Čtvrtek 25. června 1992

Máme príležitosť ukázať aj svetu príklad vzájomného pochopenia, vzájomnej úcty, tolerancie a podpory v tom, čo nám je spoločné, ale aj v tom, čo nás odlišuje. Máme možnosť ukázať svetu, že náš cit pre demokratické chovanie parlamentu, naša úcta k demokracii, právu a spravodlivosti sa vynúteným životom v totalitnom politickom systéme nestratili, ba že naša dlhá túžba po demokracii, slobode, práve a spravodlivosti nás priviedla k jej hlbšiemu pochopeniu a väčšej úcte k nim.

Vážené poslankyne, vážení poslanci! Využívam túto príležitosť, aby som opäť zdôraznil, že budeme usilovať o to, aby náš parlament ďalej rozvíjal zásady demokratického parlamentarizmu, uplatňoval vo svojej práci typické zásady rozvinutej demokracie. Federálne zhromaždenie bude musieť ďalej plniť národnú funkciu zákonodarného aj kultúrneho orgánu v záujme upevnenia základov demokratického právneho štátu. Som presvedčený, že spoločne vyvinieme úsilie, aby sme zachovali kontinuitu demokratických a humánnych myšlienok z novembra 1989. Je našou občianskou povinnosťou, aby sme rozvíjali tie zásady celého nášho právneho systému, ktoré posilnia istoty našich spoluobčanov v oblasti ochrany života, zdravia, kultúrnych aj majetkových hodnôt.

Vážené poslankyne a poslanci, vážení hostia! V tomto slávnostnom prejave som sa pokúsil načrtnúť niekožko myšlienok, ktoré by nám mohli pomôcť čestne a zodpovedne splniť naše poslanie. Víťazstvo pravdy a slobody a s tým spojený krach totalitarizmu nielen v našej vlasti, ale aj v celej Európe, otvorilo pred našimi dvoma štátotvornými národmi a národnostnými menšinami nesmierne možnosti pre zmysluplný život a sebarealizáciu jednotlivcov, rodín, obcí, miest a našich národov. Máme pred sebou skvelú perspektívu pokojného života a bohatšieho života. Nemáme právo zatemňovať obzory takej budúcnosti a dramatizovať situáciu len preto, že v prítomnosti hžadáme kvalitatívne nový štátoprávny rámec pre ďalší rozvoj spolunažívania Čechov a Slovákov na báze dvoch zvrchovaných národných štátov.

Ide o proces výsostne demokratický, prirodzený. Postupné završovanie tohto procesu bude ďalším presvedčivým víťazstvom demokracie v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Je to dôvod k radosti, a nie k zármutku. Prajem si, aby tento parlament prispel k pokojnému, kultúrnemu a spravodlivému vyriešeniu nielen existujúceho štátoprávneho usporiadania, ale aby položil nové základy pre ďalší spoločný rozvoj spolužitia Čechov a Slovákov. Boh žehnaj nášmu spoločnému úsiliu! Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

Předsedající FS A. Dubček: Ďakujem predsedovi Federálneho zhromaždenia za jeho vystúpenie a prosím, aby prevzal ďalšie riadenie spoločnej schôdze Federálneho zhromaždenia.

(Řízení schůze převzal předseda FS M. Kováč.)

Předseda FS M. Kováč: Ďakujem pekne odstupujúcemu pánu predsedovi Alexandrovi Dubčekovi za doterajšie vedenie schôdze a prosím ho, aby zostal sedieť za predsedníckym stolom do ukončenia spoločnej schôdze. Prosím.

Podža schváleného programu teraz nasleduje vožba prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia. Vožba je verejná. Návrhy na zvolenie do funkcie prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia sa podajú ústne, a to spôsobom stanoveným v časti A bodu 1 citovaného Rokovacieho poriadku. Žiadam zástupcov poslaneckých klubov o prednesenie návrhu na kandidáta na funkciu prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia. Samozrejme, podmienkou je, že kandidát musí byť členom Predsedníctva Federálneho zhromaždenia a občanom Českej republiky. Kto predloží návrhy za jednotlivé kluby? Prosím, pán poslanec Kontra.

Poslanec SL M. Kontra: Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci! Na základe dohody všetkých poslaneckých klubov vo Federálnom zhromaždení za prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia navrhujú Filipa Šedivého z koalície ODS-KDS.

Bod programu 3: Volba prvního místopředsedy Federálního shromáždění

Předseda FS M. Kováč: Áno. Sú ešte nejaké ďalšie návrhy na kandidáta za prvého podpredsedu z ostatných poslaneckých klubov? Nie sú. Sú návrhy od jednotlivých poslancov? Nie sú. Konštatujem, že bol podaný jediný návrh na prvého podpredsedu, a preto môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

Kto je pre, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! Hlasování: 15.04

(SN 143, SL 145)

Kto je proti?

(SN 0, SL 0)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 0, SL 2)

Konštatujem, že v Snemovni národov pre navrhovaného kandidáta hlasovalo 143 poslancov, proti nebol nikto, hlasovania sa nezdržal nikto. V Snemovni žudu bolo pre 145 hlasov, proti nebol nikto, hlasovania sa zdržali dvaja. Gratulujem zvolenému prvému podpredsedovi a prosím ho, aby zaujal miesto za predsedníckym stolom. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 4, SL č. 18, SN č. 16)

Bod programu 4: Volba místopředsedů Federálního shromáždění

Pristúpime teraz k ďalšej vožbe podpredsedov Federálneho zhromaždenia a k tomu je potrebné prerokovať návrh na stanovenie počtu podpredsedov. Zákon o Rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia stanoví, že na prvej spoločnej schôdzi snemovní sa tiež volia podpredsedovia Federálneho zhromaždenia. Ich počet nie je stanovený. Medzi predstavitežmi politických strán, hnutí a koalícií bola pri vytváraní orgánov Federálneho zhromaždenia predmetom rokovania aj táto otázka. Výsledkom bol dohovor, podža ktorého snemovňa navrhuje zriadiť štyri funkčné miesta podpredsedov Federálneho zhromaždenia. Preto navrhujem obidvom snemovniam, aby sa uzniesli na zriadení štyroch funkčných miest podpredsedov.

Sú k tomuto návrhu pripomienky? Nie sú pripomienky. Pristúpime k hlasovaniu.

Kto je pre, aby v nasledujúcom funkčnom období sa vytvorili štyri funkčné miesta podpredsedov Federálneho zhromaždenia, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 15.07

(SN 143, SL 147)

Kto je proti?

(SN 0, SL 0)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 1, SL 0)

Ďakujem. Konštatujem, že v Snemovni národov hlasovalo pre predložený návrh stoštyridsaťtri poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal hlasovania. V Snemovni žudu hlasovalo pre predložený návrh sto štyridsaťsedem poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.

Návrh bol schválený.

Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhoch na jednotlivých podpredsedov. Prosím zástupcov poslaneckých klubov, aby predniesli návrhy. Prosím pána poslanca Houšku a potom poslanca Kontru.

Poslanec SL F. Houška: Ve stejných intencích navrhuji do funkce místopředsedy Federálního shromáždění poslance pana Romana Zelenaye z Hnutí za demokratické Slovensko, dále poslance pana Jozefa Stanka ze Strany demokratické levice.

Předseda FS M. Kováč: Počuli ste návrh. Sú k nemu nejaké pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy? (Nikdo se nehlásil.) Pán poslanec Kontra ešte prednesie ďalšie návrhy.

Poslanec SL M. Kontra: Rovnako tak na základe dohody všetkých poslaneckých klubov navrhujem za podpredsedu Federálneho zhromaždenia poslanca Václava Bendu, predsedu Snemovne žudu Federálneho zhromaždenia z koalície ODS-KDS.

Ďalej na základe dohody koalície ODS-KDS, HZDS, KDU-ČSL navrhujem za podpredsedu Federálneho zhromaždenia poslanca Pavla Jajtnera.

Předseda FS M. Kováč: Sú k predneseným návrhom za ostatné politické kluby ďalšie návrhy? Prosím, pán poslanec Mečl.

Poslanec SL J. Mečl: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil návrh za volební koalici Levý blok, za její poslanecký klub, který byl včera poslaneckým klubem schválen a také předložen na poradě předsedů poslaneckých klubů Federálního shromáždění, a předložil vám návrh na dalšího místopředsedu Federálního shromáždění, Jiřího Svobodu, poslance Sněmovny lidu a člena předsednictva Federálního shromáždění, z části Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Dovolte mi k tomu několik poznámek.

V průběhu jednání představitelů politických stran a předsedů poslaneckých klubů ve Federálním shromáždění byl vzat za základ obsazení všech funkcí ve Federálním shromáždění včetně složení výborů Federálního shromáždění, obou jeho sněmoven, princip poměrného zastoupení, který je také upraven v zákoně o jednacím řádu Federálního shromáždění.

Myslím si, že rovněž dnešní ustavující schůze se řídí tímto principem a na základě dohod, které uzavřeli představitelé politických stran i předsedové poslaneckých klubů, ustavující schůze také probíhá prakticky bez konfliktů. Všechny poslanecké kluby, všichni poslanci dohody, které byly uzavřeny na politické úrovni, také dodržují.

Je mi líto, že musím konstatovat, že v tomto případě byl princip poměrného zastoupení opominut, byl ponechán stranou a byl modifikován v rozporu se zákonem o jednacím řádu, dohodou koaličních stran, jak byly uvedeny. A toto místo, které nepochybně z hlediska politického zastoupení, z hlediska velikosti poslaneckého klubu patří koalici Levý blok, nebylo Levému bloku nabídnuto. Znovu proto opakuji, že koalice Levý blok, poslanecký klub navrhuje na místo místopředsedy Federálního shromáždění Jiřího Svobodu. Děkuji vám za pozornost.

Předseda FS M. Kováč: Ďakujem za prednesený návrh. Prosím, slovo má pán poslanec Horák.

Poslanec SL J. Horák: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, jménem poslaneckých klubů Československé sociální demokracie a Liberálně sociální unie navrhuji na funkci místopředsedy Federálního shromáždění profesora Zdeňka Jičínského.

Předseda FS M. Kováč: Ďakujem za prednesený návrh. Sú ešte nejaké ďalšie návrhy? (Nikdo se nehlásil.) Nie sú.

O jednotlivých podpredsedoch budeme hlasovať jednotlivo. Budeme hlasovať o tom, aby predseda Snemovne národov, pán Roman Zelenay, sa stal podpredsedom Federálneho zhromaždenia. Prosím, hlasujme.

Kto je pre to, aby ďalším podpredsedom Federálneho zhromaždenia sa stal Roman Zelenay, nech stlačí tlačidlo a zdvihne ruku!

Hlasování: 15.15

(SN 141, SL 137)

Kto je proti?

(SN 0, SL 0)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 4, SL 13)

Konštatujem, že poslanec Roman Zelenay bol zvolený za podpredsedu Federálneho zhromaždenia stoštyridsaťjedným hlasom v Snemovni národov, nikto nebol proti, štyria sa zdržali. Stotridsaťsedem hlasmi v Snemovni žudu, nikto nebol proti, trinásť sa zdržalo hlasovania. Tým konštatujem, že poslanec Roman Zelenay bol zvolený za podpredsedu Federálneho zhromaždenia.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 5, SL č. 19, SN č. 17)

Ďalší návrh, ktorý bol prednesený: aby predseda Snemovne žudu pán Václav Benda bol podpredsedom Federálneho zhromaždenia. Prosím, hlasujme.

Hlasování: 15.16

(SN 115, SL 111)

Kto je proti?

(SN 16, SL 14)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 13, SL 24)

Konštatujem, že predseda Snemovne žudu Václav Benda bol zvolený za podpredsedu Federálneho zhromaždenia stopätnástimi hlasmi v Snemovni národov, proti bolo šestnásť, zdržalo sa trinásť, v Snemovni žudu bolo stojedenásť pre, proti štrnásť, zdržalo sa hlasovania dvadsaťštyri. Tým konštatujem, že pán Václav Benda bol zvolený za podpredsedu Federálneho zhromaždenia.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 5, SL č. 19, SN č. 17)

Ďalej budeme hlasovať o návrhu na zvolenie pána Jozefa Stanka za podpredsedu Federálneho zhromaždenia.

Kto je pre zvolenie pána Jozefa Stanka, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 15.18

(SN 129, SL 121)

Kto je proti?

(SN 2, SL 1)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 13, SL 26)

Konštatujem, že pán poslanec Jozef Stank bol zvolený za podpredsedu Federálneho zhromaždenia stodvadsaťdeviatimi hlasmi v Snemovni národov, dvaja boli proti, trinásť sa zdržalo. V Snemovni žudu bolo pre stodvadsaťjeden, jeden proti, dvadsaťšesť sa zdržalo hlasovania. Konštatujem, že pán poslanec Jozef Stank bol zvolený za podpredsedu Federálneho zhromaždenia.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 5, SL č. 19, SN č. 17)

Ďalej boli prednesené tri návrhy.

V prvom poradí je to spoločný návrh poslaneckých klubov ODS-KDS, HZDS a KDU na pána Jajtnera Pavla.

Najskôr budeme hlasovať o tomto návrhu. Kto je pre, aby poslanec Jajtner Pavel bol zvolený za ďalšieho podpredsedu Federálneho zhromaždenia, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 15.20

(SN 91, SL 93)

Kto je proti?

(SN 28, SL 36)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 27, SL 21)

Konštatujem, že pán Jajtner Pavel bol zvolený za ďalšieho podpredsedu Federálneho zhromaždenia, a to deväťdesiatjeden hlasmi v Snemovni národov, dvadsaťosem bolo proti, dvadsaťsedem sa zdržalo hlasovania. V Snemovni žudu deväťdesiattri pre, tridsaťšesť proti a dvadsaťjeden sa zdržalo hlasovania.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 5, SL č. 19, SN č. 17)

Ďakujem. Tým sme ukončili vožbu podpredsedov. Myslím, že ďalšie návrhy sú asi bezpredmetné, pretože vožba štvrtého bola vykonaná a schválili sme návrh na štyroch podpredsedov.

Zvoleným podpredsedom srdečne blahoželám a žiadam ich, aby zaujali svoje miesto za predsedníckym stolom. (Zvolení funkcionáři Federálního shromáždění usedají na určená místa na tribuně.)

Pokračujeme v rokovaní. Požiadal by som pána podpredsedu Stanka, aby sa ujal ďalšieho riadenia schôdze.

(Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené Federálne zhromaždenie, vážené poslankyne, vážení poslanci! Prikročíme k prerokovávaniu ďalších bodov nášho schváleného programu. Predtým sa ešte s faktickou poznámkou prihlásil pán poslanec Lux. Udežujem mu slovo.

Poslanec SL J. Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, protože nás tady pan Mečl informoval o legislativních normách, dovolím si citovat § 12 části 4 jednacího řádu, kde se říká, že sněmovna stanoví hlasováním na návrh politického grémia rozdělení počtu míst ve výborech sněmovny a v předsednictvu Federálního shromáždění tak, aby byla dodržena zásada poměrného zastoupení politických klubů. Poté sněmovna zvolí ze svého středu členy předsednictva FS v počtu stanoveném ústavním zákonem a členy výborů sněmovny. To znamená, otázka poměrného zastoupení, otázka výborů, otázka předsednictva.

Po ustavující schůzi v § 13 se píše - předseda nebo pověřený člen předsednictva svolá první společnou schůzi k volbě předsedy, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění (je zde odkaz na čl. 34 odst. 2 úst. zákona č. 143/68 Sb., kde se píše, že ke společným schůzím se sněmovny scházejí, jde-li o volbu prezidenta ČSFR, o volbu předsedy a místopředsedy FS, o projednávání programového prohlášení a v jiných případech, kdy se na tom sněmovny usnesou). Jinými slovy, není zde, že by se místopředsedové museli volit poměrným zastoupením. Je třeba nazývat věci pravými jmény. Děkuji vám.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP