od tohoto družstva zakoupila bez zavinění družstva kontaminovaný skot, který bylo nutné zcela zlikvidovat, což ve svých důsledcích znamená likvidaci její vlastní zemědělské výroby. Takových případů je možno najít více.

S dotazem, jak bude vláda a ministerstvo zemědělství přistupovat v případech zemědělských subjektů, jejichž potíže související s PCB ohrožují proces jejich úspěšné transformace a způsobují též jejich neschopnost vypořádat se s restitučními nároky oprávněných osob.

Celou interpelaci podám písemně. Spolu se mnou ji podává pan poslanec Trnka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu kolegovi Vačkářovi. Prosím kolegu Bláhu, připraví se kolega Palas.

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přednesl bych interpelaci v této chvíli na nepřítomného ministra vnitra České republiky Jana Rumla.

Vážený pane ministře, obracím se na vás na základě žádosti představitelů obcí, tedy po svých neúspěšných jednáních a mých poslaneckých zjištěních v rámci regionu. V současné době značná část obcí přechází na efektivnější způsob vedení agendy, tzn. využití výpočetní techniky. Základní databází a zároveň informací je evidence obyvatel, která se dále používá pro řadu civilně správních a hospodářských úkolů, např. evidenci bytů, stavebních rozhodnutí, daní, poplatků, sociálních dávek, matriky a také voličské seznamy, Při vytváření těchto databází lze s úspěchem použít databáze okresního registru obyvatel Policie ČR jednotlivých okresů, a to - podotýkám - pouze těch vybraných údajů, které se samozřejmě - na jiných formulářích - vnášely. K těmto ale v současné době není přístup. Nemohou být poskytnuty, neboť podle vyjádření nevydal jste jako ministr takový rozkaz. Konstatuji, že jednotlivá okresní ředitelství Policie ČR rozesílají sdělení, ve kterém je pro mne lakonické "poskytovat nelze", s odůvodněním, že nejsou dosud vypracována obecná pravidla a není softwarové vybavení. S doporučením zároveň obcím, aby své požadavky řešily přes Svaz měst a obcí. Osobně považuji takovou odpověď za oddalování vyřešení celé záležitosti. Již od září minulého roku na tyto problémy bylo vaše ministerstvo upozorňováno. Podle dostupných informací programy, o kterých jsem již hovořil, umožňují okamžité vytvoření určitých textových údajů a jejich předání na jiné médiu, o které se vlastně jedná, a to jsou diskety. Vážený pane ministře, považuji za zcela zbytečné a absurdní dostávat obce do situace, kdy jsou nuceny znovu pracně zpracovávat potřebné údaje, již jednou zpracované. Proto vás žádám o urychlené řešení celé záležitosti. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci Bláhovi, prosím, aby se ujal slova kolega Palas. Připraví se kolega Frommer.

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové. Dovolte mi přednést interpelaci na ministra dopravy ČR Jana Stráského ve věci rušení autobusových dopravních spojů v příhraničních okresech.

Vlivem privatizace ČSAD, neúměrně vysoké silniční dani, odbourávání dotací do veřejné dopravy se tato stává postupně ryze komerční záležitostí. Z tohoto důvodu dochází k masovému rušení autobusových linek, jež jsou sice z pohledu ČSAD ztrátové, ale z pohledu obcí okresu Bruntál životně nutné. Jedná se o linky, které jsou jedinou možností dopravy dětí do školy a občanů do zaměstnání. V minulých dnech došlo v řadě míst našeho okresu k jednáním mezi starosty obcí a zástupci ČSAD, kde bylo jasně řečeno, že budou nerentabilní linky zrušeny. Jako jedinou možnost zabezpečit dopravu vidí starostové v dotování nerentabilních linek z obecních zdrojů, na což ovšem v obecních pokladnách nejsou peníze. Chtěl bych ministra dopravy upozornit, že okres Bruntál je příhraničním okresem, který byl od roku 1945 trvale postupně dosídlován. Na tyto účely stát vynaložil obrovské finanční částky formou příspěvků na individuální bytovou výstavbu, osídlenecké příspěvky apod. Další neméně závažnou okolností je i to, že tento okres vykazuje jedno z nejvyšších procent nezaměstnanosti v republice, tudíž občané musí za prací dojíždět. Celou tuto problematiku je možno přenést z roviny obecné do roviny politické. Domnívám se, že vláda - tak jak má ve svém programu má hájit české národní zájmy. Jestliže svými kroky destabilizuje příhraniční okresy, což způsobuje odliv obyvatelstva, pak se mi tento způsob hájení národních zájmů zdá být poněkud podivný. Není mým cílem touto interpelací provést nějaká hodnocení práce vlády. Cílem by bylo získat jasnou odpověď na tyto otázky: 1. jakým způsobem bude zajištěno autobusové spojení mezi obcemi a městy našeho pohraničí? 2. jaký bude vývoj služeb hromadné dopravy s ohledem na hustotu osídlení a dosažitelnost pro obyvatele? Žádám ministra dopravy o odpověď na uvedené otázky ve stanovené lhůtě 30 dnů. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji kolegovi Palasovi. Protože zde není kolega Frommer, ztrácí podle jednacího řádu pořadí a prosím, aby se ujal slova kolega Hirš, který má 2 interpelace.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych před touto poloprázdnou sněmovnou vyslovil souhlas s prof. Trnkou, protože se domnívám, že ve věci interpelací mají být minimálně alespoň ministři přítomni, tak jak je tomu v parlamentech západních zemí. Já mám 2 interpelace, které sice hýbou občanskou veřejností, kde se na mě obrací naši voliči, jednak interpelaci na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nelegálního pobytu cizinců na území ČR a postupu policie vůči těmto nelegálním cizincům. Druhou interpelaci mám na ministra zahraničních věcí Jozefa Zielenience ve věci týkající se uvažovaného odsunu žadatelů o azyl ze Spolkové republiky Německo do České republiky. Kolegyně a kolegové, myslím si, že nebudeme plýtvat vzácným časem. Já jsem se rozhodl tyto interpelace podat písemně. Děkuji. (Interpelace předány stenografce, která je odevzdala organizačnímu oddělení.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji kolegu Hiršovi. Dále se přihlásil kolega Kraus. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi přednést velice stručnou interpelaci na ministra zahraničních věcí pana Zieleniece.

Rozhodnutím bývalé federální vlády byly zrušeny některé zastupitelské úřady bývalé ČSFR. Většina úřadů takto rušených se nacházela mimo evropské území, mnohé z nich ztratily změnou politického systému svůj význam jako opěrné body světového socialistického společenství. Z těchto pragmatických, ekonomických hledisek je nutno jejich řešení akceptovat. V poslední době se však na mne obrátila celá řada podnikatelů, kteří obchodují s partnery v evropských zemích, mj. i v zemích na nižším stupni hospodářské úrovně, v nichž se údajně mají zastupitelské úřady rušit, což může výměnu zboží výrazně zkomplikovat. Tyto země jsou z našeho hlediska zajímavé především tím, že jsou ochotny akceptovat i zboží naší výroby, které je obtížně uplatňované v rozvinutých zemích západní Evropy. Např. objem výměny zboží s Albánií v minulých letech narůstá a potřeby československého importu do této země mají stoupající tendenci, řada soukromých firem v roce 1992 dosáhla obratu řádově ve statisících amerických dolarů. Proto mě zarazilo, že ambasáda ČSFR, která přestála v Albánii dlouhou dobu existence, má být nyní údajně zrušena. Je to divné i z toho důvodu, že ostatní státy Evropy, jako např. Rakousko, Švýcarsko, Francie své úřady v Albánii buďto rozšiřují, nebo dokonce nově zřizují. Rovněž Albánie má v Praze fungující zastupitelský úřad, byť je to země nepoměrně chudší. Zánikem zastupitelského úřadu v této zemi se natolik sníží možnosti našeho importu a státního servisu ČR našim podnikatelům v této zemi, že možnosti našeho vývozu se tím ztratí. Žádám pana ministra, aby zvážil nutnost rušení zastupitelských úřadů ČR v Evropě a pokud možno, aby co největší množství těchto úřadů bylo zachováno. Žádám současně, aby pan ministr předložil seznam zastupitelských úřadů či konzulárních misí, které nemá Česká republika v evropských zemích zřízeny.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci Krausovi a prosím pana poslance Bodyho, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Frommer, doufám, že už neodejde.

Poslanec Ladislav Body: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážená vládo! Nemám interpelaci, mám pouze podnět na vládu, jímž je prohlášení, kde jsem oprávněn a byl jsem dokonce vyzván, abych je přečetl na této schůzi Parlamentu. Je to prohlášení směrem k vládě České republiky.

Demokratický svaz Romů na svém výročním zasedání dne 20. 2. 1993, jehož se zúčastnili vyslaní delegáti Romů z jednotlivých měst a obcí České republiky, rozhodl vydat následující prohlášení:

"1. Demokratický svaz Romů protestuje a odsuzuje jakékoli projevy násilí, intolerance, projevy rasismu, antisemitismu a fašismu, jako prostředek řešení sociálně ekonomických problémů občana či skupin občanů ČR.

2. DSR nesouhlasí s dosavadním způsobem řešení těchto problémů, protože je v rozporu s Listinou lidských práv a svobod i s mezinárodními deklaracemi k ochraně práv občanů či skupin občanů.

3. DSR věří, že vláda ČR bude nadále pokračovat v nastoupené cestě a nedopustí, aby byl ohrožen vývoj v našem státě a společně za účasti Romů přijme vhodný způsob řešení současných problémů.

4. DSR je si vědom své spoluodpovědnosti, a proto plně odsuzuje tu část romského obyvatelstva, která se vědomě dopouští trestné činnosti, a tím narušuje veřejný pořádek.

5. DSR nesouhlasí s tím, aby problémy Romů a s tím souvisejících otázek se řešily ultimatem a nátlakovými akcemi, které v konečném důsledku poškozují zájmy většiny Romů žijících trvale na území ČR.

Schváleno delegáty výroční schůze ÚV DSR jednohlasně. V Kladně dne 20. 2. 1993."

Dovolte mi, kolegyně a kolegové, abych to předal zástupcům vlády. (Předává prohlášení mpř. vlády Kalvodovi.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji - jen pro stenografický zápis upozorňuji, že jde o podnět vládě České republiky.

Nyní prosím pana poslance Frommera, aby se ujal slova, připraví se kolega Vladimír Procházka.

Poslanec Alfred Frommer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, jsem velice rád, že se dostavil do sněmovny pan ministr Dlouhý, protože moje interpelace není sice adresována přímo jemu, dotýká se však bezprostředně jeho resortu.

Interpelace je adresována předsedovi vlády, panu ing. Václavu Klausovi.

"Vážený pane předsedo, dne 16. 12. 1992 byl přijat Federálním shromážděním ČSFR zákon č. 634 o ochraně spotřebitele. Předmětem zákona je stanovení podmínek podnikatelům, které směřují k ochraně spotřebitelů.

Zákon byl převzat do systému platných právních předpisů České republiky. U nás tedy platí a jeho ustanovení je třeba dodržovat. Bohužel se tak neděje, neboť nebyl ještě uveden do praktického života. Hlavním důvodem je skutečnost, že doposud nebyly ani předloženy návrhy zákonů či zákonných opatření, které by stanovily podrobnější pravidla, zejména pro umožnění faktické ochrany spotřebitelů. Nebyla ani vydána vládní nařízení, která by stanovila subjekty oprávněné k ukládání pokut a k posuzování případů porušení povinností plynoucích z předmětného zákona. K oběma nutným krokům je oprávněna a zmocněna vláda ČR.

V důsledku uvedených skutečností panuje právní nejasnost, např. v otázce reklam tabákových výrobků, v otázce klamavé propagace a prodeje "pravých kožených bund amerických válečných pilotů coby návratu jedné legendy" či minikostek vytápějících maxiprostory a v jiných klíčových otázkách obchodu a služeb.

Z uvedených důvodů se na vás, pane premiére, obracím s touto interpelací a požaduji, aby vláda ČR zpracovala a předložila příslušné návrhy zákonů a aby neprodleně přijala účinná opatření ke skutečné realizaci tohoto tolik potřebného zákona."

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji kolegovi Frommerovi a prosím kolegu Procházku, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Procházka: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové!

Budu velmi stručný ve svých interpelacích, neboť je podám dopodrobna písemně.

První interpelace je na pana ministra Kočárníka ve věci daně z přidané hodnoty.

"Vážený pane ministře,

jsem nucen na základě dopisů na nás poslance LSU upozornit na situaci, ke které dochází v současné době při zdaňování krmných směsí tuzemské provenience a z tuzemských komponentů daní z přidané hodnoty. Jakousi záhadnou podzákonnou operací došlo k tomu, že krmné směsi jsou daněny sazbou daně z přidané hodnoty ve výši 23% na místo sazby 5%, která by byla vhodnější z praktického hlediska.

Za tohoto stavu se jak producenti, tak odběratelé krmných směsí dostávají doslova do tragické situace, neboť prvně jmenovaným se snižuje odbyt a u zemědělských výrobců se výrazně snižuje užitkovost hospodářských zvířat.

Celý problém pramení z toho, že krmné směsi byly Závaznou informací generálního ředitelství cel č. 36/1993 zařazeny do č. 2309 90 celního sazebníku, čímž došlo až nepochopitelným způsobem ke změně daňové sazby. Dopady jsou, dá se říci, tragické.

Z uvedených důvodů vás, pane ministře, žádám, interpelací

1. o vysvětlení celé situace z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty, která je poněkud nepochopitelná,

2. o přijetí okamžitých opatření k odstranění nespravedlnosti a tvrdosti tohoto opatření."

Dále se obracím na pana ministra Stanislava Bělehrádka ve věci kartelových dohod, které již byly v minulosti řešeny velmi důsledně z jeho strany, ovšem některé závody Zemědělského nákupu v ČR se dneska k tomu opět stavějí z monopolního postavení.

"Vážený pane ministře, žádám na základě vašeho vyjádření ze dne 8. 12. 1992, kterým vaše ministerstvo rozhodlo o zrušení kartelových dohod uzavřených mezi zemědělskými závody v ČR, a v němž bylo jednoznačně konstatováno, že se jedná o dohody uzavřené před účinností zákona č. 63/1991 Sb., o řešení věci.

V současné době ovšem dochází k tomu, že Zemědělské zásobování a nákup v republice žádají o navrácení integračních vkladů na zemědělských subjektech, a to na základě dříve uzavřených neplatných dohod.

Z uvedených důvodů vás, pane ministře, obracím se s touto interpelací na vás a žádám vás o zásah např. formou vydání závazného stanoviska vašeho ministerstva."

Děkuji předem oběma pánům ministrům.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji kolegovi Procházkovi, a protože není dalších přihlášek, konstatuji, že jsme projednali bod 24 - Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády.

Dovolte mi, abych vám oznámil milou zprávu, kterou je vyhlášení přestávky na oběd, ke kterému si dovoluji vám popřát dobrou chuť.

K pokračování 6. schůze se sejdeme ve 14,00 hodin.

(Následovala polední přestávka.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přistoupíme k předposlednímu bodu našeho programu. Jsou jím

XXV.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Nejprve přečtu jména poslanců, na jejichž interpelace budou projednávány odpovědi, a to v předpokládaném pořadí. poslanci Jan Kryčer, Jaroslav Soural, Václav Grulich, Oldřich Vrcha, Jiří Vyvadil, Jan Bláha, Karel Hrdý, Zdeněk Trojan, František Brožík, Vítězslav Sochor, Jiří Šoler, Eva Fischerová, Jaroslav Novák, Tomáš Štěrba, Antonín Hrazdíra, Stanislav Kozák, Jozef Wagner.

Pokud je zde poslanec Jan Kryčer nebo zmocnil někoho, aby za něj pronesl stanovisko k odpovědi na jeho interpelaci, můžeme začít projednání odpovědi na interpelaci poslance Jana Kryčera. Poslanec Kryčer není přítomen, ztrácí pořadí.

Ptám se, zda je přítomen poslanec Jaroslav Soural anebo pověřil někoho ze svého poslaneckého klubu, aby tlumočil za něj odpověď. Není tomu tak.

Pan poslanec Václav Grulich - není přítomen. Pan poslanec Oldřich Vrcha - není přítomen. Pan poslanec Jiří Vyvadil - není přítomen. Pan poslanec Jan Bláha - je přítomen, můžeme tedy začít jeho interpelací a odpovědí na ni. Předchozí poslanci a poslankyně ztrácejí své pořadí.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslanců Jana Bláhy, Karla Hrdého, Zdeňka Trojana, Františka Brožíka a Vítězslava Sochora ve věci nelegálního pobytu cizinců na území České republiky, jejich nezákonného podnikání a porušování dalších zákonů České republiky - tisk 10. Odpověď se předkládá jako tisk 10 A. Považují páni poslanci odpověď za uspokojivou? Ptám se pana poslance Bláhy. Pan poslanec Sochor bude mluvit za tuto skupinu poslanců.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP