ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

82 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Oldřicha Vrchy

na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Jiřího Skalického

ve věci jednání Okresní privatizační komise v Prostějově

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Jiří Skalický zaslal odpověď na interpelaci poslance ČNR Oldřicha Vrchy dopisem ze dne 20. 11. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Jiřího Skalického na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 30. listopadu 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha

MINISTR
PRO SPRÁVU NÁRODNÍHO MAJETKU
A JEHO PRIVATIZACI ČR

Ing. Jiří Skalický

V Praze dne 18. listopadu 1992
č. j. SM 6226/92

Vážený pane poslanče,

vzhledem k tématu a povaze věci, jakož i Vaší osobní účasti v ní, si dovoluji povazovat Vás dopis za stížnost, nikoli interpelaci. Po prošetření této stížnosti na postup pracovníků MSNMP ČR Vám sděluji následující: z hlediska postupu MSNMP ČR je směrodatné především pravomocné rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Provozní jednotka byla vydražena poté, kdy usnesení Okresního soudu o předběžném opatření bylo usnesením Krajského soudu zrušeno.

Pokud se tyče Vaší informace o vlastnictví Vašeho otce, je názor OPK v Prostějově a prokazatelně i Krajského soudu v Brně na tuto záležitost poněkud odlišný a sice, že Vás otec měl inkriminovanou provozní jednotku pouze v pronájmu. Všechny restituční zákony se však opírají o vlastnický titul.

Privatizační komise, dříve než zařadí kteroukoliv provozní jednotku do seznamů provozních jednotek dražených dle z. č. 427/90 Sb., provádí setření a konsultace s právníky a STN, aby případné restituční nároky mohly být vyloučeny.

O této provozní jednotce bylo vícekráte jednáno jak na úrovni OPK, tak i na MSNMP ČR a dražba provozní jednotky byla v době platnosti předběžného opatření pozastavena.

Faktem zůstává, že OPK, ač nemá právní subjektivitu, podala odvolání. Podala ho však svým jménem, ne jménem MSNMP ČR. Otázka subjektivity byla s komisí projednána, pracovníkům bylo vysvětleno, že mohou jednat pouze jménem MSNMP ČR které je účastníkem řízení v soudních sporech, a to tehdy, jsou-li k tomuto jednání zmocněni ministerstvem na základě plné moci. Sporná se jeví otázka rušení zákazu ministerstva dražit uvedenou provozní jednotku. Vzhledem k nedostatku času a technickému vybavení ministerstva i OPK byla informace o pozastavení dražby předána telefonicky. OPK vsak popírá, že by tento zákaz, navíc nedoložený písemným dokladem měl charakter běžných podání tohoto typu a pro nemožnost ověřit si zpětným dotazem pravdivost této informace jej sice vzala v úvahu, ale s přihlédnutím k okolnostem, tj. neprokazatelnosti restitučního nároku a zřejmému budoucímu výsledku soudního řízení jej neakceptovala.

Toto své jednání zdůvodnila na MSNMP ČR způsobem, který opravňuje k závěru, že v předmětném případě nelze vyvodit úmysl OPK porušovat příkazy MSNMP ČR.

S pozdravem

Vážený pan
Oldřich Vrcha
poslanec ČNR

Praha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP