ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

86

Návrh

poslanců ČNR: Viktora Dobala, Ivany Janů,

Josefa Ježka, Jana Litomiského

na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. Dosavadní text § 2 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2 a 3, které včetně poznámky č. 1) znějí:

"(2) Území hlavního města Prahy se člení na městské části. Jednotlivými městskými částmi se rozumějí

a) území, ve kterých působil ke dni 23. listopadu 1990 městský národní výrob,

b) území, ve kterých působil ke dni 23. listopadu 1990 obvodní národní výbor, s výjimkou území uvedených pod písm. a),

c) území ve kterých byla podle tohoto zákona zřízena nová městská část.

(3) Území městské části musí spadat do jednoho obvodu. [§2 zákona č.36/1990 Sb., o územním členění státu.]"

2. Poznámky č. 2) a 3) k § 3 odst. 1 a 2 znějí:

"2) § 3 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č ../1992 Sb.)

3) § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb."

3. § 4 zní:

"§ 4

(1) Zřídit nebo zrušit městskou část je oprávněno zastupitelstvo na základě místního referenda konaného na dotčeném území.

(2) Rozhodnutí zastupitelstva o zřízení nebo zrušení městské části musí obsahovat vypořádání práv a závazků, a jde-li o řízení městské části, také její název.

(3) Ostatní změny území městských částí se provádějí dohodou dotčených městských částí.".

4. V § 6 odst.1 se vypouští písmeno b) a písmeno c) se označuje jako písmeno b).

5. V § 8 odst. 1 se vypouštějí písmena b) a g) a písmena c), d), e) a f) se označují jako písmena b), c), d) a e).

6. V § 8 odst. 1 písm. e) zní:

"e) ukládá úkoly příslušnému útvaru Policie České republiky při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na svém území, pokud není schopna je zajistit vlastními silami a prostředky; úkoly útvaru Policie České republiky může ukládat jen prostřednictvím příslušného vrchního inspektora.".

7. V§ 8 odst. 2 písm. c) a v § 10 se slovo "organizace" nahrazuje slovy "právnické osoby".

8. § 13 zní:

" § 13

(1) Hlavní město Praha vykonává v přenesené působnosti8) státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a dále státní správu svěřenou zvláštními zákony obcím, pověřeným obecním úřadům a okresním úřadům, pokud z těchto zákonů nevyplývá jinak.

(2) Městské části vykonávají v přenesené působnosti8) státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.".

9. § 14 odst. 1 písm. a), včetně nové poznámky č. 80) zní:

"a) vykonával Národní výbor hlavního Města Prahy a odborná organizace jím řízená,8a)

8a) § 142 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)."

10. Poznámka č. 10) k § 16 a 17 zní:

"10) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb."

11. §18 se vypouští.

12. V § 19 odst. 1 se čárka za slovy "§ 15" nahrazuje spojkou "a" a vypouštějí se slova "a § 18". Současně se v poznámce č. 11) za slova "§ 51" připojují slova "a § 51a".

13. Poznámka č.12) odst. 4 zní:

"12) § 44 až 51a a § 56 zákona ČNR č. 367/1990 Sb."

14. V § 20 odst. 4 zní:

"(4) Statut vydává zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou."

15. V § 24 odst. 2, včetně nové poznámky č. 14a) zní:

"(2) Zastupitelstvo kromě pravomocí svěřených obecnímu zastupitelstvu

a) schvaluje Statut a jeho změny (§ 20),

b) rozhoduje o zřízení a zrušení městské části (§ 4 odst. 1),

c) uděluje souhlas ke sloučení obce s hlavním městem Prahou (§ 3 odst. 1),

d) vyjadřuje se k odloučení městské části od hlavního města Prahy (§ 3 odst. 2),

e) uděluje souhlas k jiným územním změnám hlavního města Prahy (§ 3 odst. 3),

f) vyjadřuje se k návrhu na udělení historického znaku a praporu městské části (§ 5).".

14a) § 36 a 36a zákona ČNR č. 367/1990 Sb."

16. V § 24 se vypouští odstavec 3.

17. V § 25 se vypouštějí odstavce 1 a 3 a zrušuje se označení odstavce 2.

18. V § 26 se vypouštějí odstavce 1 a 4 a dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

19. V § 28 odst. 1 a 2 a v § 29 odst. 1 se číslovka "10" nahrazuje číslovkou "30".

20. V § 31 písm. a) zní:

"a) ve věcech podle § 15, 16 a 17."

21. V § 33 se vypouštějí slova "na úseku přenesené působnosti.".

22. V § 34 se slova "občanů, organizací a státních orgánů" nahrazují slovy "fyzických a právnických osob".

Čl. II

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.

Důvodová zpráva

Obecná část:

Přijetím novely zákona o obcích, aniž by zároveň byla přijata novela zákona o hl. m. Praze, vznikl právní stav, kdy některá ustanovení zákona o hl. m. Praze jsou v přímém rozporu s obdobnými ustanoveními zákona o obcích. Jiná ustanovení zákona o hl. m. Praze již neodpovídají obdobným ustanovením zákona o obcích formulačně a používanou právní terminologií.

Kromě toho zde existuje několik ustanovení zákona o hl. m. Praze, která v praxi činí neustále problémy a znemožňující řádné fungování státní správy v hl. m. Praze. Zejména jde o to, že v hl. m. Praze neexistuje v obecné rovině orgán vykonávající státní správu svěřenou zvláštními zákony okresním úřadům.

Ze všech těchto důvodů je nezbytné přijmout navrhovanou novelu zákona o hl.m. Praze, a to ve formě zákonného opatření předsednictva ČNR tak, aby nabyla účinnosti současně s účinností již přijaté novely zákona o obcích.

Zvláštní část:

K čl. I bod 1. (§ 2):

Novelizací ízákona o obcích bylo vypuštěno vymezení území městských částí hl. m. Prahy z § 3 zákona o obcích. Proto je nezbytné toto vymezení provést v zákoně o hl. m. Praze a zároveň je upřesnit a přizpůsobit novému vývoji od 23. 11. 1990.

K čl. I bod 3. (§ 4):

Dosavadní znění § 4 neumožňuje již existující městskou část zrušit. Přitom v budoucnu mohou určité integrační tendence vznikat a právní úprava by jim neměla bránit. Proto se navrhuje umožnit na základě místního referenda městskou část i zrušit.

K čl. I bod 4. (§ 6):

Úprava odpovídá obdobné úpravě § 7 zákona o obcích provedené jeho novelizací.

K čl. I bod 5. (§ 8):

Zaujímání stanovisek k záměrům jiných orgánů a organizací a udělování souhlasu k umístění provozovny bylo v § 14 a 15 zákona o obcích vypuštěno. Proto je nezbytné tyto působnosti vypustit i v zákoně o hl. m. Praze.

K čl. I bod 6. (§ 8):

Jde o přizpůsobení novým názvům bezpečnostních složek a jejich orgánů, obdobně jako v novelizovaném znění § 46 zákona o obcích.

K čl. I bod 7. (§ 8 a 10):

Jde o přizpůsobení nové právní terminologii.

K čl. I bod 8. (§ 13):

Tímto ustanovením se přizpůsobuje právní úprava výkonu státní správy v hl. m. Praze právní úpravě výkonu státní správy ve městech Brno, Ostrava a Plzeň. V těchto městech se podle novelizovaného znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. okresní úřady nezřizují a jejich působnost vykonávají magistráty těchto měst (§ 1 a § 5 odst. 4 citovaného zákona). Navrhovaná úprava pro hl. m. Prahu je v zásadě obdobná s určitými odlišnostmi vyplývajícími z jiného rozsahu recepce působnosti bývalých národních výborů (§ 14 zákona o hl. m. Praze).

navrhuje se, aby veškerou státní správu svěřenou zvláštními zákony okresním úřadům vykonávalo ze zákona hl. m. Praha. To samozřejmě nevylučuje, aby Statutem hl. m. Prahy byl tento výkon státní správy přenesen na městské části, pokud to zastupitelstvo hl. m. Prahy bude pokládat za účelné a racionální.

K čl. I bod 9. (§ 14):

Působnost Útvaru hlavního architekta jako odborné organizace zřízené NVP podle názoru ÚHA i orgánů prokuratury nepřešla na základě dosavadního znění § 14 zákona o hl. m. Praze na hlavní město Prahu. Tuto působnost nelze tak ani přenést Statutem hl. m. Prahy na městské části. Proto se navrhuje doplnit § 14 tak, aby bylo jednoznačné, že působnost ÚHA na hl. m. Prahu přešla. Pak by bylo možné tuto působnost přenést Statutem hl. m. Prahy na městské části, což by výrazně přispělo k racionalizaci výkonu státní správy na úseku územního rozhodování.

K čl. I bod 11., 12. a 20 (§ 18, 19 a 31):

Vzhledem k tomu, že bylo vypuštěno udělování souhlasu k umístění provozovny, je nutno vypustit i ustanovení, která umožňovala sankcionovat umístění provozovny bez souhlasu a která upravovala příslušný procesní postup. Navrhované úpravy odpovídají obdobným úpravám provedeným v § 49 a 64 zákona o obcích.

K čl. I bod 12. (§ 19):

Zákon o hl. m. Praze sám neupravuje postup při ukládání pokut, ale pouze odkazuje na příslušné ustanovení zákona o obcích. Protože v zákoně o obcích došlo k významnému doplnění (ukládání pokut může obecní rada svěřit příslušnému odboru obecního úřadu), je nezbytné odkázat v zákoně o hl. m. Praze i na toto nové ustanovení zákona o obcích.

K čl. I bod 14. (§ 20):

Tímto ustanovením se odstraňují pochybnosti o právní formě Statutu hl. m. Prahy a přizpůsobuje se úprava Statutu hl. m. Prahy úpravě ve statutárních městech (§ 25 zákona o obcích v novelizovaném znění).

Zároveň se vypouští nutnost souhlasu vlády České republiky k vydání určité části Statutu hl. m. Prahy, která znamenala nárůst administrativní agendy pro vládu a ústřední orgány státní správy ČR, jakož i neúměrné prodlužování procedury schvalování Statutu hl. m. Prahy. Ani novelizované znění § 25 zákona o obcích k obdobným aktům statutátních měst souhlas vlády nevyžaduje.

K čl. I bod 15. (§ 24):

Stanovení počtu pracovníků obecního úřadu a jmenování tajemníka obecného úřadu bylo novelou zákona o obcích zařazeno do působnosti obecní rady (§ 45 písm. g) a h) zákona o obcích). Proto není možné, aby pouze v hl. m. Praze o těchto záležitostech rozhodovalo zastupitelstvo. Stanovením počtu členů rady zastupitelstva a jejich volba pak přísluší zastupitelstvu subsidiárně podle § 36 odst. 1 písm. g) zákona o obcích v novelizovaném znění ve spojení s § 23 zákona o hl. m. Praze. Z těchto důvodů byla z dosavadního znění § 24 odst 2 vypuštěna písmena c), d), e) a f).

K čl. I bod 16. (§ 24):

Možnost zastupitelstva vyhradit si rozhodování o dalších věcech samostatné působnosti byla z § 36 zákona o obcích novelou vypuštěna. Proto je nezbytné ji vypustiti i ze zákona o hl. m. Praze.

K čl. I bod 17. (§ 25):

Ustanovení § 44 odst. 1, § 47, 48 a 50 zákona o obcích se ve spojení s § 23 zákona o hl. m. Praze vztahují subsidiárně i na radu zastupitelstva hl. m. Prahy. Proto jsou odstavce 1 a 3 v § 25 nadbytečné, navíc současné znění odstavce 1 se dostává do rozporu s § 44 odst. 1 zákona o obcích v novelizovaném znění (rada již nevykonává státní správu).

K čl. I bod 18. (§ 26):

Ustanovení § 58 odst. 1 poslední věta a odst. 3 písm. b) se ve spojení s § 23 zákona o hl. m. Praze vztahují subsidiárně i na magistrátní úřad. Proto jsou odstavce 1 a 4 v § 26 nadbytečné, navíc současné znění odstavce 1 se dostává do rozporu s § 44 odst. 1 a § 58 odst. 3 písm. b) zákona o obcích v novelizovaném znění (rada již nevykonává státní správu).

K čl. I bod 19. (§ 28 a 29):

Toto ustanovení reaguje na obdobnou úpravu provedenou v § 62 odst. 1 a 2 zákona o obcích.

K čl. I bod 21. (§ 33):

Toto ustanovení reaguje na obdobnou úpravu provedenou v § 66 zákona o obcích.

K čl. I bod 22. (§ 34):

Toto ustanovení reaguje na obdobnou úpravu provedenou v § 9 zákona o obcích.

K čl. II:

Vzhledem k poměrně velkému rozsahu předložené novelizace se navrhuje obdobně jako u zákona o obcích vyhlásit úplné znění zákona o hl. městě Praze.

K čl. III:

Účinnost novely zákona o hlavním městě Praze se navrhuje shodně s účinností již schválené novely zákona o obcích.

V Praze dne 23. října 1992

V. Dobal v. r.
I. Janů v. r.
J. Ježek v. r.
J. Litomiský v. r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP