Čtvrtek 25. června 1992

1. schůze SL25. 6. 1992


ZPRÁVA

o 1. ustavující schůzi Sněmovny lidu

Čtvrtek 25. 6. 1992

Přítomno:150 poslanců Sněmovny lidu

Návrh pořadu schůze:

1. Návrh řádu pro volby orgánů a funkcionářů sněmoven a členů předsednictva Federálního shromáždění volených sněmovnou

2. Volba předsedy sněmovny

3. Návrh na stanovení počtu členů předsednictva sněmovny

4. Návrh na zřízení výborů sněmovny

5. Návrh na rozdělení míst ve výborech sněmovny a v předsednictvu Federálního shromáždění

6. Volba místopředsedy sněmovny a členů předsednictva sněmovny

7. Volba předsedů výborů sněmovny

8. Volba 20 členů předsednictva Federálního shromáždění

9. Volba členů výborů sněmovny

10. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění za dobu od poslední schůze sněmovny

Doplněný program:

- Složení slibu poslanců Jiřího Pospíšila a Jiřího Švejdy

Schůze zahájena: 9.00 hodin.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Dámy a pánové, naše dnešní jednání zahájíme vyslechnutím státní hymny. (Hymna České a Slovenské Federativní Republiky.)

Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení přítomní hosté, z pověření dosavadního předsednictva Federálního shromáždění zahajuji ustavující schůzi Sněmovny lidu VII. volebního období a všechny vás srdečně vítám.

Především bych vám chtěl upřímně poblahopřát ke zvolení do funkce poslance nejvyššího zákonodárného sboru České a Slovenské Federativní Republiky.

Dnešním dnem zahajujete volební období, které bude nepochybně pracovně náročné a bude od vás všech vyžadovat mnoho úsilí, obětavosti i tvořivé práce, abyste pro volební programy svých stran, hnutí a koalic mohli získat ostatní poslance.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, oznamuji vám, že prezident České a Slovenské Federativní Republiky svolal v souladu s ústavním zákonem o československé federaci zasedání Federálního shromáždění dnem 22. června 1992.

Na tomto základě a v souladu s § 11 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění svolalo předsednictvo Federálního shromáždění v rámci tohoto zasedání ustavující schůzi sněmovny ke složení poslaneckého slibu a projednání dalšího programu schůze, jehož návrh jste písemně obdrželi spolu s pozvánkou.

Zákon č. 59/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, stanoví v § 2 odst. 2, že poslanec je oprávněn vykonávat práva a povinnosti ve Federálním shromáždění a jeho orgánech, pokud splní zákonem stanovené podmínky, a sice:

1. Předá osvědčení o zvolení.

2. Předloží písemné prohlášení, že nevykonává funkce neslučitelné s výkonem poslaneckého mandátu, totiž nemůže souběžně vykonávat poslanecký mandát v národní radě, vykonávat funkci soudce, prokurátora, vojáka z povolání, příslušníka Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy, jak je uvedeno v čl. 47 odst. 1 ústavního zákona o československé federaci.

3. Složí předepsaný slib.

Písemné prohlášení, že nevykonáváte funkce neslučitelné s výkonem poslaneckého mandátu ve Federálním shromáždění, jste předložili v průběhu vaší registrace.

Další zákonná podmínka - předání osvědčení o zvolení - bude splněna tím, že osvědčení předáte před vlastním složením slibu přítomnému zástupci Kanceláře Federálního shromáždění zde před předsednickou tribunou. Prosím, abyste si toto osvědčení, které vám předala Ústřední volební komise, připravili k předání.

Vlastní složení slibu naplní zbývající zákonnou podmínku, abyste mohli vykonávat svá poslanecká práva a povinnosti.

Po tomto informativním úvodu několik slov k vlastnímu slibu poslanců Sněmovny lidu.

Článek 48 ústavního zákona o československé federaci stanoví v odst. 1, že poslanec Federálního shromáždění skládá na schůzi své sněmovny, které se poprvé zúčastní, předepsaný slib.

Složení slibu provedeme tímto způsobem: Po přečtení textu slibu budou poslanci nejdříve z prvé řady a posléze z dalších řad - počínaje od prvého poslance zleva - přistupovat před předsednickou tribunu. Tam odevzdají osvědčení o zvolení a dále vykonají slib podáním ruky předsedajícímu a prohlásí: "Slibuji". Po vykonaném slibu každý poslanec ještě podepíše písemný text slibu. Listiny jsou k dispozici na pravé straně sálu na připravených stolcích. Tam též budou vydávány poslanecké průkazy.

Prosím, abyste se po podpisu textu slibu vraceli na svá místa v poslaneckých lavicích, protože ihned budeme pokračovat v dalším jednání. Upozorňuji na čl. 48 odst. 2 ústavního zákona o československé federaci, který říká, že odmítnutí slibu nebo slib s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Přistoupíme nyní ke složení slibu po přečtení textu slibu. Budu číst text slibu. Žádám poslankyně a poslance, aby povstali.

"Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

To byl text slibu. Žádám nyní poslance, aby přistupovali před předsednickou tribunu v pořadí, jak jsem uváděl.

(Poslanci přistupují k předsedajícímu a skládají slib.)

Schůze pokračuje: 9.47 hodin.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Žádám poslankyně a poslance, aby zaujali svá místa v lavicích. Ti, kteří jsou mimo zasedací síň, žádám, aby se dostavili do sálu, abychom mohli pokračovat v jednání.

Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vykonali jste zákonem předepsaný slib. Já vám děkuji a ještě se táži, zda někdo z přítomných poslanců nesložil slib, případně písemný text nepodepsal. Nikdo se nehlásí.

Dovolte mi, abych konstatoval, že všichni přítomní poslanci Sněmovny lidu složili poslanecký slib, a tím splnili všechny podmínky k vykonávání práv a povinností poslance Federálního shromáždění.

Dámy a pánové, budeme pokračovat v jednání ustavující schůze Sněmovny lidu. V této chvíli je na panelu číslo 147, to znamená, že pouze tři poslanci nejsou přítomni do plného počtu. Je tedy přítomna nadpoloviční většina poslanců z celkového počtu 150. Sněmovna lidu je tedy schopna se usnášet.

Návrh programu jste obdrželi písemně spolu s pozvánkou. Předsednictvo Federálního shromáždění, které schůzi svolalo, mě pověřilo předložit k projednání tento návrh dalšího pořadu:

První bod programu jsme schválili vykonaným slibem poslanců.

2. Návrh řádu pro volby orgánů a funkcionářů sněmoven a členů předsednictva Federálního shromáždění volených sněmovnou.

3. Volba předsedy sněmovny.

4. Návrh na stanovení počtu členů předsednictva sněmovny.

5. Návrh na zřízení výborů sněmovny.

6. Návrh na rozdělení míst ve výborech sněmovny a v předsednictvu Federálního shromáždění.

7. Volba místopředsedy sněmovny a členů předsednictva sněmovny.

8. Volba předsedů výborů sněmovny.

9. Volba 20 členů předsednictva Federálního shromáždění.

10. Volba členů výborů sněmovny.

11. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění za dobu od poslední schůze sněmovny.

To je navržený program. Ptám se poslanců, zda někdo navrhuje nějakou změnu nebo doplnění programu. Není tomu tak.

Konstatuji, že v zasedací síni je přítomno 148 poslanců Sněmovny lidu. Podle článku 40 odst. 1 ústavního zákona o československé federaci je Sněmovna lidu schopna se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina poslanců. Konstatuji, že jsme schopni se usnášet. Doporučuji, abychom o tomto bodu hlasovali veřejně, a to zvednutím ruky a využitím technického hlasovacího zařízení. Jsou k tomuto procedurálnímu návrhu nějaké připomínky? Není tomu tak. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Pro naše nové poslankyně a poslance bych připojil několik informací a základních pokynů, aby hlasovací zařízení pracovalo k naší úplné spokojenosti. Na stolku před sebou má každý poslanec vlastní jmenovku s tlačítkem. Tato jmenovka musí být řádně zasunuta ve zdířce umístěné ve stolku. To je první předpoklad, aby hlasovací zařízení mohlo plnit svou funkci. Dále upozorňuji, že na neobsazené sedačky není vhodné cokoliv pokládat, obzvláště ne těžší aktovky, protože tím by se do hlasovacího zařízení vmísil nepřítomný poslanec. V době, kdy se hlasuje, se ani nezvedejte, ani nevstávejte ze sedačky, protože technické zařízení by vás neregistrovalo.

Při hlasování vás předsedající vyzve k hlasování; vždy nejprve ty poslance, kteří chtějí hlasovat pro uvedený návrh, pak poslance, kteří hlasují proti předloženému návrhu a ve třetí fázi vyzve poslance, kteří se zdržují hlasování. Pokud někteří poslanci nebo poslanec vůbec nehlasoval, ukáže se to pouze na panelu předsedajícího, a ten je povinen oznámit, kolik poslanců ignorovalo hlasování.

Po vyzvání předsedajícího k hlasování zvednete ruku a stisknete tlačítko. Podržíte ho buď několik vteřin, nebo až do chvíle, kdy předsedající řekne: "Děkuji". Tady je konstatováno, že hlasující nemá zapomenout zvednutou ruku dát dolů.

Předpokládám, že jste se seznámili s těmito pokyny, předpokládám, že hlasování bude probíhat hladce.

Měli bychom přistoupit k hlasování o navrženém pořadu této naší ustavující schůze. Prosím vás o pozornost, aparatura je v této chvíli nastavena na hlasování ve Sněmovně lidu. Při stlačení dalšího knoflíku se rozkmitá slovo "pro". Teprve ve chvíli, kdy slovo "pro" se kmitá, je možno hlasovat tak, aby zařízení fungovalo.

Ptám se poslanců Sněmovny lidu, kdo souhlasí s navrženým programem dnešní schůze, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko!

Hlasování: 9.54

(SL 149)

Přesto, že se zdá, že plný počet přítomných poslanců hlasoval pro, musíme hlasování dokončit.

Kdo je proti?

(SL 0)

Kdo se zdržel hlasování?

(SL 0)

Zdá se, že aparatura pracuje bezchybně.

Konstatuji, že všech sto čtyřicet devět přítomných poslanců schválilo svým hlasováním navržený program schůze. Také nikdo neignoroval naše hlasování. Mohu tedy konstatovat, že program našeho zasedání byl schválen.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 1)

(Body programu jsou v textu dále uváděny podle usnesení SL č. 1.)

Než přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů schváleného programu, musíme zvolit dva ověřovatele. Tato povinnost vyplývá z § 16 odst. 1 věta druhá zákona č. 56/91 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění. O každé schůzi se pořizuje doslovný stenografický zápis a vyhotovují přijatá usnesení, což ověřují ověřovatelé a schvaluje předseda sněmovny.

Doporučuji vám pro ustavující schůzi Sněmovny lidu zvolit ověřovatelem sněmovny pana poslance Františka Houšku z ODS a paní poslankyni Annu Gajdošovou z HZDS.

Táži se, zda jsou navržení poslanci přítomni? Poslanec Houška ano a poslankyně Gajdošová je též přítomna. Nemusíme navrhovat náhradníky.

Navrhuji, aby sněmovna souhlasila, že tito ověřovatelé budou funkci zastávat i v navazující první společné schůzi sněmoven Federálního shromáždění.

Ptám se poslanců, zda má někdo nějaký doplňující návrh nebo připomínky k navrženým ověřovatelům, případně nejsou-li námitky proti nim, a především proti tomu, aby pracovali v této funkci i při společné schůzi sněmoven? Není tomu tak. Děkuji.

Přistoupíme tedy k hlasování.

Nejprve zopakuji přesné znění návrhu. Sněmovna lidu souhlasí s tím, aby František Houška a Anna Gajdošová byli ověřovateli pro ustavující schůzi sněmovny a pro první společnou schůzi obou sněmoven.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko!

Hlasování: 9.58

(SL 145) Děkuji.

Kdo je proti?

(SL 0)

Kdo se zdržel hlasování?

(SL 4)

Konstatuji, že návrh na ověřovatele byl schválen podstatnou většinou sto čtyřiceti pěti poslanců, čtyři poslanci se zdrželi hlasování. Tím tento bod programu byl schválen a ukončen.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 2)

Přistoupíme k projednání:

Bod programu 1: Návrh řádu pro volby orgánů a funkcionářů sněmoven a členů předsednictva Federálního shromáždění volených sněmovnou (tisk č. 2)

Tento parlamentní tisk jste obdrželi při registraci.

Návrh sněmovně předkládá předsednictvo Federálního shromáždění. Uvedený návrh byl také předmětem jednání představitelů politických stran, hnutí a koalic.

Ptám se poslanců, zda někdo žádá o slovo k tomuto návrhu? Ano. Pan poslanec Ivan Čarnogurský. Uděluji mu slovo.

Poslanec SL I. Čarnogurský: Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, páni poslanci! Som si vedomý skutočnosti, že tento návrh je výsledkom rokovania hlavne dvoch strán, ktoré vzišli v Českej republike a Slovenskej republike s najvyšším počtom hlasov a som si vedomý toho, že tým sleduje aj určitý pragmatický zámer, aby sa obidve snemovne čo najskôr ustanovili. Napriek tomu nemôžem súhlasiť s bodom c) tohto návrhu - bod 3, ktorý hovorí o vožbe predsedov výborov snemovne.

Domnievam sa, že je nedôstojné tohto parlamentu a demokracie, ktorú sme sa tu už dva roky snažili nejako rozvíjať, aby sme hlasovali o predsedoch výborov snemovne en bloc a súčasne schválili jednu vyslovene politickú dohodu.

Domnievam sa, že tak ako tak sú stanoviská jednotlivých politických strán s touto dohodou viacmenej vyrozumené, napriek tomu podávam pozmeňujúci návrh, aby sa bod c) bodu 3 prvá veta zmenila, a to: namiesto textu, ktorý je v návrhu uvedený, že by bol na predsedu výboru snemovne navrhnutý jeden kandidát, navrhujem nový text, prvú vetu nahradiť nasledujúcou:

"O kandidátovi na funkciu predsedu každého z výborov snemovne sa hlasuje jednotlivo."


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP