ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

87 D

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Jozefa Wagnera

na ministra státní kontroly České republiky Igora Němce

ve věci kontrolní působnosti ministerstva státní kontroly České republiky

Ministr státní kontroly České republiky Igor Němec zaslal odpověď na interpelaci poslance ČNR Jozefa Wagnera dopisem ze dne 17. 11. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady předkládám České národní radě odpověď ministra státní kontroly České republiky Igora Němce na interpelaci poslance Jozefa Wagnera. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 19. listopadu 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha

MINISTR STÁTNÍ KONTROLY
ČESKÉ REPUBLIKY
V Praze dne 17. listopadu 1992
K č. j.: 864/1992-SM
Přílohy: 6

Vážený pane poslanče,

ve své interpelaci jste mě požádal, abych zodpověděl několik otázek, týkajících se činnosti ministerstva státní kontroly České republiky v souvislosti s privatizací. Pokusím se tedy o stručné shrnutí rozsáhlé a mnohotvárné činnosti, kterou ministerstvo v této oblasti za 17 měsíců, co je řídím, uskutečnilo:

Činnost MSK jako vrcholného orgánu státní kontroly v ČR probíhá se zaměřením především na kontrolu státní finanční politiky a procesu transformace ekonomiky. Předmětem kontrolní působnosti se v posledních dvou letech staly i nové oblasti, vyplívající z převodu kompetencí z federace do republikové úrovně. V průběhu roku 1991 provedlo MSK ČR 35 tématických kontrolních akcí. Vycházelo z plánu kontrolních akcí, který byl dále rozšiřován na základě iniciativy zákonodárného sboru a vlády, dále z řady závažných stížností, oznámení a petic od občanů a organizací.

Vlastní kontrolní činnost ovlivňovala zejména společenská potřeba objasnění řadu jevů provázejících transformaci a činností směřujících k nápravě minulých křivd, včetně předávání majetku bývalých KSČ a SSM.

ad exemplární případ

V příloze č. 1 tohoto sdělení je několik případů z poslední doby, které uvádějí konkrétní podniky, charakteristiku kontrolní akce a její výsledky. Zela zvláštním případem v procesu privatizace je majetek bývalých KSČ a SSM, navracený na základě zákonů č. 496 a 497. Příkladem ilustrujícím tuto specifickou problematiku je Česká typografie, v příloze č. 2 uvádím informaci o prověrce hospodářsko-právních aspektů tohoto podniku.

ad kontrola velké privatizace

Je nutno předeslat, že proces kontrolní činnosti pokrčuje tak, jak se vyvíjí proces transformace ekonomiky. V roce 1991 byla dokončena kontrola malé privatizace, na základě usnesení 24. schůze ČNR ze dne 8. 11. 1991 provedlo MSK v 1. pololetí 1992 kontrolu velké privatizace. Výsledná zpráva z této prověrky byla projednána vládou ČR, která k ní přijala usnesení č. 355 ze dne 13. 5. 1992, v němž uložila úkoly ministru pro správu nár. majetku a jeho privatizaci a ministrům zakladatelských resortů. Cílem těchto úkolů byla náprava nedostatků. Zpráva z prověrky byla dne 13. 5. 1992 zaslána předsedkyni ČNR p. JUDr. Burešové. Přikládám souhrnnou informaci o této prověrce tak, jak byla nabídnuta sdělovacím prostředkům, příloha č. 3, s možností prohlédnout si na MSK příslušné protokoly.

V současné době je ukončována prověrka uplatňování zákona ČNR č. 171/91 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku. Po projednání bude zpráva zaslána k využití poslancům ČNR. Pro první pololetí 1993 je připravována prověrka dodržování vybraných ustanovení zákona č. 92/91 Sb.

Ministerstvo státní kontroly se zabývá problematikou privatizace v těchto, ale i širších souvislostech, především pak dotacemi ze státního rozpočtu v průmyslu, dotacemi na programy privatizace v agrárně potravinářském komplexu, problematikou negativního působení nově se tvořících soukromých společností s vedoucími pracovníky ze státních podniků.

Co se týká průběžných informací o kontrolní činnosti ve vztahu k privatizaci, předávaných ČNR, sděluji, že MSK předalo ČNR zprávu o své činnosti v r. 1991 jako součást zprávy k státnímu závěrečnému účtu, od ledna 1992 vydáváme bulletin pro poslance s dvouměsíční periodicitou, v němž jsou především informace o kontrolní činnosti (poslední číslo přikládám), po volbách v červnu 1992 jsem dopisem jednotlivým předsedům výborů ŇR nabídli pravidelné oboustranné kontakty s řediteli odborů MSK s charakteristikou specifik práce jednotlivých odborů. V řadě případů se na nás obracejí individuálně.

ad právo ministra žádat nápravu

Právo ministra žádat nápravu v souvislosti s privatizačními projekty nevyplývá ze zákona č. 552/91 Sb., ale ze statutu člena vlády. Ministr státní kontroly byl členem Hospodářské rady, nyní zasedá v poradách ekonomických ministrů, na základě usnesení vlády č. 510/92 a 562/92 se účastní připomínkového řízení projednávání a schvalování privatizačních projektů, spolu se svým náměstkem byl jmenován do privatizační komise, která řeší spory souvisejícími se způsobem privatizace.

ad neoprávněné nakládáni s majetkem

K uvedené problematice je nutné uvést, že MSK požaduje zjednání nápravy ve smyslu zákona č. 552/91 Sb., o státní kontrole, v případě, že došlo k porušení příslušných ustanovení právních předpisů. Stanovení některých zásad a priorit pro věcné posuzování a schvalování privatizačních projektů včetně stanovení pravidel postupu v případech, kdy není žádný z projektů vhodný ke schválení, je uvedeno v usnesení vlády č. 519/92 ve znění pozdějších předpisů.

Na základě platných právních předpisů se kupní cena odvozuje z účetní hodnoty majetku podniku. V případě, že se jedná o prodej zahraniční osobě, je nutné určit cenu na základě odborného odhadu tržní hodnoty.

Závěrem bych chtěl konstatovat, že se MSK podílí v oblasti legislativy na připomínkovém řízení k návrhům zákonů (v roce 1991 celkem 156 návrhů) a při této činnosti využívá poznatků z kontrolní činnosti. Zjištění v rámci kontrol dodržování zákona č. 92/91 Sb. vedla k návrhu usnesení o schválení způsobu udělování výjimek z ustanovení § 45 odst. 1 zákona č. 92/91 Sb. Cílem návrhu je zabránit převodu majetku státu za ceny nižší než stanovené odhadem soudního znalce. MSK rovněž vypracovalo návrh novely zákona č. 92/91 ve znění zákona 92/92 Sb., který byl zaslán ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci s cílem řešit problematiku komplexně.

Nedílnou součástí činnosti MSK a současně jakýmsi indikátorem celkového stavu společnosti je oblast podání (stížnosti, oznámení, petice), které řešíme v rámci kompetence ministerstva a platných právních norem a pravidelně vyhodnocujeme. Poznatky z šetření podnětů občanů i institucí se využívají i v plošných prověrkách, jak tomu bylo také při kontrolách privatizace. Uvedenou problematiku mohou přiblížit přílohy č. 4 a 5.

V souladu s mezinárodními dohodami není MSK orgánem represe. podstata kontroly v demokratických státech tkví především v prevenci. Kontinuální činnost MSK v období transformace ekonomiky je nutnou zpětnou vazbou, informující o tendencích vývoje a zasahující všude tam, kde nejsou dodržovány zákony. Příloha č. 6 dokumentuje některé číselné výsledky kontrolní činnosti.

vážený pane poslanče, doufám, že jsem zodpověděl Vaše otázky v dostatečné míře.

S pozdravem

Vážený pan
Jozef Wagner
poslanec ČNR
Praha

Zmíněné přílohy jsou dostupné v archívu K ČNR.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP