Čtvrtek 6. srpna 1992

ZPRÁVA

o 2. samostatné schůzi Sněmovny lidu

čtvrtek 6. 8. 1992

Přítomno: 132 poslanců Sněmovny lidu

Nepřítomní poslanci:

I. Čarnogurský, A. Daniel, R Hofbauer, B. Hyková, J. Jurečka, V. Klaus, J. Klokner, J. Kovář, J. Lux,

P. Mitter, V. Moric, I. Němec, P. Pázmány, D. Slobodník, F. Šedivý, M. Šidík, M. Tyl, L. Voleník

Návrh pořadu schůze:

1. Ověření platnosti volby poslance Snšmovny lidu, složení jeho slibu

2. Volba poslance Sněmovny lidu do výboru Sněmovny lidu

Schůze zahájena: 11.09 hodin.

Předseda SL V. Benda: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji jednání 2. samostatné schůze Sněmovny lidu.

Zjišťuji, že jsou přítomni 102 poslanci, tedy jsme usnášeníschopni. Je přítomna nadpoloviční většina poslanců.

Předsednictvo sněmovny navrhuje tento program:

1. Ověření platnosti volby poslance Sněmovny lidu za zesnulého poslance Karla Heneše.

2. Složení slibu poslance.

3. Volba poslance do výboru sněmovny.

Jsou nějaké připomínky k tomuto navrženému programu? (Nebyly.) Není tomu tak. Děkuji.

Můžeme hlasovat. Hlasují, samozřejmě, poslanci Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s programem tak, jak byl navržen, prosím, ať zvedne ruku a stlačí tlačítko. (Hlasuje se.)

Hlasování: 11.10

(SL 104)

Kdo je proti tomuto programu, nechť zdvihne ruku a stlačí tlačítko. Děkuji vám.

(SL 0)

Kdo se zdržel hlasování, nechť zdvihne ruku a stlačí tlačítko. Děkuji vám.

(SL 2)

Konstatuji, že sto čtyři poslanci hlasovali pro navržený program, nikdo nebyl proti, dva poslanci se zdrželi, čtyři poslanci hlasování ignorovali.

Program schůze Sněmovny lidu byl tedy schválen.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 42)

Nejdříve projednáme bod první.

Bod programu 1: Ověření platnosti volby poslance Sněmovny lidu, složení jeho slibu

Předsednictvo Federálního shromáždění 31. 7. 1992 prohlásilo podle § 49 odst. 5 zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, že na uprázdněný mandát po úmrtí poslance Karla Heneše nastupuje dnem 25. 7. 1992 Ing. Alexej Pludek.

Výbor mandátový a imunitní zkoumal v souladu s § 89 písm. b) jendacího řádu Federálního shromáždění, zda tento poslanec byl platně zvolen.

Prosím předsedu mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu pana poslance Michala Benčíka, aby přednesl příslušnou zprávu.

Poslanec SL M. Benčík: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci! Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia konštatovalo vo svojom uznesení č. 8 zo dňa 31. 7. 1992, že sa uvožnil poslanecký mandát po poslancovi Karlovi Henešovi, ktorý dňa 24. 7. 1992 zomrel.

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia svojím uznesením vyhlásilo, že na uvožnený poslanecký mandát nastupuje dňom 25. 7. 1992 podža § 49 odst. 5 zákona č. 47/1990 Zb. Alexej Pludek, zvolený za Šavý blok vo volebnom kraji Praha.

Mandátový a imunitný výbor Snemovne žudu podža ustanovenia § 89 písm. b) zákona o Rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia preskúmal, či sa poslanec Alexej Pludek stal poslancom Snemovne žudu v súlade so zákonom o vožbách do Federálneho zhromaždenia.

Mandátový a imunitný výbor Snemovne žudu navrhuje Snemovni žudu overiť podža článku 42 odst. 2 ústavného zákona o československé federácii, že sa Alexej Pludek stal poslancom Snemovne žudu Federálneho zhromaždenia. Ďakujem za pozornosť.

Předseda SL V. Benda: Táži se, zda jsou připomínky k přednesené zprávě z řad poslanců. (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Znovu konstatuji, že jsme schopni se usnášet.

Ptám se tedy poslanců Sněmovny lidu, zda souhlasí se zprávou svého mandátového a imunitního výboru, kterou se ověřuje platnost volby poslance ing. Alexeje Pludka.

Kdo souhlasí se zprávou, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko!

Hlasování: 11.15

(SL 87)

Kdo je proti?)

(SL 1)

Kdo se zdržel hlasování?

(SL 3)

Konstatuji, že osmdesát sedm poslanců bylo pro, jeden poslanec byl proti, tři poslanci se zdrželi, sedmnáct poslanců ignorovalo. Mohu tedy konstatovat, že zpráva byla schválena a tím byla ověřena platnost volby Ing. Alexeje Pludka.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 43)

Následuje jako další bod programu slib poslance.

Zákon stanoví, že poslanec skládá slib na první schůzi sněmovny, které se zúčastní. Dnes se tedy poprvé zúčastňuje jednání sněmovny pan poslanec Alexej Pludek.

Prosím pana poslance, aby předstoupil před předsednickou tribunu ke složení slibu. Slib se skládá, jak známo, podáním ruky předsedovi sněmovny a prohlášením "Slibuji". Současně prosím paní místopředsedkyni Sněmovny lidu Evu Mitrovou, aby přečetla text slibu. Současně prosím všechny účastníky, aby povstali.

Místopředsedkyně SL E. Mitrová: Sžubujem na svoju česť a svedomie vernosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Budem dbať na vôžu a záujmy žudu, dodržiavať Ústavu a ostatné zákony a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života.

Poslanec SL A. Pludek: Slibuji.

Předseda SL V. Benda: Dovolte mi, abych blahopřál nově nastupujícímu poslanci.

Zbývá nám splnit poslední bod dnešního programu, t.j. volbu poslance, rozumí se volbu nově nastoupivšího poslance, do výboru sněmovny.

Bod programu 2: Volba poslance Sněmovny lidu do výboru Sněmovny lidu

Navrhuje se, aby pan poslanec Alexej Pludek byl zařazen do výboru sociálního. Jsou k tomu nějaké připomínky? (Nikdo se nehlásil.) Souhlasí pan poslanec s tímto zařazením. (Poslanec SL A. Pludek: Ano.) Dobře, v tom případě můžeme přistoupit k hlasování.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu je pro, aby poslanec Pludek byl zařazen do výboru sociálního, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko!

Hlasování: 11.18

(SL 78)

Kdo je proti?

(SL 1)

Kdo se zdržel hlasování?

(SL 12)

Konstatuji, že sedmdesát osm poslanců bylo pro, jeden byl proti, dvanáct poslanců se zdrželo hlasování, sedmnáct poslanců ignorovalo. Konstatuji, že poslanec Alexej Pludek byl zvolen do výboru sociálního.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 44)

Tím končím 2. samostatnou schůzi Sněmovny lidu a děkuji poslancům Sněmovny národů, že měli trpělivost a vyčkali zde během našeho jednání.

Předávám řízení společné schůze panu místopředsedovi Stankovi.

Schůze skončila: 11.20 hodin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP