Úterý 22. září 1992

ZPRÁVA

o 5. schůzi Sněmovny lidu

Úterý 22. 9. 1992

Přítomno: 141 poslanců Sněmovny lidu

Nepřítomní poslanci:

I. Čarnogurský, R. Hofbauer, V. Klaus, V. Komárek, L. M. Molnár, J. Moravčík, D. Slobodník, M. Šidík, J. Švejda

Návrh pořadu schůze:

1. Ověření platnosti volby poslanců Sněmovny lidu

2. Slib poslanců

3. Projednání žádosti Obvodního soudu pro Prahu 4 o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Miroslava Sládka a zpráva o stanovisku mandátového a imunitního výboru

Schůze zahájena: 21.33 hodin.

Předseda SL V. Benda: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zahajuji 5. samostatnou schůzi Sněmovny lidu, na kterou jste dostali pozvánku. Bylo řečeno, že bude zahájena po skončení mimořádné 3. společné schůze sněmoven. Měli bychom projednat dva body - potvrdit náhradníky za jednoho zemřelého a za jednoho odstoupivšího poslance a měli bychom rozhodnout o žádosti soudu o vydání poslance Sládka k trestnímu stíhání.

Protože je už po dvacáté hodině, především vás prosím o vyjádření souhlasu s tím, že bychom ještě nyní zahájili 5. samostatnou schůzi Sněmovny lidu.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí se zahájením 5. samostatné schůze Sněmovny lidu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko!

Hlasování: 21.35

(SL 90)

Kdo je proti?

(SL 5)

Kdo se zdržel hlasování ?

(SL 18)

Konstatuji, že ve Sněmovně lidu devadesát poslanců je pro konání samostatné schůze, pět proti, osmnáct se zdrželo, devět hlasování ignorovalo. Sněmovna lidu souhlasí s konáním samostatné schůze.

Předsednictvo Sněmovny lidu navrhlo, jak jsem se již zmínil úvodem, následující program :

1. Ověření platnosti volby dvou poslanců

2. Slib poslanců

3. Zařazení nových poslanců do výborů sněmovny

4. Vyjádření se k žádosti Obvodního soudu pro Prahu 4 o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Sněmovny lidu Miroslava Sládka a zpráva o stanovisku mandátového a imunitního výboru

Má někdo nějaké připomínky k navrženému programu?

Nemá. Dám o programu hlasovat.

Kdo je pro navržený program, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko!

Hlasování: 21.37

(SL 92)

Kdo je proti?

(SL 1)

Kdo se zdržel hlasování ?

(SL 6)

Konstatuji, že devadesát dva poslanců je pro, jeden proti, šest se zdrželo, třináct hlasování ignorovalo. Program byl schválen.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 66)

Než přistoupíme k projednávání schváleného bodu programu, musíme zvolit dva ověřovatele, jak to vyplývá z § 16 odst. 1 zákona č. 56/1991 Sb. o jednacím řádu. Na tuto samostatnou schůzi Sněmovny lidu doporučuji zvolit poslance Františka Houšku za ODS-KDS a poslance Jána Zána za Stranu demokratické levice. Jestliže nejsou k navrženým poslancům žádné připomínky, můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o obou ověřovatelích najednou.

Kdo je pro navržené ověřovatele, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko!

Hlasování: 21.39

(SL 105)

Kdo je proti?

(SL 1)

Kdo se zdržel hlasování?

(SL 2)

Konstatuji, že sto pět poslanců je pro, jeden proti, dva se zdrželi hlasování, pět ignorovalo. Oba ověřovatelé byli zvoleni.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 67)

Bod programu 1: Ověření platnosti volby poslanců Sněmovny lidu

Nejprve projednáme ověření platnosti volby poslanců. Předsednictvo FS 21. 9. 1992 prohlásilo podle § 49 odst. 5 zákona č. 47/1990 Sb. o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákona č. 59/1992 Sb., že na uprázdněný mandát po úmrtí poslance doktora Pavla Mittera, CSc., nastupuje dnem 20. 9. 1992 Ing. Jozef Kniebügl a po rezignaci Dr. Miroslava Bartoška dnem 9. září 1992 Ing. Přemysl Michálek, CSc.

Výbor mandátový a imunitní zkoumal v souladu s § 89 písm. b) jednacího řádu FS, zda tito poslanci byli platně zvoleni, ale ještě předtím pro doplnění konstatuji, že zatímco mandát poslance, který zemře, zaniká sám automaticky, v případě mandátu poslance Bartoška je ještě nutný souhlas předsednictva sněmovny s jeho demisí. Tento souhlas byl skutečně udělen na schůzi předsednictva SL a teprve poté to projednalo předsednictvo.

Prosím tedy předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Michala Benčíka, aby přednesl příslušnou zprávu.

Poslanec SL M. Benčík: Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci! Ako už bolo spomenuté, Predsedníctvo FZ konštatovalo vo svojom uznesení č. 27 zo dňa 21. 9. 1992, že sa uvožnil poslanecký mandát po poslancovi Pavlovi Mitterovi, ktorý dňa 27. 8. 1992 zomrel. Ďalej na svoj poslanecký mandát rezignoval poslanec Snemovne žudu Miroslav Bartošek. Predsedníctvo FZ svojím uznesením č. 27 zo dňa 21. 9. 1992 prehlásilo, že na uprázdnené poslanecké mandáty nastupujú podža § 49 ods. 5 zákona č. 47/1990 Zb., v znení zákona č. 60/1992 Zb. dňom 28. 8. 1992 Ing. Jozef Kniebügl, zvolený za HZDS v Stredoslovenskom kraji za zosnulého Pavla Mittera, a Ing. Přemysl Michálek, CSc., zvolený za ODS v Severomoravskom kraji za rezignujúceho Miroslava Bartoška.

Mandátový a imunitný výbor podža § 89 písm. b) zákona o Rokovacom poriadku FZ preskúmal, či sa poslanci Jozef Kniebügl a Přemysl Michálek stali poslancami Snemovne žudu v súlade so zákonom o vožbách do FZ.

Mandátový a imunitný výbor Snemovne žudu navrhuje Snemovni žudu overiť podža článku 47 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii, že sa Jozef Kniebügl a Přemysl Michálek stali poslancami Snemovne žudu Federálneho zhromaždenia a doporučujem pánu predsedovi o tomto návrhu mandátového a imunitného výboru dať hlasovať.

Předseda SL V. Benda: Děkuji panu poslanci

Benčíkovi. Táži se, zda jsou připomínky k přednesené zprávě z řad poslanců? (Nejsou.) Není-li připomínek, ani námitek, dám o obou návrzích o ověření platnosti volby hlasovat současně. Také doufám, nejsou námitky.

Ptám se tedy poslanců Sněmovny lidu, zda souhlasí se zprávou svého mandátového a imunitního výboru, kterou se ověřuje platnost volby poslance Ing. Jozefa Kniebügla a Ing. Přemysla Michálka.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Hlasování: 21.45

(SL 116)

Kdo je proti?

(SL 0)

Kdo se zdržel hlasování?

(SL 0)

Děkuji. Sto šestnáct poslanců hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, dva poslanci hlasování ignorovali. Konstatuji, že zpráva byla schválena, a tím byla ověřena platnost volby pana poslance Kniebügla a pana poslance Michálka.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 68)

Následuje další bod schváleného programu, t.j. slib poslanců.

Bod programu 2: Slib poslanců

Zákon stanoví, že poslanec skládá slib na první schůzi sněmovny, které se zúčastní. Dnes se poprvé účastňují jednání sněmovny oba právě potvrzení poslanci. Prosím, aby předstoupili před předsednickou tribunu ke složení slibu, přičemž slib se skládá podáním ruky předsedovi sněmovny a prohlášením: "Slibuji." Prosím místopředsedkyni Sněmovny lidu paní Mitrovou, aby přednesla text slibu, a prosím všechny účastníky, aby povstali.

(Místopředsedkyně SL E. Mitrová čte poslanecký slib; slib nově zvolených poslanců.)

Předseda SL V. Benda: Dovolte, abych - i když jsem to už učinil soukromě z očí do očí - ještě jednou jménem vás všech přivítal nově nastoupivší poslance a popřál jim hodně zdaru v jejich práci.

Dalším bodem schváleného programu je zařazení nových poslanců do výborů sněmovny. Prosím, technickou poznámku má poslanec Kříž.

Bod programu 3: Zařazení nových poslanců do výborů sněmovny

Poslanec SL E. Kříž: Pane předsedo. Teď při přijímání nových poslanců jsem si všiml, že jsme všichni stáli. Zůstalo svítit číslo dvě, a to znamená, že zůstaly zatíženy dvě židle, přičemž jsem si opticky všiml, že jsme všichni stáli. Prosím o překontrolování, protože jestliže budeme hlasovat, tak ty dva hlasy mohou mít rozhodující váhu.

Předseda SL V. Benda: Nevšiml jsem si, pane kolego, ve které sněmovně? (Obveselení v sále.) Nějaká dvojka svítí nahoře. Takže já prosím poslance, aby si překontrolovali, jestli na místech vedle nich nemají odložené tašky, nejsou tam opřeni rukama apod. Myslím, že bude nejjednodušší, protože tady se dovídám jména těch, kteří ignorovali, tak pokud formálně budete všichni hlasovat, tak ta jména těch, za které nikdo nehlasoval, neobsazené židle, vyjdou najevo. To je nejrychlejší způsob zjištění. Kdo se chce přiznat, že je přítomen ve sněmovně, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. (Kontrolní hlasování.)

Předseda SL Benda

Musím nechat pro forma proběhnout protihlasování. Musím nechat proběhnout zdržení, a teprve potom bych měl vidět, že jako ignorující jsou vedeni poslanci Sládek a Gawlik. Všechno ostatní bylo v pořádku. Pan kolega Sládek nezvedl ruku. Nejsou tady neobsazená sedadla. Všech sto šestnáct poslanců bylo identifikováno.

Projednáváme další bod, zařazení poslanců do výborů.

Po poradě s poslanci samými a s poslaneckými kluby, za něž nastupují, se navrhuje, aby pan poslanec Josef Kniebügl byl zařazen do výboru zahraničního a pan poslanec Přemysl Michálek do výboru ústavně-právního.

Můžeme hlasovat. Navrhuji, abychom opět hlasovali současně. Nejsou námitky proti tomuto společnému hlasování? (Nebyly.) Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování.

Hlasování: 21.51

Kdo je pro toto zařazení poslanců do výborů, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko.

(SL 118) Děkuji vám.

Kdo je proti, nechť zdvihne ruku a stlačí tlačítko.

(SL 0) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování?

(SL 0) Děkuji.

Konstatuji, že sto osmnáct poslanců bylo pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, jeden poslanec ignoroval.

Tím bylo právoplatně rozhodnuto o zařazení obou poslanců do výborů.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 69)

Další schválený bod je žádost obvodního soudu pro Prahu 4 o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Sněmovny lidu Miroslava Sládka.

Bod programu 4: Projednání žádosti Obvodního soudu pro Prahu 4 o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Miloslava Sládka a zpráva o stanovisku mandátového a imunitního výboru

Tuto žádost projednal v souladu s § 6 odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění mandátový a imunitní výbor dne 22. 9. 1992.

Prosím tedy předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Michala Benčíka, aby sněmovnu seznámil se stanoviskem výboru.

Poslanec SL M. Benčík: Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci! Chcel by som vás informovať o tom, že dňa 7. 7. 1992 Predsedníctvo

Federálneho zhromaždenia dostalo žiadosť o posúdenie otázky vydania súhlasu k trestnému stíhaniu pána poslanca Miroslava Sládka od predsedníčky senátu Obvodného súdu pre Prahu 4 JUDr. Knoblochovej. Dňa 15. 7. 1992, pretože tam nebol skutok a nebola právna kvalifikácia, som v súlade s Rokovacím poriadkom FZ písomne požiadal o podrobnejšiu informáciu o jeho skutkovej a právnej kvalifikácii. Na základe tejto žiadosti pani predsedníčka senátu zaslala dňa 26. 8. 1992 odpis obžaloby.

Podža § 6 ods. 2 zákona č. 56/1991 Zb., o Rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia, mandátový a imunitný výbor dnes prerokoval horeuvedenú žiadosť a na základe rokovania prijal stanovisko, v ktorom väčšinou hlasov doporučuje Snemovni žudu vysloviť súhlas s trestným stíhaním poslanca Miroslava Sládka za trestný čin hanobenia republiky a jej predstaviteža podža § 103 trestného zákona.

Zároveň podža § 6 ods. 6 zákona o Rokovacom poriadku FZ mandátový a imunitný výbor pripomína Snemovni žudu, že zároveň s prípadným súhlasom s trestným stíhaním Miroslava Sládka má rozhodnúť o pozastavení výkonov práv a povinností poslanca a určiť, v akom rozsahu.

Dovožte pre vašu informáciu vežmi stručný výťah z obžaloby, ktorý máme k dispozícii.

V čase od 16. 8. 1991 do 18. 8. 1991 sa uskutočnila v Prahe 4 demonštrácia, poriadaná Združením pre republiku - Republikánskou stanou Československa. Táto demonštrácia bola Obvodným úradom v Prahe 4 najskôr povolená, neskôr, dňa 17. 8. 1991, s účinnosťou od šiestej hodiny týmto úradom ukončená, lebo sa jej priebeh odchyžoval od jeho ohlásenej účasti.

Počas konania demonštrácie, a to aj jej pokračovania po administratívnom ukončení, prednášal prejavy predseda strany, obvinený dr. Sládek. Dňa 17. 8. 1991 v čase od 21.58 do 22.10 v priestore križovatky pred objektom Čs. televízie na Kavčích horách, Praha 4, vystúpil pán Sládek na strechu nákladného automobilu továrenskej značky avia a z tejto improvizovanej tribúny s použitím megafónu predniesol zhromaždenému davu asi 200 až 300 osôb výroky, ktorými urážal prezidenta ČSFR v súvislosti s jeho činnosťou v politickom živote. Menovite ho nazval opilcom, narkomanom, podvodníkom a vyslovil aj ďalšie urážky, ako sú zachytené na videozázname a v jeho prepise.

Podža názoru prokurátora toto konanie obvineného má zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu hanobenia republiky a jej predstaviteža podža § 103 trestného zákona.

Tožko pre informáciu a výťah z obžaloby prokurátora, o ktorej má rozhodovať Obvodný súd Praha 4 za predpokladu, že snemovňa vysloví súhlas s trestným stíhaním pána Sládka. Tožko, pán predseda.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP