ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VIl. volební období

87 E

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Jiřího Šolera

na předsedu vlády České republiky Václava Klause

ve věci majetku Socialistického svazu mládeže a majetku KSČ, který podle zákona č. 497/1990 měl být předán československému lidu

Na interpelaci poslance ČNR Jiřího Šolera zaslal odpověď ministr hospodářství České republiky Karel Dyba dopisem ze dne 19. listopadu 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra hospodářství České republiky Karla Dyby na interpelaci poslance Jiřího Šolera. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 11. prosince 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha

MINISTR HOSPODÁŘSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Karel Dyba, CSc.

V Praze dne 17. 11. 1992
Č.j. 520 678/92

Vážený pane poslanče,

k Vašemu vystoupení v ČNR ze dne 21. 10. 1992 zasílám toto vyjádření:

Ústavním zákonem č. 497/1990 Sb. bylo rozhodnuto o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky.

Podle § 1 tohoto zákona přešly podniky, hospodářská a účelová zařízení Svazu mladých, nástupce SSM, dnem účinnosti zákona,. t. j. od 1. 1. 1991 do vlastnictví státu.

Podle § 2 zákona byly povinny Svaz mladých, jeho orgány organizační složky do 30-ti dnů od účinnosti zákona vydat státu ČSFR nemovité a movité věci, peněžní prostředky a majetková práva.

Dne 23. 12. 1991 byla uzavřena dohoda mezi vládou ČSFR a vládou ČR o převodu vlastnictví majetku SSM navráceného lidu ČSFR podle cit. úst. zákona. Touto dohodou byly do vlastnictví České republiky a do působnosti ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj bezúplatně převedeny taxativně vyjmenované podniky a hospodářská zařízení bývalého SSM a movité a nemovité věci, peněžní prostředky a majetková práva vydaná Svazem mladých, jeho orgány a organizačními složkami a převzaté zmocněnci, okresními úřady, Magistrátním úřadem hl. m. Prahy a obvodními úřady městských částí Prahy.

K naplnění úst. zákona č. 497/1990 Sb. a to jeho § 4, jenž stanoví, aby majetek byl využit výhradně pro potřeby dětí a mládeže, přijala vláda České republiky usnesení č. 598 z 21. 10. 1992, kterým pověřila ministry pro hospodářskou politiku a rozvoj (nyní ministerstvo hospodářství), školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí a zdravotnictví, společně rozhodovat o využití tohoto majetku a dále primátory měst a přednosty okresních úřadů rozhodovat o využití majetku přebíraného těmito orgány. Dále vláda uložila připravit návrh zákona o zřízení fondu dětí a mládeže a stanovila zásady pro využití majetku SSM a postup pro rozhodování o majetku přebíraném okresními úřady, obvodními úřady a magistráty.

V zásadách pro využití majetku stanovila:

a) že vlastníkem majetku převedeného z ČSFR do ČR je do rozhodnutí o jeho využití Česká republika, zastoupená ministerstvem hospodářství ČR a po schválení zákona o fondu dětí a mládeže a po jeho zřízení bude fond;

b) majetek bude využit pro potřeby dětí a mládeže;

c) MH ČR převede podniky a hospodářská zařízení bývalého SSM na obchodní společnosti, z jejichž hospodářské činnosti bude část finančních prostředků převedena na zvláštní účet MH ČR. Tento účet převezme po svém zřízení fond dětí a mládeže;

d) hospodářské zařízení M-ART bude zrušeno likvidací;

e) ostatní nemovitosti včetně movitého majetku souvisejícího s nemovitostmi, budou formou výpůjčky nebo pronájmu poskytovány dětským a mládežnickým organizacím a organizacím zajišťujícím činnost pro neorganizované děti a mládež s přihlédnutím k jejich aktivitě a potřebám;

f) zbývající movitý majetek bude předán do vlastnictví dětským a mládežnickým organizacím a organizacím zajišťujícím činnost pro neorganizované děti a mládež;

g) nevyužitelný movitý a nemovitý majetek bude prodán a získané prostředky budou převedeny na zvláštní účet MH ČR;

h) z prostředků tohoto účtu budou poskytovány finanční prostředky na realizaci projektů rozvíjejících činnost dětí a mládeže.

Situace majetku býv. KSČ je obdobná. Ústavním zákonem č. 496/1990 Sb. bylo rozhodnuto o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky.

Dne 31. 10. 1991 byla uzavřena dohoda mezi vládou ČSFR a vládou ČR o převodu vlastnictví majetku býv. KSČ. Touto dohodou byly do vlastnictví České republiky a do působnosti ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj bezúplatně převedeny podniky a hospodářská zařízení býv. KSČ a nemovité a movité věci vydané organizačními složkami a územními orgány býv. KSČ, KSS-SDL a KSČM převzaté okresními úřady, Magistrátním úřadem hl. m. Prahy a obvodními úřady městských částí Prahy.

Vláda České republiky svými usneseními č. 334 a 335 z 6. 5. 1992 pověřila primátora hl. m. Prahy a přednosty okresních úřadů rozhodováním o využití movitého majetku býv. KSČ přebíraného na jejich úrovních.

Dále vláda České republiky svým usnesením č. 598 z 21. 10. 1992 pověřila ministry hospodářství, práce a sociálních věcí a zdravotnictví společně rozhodovat o využití majetku býv. KSČ. V přijatých zásadách pro využití tohoto majetku vláda ČR stanovila:

a) vlastníkem dosud nerozděleného majetku převedeného z ČSFR na ČR je do rozhodnutí o jeho využití Česká republika, zastoupená ministerstvem hospodářství ČR;

b) majetek bude využit pro humanitární účely;

c) MH ČR převede státní podniky vzniklé z majetku býv. KSČ na obchodní společnosti, z jejichž hospodářské činnosti bude část finančních prostředků převáděna na zvláštní účet MH ČR;

d) hospodářské zařízení Iskra Vsetín bude zrušeno;

e) ostatní nemovitosti a movitý majetek s nimi související bude převeden do vlastnictví organizací, zajišťujících zdravotní péči o obyvatelstvo a ústavů sociální péče, jejichž provoz je hrazen zcela anebo z podstatné části z rozpočtu České republiky nebo z rozpočtu obcí, příp. ostatních humanitárních a charitativních organizací, včetně zájmových sdružení a občanských sdružení zdravotně postižených osob;.

f) nemovitý a movitý majetek nevyužitelný pro humanitární účely bude odprodán. Získané prostředky budou převedeny na zvláštní účet MH ČR;

g) z prostředků na zvláštním účtu MH ČR bude poskytována finanční podpora účelných humanitárních projektů, např. posílení zdrojů Všeobecné zdravotní pojišťovny.

S pozdravem

Na vědomí:

PhDr. Milan Uhde
předseda

Česká národní rada
Praha

Vážený pan

Jiří Šoler
poslanec ČNR
Česká národní rada
Praha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP