ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

95

Společná zpráva

výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (tisk 62)

Ústavně právní výbor ČNR, výbor ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví, hospodářský výbor ČNR, rozpočtový výbor ČNR, výbor ČNR petiční, pro lidská práva a národnosti a výbor ČNR pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednaly na svých schůzích v listopadu 1992 vládní návrh zákona České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Výbory doporučují České národní radě, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem zákona s těmito úpravami:

K § 3

Odst. 1 písm. c) bod 4. a 5. zní:

"4. členové družstev, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,

5. společníci společnosti s ručením omezeným, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,".

Dosavadní body 5. až 11. přečíslovat na 6. až 12.

K § 5

V odstavci 4 mezi slova "zahájila samostatnou" vložit slovo "tutéž" a mezi slova "na samostatné" vložit slovo "téže".

K § 14

V odstavci 1 na konci třetí věty vypustit slova "tohoto měsíce".

K § 15

V odstavci 1 slova "vždy do 30. června" nahradit slovy "do 30. září".

K § 16

Ve druhé větě za slovo "Pojistné" vložit slova "na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti".

K § 21

V odstavci 3 větě druhé vypustit slovo "bezvýsledně" a na konci připojit slova "a nedostatky trvají dál."

K § 22

V odstavci 3 slova "jednoho roku" nahradit slovy "dvou let".

K § 24

Slova "oprávněna vydávat tiskopisy potřebné" nahradit slovy "povinna zajistit vydávání tiskopisů potřebných".

K § 25

V odstavci 2 písm. b) slova "bezpečnostních sil." nahradit slovy "ozbrojených sil.".

K § 26

V odstavci 4 slova "až červenec 1993" nahradit slovy "až říjen 1993" a slova "do 31. července 1993." nahradit slovy "do 31. října 1993.".

V odstavci 5 slova "až červenec 1993" nahradit slovy "až říjen 1993".

K § 27

Slova "do 8. ledna 1993" nahradit slovy "do 15. ledna 1993".

K § 32

V bodě 1. slova "§ 55 až 57" nahradit slovy "§ 56 a 57".

K § 33

Doplnit o odst. 2, který zní:

"(2) Tento zákon pozbývá platnosti dne 31. prosince 1993.".

V Praze dne 16. listopadu 1992
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v. r.
MUDr. Milena KOLÁŘOVÁ v. r.
předseda ústavně právního
zpravodajka ústavně právního
výboru ČNR
výboru ČNR
MUDr. Martin SYKA v. r.
PhDr. Jindřich NĚMČÍK v. r.
předseda výboru ČNR pro
zpravodaj výboru ČNR pro
sociální politiku a zdravotnictví
sociální politiku a zdravotnictví
Ing. Vladimír Budínsky v. r.
Ivan VRZAL v. r.
předseda hospodářského výboru ČNR
zpravodaj hospodářského výboru ČNR
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v. r.
Mgr. Věnceslav LUKÁŠ v. r.
předseda rozpočtového výboru ČNR
zpravodaj rozpočtového výboru ČNR
Ing. Leopold ZUBEK v. r.
MUDr. František PLUHAR v. r.
předseda výboru ČNR pro veřejnou
zpravodaj výboru ČNR pro veřejnou
správu, regionální rozvoj
správu, regionální rozvoj
a životní prostředí
a životní prostředí
Ing. Josef PAVELA v. r.
Václav KRÁSA v. r.
předseda výboru ČNR petičního,
zpravodaj výboru ČNR petičního,
pro lidská práva a národnosti
pro lidská práva a národnosti


Připomínky

k vládnímu návrhu zákona ČNR o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které nejsou zařazeny v návrhu společné zprávy

Výbor ČNR pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí navrhl v § 3 odst. 1 písm. d) nahradit slova "a důchodového zabezpečení" slovy "pojištění".

Změnu nelze provést, protože by nebyla v souladu se stávající právní úpravou.

16. listopadu 1992

legislativní odbor


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP