Čtvrtek 30. července 1992

3. den - čtvrtek 30. 7. 1992
Přítomno:136 poslanců Sněmovny lidu
74 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
70 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice


Nepřítomní poslanci

Sněmovny lidu:

Heneš K. - zemřel, Hofbauer, R., Klokner J., Kóša J., Kováč M. st., Kuča J., Mitter P., Moric V., Reček P., Sláma V., Slobodník D., Šedivý F., Šidík M., Švejda J.

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Hruška M.

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Baco P., Dolgoš L., Chalupek P., Kováč Marián, Kováč Roman

Schůze pokračuje: v 10.54 hodin.

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Vážené Federálne shromaždenie, vážení hostia, dámy a páni! Dovožte mi, aby som vás srdečně privítal na ďalšom pracovnom dni 2. spoločnej schôdze Snemovne žudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia v 7. volebnom období.

Dovožte mi, aby som privítal aj zúčastnených členov našej vlády.

Zároveň mi dovožte, aby som vás informoval, že v piatok 24. júla zomrel poslanec Federálneho zhromaždenia, člen Snemovne žudu pán Karel Heneš. Pán Karel Heneš bol pôvodne baník a po novembri l989 bol posledným predsedom Ústrednej rady odborov a teraz pracoval vo funkcii predsedu Odborového združenia Čiech, Moravy a Slovenska. Dovožte, aby sme si uctili pamiatku nášho zosnulého kolegu poslanca Karla Heneša povstaním a minútou ticha. (Plénum povstává.)

Ďakujem.

Kým pristúpime ku konkrétnemu prerokovaniu schválenych bodov programu, dovožte, aby som vás zoznámil s niekožkými listami. Najskôr s listom prezidenta ČSFR z 3. júla 1992, ktorý se týka zmien v zložení Rady obrany štátu. V liste se uvádza:

Oznamujem vám, že som podža § 5 ústavného zákona č. 10/69 Zb. o Rade obrany štátu dňa 3. 7. 1992 odvolal z funkcie predsedu Rady obrany štátu Mariána Čalfu a z funkcie členov Rady obrany štátu Jiřího Dienstbiera, Petra Pitharta, Jána Čarnogurského, Vladimíra Dlouhého, Luboša Dobrovského a Jána Langoše. Toho istého dňa som menoval do funkcie predsedu Rady obrany štátu predsedu vlády ČSFR Jana Stráského, do funkcie podpredsedu Rady obrany štátu prvého podpredsedu vlády ČSFR Rudolfa Filkusa a do funkcie členov Rady obrany štátu ministra obrany Imricha Andrejčáka, ministra vnútra Petra Čermáka, ministra zahraničních vecí Josefa Moravčíka, ministra požnohospodárstva Jaroslava Kubečku, predsedu vlády Českej republiky Václava Klausa a predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara. Členem Rady obrany štátu zostává riaditež odboru brannej a bezpečnostnej politiky Kancelárie prezidenta ČSFR pán Oldřich Černý.

Zároveň dovožte, aby som vás oboznámil s abdikačným listom prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo dňa 17. júla 1992, ktorého obsah je vám všetkým známy. Preto dovožte, aby som ho prečítal a aby se stal súčasťou stenografického záznamu. Citujem:

"Federálne zhromaždenie, Praha. Vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci! Týmto vám oznamujem, že dňa 20. júla 1992 o 18.00 hodine odstupujem z funkcie prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Václav Havel."

Zároveň si vás dovožujem informovať o liste prezidenta Václava Havla z 18. júla 1992, podža ktorého oznamuje, že na základe odporučenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky dňom 18. júla 1992 menoval prof. ing. Rudolfa Filkusa, CSc. za prvého podpredsedu vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Tožko informácie.

Na schôdzi konanej dňa 16. júla 1992 sme si odsúhlasili program, ktorý sme celý nedokončili. Dovožte mi preto, aby som program dnešného rokovania zopakoval.

Po druhej neúspešnej vožbe a opakovanej vožbe prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky přijali snemovne uznesenie o konaní ďalšej vožby a sžubu prezidenta republiky dnes. Ďalej prerokujeme Vládny návrh, ktorým se predkladá na vyslovenie súhlasu Federálnemu zhromaždeniu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Zmluva o priatežských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bulharskou republikou, podpísaná v Sofii dňa 6. apríla 1992. Túto tlač máte uvedenú pod číslom 14.

Potom budeme pokračovať Vládnym návrhom, ktorým se predkladá na vyslovenie súhlasu Federálnemu zhromaždeniu ČSFR dodatok k dohode o obchodnych vzťahoch medzi vládou ČSFR a vládou USA, podpísaný vo Washingtone 12. apríla 1990 a zjednaný výmenou nót z 25. februára 1992 a 7. mája 1992. Túto tlač nájdete pod č. 15. Potom prerokujem dva návrhy na zriadenie komisií.

Po prvé: návrh na zriadenie komisie Snemovní FS pre žudské práva a humanitárne otázky. Máte to uvedené v tlači č. 26 a v dodatku k tejto tlači. Po druhé: návrh na zriadenie stálej požnohospodárskej komisie, tlač č. 23 a dodatok k tejto tlači č. 23. Vypadáva posledný bod, a to overenie vožby sudcov Nejvyššieho súdu v súvislosti s tým, že menovaní kandidáti sa nemohli dostaviť na predstavenie na zasadnutie ústavnoprávneho výboru, a preto sa tento bod odkladá na ďalšiu schôdzu.

Teraz pristúpime k ďažšej vožbe prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Dovolujem si vás upozorniť, že program sme si schválili na začiatku tejto spoločnej schôdze. 2. schôdza pokračuje ďalej, takže program si schvažovať nemusíme. Tieto body boli presunuté na dnešok, a preto budeme pokračovať normálne už podža schváleného programu.

Pán poslanec Jičínský.


Poslanec SN Z. Jičínský: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážení kolegové, navrhuji rozšíření programu této schůze o bod, který by zněl takto. Je to návrh usnesení:

Federální shromáždění ukládá předsednictvu Federálního shromáždění, aby urychleně vytvořilo komisi, která se bude zabývat v součinnosti s oběma národními radami ústavněprávními návrhy, které vyplývají z vládního prohlášení nové vlády ČSFR a z politické dohody ODS a HZDS z 22. 7. 1992.

Druhé usnesení:

Federální shromáždění žádá vládu, aby předložila urychleně návrh zásad zákona o zániku federace. Dnes je zpráva, že vláda hodlá předložit návrh zákona 2. září, nebo 2. září ho má projednávat. Myslím, že jde o tak závažnou věc, že bychom jako Federální shromáždění měli projednávat nejprve návrh zásad zákona.

K odůvodnění 1. bodu - Federální shromáždění projednávalo návrh vládního prohlášení, vyslovilo s ním souhlas. V politické dohodě ODS a HZDS jsou navrženy varianty ústavních postupů k řešení dalšího vývoje ČSFR. Myslím, že to jsou tak závažné věci a že vzhledem k tomu, že Federální shromáždění má být garantem ústavnosti v tom, co zatím zůstává společným státem pod názvem ČSFR, myslím, že Federální shromáždění by se mělo těmito otázkami zabývat, že by poslanecká komise vytvořená podle principu poměrného zastoupení za účasti expertů měla připravovat příslušné varianty návrhu, které by Federální shromáždění projednávalo. Doporučuji tedy rozšíření dnešní schůze o tento bod.


Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Ďakujem. Prosím, pán kolega Čič.


Poslanec SN M. Čič: Vážené kolegyne, vážení kolegovia! Dovožte, aby som vás zoznámil s uznesením komisie pre tajnú vožbu prezidenta ČSFR zo dňa 20. 7. 1992 č. 7. Je to návrh na uznesenie Federálneho zhromaždenia.

Volebná komisia Snemovne žudu a Snemovne národov Českej republiky a Snemovne národov Slovenskej republiky na svojej 6. schôdzi dňa 27. júla 1992 sa na základe návrhu poslanca Ericha Kříža vrátila k návrhu poslanca Federálneho zhromaždenia pána Slobodu - návrh na vožbu prezidenta ČSFR, tlač č. 13 - a odporúča, aby Snemovňa žudu a Snemovňa národov poverily výbory mandátové a imunitné Snemovne žudu a Snemovne národov zaoberať sa prípadom podania návrhu vzhžadom k pochybnostiam a nejasnostiam, ktoré okolo tlače 13 a dodatku k tlači 13 vyvstali. Pre ozrejmenie - ide o kandidatúru pána Čopa, ktorú podal pán kolega Svoboda. Ďakujem za pozornosť.


Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Mám to chápať ako návrh na doplnenie programu, pán kolega? (Poslanec SN M. Čič: Samozrejme.) Takže žiadate o to, dať hlasovať? Áno. Ďakujem. Vypočuli ste si dva procedurálne návrhy, ku ktorým rozprava nemôže byť vedená, jedine technická. Prosím, pán poslanec Šimko a potom pán poslanec za Združenie pre republiku.


Poslanec Šimko: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci! Pokračujúca spoločná schôdza snemovní Federálneho zhromaždenia si určuje svoj program neobvyklým spôsobom. Nebol schválený v úvode, ale postupne sa nabažuje. Pri vežmi vožnom výkladě ustanovenia § 16 Rokovacieho poriadku je možné povedať, že takýto postup nie je zákonom vylúčený. V danej situácii, keď môže dôjsť kedykožvek k ukončeniu zasadnutia Federálneho zhromaždenia, protože program schôdze ako celku nie je schválený, hrozí, že sa zabudne na zákonné opatrenia, ktoré prijalo Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia v dobe medzi ukončením zasadnutia minulého parlamentu a začiatkom tohto zasadnutia. Chcem pripomenúť, že v čl. 58 ods. 4 ústavného zákona o československej federácii sa uvádza, že opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia musia byť schválené na najbližšom zasadnutí Federálneho zhromaždenia, inak strácajú ďalšiu platnosť. Predsedníctvo prijalo niekožko zákonných opatrení, ktoré nemajú politicky konfrontačný charakter, ale sú dôležité z hžadiska právnej istoty statisícov našich občanov. Takým je napríklad zákonné opatrenie, ktorým sa novelizuje transformačný zákon, pokiaž ide o podrobnosti vznikajúce pri prevode družstevných bytov do vlastníctva družstevníkov. Mám dojem, že vedenie parlamentu sa natožko sústredilo na politické problémy, vznikajúce likvidáciou štátu, že zabudlo na to, že naši žudia majú tiež iné problémy.

Navrhujem preto, aby bol program tejto schôdze doplnený o schválenie zákonných opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia. Prosím, aby sa o tomto návrhu hlasovalo. Ďakujem.


Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Ďakujem, beriem na vedomie. Chcel by som len upozorniť, aby podža Rokovacieho poriadku v rámci takýchto vystúpení, to znamená faktických poznámok atď., neboli prednášané politické deklarácie. Je to návrh na zmenu programu.


Poslanec SN D. Malíř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jménem poslaneckého klubu Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa navrhuji doplnit dnešní program 2. společné schůze Sněmovny národů a Sněmovny lidu o projednání otázky vyhlášení referenda, podle zák. č. 27 z r. 1991. Myslím, že vzhledem k současné politické situaci by to bylo velice žádoucí a přísluší to Federálnímu shromáždění. Tolik na zdůvodnění. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Mám tu ešte prihlášky, rovnako procedurálneho charakteru - pána poslanca Houšku - prosil by som všetkých navrhovatežov, aby predložili svoje návrhy písomne. (Poslanec SN D. Malíř: Pane předsedající, omlouvám se, ještě jsem chtěl požádat, aby se o tomto návrhu hlasovalo zvlášť.) Pochopitežne, to musí byť splnené. Prosil by som písomne, pretože sú tam návrhy uznesení. Prosil by som, aby som to dostal písomne. Prosím aj pána poslanca Jičínského, prosím aj pána poslanca Šimka a pána kolegu, ktorý teraz vystúpil, aby mi dal písomný návrh uznesenia k bodu programu, ako sa má presne volať.


Poslanec SL F. Houška: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté, jako předseda klubu Občanské demokratické strany jsem zmocněn publikovat prohlášení poslaneckého klubu ODS ve Federálním shromáždění ze dne 29. 7. 1992. Za prvé: (Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Prepáčte, musím sa opýtať, pán kolega, či toto bude návrh na uznesenie, o ktorom sa bude hlasovať.) Je to doporučení právě v souvislosti s volbou prezidenta republiky.

Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Ja by som poprosil, keby sme počkali. Odhlasujeme najskôr pozmeňujúce návrhy a až potom prejdeme k vožbe prezidenta. Tak by sa otvorila rozprava k tejto vožbe prezidenta a potom by som prosil, aby ste vystúpili. Prepáčte, nevedel som presné znenie. To je procedurálne otázka správna.

Sú k tomu eště nejaké ďalšie poznámky? Hlási sa pán poslanec Rajnič.


Poslanec SN A. Rajnič: Pán predsedajúci, zaujímalo by ma, aká rozprava je k vožbe prezidenta. K vožbe prezidenta, keď sme ho volili minule, rozprava nebola pripustená.


Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Ospravedlňujem sa, použil som nesprávnu formuláciu. Samozrejme môže vzniknúť určitá otázka v rámci faktickej poznámky.


Poslanec SN J. Krejsa: Pane předsedo, pane předsedající, vážení kolegové, navrhuji doplnit program o změnu řádu pro volbu prezidenta ČSFR. Písemně to máte všichni na stole. Je to tisk č. 34.


Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Upozorňujem teda kolegov, že je to tlač č. 34. Hlási sa pán poslanec Houška.


Poslanec SL F. Houška: Aby bylo učiněno proceduře za dost, žádám o zařazení tohoto mého bodu do programu.


Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Ešte prosím pána poslanca Jičínského o text uznesenia, aby sme presne vedeli, o čom máme hlasovať. O písomný návrh prosím tiež kolegu z Republikánskej strany.

Pýtam sa predstavitežov poslaneckých klubov, či potrebujú čas, aby sa o týchto pozmeňujúcich návrhoch poradili, alebo či môžeme hneď pristúpiť k hlasovaniu.


Poslankyně SN E. Bellušová: Prosím pre klub poslancov HZDS dvadsaťminútovú prestávku. Ďakujem.


Poslanec SL M. Malý: Chtěl jsem jen upřesnit požadavek našeho předsedy pana doktora Houšky: Jedná se o zařazení bodu, ve kterém by byla vedena rozprava o řádu pro volbu prezidenta republiky. Nikoliv rozprava o deklaraci klubu ODS. Říkám to proto, aby to bylo jasné všem poslancům.


Předsedající místopředseda FS R. Zelenay: Beriem to ako upresnenie návrhu klubu ODS.

Sú ešte nejaké iné návrhy? (Nebyly.)

Bolo nepísaným zvykom, že klubu, ktorý požiadal o prestávku, aby sa mohol stretnúť, sa táto prestávka umožnila.

Vyhlasujem preto krátku prestávku, a to do pol dvanástej. Pýtam sa kolegyne Bellušovej, či klubu HZDS táto štvrťhodinová prestávka stačí. (Poslankyně SN E. Bellušová: Stačí.)


Schůze přerušena: 11.15 hodin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP