Zápis

z 26. schůze ústavně právního výboru České národní rady,

která se konala 2. a 3. prosince 1992

 

Přítomni:

posl. Marek BENDA, JUDr. Jiří BÍLÝ, ing. Viktor DOBAL, JUDr. František KAČENKA, Petr KOHÁČEK, MUDr. Milena KOLÁŘOVÁ, JUDr. Hana MARVANOVÁ, ing. Ivan MAŠEK, Eva MATOUŠKOVÁ, JUDr. Dalibor MATULKA, JUDr. Jan NAVRÁTIL, ing. Ladislav NEDOROST, JUDr. Libor NOVÁK, JUDr. Anna RÖSCHOVÁ, JUDr. Miloslav VÝBORNÝ, JUDr. Jiří VYVADIL, JUDr. Ondřej ZEMINA

Omluveni:

3. 12.: posl. ing. Ivan MAŠEK

 

po oba dny: Miroslav NOVOTNÝ a JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK

Hosté:

JUDr. Jan KALVODA - místopředseda vlády ČR

 

ing. Ludvík MOTYČKA - poslanec ČNR (HV)

 

ing. Eduard JANOTA - ministerstvo financí ČR

 

a další hosté dle prezenčních listin.

Schůzi výboru v 9.00 hodin zahájil a řídil předseda ústavně právního výboru posl. JUDr. Miloslav VÝBORNÝ.

 

Schválený pořad schůze:

1.

Vládní návrh ústavního zákona ČNR o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 168)

2.

Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (tisk 89)

3.

Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zásad zákona ČNR o majetkové restituci církví, náboženských společností a náboženských charitativních organizací (tisk 164)

4.

Přehled legislativních úkolů vlády České republiky do konce roku 1992

5.

Vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu ČR na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů ČNR a zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku (tisk 171)

6.

Sdělení předsedy výboru

 

K bodu 1:

Vládní návrh ústavního zákona ČNR o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 168) odůvodnil místopředseda vlády České republiky JUDr. Jan KALVODA.

Zpravodajka posl. JUDr. Anna RÖSCHOVÁ doporučila přerušit projednávání tohoto návrhu a dokončit jednání až po přijetí Ústavy České republiky.

Po rozpravě výbor přerušil projednávání tohoto návrhu až po projednání vládního návrhu Ústavy České republiky v ČNR, avšak s tím, že je třeba tento návrh projednat ve schůzi České národní rady tak, aby jeho účinnost byla stanovena dnem 1. ledna 1993. Zároveň výbor zmocnil zpravodajku výboru posl. JUDr. Annu Röschovou, aby při společné poradě zpravodajů tlumočila obsah tohoto usnesení výboru a doporučila společnou zprávu zpracovat až po projednání tisku 168 v ústavně právním výboru (z 15 přítomných poslanců 10 hlasovalo pro toto usnesení).

 

Usnesení č. 152

ústavně právního výboru České národní rady

z 2. prosince 1992

 

k vládnímu návrhu ústavního zákona ČNR o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 168)

 

Po odůvodnění místopředsedy vlády České republiky JUDr. Jana Kalvody, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I.

přerušuje projednávání tohoto návrhu až do projednání vládního návrhu Ústavy České republiky v České národní radě, avšak s tím, že je třeba tento návrh projednat ve schůzi České národní rady tak, aby jeho účinnost byla stanovena dnem 1. ledna 1993,

II.

zmocňuje zpravodajku výboru posl. JUDr. Annu Röschovou, aby při společné poradě zpravodajů tlumočila obsah tohoto usnesení výboru a doporučila společnou zprávu zpracovat až po projednání tisku 168 v ústavně právním výboru.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 

K bodu 2:

Při projednávání vládního návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (tisk 89) dne 27. listopadu 1992 byl pověřen předseda výboru, aby konzultoval s Generální prokuraturou České republiky toto ustanovení:

za bod 34 vložit nový bod tohoto znění:

"§ 47 odst. 1 doplnit o nové písmeno ch), které zní:

"ch) veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nabízí bezprostřední poskytnutí služeb směřujících k uspokojování sexuálních potřeb nebo takové služby poskytne nebo poskytnutí takových služeb organizuje,".

Dne 27. listopadu 1992 zaslal předseda výboru dr. Výborný dopis generálnímu prokurátorovi České republiky, v němž ho požádal o zaujetí stanoviska. Odpověď generálního prokurátora České republiky byla výboru doručena dnes, a poslanci s ní byli seznámeni.

Poté dr. Výborný otevřel rozpravu.

Závěrem se poslanci usnesli doporučit České národní radě, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem s připomínkami uvedenými v usnesení výboru č. 151 a s touto další připomínkou:

za bod 34 vložit nový bod tohoto znění:

"§ 47 odst. 1 doplnit o nové písmeno ch), které zní:

"ch) na místě veřejnosti přístupném nabízí poskytnutí služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb nebo na takovém místě tyto služby poskytne nebo poskytnutí těchto služeb organizuje," (z 16 přítomných poslanců 11 hlasovalo pro, 2 proti a 3 se zdrželi hlasování).

 

Usnesení č. 153

ústavně právního výboru České národní rady

z 2. prosince 1992

(dodatek k usnesení č. 151)

 

k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (tisk 89)

 

Po úvodním slově předsedy výboru posl. JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I.

doporučuje České národní radě, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem s připomínkami uvedenými v usnesení výboru č. 151 a s touto další připomínkou:

 

za bod 34 vložit nový bod tohoto znění:

 

"§ 47 odst. 1 doplnit o nové písmeno ch), které zní:

 

"ch) na místě veřejnosti přístupném nabízí poskytnutí služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb nebo na takovém místě tyto služby poskytne nebo poskytnutí těchto služeb organizuje,"

III.

zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi České národní rady.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 

K bodu 3:

Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání zásad zákona ČNR o majetkové restituci církví, náboženských společností a náboženských charitativních organizací (tisk 164) člen návrhové skupiny poslanců ing. Ludvík MOTYČKA.

Zpravodaj posl. JUDr. Ondřej ZEMINA doporučil projednat tento návrh pouze v povšechné rozpravě s tím, že je třeba znát stanovisko vlády České republiky.

Po povšechné rozpravě výbor přerušil projednávání tohoto návrhu do doby, než bude známo stanovisko vlády České republiky nebo než bude známa kvantifikace (z 13 přítomných poslanců 10 poslanců hlasovalo pro a 3 se zdrželi hlasování).

 

Usnesení č. 154

ústavně právního výboru České národní rady

z 2. prosince 1992

 

k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zásad zákona ČNR o majetkové restituci církví, náboženských společností a náboženských charitativních organizací (tisk 164)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců ing. Ludvíka Motyčky, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Ondřeje Zeminy a po rozpravě

ústavně právní výbor

přerušil projednávání tohoto návrhu do doby, než bude známo stanovisko vlády České republiky nebo než bude známa kvantifikace.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 

K bodu 4:

Ústavně právní výbor byl požádán, aby se vyjádřil k příloze usnesení vlády České republiky z 18. listopadu 1992 č. 640 - přehledu legislativních úkolů vlády České republiky.

Ústavně právní výbor po rozpravě doporučil, aby Česká národní rada do konce roku 1992 projednala tyto vládní návrhy zákonů

-

o státní organizaci České státní dráhy,

-

o vymezení oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky, o změně a doplnění zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a o úpravě některých poměrů s tím souvisejících,

-

kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

-

o České národní bance,

-

Ústavy České republiky,

-

ústavního zákona o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky,

-

kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,

-

kterým se mění a doplňuje zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách České republiky, která mj. prodlouží platnost ČSN na dobu nezbytně nutnou i po 1. lednu 1993,

-

o armádě České republiky.

/Schůze výboru byla přerušena v 18.20 hod./

 

Usnesení č. 155

ústavně právního výboru České národní rady

z 2. prosince 1992

 

k přehledu legislativních úkolů vlády České republiky do konce roku 1992

 

Po úvodním slově předsedy výboru posl. JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje, aby Česká národní rada do konce 1992 projednala tyto vládní návrhy zákonů

-

o státní organizaci České státní dráhy,

-

o vymezení oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky, o změně a doplnění zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a o úpravě některých poměrů s tím souvisejících,

-

kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

-

o České národní bance,

-

Ústavy České republiky,

-

ústavního zákona o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky,

-

kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,

-

kterým se mění a doplňuje zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách České republiky, která mj. prodlouží platnost ČSN na dobu nezbytně nutnou i po 1. lednu 1993,

-

o armádě České republiky.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 

/3. 12. 1992 schůze výboru zahájena v 9.00 hod. - řídil předseda výboru

posl. JUDr. Miloslav VÝBORNÝ/

 

K bodu 5:

Vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu ČR na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů ČNR a zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku (tisk 171) odůvodnil zástupce ministerstva financí České republiky ing. Eduard JANOTA.

Zpravodajskou zprávu přednesl posl. JUDr. Libor NOVÁK.

Po rozpravě výbor doporučil rozpočtovému výboru ČNR, aby při projednávání tohoto návrhu ve svém usnesení k části druhé vzal v úvahu doporučení ústavně právního výboru, která jsou obsažena v usnesení výboru č. 156.

Dále výbor přerušil projednávání tohoto návrhu zákona do přijetí usnesení rozpočtového výboru k části druhé. Zároveň požádal rozpočtový výbor, aby přepracoval část druhou ve smyslu usnesení ústavně právního výboru č. 156 a současně zapracoval do této části novelu zákona ČNR č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů.

Závěrem výbor projednal předložený návrh s výjimkou části druhé a přijal připomínky k § 2, 7, 10, 15 a k příloze č. 4.

 

Usnesení č. 156

ústavně právního výboru České národní rady

z 3. prosince 1992

 

k vládnímu návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČR na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů ČNR a zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku (tisk 171)

 

Po odůvodnění zástupce ministerstva financí České republiky ing. Eduarda Janoty, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Libora Nováka a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje rozpočtovému výboru České národní rady, aby při projednávání tohoto návrhu ve svém usnesení k části druhé vzal v úvahu tato doporučení ústavně právního výboru:

1.

vypustit článek III a IV,

2.

používat legislativní zkratu "ústavní činitel" místo "státní činitel",

3.

vypustit všechna ustanovení dovolující výplatu odměn za mimořádné pracovní výsledky ve vztahu ke kterémukoliv ústavnímu činiteli,

4.

další plat podle článků I a II ponechat,

5.

plat předsedy vlády, předsedy zákonodárného sboru a předsedy Ústavního soudu by měl být shodný,

6.

z okruhu ústavních činitelů vypustit generálního prokurátora (jeho plat neupravovat zákonem),

7.

90 % platu předsedy vlády - místopředseda vlády

 

85 % platu předsedy vlády - místopředseda zákonodárného sboru, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, místopředseda Ústavního soudu, předseda Nejvyššího soudu

 

80 % platu předsedy vlády - ministři

 

75 % platu předsedy vlády - soudci Ústavního soudu, místopředseda Nejvyššího soudu, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu

 

70 % platu předsedy vlády - předsedové výborů zákonodárného sboru

 

65 % platu předsedy vlády - předseda politického klubu

 

60 % platu předsedy vlády - místopředseda výboru

 

57,5 % platu předsedy vlády - tajemník výboru

 

55 % platu předsedy vlády - poslanec,

8.

při souběhu funkcí připustit jen jeden plat; ten nejvýhodnější,

9.

požitky spojené s výkonem funkce ústavního činitele podle článku II odst. 3 ponechat,

10.

paušální náhrady ústavních činitelů zachovat, při určení jejich výše však přihlédnout k zásadně odlišnému charakteru těchto náhrad u poslanců a ostatních ústavních činitelů.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 

Usnesení č. 157

ústavně právního výboru České národní rady

z 3. prosince 1992

 

k vládnímu návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČR na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů ČNR a zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku (tisk 171)

 

Po odůvodnění zástupce ministerstva financí České republiky ing. Eduarda Janoty, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Libora Nováka a po rozpravě

ústavně právní výbor

I.

přerušuje projednávání tohoto zákona do přijetí usnesení rozpočtového výboru ČNR k části druhé,

II.

žádá rozpočtový výbor, aby přepracoval část druhou ve smyslu usnesení ústavně právního výboru č. 156 a současně zapracoval do této části novelu zákona ČNR č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 

Usnesení č. 158

ústavně právního výboru České národní rady

z 3. prosince 1992

 

k vládnímu návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČR na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů ČNR a zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku (tisk 171)

 

Po odůvodnění zástupce ministerstva financí České republiky ing. Eduarda Janoty, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Libora Nováka a po rozpravě

ústavně právní výbor

projednal předložený návrh s výjimkou části druhé a přijal tyto připomínky:

k § 2

závěr poslední věty upravit takto: "... tohoto zákona v odůvodněných případech odchýlit až o 25 %.",

k § 7 bodu 2 - § 10 odst. 4

na konec vložit slova "České republiky",

k § 7 bodu 4 - § 23 písm. d)

legislativně upravit na zákony ČNR,

k § 10 - § 32 odst. 4

první větu upravit takto: "... České republiky, z kterého budou tyto prostředky účelově použity k nápravě škod ...",

k § 15 - § 3

legislativně upravit,

k příloze č. 4

- částku "1 700,-" nahradit částkou "850,- + 1 700,-",

- částku "5 120,-" nahradit částkou "2 550,- + 5 120,-",

- částku "8 200,-" nahradit částkou "7 670,- + 8 200,-".

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 

K bodu 6: Sdělení předsedy výboru

1.

Posl. Kolářová a posl. Koháček uzavřeli manželství.

2.

Na jednání do Lán nezapomenout s sebou vzít

 

- vládní návrh Ústavy ČR (tisk 152)

 

- návrh Ústavy ČR zpracovaný ČSSD

 

- návrh Ústavy ČR zpracovaný LB

 

- připomínky z ústavní komise ČNR

 

- vládní návrh zákona o státním rozpočtu

 

(společná zpráva bude projednávána ve dnech 12., 13., 14. či 15.12.1992).

3.

Odjezd do Lán je v pondělí 7. 12. v 10.00 hod. z horní části Malostranského náměstí.

 

Připomenout zaplatit 1000 Kčs.

4.

Schůzky zpravodajů k zákonům ČNR

 

- pozemkové úpravy - posl. Kačenka - 4.12. ve 13.00 hod. - míst. 304

 

- Praha - posl. Kačenka - 4.12. v 10.00 hod. - místnost č. 319

 

- o opatřeních souvisejících se zánikem federace - posl. Röschová - 3.12. v 10.00 hod. - míst. 304

5.

Došly smlouvy, a to

 

- Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací - zpravodaj posl. Vyvadil

 

- Smlouva mezi vládou ČR a vládou SR o způsobu vypořádání vztahů vyplývajících z rozdělení Československé armády a o přechodu majetku, práv, závazků a další spolupráci republikových armád - zpravodaj posl. Vyvadil

 

(v ÚPV nebyly pak projednávány)

6.

K novele zákona o přestupcích (tisk 89) - dotaz na generálního prokurátora ČR - odpověď bude doručena dnes po 9.00 hod.

7.

Poslanci byli informováni, že předsednictvo ČNR nepřikázalo ústavně právnímu výboru k projednání žádnou rozpočtovou kapitolu.

/Schůze výboru byla ukončena v 17.00 hod./

 

Petr KOHÁČEK

JUDr. Jiří BÍLÝ

ověřovatel výboru

ověřovatel výboru

 

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ

předseda výboruPřihlásit/registrovat se do ISP