Středa 24. února 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené dámy a pánové, zahajuji odpolední jednání. V tuto chvíli je třeba, abychom vyslechli výsledky voleb. Prosím poslance Koláře, aby nás seznámil s výsledky tajného hlasování.

IX.

Volba členů Rady České tiskové kanceláře

X.

Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky druhého kola tajného hlasování při volbě členů dozorčí rady Grantové agentury a při volbě členů Rady České tiskové kanceláře.

Nejprve volba členů dozorčí rady Grantové agentury.

K hlasování bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků. Z toho bylo vydáno 155 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 146 platných lístků a 9 neplatných lístků. Hlasy byly odevzdány takto:

pro pana Vladislava Bízka bylo odevzdáno 77 platných hlasů - nebyl zvolen

pro pana Roberta Černého byly odevzdány 3 platné hlasy - nebyl zvolen

pro pana Miroslava Grégra bylo odevzdáno 54 platných hlasů - nebyl zvolen

pro pana Josefa Hlaváče bylo odevzdáno 50 platných hlasů - nebyl zvolen

pro paní Janu Kadeřábkovou bylo odevzdáno 91 platných hlasů - byla zvolena

pro pana Petra Konečného bylo odevzdáno 41 platných hlasů - nebyl zvolen

pro pana Jana Kouckého bylo odevzdáno 87 platných hlasů - byl zvolen

pro pana Oldřicha Krále bylo odevzdáno 12 platných hlasů - nebyl zvolen

pro pana Petra Rybáře bylo odevzdáno 79 platných hlasů - byl zvolen

pro pana Františka Rypáčka bylo odevzdáno 74 platných hlasů - nebyl zvolen

pro pana Zdeňka Smetánku bylo odevzdáno 75 platných hlasů - nebyl zvolen

pro pana Ladislava Strnada bylo odevzdáno 6 platných hlasů - nebyl zvolen

pro pana Jiřího Tesaře bylo odevzdáno 54 platných hlasů - nebyl zvolen

pro pana Františka Tomšíka bylo odevzdáno 24 platných hlasů - nebyl zvolen

pro pana Rudolfa Žáčka bylo odevzdáno 110 platných hlasů - byl zvolen

pro pana Stanislava Žáka bylo odevzdáno 77 platných hlasů - nebyl zvolen.

Nyní dovolte, abych pokračoval informací o výsledku tajného hlasování při volbě členů Rady České tiskové kanceláře. K hlasování bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků. Z toho bylo vydáno 155 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 147 platných lístků, 8 neplatných lístků. Hlasy byly odevzdány takto:

pro pana Bohdana Dvořáka bylo odevzdáno 33 platných hlasů - nebyl zvolen

pro paní Zdeňku Hůlovou bylo odevzdáno 87 platných hlasů - byla zvolena

pro pana Jiřího Ješe bylo odevzdáno 78 platných hlasů - byl zvolen

pro pana Jaroslava Knoba bylo odevzdáno 29 platných hlasů - nebyl zvolen

pro pana Vladimíra Kolaju bylo odevzdáno 57 platných hlasů nebyl zvolen

pro pana Emila Konopáska bylo odevzdáno 12 platných hlasů - nebyl zvolen

pro pana Josefa Krejsu bylo odevzdáno 19 platných hlasů - nebyl zvolen

pro paní Julii Skřivánkovou bylo odevzdáno 6 platných hlasů - nebyla zvolena

pro pana Martina Smetanu bylo odevzdáno 28 platných hlasů - nebyl zvolen

pro pana Jana Urbana bylo odevzdáno 57 platných hlasů - nebyl zvolen

pro pana Přemysla Wieznera bylo odevzdáno 87 platných hlasů - byl zvolen

pro pana Zdeňka Zukala bylo odevzdáno 88 platných hlasů - byl zvolen.

Jelikož při volbách do obou orgánů jsme nezvolili požadovaný počet podle volebního řádu, který jsme si schválili, bude následovat třetí kolo s tím, že hlasovací lístky by měly být připraveny k výdeji v 15.45 hodin.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kolářovi za zprávu, kterou přednesl v zastoupení skupiny ověřovatelů Poslanecké sněmovny.

Dámy a pánové, mám informaci, že vláda České republiky zasedá a zasedat bude dnes do pozdního odpoledne, či spíše večera, protože během dopolední části svého zasedání bylo probráno několik málo prvních bodů. Vzhledem k závažnosti projednávané problematiky není možné, aby se členové vlády v počtu, který by odpovídal potřebám Poslanecké sněmovny, mohli zúčastnit projednávání bodů, které nám k projednávání zbývají a pro jejichž projednávání je účast vlády nezbytná, tedy interpelací a projednání odpovědí členů vlády na interpelace. Věřím, že tuto skutečnost vezmete na vědomí.

O slovo požádal pan poslanec Kozel, který jako předseda výboru chce přednést určitý návrh. Má slovo.

Poslanec František Kozel: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážená sněmovno, dovolte mi, abych přednesl návrh na revokaci 22. usnesení Poslanecké sněmovny ze 3. schůze dne 28. ledna 1993 k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993. Tímto usnesením bylo projednávání bodu přerušeno do březnové schůze Poslanecké sněmovny. Navrhuji revokaci tohoto usnesení s tím, abychom tento bod projednali na této schůzi a zařadili na pořad jednání právě nyní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Je to návrh, o kterém je třeba dát hlasovat bez rozpravy. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kozla na revokaci usnesení a na zařazení zmíněného bodu na pořad schůze.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. 70.

Kdo je proti? 49.

Kdo se zdržel hlasování? 13.

Konstatuji, že návrh poslance Kozla byl přijat.

XVIII.

Návrh na revokaci usnesení č. 22 z 3. schůze Poslanecké sněmovny z 28. února 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, souhlasíte-li, vzhledem k časovému prostoru, který je vytvořen tím, že se připravují hlasovací lístky, zařadili bychom navržený bod k projednání nyní. Námitky nejsou.

Prosím předsedu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Františka Kozla, aby se ujal slova a přednesl své stanovisko k této problematice.

Poslanec František Kozel: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal zprávu předsedy komise výboru pro sdělovací prostředky poslance Koronthályho a po rozpravě navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout text usnesení, který byste měli mít na lavicích. Přečtu tento text.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Táži se poslanců, zda mají text na lavicích, zdá se, že tomu tak není. Pane poslanče Kozle, jste přesvědčen, že text je namnožen?

Poslanec František Kozel: Podle mých informací ano.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Má otázka v tuto chvíli směřuje na pracovníky Kanceláře. Myslím, že je možné využít času k tomu, abyste přečetl text usnesení a sněmovna zváží, zda bude požadovat písemnou formu.

XIX.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize

Poslanec František Kozel: Text usnesení zní takto:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu konstatuje, že Česká televize neplní dostatečně své poslání podle § 2 zákona ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů a dále důsledně nedodržuje ustanovení § 5, písm. c) zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů, který se týká pořadů ohrožujících psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých.

Poslanecká sněmovna Parlamentu doporučuje Radě České televize, aby se zabývala stavem vysílání České televize a zjednala nápravu tak, aby Česká televize plnila své poslání a povinnosti, podle zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů."

Toto je celý text návrhu usnesení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, zahajuji k tomuto návrhu rozpravu. Písemné přihlášky žádné nemám. Hlásí se pan kolega Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, jestli jsem dobře poslouchal, text usnesení začíná slovy "Poslanecká sněmovna je přesvědčena, že Česká televize neplní atd." Jestli mám být o něčem přesvědčen, prosím, aby mi byly předloženy důkazy, které mě přesvědčí, že popisovaný stav skutečně takový je. Zatím nemohu s dobrým svědomím hlasovat pro něco, co není řádně doloženo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grulichovi. Dále se hlásí pan poslanec Koháček, poslanec Soural, Vyvadil a Stodůlka.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, pan kolega Grulich se zeptal, v čem spočívá nedokonalost stávající České televize a jejího zpravodajského vysílání, Dovolil bych si upozornit na jeden příklad, který jsme mohli sledovat včera v televizi a týkal se obrany, kterou zvolila Česká televize ve věci zmatku, který způsobila v informacích o důchodech. Jak to odvysílala ve svém zpravodajství, udělala mezi důchodci zmatek. Je pravda, že Česká televize uvedla to, co bylo řečeno, co řekl premiér Klaus, případně i jiní, a měla naprostou pravdu. Neprofesionalita České televize se projevila v tom, že řekla, že Česká vláda odmítla zvýšení důchodů, ale zapomněla na to, že mluví k určité vrstvě obyvatel, která ne tak přesně rozlišuje určité nuance, které my - jak doufám - v této sněmovně známe, ale nemůžeme očekávat, že je budou znát všichni důchodci. Neřekla, že zvýšení důchodů, které vstoupí v platnost 1. března, je tím nedotčeno. Tím vznikl obrovský zmatek mezi důchodci. V tom například vidím neprofesionalitu České televize.

Druhá věc, kde se projevuje neprofesionalita České televize a její zpravodajské redakce, spočívá v tom, že natočí rozhovor s někým z nás, nebo s někým z vlády a do toho moderátor při detailním záběru na obličej mluví svůj vlastní komentář, přičemž dost často se stává, že tento komentář neodpovídá tomu, co dotyčný řekl. Nicméně veřejnost spojuje komentář, který není pravdivý, s tím konkrétním poslancem či členem vlády. To jsou nejzávažnější nedostatky profesionality České televize a jsou nesmírně nebezpečné právě proto, že televize je nejrozšířenější sdělovací prostředek a má obrovský vliv na mínění našich občanů. Jakékoli takovéto neprofesionální zkreslení vždycky způsobuje zmatek a chaos. Nemohu s tím souhlasit. Proto se domnívám, že usnesení, které navrhl kolega Kozel, je naprosto na místě.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koháčkovi. Vzhledem k tomu, že jsem dostal informaci o tom, že text návrhu usnesení nebyl namnožen, táži se vás, kdo si přeje, abyste text usnesení měli před sebou? Je to dostatečný počet pro to, abychom mohli o to Kancelář požádat. Pan poslanec Kozel to upřesní.

Poslanec František Kozel: Omlouvám se za předběžnou i formaci. Během pěti minut by text měl být na lavicích.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Žádné přání již není třeba vyslovovat, stane se tak během pěti minut. Nyní prosím, aby se ujal slova pan poslanec Soural. Připraví se pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na minulém zasedání českého parlamentu jsem na téma, které opět diskutujeme, přednesl plamennou řeč. Nebudu ji opakovat, pouze shrnu fakta.

Minule jsme se rozhodli, že tento problém budeme řešit na březnové schůzi. K tomuto rozhodnutí většinu sněmovny vedla skutečnost, že jsme tento problém v garančním výboru neřešili. Nyní se zdá, že vznikla nová situace. Garanční výbor přijal usnesení, jak o něm pan předseda Kozel informoval. Pravdou zůstává, že garanční výbor se nesetkal s tím orgánem, který nese hlavní odpovědnost ze zákona za činnost České televize, za to, že Česká televize dodržuje zákon třeba v § 2, to znamená, že poskytuje vyvážené objektivní, pluralitní atd. zpravodajství. Tento orgán připravuje zprávu o své činnosti pro potřebu parlamentu. Jsem přesvědčen, že to bude ta nejvhodnější situace, abychom na základě této zprávy, na základě posouzení faktů, která jak předpokládám v této zprávě nalezneme, mohli zodpovědně posoudit, jakým způsobem se postavíme k tomu problému, který návrh usnesení obsahuje.

Druhá poznámka. Domnívám se, že je třeba ocenit houževnatost, s jakou část poslanecké sněmovny, zejména z řad vládní koalice, prosazuje návrh tohoto usnesení. Znovu opakuji, to zaslouží ocenění. Vzniká otázka, jaká je motivace. Jsou v podstatě dvě možná vysvětlení. První to příznivější bych viděl v tom, že poslanci, kteří tento tlak vyvíjejí, jsou skutečně rozhořčeni do morku kostí nad tím, jakým způsobem plní či neplní své povinnosti Česká televize. To je možné vysvětlení. Stejně tak je ovšem možné vysvětlení - a je také zcela reálné, že se zde vyvíjí tlak, který má způsobit určité vhodné a žádoucí personální přesuny. To je také celkem přilehavá a výstižná teorie. Já jsem přesvědčen, že bychom měli soustředit svou pozornost jako poslanci zákonodárného sboru zejména na ten první problém - zda ano či ne Česká televize naplňuje své poslání. Jestliže chceme tuto problematiku řešit a máme zde řadu otazníků, pak nezbývá, než se opírat o seriozní informace, než se opírat o seriozní rozbor než o vlastní dojmy, které zde např. prezentoval pan kolega Koháček. Proto ten čas, který jsme si minule dali, byl časem odpovídajícím vážnosti tohoto záměru. Já proto doporučuji, abychom toto jednání přerušili a abychom se k němu vrátili tak, jak jsme původně rozhodli, na březnové schůzi poté, co Rada české televize předloží svou zprávu, poté, co garanční výbor se s touto radou setká a na toto téma vážně a seriozně bude hovořit. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Souralovi. Jeho návrh registruji jako procedurální. Obávám se, že v tuto chvíli nemohu vyhovět dalším, kteří se hlásí a že je třeba dát o návrhu pana poslance Sourala hlasovat bezprostředně.

Dámy a pánové, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Sourala, abychom přerušili projednávání tohoto bodu, ať zvedne ruku. 61.

Kdo je proti tomu, abychom přerušili projednávání tohoto bodu? 66.

Návrh pana poslance Sourala nebyl přijat.

Do rozpravy jsem dále zaregistroval přihlášku pana poslance Koronthályho, pana poslance Ulmana, pana poslance Výborného. Nicméně pořadí je takové - pan poslanec Kozel chce vystoupit s faktickou poznámkou do rozpravy - takže hovořit v tuto chvíli bude pan poslanec Vyvadil, připraví se pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, každý z nás má s televizí své zkušenosti. Já svého času jsem byl označen jako člověk, který chce sterilizovat určitou část populace. Nikdy to nebyla pravda. Mohl bych tu televizi žalovat. Nicméně jsem hluboce přesvědčen, že usnesení, které se zde připravuje, které nepochybně přijmete, není ničím jiným než politickým usnesením. Ta televize možná není dobrá a možná není všechno v pořádku. Nicméně usnesení bez toho, že by tomu předcházela podrobná zpráva, podrobné argumenty, není ničím jiným než politickým usnesením. Přátelé, vy ho chcete mít, vy ho budete mít. Držím vám k tomu palce. Nic víc, nic méně.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Stodůlka. Připraví se pan poslanec Koronthály.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, vzhledem ke krátkosti doby pro přípravu mám takové velice krátké poznámky, a to - chybí mi v tom vymezení doby, po kterou to jaksi televize neplní. Jednoduše z toho důvodu, zda jde o dobu od počátku činnosti zákona, nebo zda jde o neprofesionální přístup v poslední době. K otázce neprofesionálního přístupu - pan kolega Koháček mi zajisté promine, ale velice jsem zíral na televizi, když se v ní objevil se svým vyjádřením k incidentu ohledně pana Sládka a s prohlášením o jeho poslanecké imunitě. Protože tak přesvědčivě, jak to tvrdil, tak bych tomu docela i věřil. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Koronthály. Připraví se pan poslanec Ulman.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, pan kolega Soural ocenil - jak on říká - vytrvalost koalice, která znovu a znovu vznáší návrh na určité usnesení. Já si dovolím v této souvislosti ocenit určitou vytrvalost pana kolegy Sourala, který vede opozici zřejmě v tom, jak vytrvale tomuto usnesení čelí. Rovněž bych se mohl ptát, zda je v tom otázka kvality, či nekvality, zda je skutečně přesvědčen o tom, že naše televize je tak nesmírně kvalitní, anebo zda je to pouze otázka politická. Nebo dokonce snad personální, zda má třeba zájem na některých osobách. Já nevím. Takové otázky bychom si tady mohli klást. Řekl bych, že tyto otázky se dostanou do správného světla teprve tehdy, když si uvědomíme, čím pan kolega Soural argumentuje. Argumentuje zprávou o činnosti, která nebyla projednána. Domnívám se, že jako člen garančního výboru by měl přinejmenším vědět, že zpráva o činnosti se bude týkat roku 1992. Zatímco nám se - jak již posledně z plamenné řeči pana poslance Sourala plynulo - zjevně jedná o leden a únor 1993. To jenom na vysvětlení toho všeho.

Co se týká skutečné motivace, proč chceme nějakým způsobem televizi kritizovat, proč na její činnost upozorňujeme tímto způsobem, tímto usnesením, tak ta motivace je zcela jednoznačně dána nekvalitou, a to nekvalitou zpravodajství. Je to ve věcné profesionální nekvalitě zpravodajství, kde se vytrvale a pravidelně směšují zprávy a komentáře. Samozřejmě je právem televize uvádět zprávy, kdy chce, a komentáře, kdy chce. Je ale právem diváka - a my jsme tady jménem diváků aby věděl, zda to, co slyší, je zpráva neboli popis situace z události, věci, tak jak se stala, nebo komentář, neboli názor konkrétního redaktora na to, co popisuje. O tomto jsem já osobně jednal s představiteli televize již vícekráte. Pokaždé mi bylo řečeno - ano, my o tom víme, my to uvedeme do pořádku. Zatím jsem si nevšiml, že by se nějaká taková náprava stala.

Co se týká toho, jak pan kolega Vyvadil uvedl, že by měl rád podrobné argumenty atd., já se domnívám, že podrobné argumenty pro to, co jsem teď řekl, snadno nalezne každý z nás, pokud si občas pustí televizní zpravodajství. Věřím tomu, že většina z nás to dělá a že tudíž svůj obraz, svůj názor na tuto situaci má. Já osobně se nedomnívám, že bychom si tady měli tři hodiny pouštět videozáznam z různých zpravodajství, abychom si mohli dokumentovat - podívejte, právě teď, právě tady. Podstata celého problému co se zpravodajství týká skutečně spočívá v tom, že mnohdy se názory vydávají za události a události za názory.

To je podstata problému. Pokud jste si všimli, samozřejmě usnesení se týká dvou věcí. Není to jen otázka zpravodajství, je to též i druhá stránka věci, to znamená pořady ohrožující psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých. Nevím, zda se všichni dostanete k tomu, abyste se třeba s dětmi dívali na večerníčka někteří z nás se k tomu dostanou a velmi často jsou vyděšeni tím, že děti čekající na večerníčka jsou, aby neprošvihly začátek večerníčka, nuceny být konfrontovány třeba s reklamou na akční thrillery apod., což jejich vývoji přinejmenším neprospívá. Alespoň v tom smyslu, v jakém o tom zákon hovoří. To je všechno, já vám děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koronthálymu, prosím, aby se ujal slova pan poslanec Ullmann a připraví se pan poslanec Výborný. (Poslanec Ullmann: Stahuji.) Pan poslanec Ullmann stahuje, tudíž prosím pana poslance Výborného, připraví se pan poslanec Kozel.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, kolega Soural vyslovil zde dvě hypotézy. Mluvil o tom, že poslanci jsou v této záležitosti jakýmsi způsobem motivováni. Navázal návrhem, který směřoval k tomu odložit projednání této věci o jeden měsíc. Návrh nebyl, pravda, přijat, nicméně považuji za potřebné říci, že odmítám být podrobován zkoumání, jakou mám motivaci v případě, že něco navrhuji, pro něco hlasuji, nebo proti něčemu hlasuji, neboť to by byla cesta velmi špatná, abychom zde zkoumali motivaci jednotlivých poslanců.

Pravdou je, že Rada České televize - pokud mám informace - nebyla přizvána k jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Pravdou také je, že podle mého osobního mínění to bylo možné, nebylo však nezbytné.

Usnesení, které je navrhováno, není pro Poslaneckou sněmovnu návrhem převratně novým. O této věci zde bylo jednáno už při minulé schůzi Poslanecké sněmovny. Tehdy například náš poslanecký klub žádal, aby věc nebyla projednávána na návrh pouze komise výboru, ale aby se věcí výbor celý zabýval. To se stalo. Výbor přijal své usnesení č. 20 z 18. února a já nemohu než konstatovat, že některé záležitosti je třeba před projednáním ve schůzi Poslanecké sněmovny projednat v jejích orgánech. Proto onen výbor vytvořil svou komisi pro sdělovací prostředky. V těchto orgánech byly záležitosti, o nichž má být hlasováno, dosti podrobně probírány. Nic koneckonců nebránilo i nečlenům těchto orgánů, aby se jednání výboru, jednání komise zúčastnili. Mám za to, že někteří tak dokonce učinili. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Výbornému. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Kozel, připraví se pan poslanec Machalík.

Poslanec František Kozel: Doufám, že nebudu mít poslední slovo. Chtěl bych se vyjádřit k některým předřečníkům. Pan poslanec Grulich - jistě je omluvitelné se domníval, že v návrhu usnesení je, že sněmovna je přesvědčena a tak dále. V návrhu usnesení je, že sněmovna konstatuje, a to trochu něco jiného, ale text v tu chvíli nebyl k dispozici. Takže k tomu se už nebudu vyjadřovat.

Je mi líto, že nemohu souhlasit s vyjádřením kolegy Sourala a částečně ani s vystoupením kolegy Výborného, protože oba dva se svým způsobem mýlí, nemají přesné informace. Dne 28. ledna, když sněmovna projednávala tuto záležitost, tento bod, původně kolegyně Nováková navrhla delší usnesení, které mělo tři body, ale sněmovna nakonec přijala procedurální návrh kolegyně Novákové. A usnesení jednoznačně hovoří o tom, že se přerušuje projednávání příslušného bodu do březnové schůze. Nebylo zde uloženo, že výbor se má sejít s Radou České televize. Přesto komise našeho výboru se s Radou televize sešla, záležitost projednala. Komise navrhla výboru usnesení, výbor návrh tohoto usnesení projednal, přijal své usnesení a tento návrh byl předložen sněmovně.

Domnívám se, že tento způsob je zcela korektní, protože partnerem pro Poslaneckou sněmovnu není ředitel televize - by bylo naopak velice nesprávné, kdyby Poslanecká sněmovna nebo její orgán přímo ovlivňoval ředitele televize - ale partnerem pro jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů je Rada České televize. S Radou jednáno bylo prostřednictvím komise, výboru atd. Tolik bych rád upřesnil to, co zde řekl pan poslanec Soural a částečně pan poslanec Výborný.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kozlovi, prosím nyní pana poslance Machalíka. Dále se připraví pan poslanec Seifer. Jsou dále přihlášeni poslanci Holub a Grulich.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP