Středa 27. ledna 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Upřesní poslanec Marek Benda. Hlásí se s faktickou, já mu dám slovo.

Poslanec Marek Benda: Já se omlouvám, ale stále se mluví o zasedání, podle ústavy zasedání parlamentu jsou stálá a běží stále.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozumíme schůze. Prosím, pan poslanec Nečas.

Poslanec Petr Nečas: Jedná se o nejbližší plénum poslanecké sněmovny, po příslušných zasedáních politického grémia a organizačního výboru, které se budou touto otázkou zabývat. Čili nejbližší plénum, politické grémium a organizační výbor, který se bude tímto zabývat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny. Tak to musí být formulováno. Pan poslanec Josef Ježek.

Poslanec Josef Ježek: Já bych přispěl troškou do mlýna další formulací: Na schůzi Poslanecké sněmovny v druhé polovině února t. r. Myslím, že je jasné o co jde.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Kryčer.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedo, dámy a pánové, já se omlouvám ještě jednou, totiž existuje teoretická možnost, že zítra bude grémium i organizační výbor. Tedy z tohoto důvodu jsem se pozastavil nad tím, abychom to nelimitovali dalším měsícem, ale pokud tyto dva orgány zítra budou zasedat a najdou si dostatek časověho prostoru, aby tuto komisi projednaly, abychom to ještě na tomto, ještě tento týden mohli ustavit. Tak to bylo míněno.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Josef Ježek s formulací, o které bude možno dát hlasovat.

Poslanec Josef Ježek: Nebudu mluvit o formulaci, ale přednesu tuto poznámku. Projednal to klub HSD-SMS. Mám pocit, že o této věci, své představy o této komisi, o zastoupení v ní, musí přece jednat také všechny politické kluby. Domnívám se, že když bychom to chtěli uspěchat a onu komisi zřídit zítra nebo v pátek, tak možná většina politických klubů nebude schopna se k této věci vyjádřit. Domnívám se, že je realističtější ponechat to o několik týdnů později.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pokusme se zformulovat usnesení, na pomoc mi půjde poslanec Miloslav Výborný, za což mu děkuji.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, nepůjdu vám na pomoc. Já to učiním ještě komplikovanější, ale prosím vás, říkám všem, že jde o totéž, ať těm, kteří chtějí, aby věc byla řádně projednána a ustavena tato komise až na únorové schůzi, ať už těm, kteří se domnívají, že to může být uspěcháno do zítra. Všichni víme, že to nejdřív musí být projednáno v klubech, na organizačním výboru a politickém grémiu. Na tom jsme se dohodli. Já nerozumím tomu, proč neusneseme velmi krátce, že tento bod přerušujeme a doporučujeme politickému grémiu a organizačnímu výboru, aby vznesly návrh. Budou-li mít vůli vznést návrh zítra, tak ho vznesou zítra. Nebude-li tu vůle, tak stejně ho neodhlasujeme zítra. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nicméně, tyto upřesňující návrhy všechny zazněly v době, kdy už neprobíhá rozprava, takže se na základě toho, co zde zaznělo, pokusím udělat syntézu všech návrhů, které tady volně poletovaly sněmovnou.

Formulace pana poslance Výborného byla, že poslanecká sněmovna doporučuje politickému grémiu, organizačnímu výboru, klubům, aby projednaly otázky související s ustavením Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky.

Takže, kdo souhlasí s takto formulovaným usnesením, ať zvedne ruku. 146.

Kdo je proti? 1.

Zbývá nám ještě vypořádat se s procedurálním návrhem pana poslance Ortmana, který navrhuje, abychom přerušili projednávání bodu "Zřízení stálé komise, nebo dočasné komise pro vypracování návrhu zákona o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky", a doporučili projednání návrhu v politickém grémiu a v organizačním výboru tak, aby tato komise mohla být ustavena v nejkratším možném termínu. Tak to pan poslanec myslel?

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, procedurální návrh zněl tak, abychom přerušili projednávání ustavení této komise s tím, abychom se vrátili k této věci v samotném závěru jednání této schůze s tím, že bychom doporučili politickému grémiu, aby zítra jednalo a předložilo příslušný návrh usnesení tak, abychom v závěru schůze mohli tuto věc projednat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, to je procedurální návrh pana poslance Ortmana. Dám o něm bezprostředně hlasovat, abych ho nemusel opakovat.

Takže - kdo souhlasí s návrhem poslance Ortmana, ať zvedne ruku. 98.

Kdo je proti? 1.

Návrh poslance Ortmana byl přijat.

Dámy a pánové, myslím, že jsme vyčerpali tento bod, možná, že jsme vyčerpali rovněž sebe. Navrhuji nebo určuji, že si dáme 15minutovou přestávku s tím, že si představuji, že bychom dnešní schůzi ukončili okolo půl osmé.

/Přerušeno v 17.50 hodin na 15 minut./

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, na počátku tohoto bloku musím s politováním konstatovat, že v přehršli pozměňovacích návrhů mi jeden unikl a je třeba ve smyslu jednacího řádu tuto záležitost dát do pořádku. Je to návrh, který přednesl v zastřené podobě pan poslanec Wagner a který se týká záležitosti prošetření vztahů některých členů komise pro bankovnictví, jejich vztahu k zákonu č. 451/1990 Sb. - to je zákon na ochranu společnosti či zákon o výkonu některých funkcí atd.

Domnívám se, že z této záležitosti je poměrně snadná cesta v tom, když k usnesení, které jsme přijali k tisku 48, modifikovaného přijetím pozměňovacího návrhu doplněným poslance Hájkem, navrhnu doplnění bodu 3: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá předsedovi komise prošetřit splnění předpokladů členů komise ve smyslu zákona č. 451/1990 Sb."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku 84.

Kdo je proti? Nikdo.

Do usnesení, které jsme přijali, byl zakomponován i bod III ve znění, jak jsem před chvílí přednesl.

Dalším bodem je

IX.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na usnesení Poslanecké sněmovny, kterým pověřuje orgán Poslanecké sněmovny stanovit rozsah nároku na náhradu za spotřebované pohonné hmoty funkcionářům Poslanecké sněmovny podle § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců ČNR v platném znění

K tomuto bodu jste obdrželi sněmovní tisk č. 69. Předložený návrh odůvodní místopředseda Poslanecké sněmovny pan Karel Ledvinka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, mé odůvodnění bude velice jednoduché. Podle jednacího řádu Poslanecká sněmovna pověří organizační výbor, aby zpracoval rozsah nároků předsedů výborů Poslanecké sněmovny s výjimkou předsedy mandátového a imunitního výboru a předsedů poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny na náhradu za spotřebované pohonné hmoty při bezplatném používání služebního vozidla bez přiděleného řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s tím, a umožnění styku s rodinou tak, jak předeslal zákon, který schválila ČNR.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi za stručné odůvodnění tohoto bodu. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Písemné přihlášky zatím nemám. Vzhledem k tomu, že se zdá, že se nikdo do rozpravy nehodlá přihlásit ani zvednutím ruky, dávám hlasovat o tom, kdo souhlasí s návrhem usnesení podle sněmovního tisku 69.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku! 102.

Kdo je proti? Nikdo.

Toto usnesení bylo přijato.

Vzhledem k situaci se domnívám, že je třeba a možné zabývat se dalším bodem této schůze. Tímto bodem může být

X.

Návrh na změnu názvu výboru Poslanecké sněmovny

Změnu názvu navrhuje výbor pro právní ochranu a bezpečnost. Prosím předsedu tohoto výboru pana Vladimíra Šumana, aby přednesl návrh a jeho odůvodnění. Předpokládám, že přednese současně návrh na usnesení.

Poslanec Vladimír Šuman: Dámy a pánové, pane předsedající, konstatuji, že předpokládáte správně.

Výbor pro právní ochranu a bezpečnost na své schůzi dne 3. prosince 1992 projednal návrh na změnu názvu výboru a svým usnesením č. 69a z téhož dne doporučil změnit název výboru na výbor branný a bezpečnostní. Organizační výbor Poslanecké sněmovny doporučil na své druhé schůzi zařadit tuto změnu do programu dnešní schůze.

Změna názvu výboru respektuje tu skutečnost, že do kompetence České republiky, a tedy i Poslanecké sněmovny Parlamentu, a tím i výboru patří kompetence týkající se i Armády České republiky. Navrhuji proto, aby bylo přijato toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna mění název výboru pro právní ochranu a bezpečnost na výbor branný a bezpečnostní."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šumanovi za odůvodnění návrhu a za přednesení návrhu na usnesení a otevírám k tomuto bodu rozpravu. (Nikdo se nehlásil.)

Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím a dávám hlasovat o tom, kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak bylo předneseno poslancem Vladimírem Šumanem, ať zvedne ruku. 110.

Kdo je proti? 1.

Návrh usnesení byl schválen.

Poslancům branného a bezpečnostního výboru přejeme, aby jim práce šla alespoň tak dobře jako ve starém výboru.

Dámy a pánové, nyní lze přistoupit k projednání bodu

XI.

Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky městského zastupitelstva Žďár nad Sázavou

Prosím předsedu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a životní prostředí o uvedení tohoto bodu.

Poslanec Leopold Zubek: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dámy a pánové, chci několika slovy představit tento problém v obecné poloze. V § 62 zákona České národní rady č. 367 z roku 1990 Sb. o obcích se uvádí, že odporuje-li obecně závazná vyhláška nebo jiné opatření obecního zastupitelstva v samostatné působnosti zákonů, pozastavuje trestní úřad jeho výkon. Nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal, předloží okresní úřad do 30 dnů od pozastavení věc České národní radě k rozhodnutí.

Při projednávání zařazení aktuálního bodu pořadu do dnešní schůze byla vznesena námitka, že schválením Ústavy České republiky se zmiňovaná kompetence nově přiznává ústavnímu soudu, který však nebyl dosud zřízen. Při bližším ohledání se ukazuje, že uvedená námitka je oprávněná, nicméně zůstává nejednoznačné, kdo je kompetentní při neexistenci ústavního soudu zrušovat obecně závazné vyhlášky nebo jiná opatření obecných zastupitelstev vydaných v samostatné působnosti.

Z toho vyplývá, že přijetí usnesení k této věci, jak je navrhováno, by nemuselo být v souladu s ústavou. Proto pane předsedající navrhuji, aby tento bod byl přerušen a aby k němu přijal usnesení ústavně právní výbor. Poté by bylo pokračováno v projednávání tohoto bodu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji pane předsedo - je to procedurální návrh, o kterém je třeba dát hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a požádali ústavně právní výbor o stanovisko, ať zvedne ruku. 97.

Kdo je proti? 2.

Konstatuji, že jsme vyhověli návrhu pana poslance Zubka a přerušili projednávání tohoto bodu.

Dámy a pánové, dále se k projednání nabízí

XII.

Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Tuto zprávu jste obdrželi jako sněmovní tisk 54. Otevírám k této zprávě rozpravu. (Nikdo se nehlásil.)

Není žádný zájemce, rozpravu končím a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za dobu od 1. ledna do 26. ledna 1993 podle sněmovního tisku 54."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 110.

Kdo je proti? Nikdo.

Děkuji, usnesení bylo přijato.

Dále můžeme projednat bod

XIII.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Zprávu jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 53. K předložené zprávě otevírám rozpravu.

Hlásí se do ní pan poslanec Šoler.

Poslanec Jiří Šoler: Vážené předsednictvo, váženě poslankyně, vážení poslanci, na straně 4 této zprávy je napsáno, že se přerušuje projednávání návrhu, atd. Dále je tam otazník, nový návrh. Žádám o vysvětlení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, je to správná poznámka. Myslím, že se mohu pokusit odpovědět bezprostředně. Tento otazník si všichni ti, kterým tam vadí, nahradí čárkou - zřejmě se tam otazník dostal omylem.

Je pan poslanec Šoler s tímto vysvětlením spokojen? (Poslanec Šoler: Ano.)

Děkuji za pochopení.

Protože se nikdo už do rozpravy nehlásí, tuto končím a dávám návrh na přijetí následujícího usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávy o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 13. ledna do 26. ledna 1993 podle sněmovního tisku 53."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 119.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh usnesení byl schválen.

Dámy a pánové, pokusíme-li se udělat stručnou rekapitulaci, zbývá nám ze schváleného pořadu 3. schůze Poslanecké sněmovny k projednání předběžná zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za rok 1992, interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády, odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny, návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nejsou přítomni členové vlády České republiky a že ani bod Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny není v tuto chvíli ještě dokonale připraven k projednávání, domnívám se, že v tuto chvíli nám nezbývá nic jiného než popřát si hezký večer a zítra ráno v 9 hodin se všichni sejdeme. (Ohlas v sále.) Vláda České republiky je objednána na 9. hodinu, takže bychom měli také vstát. Hlásí se poslanec Miloslav Výborný, posléze poslanec Jiří Payne.

Poslanec Jiří Payne: Prosím členy zahraničního výboru, aby se sešli v sekretariátě právě teď po skončení schůze.

Poslanec Miloslav Výborný: Vzhledem k tomu, že schůze příštího dne, tj. zítra, začíná v 10 hodin (Hlasy: schůze začíná v 9 hodin.), v tom případě ačkoli je schůze zítra svolána na 9 hodin, vzhledem k tomu, že nás tato sněmovna pověřila - mluvím za ústavně právní výbor -abychom vyjádřili své stanovisko k přerušenému bodu, nezbývá mi, než zabývat se stanoviskem k bodu 14 dnešní schůze na výboru, který svolávám na zítřek v 8.45 hod.

Místopředseda PSP Jan Kasal: To je už nad rámec schůze. Ještě jednou dobrou noc a v 9 hodin nashledanou.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP