ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

228

Zpráva

ústavně právního výboru České národní rady

k vládnímu návrhu ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu (tisk 210)

Ústavně právní výbor České národní rady projednal ve schůzi 18. prosince 1992 vládní návrh ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu (tisk 210) a doporučil České národní radě učinit základem projednávání vládní návrh ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu (tisk 210) v tomto znění:

"Ústavní zákon

České národní rady

ze dne ......

o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

Čl. 1

Tento ústavní zákon upravuje ustavení Prozatímního senátu Parlamentu, jeho postavení a postavení jeho senátorů.

Čl. 2

(1) Ustavuje se Prozatímní senát Parlamentu.

(2) Prozatímní senát Parlamentu vykonává funkce Senátu do jeho ustavení, nejdéle do 31. prosince 1994.

Čl. 3

Senátory Prozatímního senátu Parlamentu se stávají poslanci Federálního shromáždění zvolení v České republice a vykonávající svůj mandát poslance k 31. prosinci 1992.

Čl. 4

Prozatímní senát Parlamentu má 174 senátorů.

Čl. 5

Mandát senátorů Prozatímního senátu Parlamentu vzniká dnem účinnosti tohoto ústavního zákona.

Čl. 6

Uprázdní-li se v Prozatímním senátu Parlamentu mandát, nastupuje náhradník určený podle zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7

(1) Pro postavení, práva a povinnosti senátorů Prozatímního senátu Parlamentu, jakož i pro zánik jejich mandátu, platí ustanovení Ústavy České republiky o senátorech s výjimkou ustanovení o jejich věku.

(2) Senátoři Prozatímního senátu Parlamentu skládají slib na první schůzi Prozatímního senátu Parlamentu, které se zúčastní.

Čl. 8

(1) Pro postavení a činnost Prozatímního senátu Parlamentu platí ustanovení Ústavy České republiky o Senátu.

(2) Pro jednání Prozatímního senátu Parlamentu platí jednací řád Parlamentu. Do jeho přijetí se jednání Prozatímního senátu Parlamentu řídí zákonem upravujícím jednání Poslanecké sněmovny.

Čl. 9

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.".

Výbor rovněž doporučil České národní radě neschválit vládní návrh ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu (tisk 210) ani v jedné z variant vládního návrhu.

V Praze dne 18. prosince 1992
Marek BENDA v.r.
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
zpravodaj ústavně právního
předseda ústavně právního
výboru ČNR
výboru ČNR
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP