Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VII. volební období

30

Návrh prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky na schválení jmenování za soudce Nejvyššího soudu ČSFR JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. a JUDr. Otakara Kukuly

 

PREZIDENT

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

V Praze dne 14. července 1992

Sněmovně lidu

Sněmovně národů

Federálního shromáždění

České a Slovenské Federativní Republiky,

ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 335/91 Sb. o soudech a soudcích, předkládám společně s podkladovými materiály jmenovací dekrety soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky

JUDr. Jiřího Spáčila, CSc.

a

JUDr. Otakara Kukuly

k projednání a ke schválení.

Tímto přípisem současně ruším původní žádost ze dne 16. března 1992.

Sněmovna lidu

Sněmovna národů

Federálního shromáždění ČSFR

Praha

 

PREZIDENT

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

V Praze dne ..........

Vážený pane,

jmenuji Vás ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích

soudcem Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

Vážený pan

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

Praha

 

Předseda Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky

JUDr. Otakar MOTEJL

 

V Praze dne 10. března 1992

 

č. j.: S 167/92

Vážený pane prezidente,

podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 335/91 Sb., o soudech a soudcích, Vám navrhuji, abyste jmenoval

pana JUDr. Jiřího Spáčila, CSc.,

soudcem Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

JUDr. Jiří Spáčil, CSc. se narodil 21. 1. 1953 v Brně. Vystudoval gymnázium v roce 1972 a v roce 1978 absolvoval s vyznamenáním právnickou fakultu UJEP v Brně. Po složení prokurátorské zkoušky od 1. 4. 1980 působil jako prokurátor městské prokuratury na úseku všeobecného dozoru. Od roku 1982 pracuje na krajské prokuratuře v Brně. Vyřizoval agendu podnětů ke stížnostem pro porušení zákona v občanskoprávních věcech a agendu všeobecného dozoru ve věcech stavebních. Dne 15. 1. 1990 byl jmenován krajským prokurátorem v Brně. Stal se členem komise ČNR pro justici a v letech 1990 až 1991 byl členem odborné komise ministerstva spravedlnosti České republiky pro občanské právo.

Již během studií se věnoval teoretické práci, v roce 1985 obhájil kandidátskou disertační práci na téma: "Věcně právní prostředky ochrany práva vlastnického" a od téhož roku působí externě na Právnické fakultě University Masarykovy v Brně. Je členem její vědecké rady. Publikoval řadu odborných článků a studií věnovaných problematice občanskoprávních vztahů, zejména problematice vlastnictví (15 titulů).

V letech 1980 až 1989 byl členem KSČ. Od roku 1989 není členem žádné politické strany, krajským prokurátorem se stal na návrh bývalého KČ OF v Brně.

Vláda Slovenské republiky vyslovila s tímto návrhem souhlas svým usnesením z 21. 2. 1992 č. 117 a shodně rozhodla i vláda České republiky svým usnesením ze dne 4. 3. 1992.

Zákonem požadované podmínky jsou splněny. Nebrání proto nic tomu, abyste JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. jmenoval soudcem Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

Děkuji

Vážený pan

Václav Havel

prezident České a Slovenské

Federativní Republiky

Praha - Hrad

 

PREZIDENT

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

V Praze dne ........

Vážený pane,

jmenuji Vás ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích

soudcem Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

Vážený pan

JUDr. Otakar Kukula

Praha

 

Předseda Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky

JUDr. Otakar MOTEJL

 

V Praze dne 10. března 1992

 

č. j.: S 13/92

Vážený pane prezidente,

podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 335/91 Sb. o soudech a soudcích Vám navrhuji, abyste jmenoval

pana JUDr. Otakara Kukulu

soudcem Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

Judr. Otakar Kukula se narodil dne 19. 8. 1933 v Lošticích v rodině lékaře.

Po absolvování gymnázia v Litovli absolvoval v r. 1955 právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze.

Po krátkém působení v podnikové praxi se stal v r. 1956 soudním čekatelem Krajského soudu v Nitře. Po složení justiční zkoušky od začátku r. 1957 působil jako soudce občanskoprávního úseku u okresních soudů na Slovensku (do r. 1958) a na Moravě (do r. 1960), v r. 1960-61 působil opět jako podnikový právník. Od 1. 4. 1960 působil opět jako soudce - do r. 1968 na okresním soudu v Prostějově, v letech 1968-71 jako soudce a předseda rehabilitačního senátu Krajského soudu v Brně. Když byl v roce 1970 vyloučen z KSČ byl nejprve přemístěn k okresními soudu v Kroměříži a v r. 1975 přinucen k odchodu z justice.

Od r. 1975 až do 30. 4. 1990 pracoval jako právník jednotného zemědělského družstva. V dubnu 1990 byl zvolen Českou národní radou opět soudcem a jmenován předsedou okresního soudu v Prostějově.

JUDr. Otakar Kukula je ženatý, otec 2 zletilých dětí.

Osobně znám JUDr. Otakara Kukulu již od dob jeho studií. Pokud měl JUDr. Otakar Kukula možnost vykonávat povolání soudce, získal vždy vážnost a autoritu vysoce odpovědným a odborně kvalifikovaným přístupem ke svým povinnostem.

Vláda České republiky vyslovila s tímto návrhem souhlas svým usnesením ze dne 4. 2. 199 2 c. 71 a vláda Slovenské republiky shodně rozhodla svým usnesením z 18. 2. 199 2 č. 111.

Zákonem požadované podmínky jsou slněny. Nebrání proto nic tomu, abyste JUDr. Otakara Kukulu jmenoval soudcem Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

Děkuji

Vážený pan

Václav Havel

prezident České a Slovenské

Federativní Republiky

Praha - Hrad


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP