Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VII. volební období

167

Stanovisko Národní rady Slovenské republiky

k vládnímu návrhu ústavního zákona o zániku České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 132)

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

číslo: (nečitelné)

53

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 17. novembra 1992

k vládnemu návrhu ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Národná rada Slovenskej republiky

odporúča

Federálnemu zhromaždeniu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

I. prerokovať urýchlene vládny návrh ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

II. vysloviť súhlas s vládnym návrhom ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (tlač FZ 132)

III. prijať pri prerokúvaní návrhu tohoto ústavného zákona najmä tieto pripomienky:

a) v čl. 2 slovo "federácie" nahradiť slovami "Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky",

b) doterajšie znenie čl. 3 sa odporúča označiť ako odsek 1.

Za novým odsekom 1 sa odporúča pripojiť nový odsek 2, ktorý znie:

"/2/ Ani jedna z republík nesmie v budúcnosti používať štátne symboly súčasnej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ani symboly, ktoré by s nimi mohli byť zamenitežné.".

c) znenie čl. 5 nahradiť týmto novým textom:

"Čl. 5

Česká a Slovenská Federativní Republika môžu ešte pred zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uzatvárať zmluvy medzi sebou a medzinárodné zmluvy s tretími štátmi vstúpia do platnosti po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.".

Ivan Gašparovič v. r.

predseda

Národnej rady Slovenskej republiky

Overovatelia

Jozef Sokol v. r.

Milan Letko v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP