ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VII. volební období

č. 210

Vládní návrh

Ústavní zákon

České národní rady

ze dne ......

o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

Čl. 1

Tento ústavní zákon upravuje ustavení Prozatímního senátu Parlamentu, jeho postavení a postavení jeho senátorů.

Čl. 2

/1/ Ustavuje se Prozatímní senát Parlamentu.

/2/ Prozatímní senát Parlamentu vykonává funkce Senátu do jeho ustavení, nejdéle do 31. prosince 1994.

Varianta I:

Čl. 3

Senátory Prozatímního senátu Parlamentu se stávají poslanci Federálního shromáždění zvolení v České republice a vykonávající svůj mandát poslance k 31. prosinci 1992.

Čl. 4

Prozatímní senát Parlamentu má 174 senátorů.

Čl. 5

Mandát senátorů Prozatímního senátu Parlamentu vzniká dnem účinnosti tohoto ústavního zákona.

Čl. 6

Uprázdní-li se v Prozatímním senátu Parlamentu mandát, nastupuje náhradník určený podle zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění pozdějších předpisů.

Varianta II

Čl. 3

Senátory Prozatímního senátu Parlamentu se stávají poslanci Federálního shromáždění zvolení v České republice a vykonávající svůj mandát poslance k 31. prosinci 1992, určení podle pravidel stanovených tímto ústavním zákonem.

/1/ Prozatímní senát Parlamentu má 81 senátorů.

/2/ Z poslanců Federálního shromáždění podle čl. 3 se určí senátoři Prozatímního senátu Parlamentu losem. Losování se provádí na schůzi Poslanecké sněmovny.

/3/ Politická strana získá tolik mandátů v Prozatímním senátu Parlamentu, kolik činí podíl počtu mandátů politické strany ve Federálním shromáždění k celkovému počtu mandátů za Českou republiku v obou sněmovnách Federálního shromáždění, násobený počtem senátorů Prozatímního senátu Parlamentu. U takto zjištěného podílu se k desetinným místům nepřihlíží.

/4/ Je-li součet počtu mandátů získaných politickými stranami nižší než počet senátorů podle odstavce 1, získají zbylé mandáty postupně ty politické strany, které vykazují nejvyšší zbytek dělení podle odstavce 3.

/5/ Losuje se až do naplnění počtu mandátů, které politické straně připadnou podle odstavců 3 a 4.

Čl. 5

Uprázdní-li se v Prozatímním senátu Parlamentu mandát, nastupuje náhradník téže politické strany určený losem z poslanců Federálního shromáždění podle čl. 3, kteří nezískali mandát v Prozatímním senátu Parlamentu.

Čl. 6

Mandát senátorů Prozatímního senátu Parlamentu vzniká dnem provedeného losování.

Čl. 7

/1/ Pro postavení, práva a povinnosti senátorů Prozatímního senátu Parlamentu jakož i pro zánik jejich mandátu, platí ustanovení Ústavy České republiky o senátorech s výjimkou ustanovení o jejich věku.

/2/ Senátoři prozatímního senátu Parlamentu skládají slib na první schůzi Prozatímního senátu Parlamentu, které se zúčastní.

Čl. 8

/1/ Pro postavení a činnost Prozatímního senátu Parlamentu platí ustanovení Ústavy České republiky o Senátu.

/2/ Pro jednání Prozatímního senátu Parlamentu platí jednací řád Parlamentu. Do jeho přijetí se jednání Prozatímního senátu Parlamentu řídí zákonem upravujícím jednání Poslanecké sněmovny.

Čl. 9

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Důvodová zpráva

Předložený návrh ústavního zákona České národní rady o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu vytváří právní předpoklady pro okamžité fungování státní moci v podmínkách daných Ústavou České republiky v plném rozsahu.

Prozatímní senát Parlamentu ustavený z poslanců Federálního shromáždění má vykonávat funkci Senátu do doby než na základě prvních voleb do Senátu bude Senát ustaven; nejdéle však do 31. prosince 1992.

Návrh je předkládán ve variantách.

Podle varianty I se stávají senátory Prozatímního senátu Parlamentu všichni poslanci Federálního shromáždění zvolení v České republice a vykonávající svůj mandát poslance k 31. prosinci 1992.

Ve variantě II se počet senátorů Prozatímního senátu Parlamentu stanoví shodně s počtem senátorů Senátu uvedeného v Ústavě České republiky. Výběr poslanců se proved losem při zachování rozdělení mandátů prozatímního senátu Parlamentu podle stávající struktury Federálního shromáždění. Přitom se nepřihlíží k jednotlivým sněmovnám Federálního shromáždění.

Postavení, práva a povinnosti senátorů se řídí ustanoveními Ústavy České republiky. Výjimkou je ustanovení o věku senátora, neboť věková hranice potřebná pro zvolení senátora je odlišná od věkové hranice, která byla stanovena zákonem pro volby do Federálního shromáždění.

Navrhuje se, aby ústavní zákon České národní rady o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu nabyl účinnosti ke stejnému datu jako Ústava České republiky - tj. k 1. lednu 1993.

V Praze dne 13. prosince 1992.

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc., v.r.

Předseda vlády České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP