Čtvrtek 16. července 1992

ZPRÁVA

o 2. samostatné schůzi Sněmovny národů

čtvrtek 16. července 1992
Přítomno:75 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
74 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: P. Baco

Návrh pořadu schůze:

1. Ověření platnosti volby poslance Sněmovny národů, složení jeho slibu a jeho volba do výboru sněmovny

2. Uvolnění poslanců z výborů sněmovny.

Schůze zahájena: 9.05 hodin.

Předseda SN R. Zelenay: Vážené kolegyne, kolegovia! Otváram rokovanie 2. samostatnej schôdze Snemovne národov. Zisťujem, že sme uznášaniaschopní. Je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, zvolených v Českej republike a nadpolovičná väčšina poslancov, zvolených v Slovenskej republike.

Predsedníctvo Snemovne národov vám navrhuje tento program:

1. Overenie platnosti vožby poslanca Snemovne národov, zloženie jeho sžubu a jeho vožba do výboru snemovne.

2. Uvožnenie poslancov z výboru snemovne.

Sú, prosím, pripomienky, pozmeňujúce návrhy k navrhnutému programu 2. samostnej schôdze Snemovne národov? (Nikdo se nehlásil.) Nie sú, ďakujem. Môžeme hlasovať. Budú hlasovať výlučne poslanci Snemovne národov.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 9.04

(SN 123)

Kto je proti?

(SN 0)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 1)

Konštatujem, že pre bolo sto dvadsaťtri poslancov, proti nikto, jeden sa zdržal hlasovania, jeden poslanec ignoroval. Program samostatnej schôdze Snemovne národov bol schávlený.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 27)

Začneme prvým bodom, overením platnosti vožby poslanca Federálneho zhromaždenia.

Bod programu 1: Ověření platnosti volby poslance Sněmovny národů, složení jeho slibu a jeho volba do výboru Sněmovny národů

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia dňa 3. júla 1992 vyhlásilo, podža § 49 ods. 5 zákona č. 47/1990 Zb., o vožbách do Federálneho zhromaždenia, že na vožný mandát po rezignácii poslanca pána Jozefa Nováka nastupuje dňom 26. júna 1992 Ing. Pavel Šmíd.

Mandátový a imunitný výbor v súlade s § 89 písmeno b) Rokovacieho poriadku Federálneho zhromaždenia preskúmal, či tento poslanec bol právoplatne zvolený. Preto prosím predsedníčku mandádtového a imunitného výboru Snemovne národov, pani poslankyňu Michaelu Freiovú, aby predniesla príslušnú správu.

Poslankyně SN M. Freiová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předsednictvo Federálního shromáždění konstatovalo ve svém usnesení č. 6 ze dne 3. července, že se uvolnil poslanecký mandát po poslanci Josefu Novákovi, který na tuto funkci rezignoval.

Předsednictvo Sněmovny národů vzalo rezignaci na vědomí dne 25. června 1992 svým usnesením č. 4, čímž poslanecký mandát Josefa Nováka v souladu s § 9 odst. 2 zákona o poslancích Federálního shromáždění zanikl.

Předsednictvo Federálního shromáždění svým usnesením č. 6 ze dne 3. července 1992 prohlásilo, že na uprázdněný poslanecký mandát nastupuje dnem 26. června 1992 podle § 49 odst. 5 zákona č. 47/1990 Sb. Pavel Šmíd zvolený za KDU-ČSL v Jihočeském kraji.

Mandátový a imunitní výbor podle § 89 písm. b) zákona o jednacím řádu přezkoumal, zda se poslanec Pavel Šmíd stal poslancem Sněmovny národů v souladu se zákonem o volbách do Federálního shromáždění.

Mandátový a imunitní výbor Sněmovny národů navrhuje Sněmovně národů ověřit podle čl. 47 odst. 2 ústavního zákona o československé federaci, že se Pavel Šmíd stal poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění. Děkuji vám.

Předseda SN R. Zelenay: Ďakujem pani poslankyni Freiovej. Pýtam sa kolegov a kolegýň, či sú nejaké pripomienky k prednesenej správe. (Nikdo se nehlásil.) Keď nie sú, môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Podža údajov na počítači sme uznášaniaschopní.

Pýtam sa poslancov Snemovne národov, kto súhlasí so správou svojho mandátového a imunitného výboru, ktorá je navrhovaná snemovni, o overení platnosti vožby poslanca Ing. Pavla Šmída, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 9.08

(SN 127)

Kto je proti?

(SN 0)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 6)

Konštatujem, že pre bolo sto dvadsaťsedem poslancov, nikto nebol proti, šesť sa zdržalo hlasovania. Konštatujem, že správa bola schválená a tým bola aj overená platnosť vožby poslanca, pána Ing. Pavla Šmída.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 28)

Teraz bude nasledovať sžub poslanca. Zákon stanoví, že poslanec skladá sžub na 1. schôdzi snemovne, ktorej sa zúčastní. Dnes sa po prvýkrát zúčastňuje rokovania Snemovne národov aj pán poslanec Pavel Šmíd. Prosím, aby predstúpil pred predsednícku tribúnu zložiť sžub.

Sžub sa skladá z podania ruky predsedovi svojej snemovne a vyhlásenia "sžubujem". Prosím zároveň pána podpredsedu Snemovne národov, Václava Peřicha, aby prečítal text sžubu a prosím všetkých zúčastnených, aby povstali.

Předsedající místopředseda SN V. Peřich: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Poslanec SN P. Šmíd: Slibuji.

Předseda SN R. Zelenay: Ďakujem. Dovožte, aby som vo svojom aj vo vašom mene privítal nášho nového kolegu a zaželal mu veža šťastia v spoločnej práci. (Potlesk.)

Ďalej máme na programe vožbu poslanca do výboru Snemovne národov. Navrhuje sa, aby pán poslanec Ing. Pavel Šmíd bol zaradený do výboru pre životné prostredie. Pýtam sa, či sú k tomuto návrhu nejaké pripomienky alebo doplnky. Ak nie, konštatujem, že budeme hlasovať verejne. Snemovňa národov je v obidvoch častiach uznášaniaschopná, ešte to preverím.

Budeme hlasovať. Kto súhlasí s vožbou pána poslanca Pavla Šmída do výboru pre životné prostredie, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 9.11

(SN 128)

Kto je proti?

(SN 0)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 8)

Konštatujem, že pre bolo sto dvadsaťosem, nikto nebol proti, osem sa zdržalo hlasovania a jeden poslanec hlasovanie ignoroval. Snemovňa tento návrh schválila.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 29)

Bod programu 2: Uvolnění poslanců z výborů Sněmovny národů

Teraz prerokujeme druhý bod programu, ktorým je uvožnenie poslancov z výborov Snemovne národov. Na prvej schôdzi Snemovne národov dňa 25. 6. 1992 sme schválili zloženie výborov. Dňa 2. 7. 1992 menoval prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorej členmi sú aj poslanci Milan Čič a Miroslav Macek. Pán poslanec Milan Čič bol uznesením snemovne č. 11 zo dňa 25. 6. 1992 zvolený do ústavnoprávneho výboru a pán poslanec Miroslav Macek do zahraničného výboru. Pretože podža § 77 ods. 2 zákona o Rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia členovia

Federálnej vlády nemôžu byť členmi výborov snemovne, navrhujem, aby Snemovňa národov schválila ich uvožnenie z výborov.

Sú, prosím, nejaké otázky, pripomienky alebo iné návrhy? Ak nie, ďakujem. Sme uznášaniaschopní.

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku a stalčí tlačidlo!

Hlasování: 9.13

(SN 136)

Kto je proti?

(SN 0)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 1)

Konštatujem, že sto tridsaťšesť bolo pre, proti nebol nikto, jeden sa zdržal hlasovania, jeden poslanec hlasovanie ignoroval. Uznesenie o uvožnení poslancov z výborov bolo schválené. Ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 30)

Týmto sme prerokovali všetky body programu a týmto aj končím 2. samostatnú schôdzu Snemovne národov. Chcel by som poďakovať aj kolegyniam a kolegom zo Snemovne žudu, že boli trpezliví a umožnili nám prerokovať tieto veci.

Teraz vedenie spoločnej schôdze snemovní odovzdávam predsedovi Federálneho zhromaždenia, pánovi poslancovi Michalovi Kováčovi. Ďakujem.

Schůze skončila: 9.15 hodin.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP