Čtvrtek 17. prosince 1992

6. samostatná schůze Sněmovny lidu

Čtvrtek - 17. 12 1992

Přítomno: 120 poslanců Sněmovny lidu

Nepřítomní poslanci:

A. Anderko, V. Filip, R. Hofbauer, V. Klaus,

J. Klimecký, V. Kobliha, V. Komárek, M. Kontra,

T. Kopřiva, J. Kostrhun, J. Kóša, M. Kováč, J. Lux, I. Máthé, E. Mitrová, J. Moravčík, O. Musil, I. Němec, M. Sládek, D. Slobodník, J. Stank, J. Suchánek, J. Svoboda, F. Šedivý, M. Šidík, V. Šilhán, J. Švejda, B. Trnkócy, M. Tyl, J. Zán

Schůze zahájena: 8.48 hodin.

Předseda SL V. Benda: Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, konstatuji - obávám se, že v této budově a možná nejen v této budově naposledy -, že jsme usnášeníschopni. Sněmovna lidu se sešla ke své krátké závěrečné schůzi.

Především je mou milou povinností poděkovat vám za práci, kterou jste zde odvedli ve velmi krátkém, zkráceném funkčním období, ale myslím, že během těch šesti měsíců dokázali poslanci bez ohledu na příslušnost k politickým stranám, že se chovají jako odpovědní politikové, jako odpovědní reprezentanti svých voličů, a odvedli zde kus práce, jejíž výsledek se některým může líbit, některým nemusí líbit. Já patřím také k těm, kterým se spíše nelíbí, ale v každém případě tento výsledek byl nejlepším ze všeho toho možného špatného, co se nám nabízelo. To je, myslím, nesporné. Podíváte-li se do celé Evropy, když už nechceme chodit do světa, tak myslím, že případ Československa, případ pokojného, legálního rozchodu státu je naprosto ojedinělý, a myslím, že v tomto ohledu zásluhu tohoto Federálního shromáždění nikdo nemůže vymazat.

Opakuji, ještě jednou vám děkuji za vaši práci a za odpovědnost, s kterou jste k ní přistupovali.

Současně sám za sebe vám chci poděkovat za trpělivost, kterou jste vůči mně osobně projevovali, za důvěru, kterou jste mi dali tím, když jste mě zvolili předsedou této sněmovny. Mé přednosti, nedostatky znáte. Ujišťuji vás, že jsem se vždycky snažil hájit také zájmy sněmovny, hájit zájmy poslanců, usilovat o to, aby naše postavení odpovídalo důstojnosti a mandátu, který byl volbami svěřen tomuto shromáždění a této sněmovně.

To je tedy snad vše k úvodnímu, slavnostnímu. Myslím, že další veliké slavností řeči nemá v tuto chvíli smysl pronášet.

Já bych rád konstatoval přece jenom ještě nějaké záležitosti týkající se budoucnosti, týkající se toho, co nás možná čeká, možná nečeká, respektive v jaké podobě nás to čeká.

Především konstatuji, že byl vydán příkaz, aby toto Federální shromáždění mohlo až do 31. 12. nerušeně fungovat bez technických závad, bez toho, že by bylo nutno vracet to či ono, přestal fungovat ten či onen úsek, zamykaly by se ty či ony místnosti. To bude záležitostí likvidace Kanceláře a měsíce ledna.

Další povinností, také povinností ústavní je, aby do zániku společného státu, do 31. prosince, tento sbor existoval a byl plně schopný; kdyby, nedej Bože, došlo 30. prosince k nějakým nečekaným událostem, je povinností předsednictva Federálního shromáždění, aby zasedlo, aby přijalo případně mimořádná rozhodnutí apod.

Opakuji tedy zcela prakticky, ač jste bombardováni různými protichůdnými přípisy, všechna svá poslanecká práva a všechny možnosti tady v budově máte mít podle příkazu vedení Federálního shromáždění, respektive předsedy Federálního shromáždění, plně garantovány až do 31. 12., čili úřední příkazy, které by odporovaly této zásadě, nemusíte brát vážně na vědomí.

V této souvislosti ale, aniž bych měl již v tuto chvíli právo něco formálně nařizovat nebo něco formálně svolávat nebo něco formálně jen navrhovat, přesto dávám k zvážení - teď budu hovořit k poslancům české části Federálního shromáždění, slovenští kolegové a poslanci Sněmovny lidu si ty věci musí vyřešit samozřejmě na úrovni Slovenské republiky a slovenských funkcionářů Federálního shromáždění - nicméně na úrovni české části Federálního shromáždění a českých poslanců, resp. poslanců Sněmovny lidu zvolených v České republice, dávám na zvážení, jestli vzhledem k očekávanému vývoji, který ještě zdaleka není průhledný, by nebylo vhodné, abychom se dohodli na jakémsi stupni pohotovosti pro počátek příštího týdne, tedy konkrétně pro 21. až 23. 12., abychom v případě potřeby byli schopni se svolat a také se dostavit a sejít se buď jako česká část Federálního shromáždění, nebo alespoň v klubech nebo podobnou vhodnou formou. ž

Jak víte, předsedové vašich klubů plus předsedové stran - a včera se k tomu připojili i předsedové klubů v České národní radě - už tři dny vedou intenzívní jednání o možnostech a způsobech případné transformace poslanců české části Federálního shromáždění do budoucího Senátu. Tato jednání budou znovu pokračovat dnes odpoledne. Ujišťuji vás, že děláme všechno pro to, abychom překonali případné rivality a problémy, které v České národní radě do jisté míry fungují, a abychom tento problém nějakým způsobem řešili tak, aby ústavnost budoucího českého státu byla plně zajištěna, včetně funkcí všech jeho ústavou předepsaných orgánů, a současně aby byl co nejspravedlivěji respektován mandát, který nesporně všichni máme od svých voličů z červnových voleb.

Nicméně definitivně rozhodovat v této záležitosti bude Česká národní rada, pravděpodobně ještě v tomto nebo koncem tohoto týdne. Za atmosféry, která tam panuje, není lehké předvídat, jaký bude definitivní výsledek. My se můžeme jenom zaručit, že děláme všechno pro to, aby byl i z našeho hlediska příznivý.

Přesto se ale domnívám, že se může stát naléhavým poradit se s plénem poslanců, poradit se s politickými kluby. Proto - aniž bych to nějakým způsobem formalizoval, prosím, aby to bylo provedeno když tak po úrovni jednotlivých poslaneckých klubů a předsedů poslaneckých klubů - naléhavě vás žádám, abyste počítali s možností, že 21. až 23. 12., což je pondělí, úterý a středa, byste mohli být ještě patrně na několik hodin svoláni k nějaké plenární poradě do Federálního shromáždění, abychom mohli společně zareagovat na situaci, jak se vyvine, popřípadě abychom mohli přijmout společná rozhodnutí.

Orientačně se zeptám, aniž byste tlačili nějaká tlačítka. Může zvednout ruku ten z poslanců zvolených v České republice, který zaručeně nebude v těchto třech dnech ochoten nebo schopen přijet do Prahy? (Nikdo se nehlásil.) Nevidím ani jednu zdviženou ruku. To je dobré znamení.

Dovolte, abych tímto ukončil naše krátké slavnostní sezení. Ještě jen poznamenávám, že otázka platová, zvláště v případě, že nedojde k transformaci nebo by k ní došlo jen u omezené části poslanců, bude nějakým způsobem řešena minimálně tak, abychom neodcházeli s odstupným několikrát menším, než mají naši úředníci nebo naše sekretářky. Technické podrobnosti tohoto řešení budou známy patrně již v nejbližších hodinách.

Táži se paní poslankyň a pánů poslanců naposledy, jestli si ještě někdo přeje vystoupit v improvizované rozpravě. Slovo má poslanec Borovička.

Poslanec SL M. Borovička: Mám jen technický dotaz. Pro případ toho, že by nedošlo k transformaci, je zde celá řada technických a právnických otázek spojených s našimi mandáty. Je schopen někdo je nějakým způsobem vysvětlit.

Začnu jednoduchým problémem, například registrace u zdravotní pojišťovny, atd. atd. Co všechno z toho pro nás vyplývá.

Předseda SL V. Benda: Domnívám se z občanskoprávního hlediska, nediskutujme o metafyzické platnosti mandátu, to jsou politické aspekty této záležitosti, že je situace analogická jako kdyby k 31. 12. skončil mandát vypršením řádného volebního období nebo rozpuštěním Federálního shromáždění vypsáním předčasných voleb. V takovém případě lišit se to bude u členů předsednictva, i když mandát normálně trvá až do konstituování nového Federálního shromáždění, v tomto případě žádné nové nebude. Mandát členů předsednictva končí stejně jako mandát všech ostatních poslanců. V tomto případě je to, myslím, relativně jasné a popsané ústavou a zákony. Jak víte, ještě po dobu tří měsíců formálně máme nárok na ten základní plat a požíváme poslanecké imunity a ještě některých takových výsad následující tři měsíce. Tím potom jaksi věci plynoucí z našeho mandátu definitivně vyhasínají.

Hovořil jsem o těch penězích, protože normálně státním zaměstnancům je poskytováno odstupné za daleko delší dobu, navíc odstupné nevázané na výši platového základu, ale za průměrný dosahovaný plat. Budeme se snažit najít nějaké takové řešení, aby vaše sekretářka neodcházela s šestkrát vyšším odstupným, než kolik by vám mohlo být vyplaceno na tom platovém základu za ty tři měsíce.

Já myslím, že jsou to také normální právní problémy při každém ukončení funkčního období Federálního shromáždění nebo při každém rozpuštění Federálního shromáždění.

Ještě, prosím, jsou nějaké problémy? Kolega vzadu se hlásí, prosím.

Poslanec SL J. Zahradil: Chtěl bych jenom, pane předsedo, zareagovat na vaše slova, když jste nám poděkoval, a chtěl bych na oplátku poděkovat vám i celému předsednictvu sněmovny za vaši práci a chtěl bych slovenským kolegům popřát do nového roku všechno nejlepší v samostatném slovenském státě a českým kolegům i sobě všechno nejlepší v samostatném českém státě. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda SL V. Benda: Já vám velice děkuji. Pokud jsem ve svém úvodním slově opomněl rozlišovat české a slovenské kolegy, tak to nyní napravuji. Přeji všechno nejlepší českým kolegům a všechno ještě lepší slovenským kolegům. Myslím, že oba národy, obě republiky to budou velice potřebovat.

Takže pokud není dalších připomínek, já úplně na závěr přeji všem požehnané vánoční svátky, přeji všem opravdu hodně štěstí a úspěchů do nového roku a prozatím se s vámi loučím. Pravděpodobně se ještě uvidíme jednak při těch slavnostních akcích dnes a hlavně počátkem příštího týdne, kdy bychom se měli sejít k dalšímu rokování o našem osudu. Děkuji vám.

Končím tuto mimořádnou schůzi Sněmovny lidu. Myslím, že bezprostředně bude navazovat, nevím jaká je situace ve Sněmovně národů, ale od 9 hodin měla navazovat společná schůze. (Potlesk.)

Schůze skončila: 9.05 hodin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP