ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VII. volební období

191

VLÁDNÍ NÁVRH

Zákon

České národní rady

ze dne ...... prosince 1992

o České národní bance

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Část první

Základní ustanovení

§ 1

(1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky.

(2) Česká národní banka je právnickou osobou se sídlem v Praze; nezapisuje se do obchodního rejstříku.

(3) Česká národní banka působí jako ústřední orgán v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními zákony. 1)

(4) Česká národní banka má v majetkoprávních vztazích při nakládání s vlastním majetkem postavení podnikatele.

§ 2

Hlavním cílem České národní banky je zabezpečovat stabilitu české měny. Za tím účelem Česká národní banka

a) určuje měnovou politiku;

b) vydává bankovky a mince;

c) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank a pečuje o jejich plynulost a hospodárnost;

d) vykonává dohled nad prováděním bankovních činností a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice;

e) provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů. [Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, devizový zákon č. 528/990 Sb., ve znění zákona č. 28/1992 Sb.]

§ 3

(1) Česká národní banka je povinna podávat České národní radě nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji.

(2) Česká národní banka je povinna informovat nejméně jednou za tři měsíce o měnovém vývoji veřejnost.

Část druhá

Organizace České národní banky

§ 4

Českou národní banku tvoří

a) ústředí se sídlem v Praze;

b) pobočky;

c) účelové organizační jednotky.

§ 5

(1) Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky je bankovní rada České národní banky (dále jen "bankovní rada"). Bankovní rada určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních České národní banky.

(2) Bankovní rada dále zejména

a) stanoví zásady činnosti a obchodů České národní banky;

b) schvaluje rozpočet České národní banky (§ 47);

c) stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek České národní banky;

d) stanoví druhy fondů České národní banky, jejich výši a použití;

e) stanoví rozsah úvěrů podle § 30 odst. 2;

f) stanoví mzdové, popř. jiné požitky guvernéra;

g) uděluje souhlas k podnikatelské činnosti zaměstnanců České národní banky.

§ 6

(1) Bankovní rada je sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, dva viceguvernéři České národní banky a další čtyři vedoucí pracovníci České národní banky.

(2) Guvernéra jmenuje a odvolává prezident České republiky na návrh vlády České republiky.

(3) Viceguvernéry jmenuje a odvolává prezident České republiky na návrh guvernéra projednaný s vládou České republiky.

(4) Další čtyři členy bankovní rady z řad vedoucích pracovníků jmenuje a odvolává prezident České republiky na návrh guvernéra projednaný s vládou České republiky.

(5) Členové bankovní rady jsou jmenováni na dobu 6 roků.

(6) S členstvím v bankovní radě je neslučitelná funkce poslance zákonodárného sboru, člena vlády České republiky a členství v řídících,dozorčích a kontrolních orgánech jiných bank a obchodních společností.

(7) Člen bankovní rady může být ze své funkce odvolán,jen pokud byl pravomocně odsouzen za trestný čin, nebo podle rozhodnutí bankovní rady pozbyl schopnosti vykonávat svou funkci, nebo na vlastní žádost předanou bankovní radě.Odvolán bude rovněž,ujal-li se výkonu funkce uvedené v odstavci 6.

§ 7

(1) Jednání bankovní rady předsedá guvernér, v jeho nepřítomnosti jím pověřený viceguvernér. Bankovní rada přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů. Bankovní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen guvernér, nebo jím pověřený předsedající viceguvernér a alespoň další tři její členové. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(2) Jednací řád bankovní rady schvaluje bankovní rada.

§ 8

Jménem České národní banky jedná navenek guvernér. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje jím pověřený viceguvernér.

Část třetí

Vztah k vládě

§ 9

(1) Při zabezpečování svého hlavního cíle (§ 2) je Česká národní banka nezávislá na pokynech vlády České republiky.

(2) Jednání bankovní rady se může zúčastnit s hlasem poradním člen vlády České republiky pověřený vládou České republiky.

§ 10

(1) Česká národní banka zaujímá stanovisko k návrhům, předkládaným k projednání vládě České republiky, které se dotýkají působnosti České národní banky.

(2) Česká národní banka plní poradní funkce vůči vládě České republiky v záležitostech měnově politické povahy a bankovnictví.

§ 11

Guvernér České národní banky je oprávněn se zúčastnit s hlasem poradním schůzí vlády České republiky.

Část čtvrtá

Emise bankovek a mincí

§ 12

Česká národní banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož i mince pamětní (dále jen "bankovky a mince").

§ 13

Peněžní jednotkou v České republice je koruna česká, zkratka názvu je "Kč". Koruna česká se dělí na sto haléřů.

§ 14

Česká národní banka spravuje zásoby bankovek a mincí a organizuje dodávky bankovek a mincí od výrobců v souladu s požadavky peněžního oběhu.

§ 15

Česká národní banka sjednává tisk bankovek a ražbu mincí a dozírá na ochranu a bezpečnost do oběhu nevydaných bankovek a mincí a na úschovu a ničení tiskových desek, razidel a neplatných a vyřazených bankovek a mincí.

§ 16

(1) Platné bankovky a mince vydané Českou národní bankou jsou zákonnými penězi ve své nominální hodnotě při všech platbách na území České republiky.

(2) Mince z drahých kovů, pamětní mince a mince ve zvláštním provedení určené ke sběratelským účelům mohou být prodávány za ceny odlišné od jejich nominální hodnoty.

§ 17

(1) Česká národní banka vyměňuje na požádání poškozené bankovky a mince, které vydala, za bankovky a mince nepoškozené.

(2) Česká národní banka může odmítnout vyměnit bankovky nebo mince, jejichž obrazec nebo reliéf je nečitelný nebo proděravělý, a zbytky bankovek menší než čtvrtina původní plochy bankovek. Takové bankovky a mince se předložiteli odeberou bez náhrady a zničí; v odůvodněných případech může Česká národní banka výjimečně náhradu poskytnout.

(3) Česká národní banka neposkytuje náhrady za bankovky a mince, které byly zničeny nebo ztraceny. Bez náhrady mohou být odebrány bankovky, jejichž vzhled byl pozměněn, zejména bankovky, které byly popsány, pomalovány, přetištěny, potištěny, perforovány, nebo které byly zamazány barvou, lepidlem nebo jiným podobným materiálem.

§ 18

Bankovky a mince opotřebované oběhem Česká národní banka stahuje z oběhu, ničí je a nahrazuje bankovkami a mincemi novými.

§ 19

(1) Česká národní banka může prohlásit za neplatné a stáhnout z oběhu bankovky a mince, které vydala. Jejich nominální hodnotu uhradí výměnou za jiné nově vydané bankovky a mince. Doba, po kterou je možno výměnu provádět, nesmí být kratší pěti roků,pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

(2) Na konci období stanoveného pro výměnu se úhrnná částka bankovek a mincí prohlášených za neplatné, ale nepředložených k výměně, odečte od množství peněz v oběhu v účtech České národní banky. Tato částka je příjmem České národní banky.

§ 20

Jakékoliv reprodukce bankovek, mincí, seků, cenných papírů nebo platebních karet znějících na koruny české nebo na cizí měnu (dále jen "symboly peněz"),nebo předměty úpravou je napodobující, mohou být zhotoveny pouze za podmínek stanovených Českou národní bankou právním předpisem.

§ 21

Padělané nebo pozměněné bankovky a mince znějící na koruny české nebo na cizí měnu, nebo bankovky a mince, u kterých vznikne důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné (dále jen "padělané bankovky a mince") odebírají banky a právnické osoby (dále jen "právnické osoby") bez náhrady a předávají je České národní bance. Právnické osoby jsou oprávněny požadovat od osoby, která padělané bankovky a mince předložila,aby věrohodným způsobem prokázala svou totožnost. Odebrání padělaných bankovek a mincí oznámí právnická osoba, která je odebrala, orgánům činným v trestním řízení.

§ 22

Česká národní banka stanoví právním předpisem

a) nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti bankovek a mincí a jejich vydání do oběhu;

b) postup fyzických a právnických osob při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi, včetně postupu při odebírání padělaných bankovek a mincí;

c) poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince;

d) ukončení platnosti bankovek a mincí a způsob a dobu jejich výměny za jiné bankovky a mince;

e) podmínky, za kterých lze reprodukovat symboly peněz nebo vyrábět předměty, které je úpravou napodobují.

Část pátá

Nástroje měnové regulace České národní banky

§ 23

(1) Česká národní banka stanoví úrokové sazby, rámce, splatnosti a další podmínky obchodů, které provádí podle tohoto zákona a zvláštních zákonů. [Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, devizový zákon č. 528/990 Sb., ve znění zákona č. 28/1992 Sb.]

(2) Česká národní banka může stanovit minimální úrokové sazby z vkladů přijímaných bankami a pobočkami zahraničních bank (dále jen "banky") a maximální úrokové sazby z úvěrů jimi poskytovaných; tyto sazby vyhlašuje opatřením [zákon České národní rady č., o Sbírce zákonů České republiky] ve Sbírce zákonů České republiky.

(3) Česká národní banka může určit bankám maximální rozsah jimi poskytovaných úvěrů.

§ 24

Česká národní banka určuje a vyhlašuje opatřením [zákon České národní rady č., o Sbírce zákonů České republiky] ve Sbírce zákonů České republiky

a) pravidla obezřetného podnikání bank;

b) pravidla obezřetného podnikání dalších osob na peněžním trhu a podmínky, za kterých lze obchodovat na peněžním trhu.

§ 25

(1) Česká národní banka může požadovat, aby banky měly na účtu u České národní banky uloženu stanovenou část svých zdrojů (dále jen "povinné minimální rezervy"), které se zpravidla neúročí.

(2) Povinné minimální rezervy mohou činit nejvýše 30% celkových závazků banky snížených o závazky banky vůči jiným bankám, s výjimkou případů uvedených v odstavci 3.

(3) K omezení nadměrné likvidity a překonání inflačních tlaků je Česká národní banka oprávněna požadovat povinné minimální rezervy v rozsahu vyšším, než je vymezeno v odstavci 2; v tomto případě je část povinné minimální rezervy nad rozsah vymezený v odstavci 2 úročena platnou diskontní sazbou.

§ 26

(1) Pokud banka neudržuje stanovenou povinnou minimální rezervu, je Česká národní banka oprávněna účtovat jí z částky, o kterou není stanovená povinná minimální rezerva naplněna, úrok ve výši odpovídající až trojnásobku platné diskontní sazby.

(2) Při zvýšení úrovně povinných minimálních rezerv určí Česká národní banka lhůtu, ve které se banka musí se zvýšením vyrovnat.

Část šestá

Obchody České národní banky

Obchody s bankami

§ 27

Česká národní banka vede účty bank a přijímá jejich vklady.

§ 28

Česká národní banka může od bank nakupovat, popřípadě jim prodávat

a) směnky splatné do šesti měsíců ode dne nákupu Českou národní bankou a opatřené alespoň dvěma podpisy, z toho alespoň jedním podpisem za banku;

b) státní dluhopisy nebo jiné cenné papíry se státní zárukou, které však může nakupovat na dobu nejvýše jednoho roku.

§ 29

(1) Česká národní banka může poskytnout bankám na dobu nejvýše tří měsíců úvěr zajištěný cennými papíry uvedenými v § 28, popřípadě státními dluhopisy nebo jinými cennými papíry se státní zárukou nebo skladištními listy pro zboží hromadného charakteru plně pojištěné proti ztrátě a poškození,jakož i jinými majetkovými hodnotami.

(2) V zájmu zachování likvidity banky může Česká národní banka výjimečně poskytnout bance krátkodobý úvěr, a to na dobu nejvýše tří měsíců.

Obchody s Českou republikou

§ 30

(1) Česká národní banka vede účty státního rozpočtu České republiky, státních fondů a státních finančních aktiv a pasív, pokud ministerstvo financí České republiky nedohodne vedení těchto účtů s jinou bankou. Platby z výdajových účtů se provádějí do výše souhrnného zůstatku na příjmových účtech. Souhrnný zůstatek nelze přečerpat.

(2) Česká národní banka může na základě rozhodnutí bankovní rady poskytnout České republice krátkodobý úvěr nákupem státních pokladničních poukázek splatných do tří měsíců od jejich nákupu. Celkový stav těchto úvěrů nesmí překročit 5% příjmů státního rozpočtu v uplynulém roce.

§ 31

(1) Česká národní banka dává do prodeje podle zvláštního zákona [§ 19 odst. 2, zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech] státní dluhopisy a v dohodě s ministerstvem financí České republiky může z jeho pověření a za dohodnutou úplatu vykonávat i činnosti spojené se správou, splácením a převody státních dluhopisů, s výplatou úroků z těchto dluhopisů, popřípadě další požadované činnosti.

(2) Česká národní banka vede registr cenných papírů emitovaných Českou republikou a splatných do jednoho roku.

Jiné obchody České národní banky

§ 32

Česká národní banka může k usměrnění peněžního trhu kupovat a prodávat obchodovatelné cenné papíry. Podmínky stanovené v § 30 odst. 2 pro obchody s Českou republikou tím nejsou dotčeny.

§ 33

Česká národní banka může vydávat krátkodobé cenné papíry se splatností do šesti měsíců a obchodovat s nimi.

§ 34

(1) Česká národní banka může vést účty svých zaměstnanců a poskytovat jim další bankovní služby. Vést účty a poskytovat bankovní služby může i právnickým osobám.

(2) Pro provádění činností uvedených v odstavci 1 platí zvláštní zákon [Zákon č. 1/1992 Sb.] obdobně.

Část sedmá

Pravomoc České národní banky

v devizovém hospodářství

§ 35

Česká národní banka

a) vyhlašuje kurs české měny k cizím měnám;

b) stanoví cenu zlata v bankovních operacích České národní banky;

c) má v úschově a spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizových prostředcích a disponuje s nimi.

§ 36

Česká národní banka

a) obchoduje se zlatem a ostatními devizovými hodnotami a provádí všechny druhy bankovních obchodů s tuzemskými a zahraničními bankami a platební styk se zahraničím;

b) určuje podmínky pro usměrňování platební bilance České republiky a vyhlašuje je opatřením [zákon České národní rady č., o Sbírce zákonů České republiky] ve Sbírce zákonů České republiky;

c) určuje podmínky pro obchod se zlatem a ostatními devizovými hodnotami a pro výkon směnárenské činnosti prováděný bankami a jinými osobami podle zvláštního zákona [Devizový zákon č. 28/1990 Sb., ve znění zákona č. 28/1992 Sb., zákon č. 55/1991 Sb., o živnostenském podnikání.] a vyhlašuje je opatřením [zákon České národní rady č., o Sbírce zákonů České republiky] ve Sbírce zákonů České republiky

d) vydává cenné papíry znějící na cizí měnu;

e) vydává devizová povolení a provádí devizovou kontrolu podle zvláštního zákona [Devizový zákon].


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP