Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VII. volební období

33

Návrh

poslanců - členů Liberálně sociální unie na volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky

Ve Zlíně, dne 25. 7. 1992

Vážený pane předsedo,

na základě článku 5. řádu pro volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky parlamentní tisk č. 4, schváleného dne 25. 6. 1992, navrhujeme na funkci prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky paní ing. Marii Kristkovou, narozenou 26. listopadu 1936, trvale bytem Zlín, Boněcká ulice č. 274.

Tento návrh je návrhem poslanců Liberálně sociální unie.

ing. Aleš Mucha

ing. Jan Kostrhun

poslanec SN FS

poslanec SL FS

 

Vážený pan

Michal Kováč

předseda FS

Vinohradská 1

Praha 1

Příloha:

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji v souladu s bodem A/5 řádu pro volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky schváleného Federálním shromážděním dne 25. června 1992, že

a) splňuji podmínky volitelnosti stanovené v čl. 62 odst. 1 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 a 3 zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění pozdějších předpisů. Jsem státní občankou České a Slovenské Federativní Republiky, nebyla jsem zbavena ani omezena ve způsobilosti k právním úkonům,

b) souhlasím se svou kandidaturou na funkci prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky v nastávajícím volebním období.

Rodné číslo: 366126/451

Číslo občanského průkazu: 522045 HD

podpis rukou

Ve Zlíně 25. července 1992

 

Vážený pan

 

ing. Michal Kováč, CSc.

 

předseda FS

 

Vinohradská 1

 

Praha 1

 

Ve Zlíně, dne 25. 7. 1992

Vážený pane předsedo,

na základě článku 5. řádu pro volbu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky parlamentní tisk č. 4, schváleného dne 25. 6. 1992, navrhujeme na funkci prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky paní ing. Marii Kristkovou, narozenou 26. listopadu 1936, trvale bytem Zlín, Boněcká ulice č. 274.

Tento návrh je návrhem poslanců Liberálně sociální unie.

ing. Aleš Mucha

ing. Jan Kostrhun

poslanec SN FS

poslanec SL FS

 

ŽIVOTOPIS

Ing. Marie Kristková

Ing. Marie Kristková se narodila 26. listopadu 1936 v Branišovicích v okrese Znojmo, odkud byla její rodina v roce 1938 po okupaci Sudet vysídlena.

Otec, ing. Ladislav Prucek, pracoval jako správce statku a. s. Cukrovarnické. Později působil ve Výzkumném ústavu šlechtitelském v Čejči. V 50. letech byl na základě vykonstruovaného procesu uvězněn a rehabilitován byl až koncem 60. let.

Matka, Marie Prucková, byla v domácnosti a věnovala se výchově dětí.

Ing. Marie Kristková absolvovala střední zemědělsko-technickou školu v Rožnově pod Radhoštěm a potom vystudovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu provozně ekonomickou, v Praze.

Ing. Marie Kristková je vdaná a má jednoho syna.

Jejím prvním působištěm bylo JZD Velké Bílovice (okres Břeclav), kde pracoval více než deset let ve vedoucí funkci na úseku živočišné výroby. Tento podnik dosahoval v rámci resortu v dané době nadprůměrných výsledků. Za přispění ing. M. Kristkové se zde začala rozvíjet významná hospodářská spolupráce se státy západní Evropy. Zde ji také zastihly politické události roku 1968. Vzhledem ke svým nekompromisním postojům k normalizačnímu procesu byla ing. M. Kristková vyloučena z KSČ, odvolána z vedoucí funkce a nakonec donucena opustit pracoviště.

Začátkem 70. let proto spolu se svým manželem přijímá nabídku vedení JZD Slušovice a přichází do tohoto družstva, známého v té době nekonvenčními, ideologicky nezatíženými postoji k personální i ekonomické problematice. Ing. M. Kristková prošla v tomto zemědělském podniku řadou provozních řídících funkcí, přičemž se podílela na zavádění některých nových výrobních i obchodních programů. Osvědčila přitom svou schopnost strategického myšlení.

Po listopadu 1989, kdy dochází k dělení stávajícího DAK Slušovice, hledá ing. M. Kristková znovu své uplatnění. Nachází je v podobě poradce pro zemědělskou výrobu DAK Start. V této náročné funkci pomáhá novému družstvu překonávat potíže pramenící ze současné složité situace zemědělské výroby.

Dne 27. 8. 1991 zvolilo představenstvo družstva ing. M. Kristkovou do čela DAK Start Trenčín. Pod jejím vedením družstvo všestranně rozvíjí svou činnost.

Na všech pracovištích bylo pozitivně hodnoceno její umění jednat s lidmi, zájem o jejich každodenní problémy a starosti, snaha a ochota pomoci při řešení složitých životních situací. V tom se nepochybně projevuje velká míra sociálního cítění ing. M. Kristkové, ale také schopnost pronikat i do zdánlivě odtažitých problémů.

Tato její schopnost rychlého chápání problémů spolu s často nekonvečními návrhy na řešení a neobyčejnou vytrvalostí a důsledností při realizaci vlastního řešení jí umožňují dosahovat úspěchů v řídící práci. Její velkou předností je rovněž schopnost aktivizovat své spolupracovníky pro plnění každého úkolu.

V jednání s lidmi projevuje tolerantnost k jejich názorům a postojům, je otevřená a ochotná k diskusi v zájmu hledání optimálního řešení jakékoli otázky či problému.

Do červnových voleb 1992 vstoupila ing. M. Kristková jako kandidátka LSU do Sněmovny národů FS. Díky preferenčním hlasům získala první místo mezi kandidáty LSU v Jihomoravském volebním kraji. Po svém zvolení začala pracovat v sociálním výboru Sněmovny národů FS.

Kandidaturu na funkci prezidenta ČSFR přijímá především proto, že se chce zasadit o zachování společného státu a že chce důsledně dbát o dodržování všech ústavně právních zákonů a zabránit tak hrozícímu chaosu a rozvratu v oblasti ekonomiky i sociálního zabezpečení občanů našeho státu.

Trvalé bydliště: Boněcká 274, 760 00 Zlín.

Zlín, 26. 7. 1992

Příloha k návrhu na funkci prezidenta ČSFR podaného poslanci LSU Janem Kostrhunem a Alešem Muchou.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP