ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

82

INTERPELACE

poslance ČNR Oldřicha Vrchy

na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky

Jiřího Skalického

ve věci jednání Okresní privatizační komise v Prostějově

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Oldřicha Vrchy na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Jiřího Skalického. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

Praze dne 20. října 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha: 2 listy

Příloha ke sněmovnímu tisku
č. 82

Vážený pane ministře!

Dopisem ze dne 12. 11. 1990 jsem požádal o navrácení obchodu "Punčochy - ponožky", po mém zemřelém otci Oldřichu Vrchovi, který se nachází v budově Prostějov Žižkovo nám. 21, jehož vlastníkem je nyní Bytový podnik města Prostějova. Kopie dopisu byla rovněž zaslána Vaší Okresní privatizační komisi v Prostějově.

Pro Vaši informaci uvádím:

Můj otec zakoupil v r. 1945 nebytové prostory od tehdejší Prostějovské záložny z.s.s.r.o. Prostějov Žižkovo nám. 21, které v r. 1947 na základě stavebního povolení rekonstruoval a také v tomto roce kolaudoval na obchod, který je zachován do dnešního dne v původním stavu /dnes již značně poškozený časem a vůbec žádnou údržbou/. Po únorových událostech u nás v Československu byl počátkem padesátých let můj otec ze svého obchodu násilně vyhnán.

Vaše OPK v Prostějově na můj shora uvedený dopis odpověděla dopisem ze dně 11. 1. 1991, že zmíněný obchod není aktem privatizace a také, abych se obrátil v rámci uplatnění majetkové křivdy na organizaci, která má obchod užívání /?!/, což bylo uvedeno v mém dopise /originálu/ z 12. 11. 1990 zaslaný Byt. podniku města Prostějova.

Přesto, že vaše OPK v Prostějově poskytla informace, že zmíněný obchod není aktem privatizace zařadila jej 15. 1. 1992 do dražby pronájmem. Přes veškeré urgence u nynějšího vlastníka objektu BPmP, který na urgence nereagoval, byl jsem na základě zařazení obchodu do dražby, donucen vymáhat navrácení majetku po mém otci, "Návrhem" na zahájení řízení v rámci restitučního zákona u příslušného soudu působnosti t. j. u Okresního soudu v Prostějově. Návrh byl podán dne 21.1. 1992.

Na základě dopisu ze dne 30. 12. 1992 a potvrzené informace OS Prostějov byla aukce obchodu OPK Prostějov stanovená na den 15. 1. 1992 pozastavena.

Dopisem ze dne 27. 1. 1992 OPK Prostějov sděluje, že při příležitosti návštěvy pracovníků Vašeho ministerstva pana JUDr. Herdy a ředitelky obchodu pro malou privatizaci JUDr. Hášové OPK projednala případ obchodu "Punčochy - ponožky" Prostějov Žižkovo nám. 21 a rozhodla většinou hlasů zařadit tuto provozní jednotku do dražby na den 19. 2. 1992.

Usnesení OS v Prostějově pod zn. 7 C 1/92 - 11 ze dne 10. 2. 1992 bylo OPK v Prostějově uloženo nezařazovat zmíněný obchod do dražby až do doby skončení pravomocného řízení ve věci uvedené u OS Prostějov pod zn. 7 C 1/92 s odůvodněním, že vydražení obchodu před ukončením soudního řízení by mohlo způsobit značné problémy ve vztazích k nemovitosti v případě, že navrhovatel bude v řízení úspěšný. Rovněž tímto opatřením podle § 376 odst. 2 o. s. ř. lze uložit povinnost někomu jinému než účastníku řízení jen tehdy, lze - li to na něm spravedlivě žádat. Sama OPK je v postavení "osoby", která nemůže pozastavením dražby utrpět žádnou újmu.

OPK v Prostějově však podala proti Usnesení OS v Prostějově odvolání. Toto odvolání je však v rozporu práva a to:

a) OPK nemá právní subjektivitu

b) není přímým účastníkem řízení, odpůrcem je BPmP

c) je v rozporu vlastního tvrzení t.j. dopisu ze dne 11. 1. 1991, že zmíněný obchod není aktem privatizace.

KS v Brně aniž by řádně zkoumal odvolání OPK v Prostějově vyňal Usnesení zn. co 219/92 - 43, kterým zrušil Usnesení OS v Prostějově. Usnesení KS v Brně je v rozporu zák. č. 403/90 Sb. a to následně:

§ 22 odst. 1/ cit. zák. se uvádí - organizace je povinna s odňatými věcmi a movitými věcmi uvedených v § 13 odst. 2 až do jejich vydání oprávněným osobám nakládat s péčí hospodáře, ode dne účinnosti tohoto zákona nemůže tyto věci, jejich součásti a příslušenství převézt do vlastnictví jiného ani jinému přenechat do užívání. Tolik citace. KS v Brně tímto Usnesením tedy dal možnost OPK v Prostějov porušit zákon Rovněž KS v Brně při posuzování legitimity k podání odvolání vycházel z právního stavu před novelou o.s.ř. provedenou zák. č. 519/91 Sb.

Tehdy mohl odvolání podat podle § 203 o.s.ř. podstatně širší okruh osob než, který je uveden v dnes platném okruhu osob legitimovaných k odvolání uvedených v § 201 o.s.ř. V tomto směru jsem nucen rovněž podat interpelaci také panu Jiřímu Novákovi ministru spravedlnosti.

OPK v Prostějově z těchto důvodů opět zařadila zmíněný obchod do dražby na den 23. 9. 1992. O celé záležitosti jsme spolu jednali dne 21. 9. 1992. Vyřízením byla pověřena Vaše JUDr. Hášová, která telefonicky 22. 9. 1992 mně oznámila, že OPK Prostějov s dražbu pozastavuje až do doby vyřízení soudního sporu. Přes tento příslib OPK Prostějov vydražila zmíněný obchod pronájmem částkou 900 tis. Kčs pro fy. KESCH. Dle informací některých členů OPK v Prostějově, údajně o pozastavení dražby nic nevěděli. Na moji otázku u předsedy OPK pana Pinkavy proč bylo tak nutné urychleně obchod vydražit i přes zákaz ministerstva - nedovedl kvalifikovaně odpovědět. rovněž na otázky proč některé obchody se vydražují a některé se ponechávají do přímého pronájmu či prodeje městem t.j. Byt. podnikem města Prostějova za směšně nízké ceny vůči draženým odpověděl, že toto není věcí OPK, ale Městského úřadu Prostějov.

Jelikož se celá záležitost jeví jako korupční ze stran OPK Prostějov, žádám Vás pane ministře o sjednání nápravy a to:

a) přešetřit a vyvodit případná nápravná opatření za porušení Vašich nařízení podřízenými.

b) přešetřit a učinit nápravná opatření, aby OPK nemající právní subjektivitu nevystupovali v roli Vašeho ministerstva

c) učinit opatření, aby OPK nevystupovala v roli přímých účastníků soudních sporů.

d) odůvodnit proč OPK Prostějov zařadila prov. jednotku do dražby i když není soudní spor o navrácení majetku uzavřen a jakým způsobem bude v případ úspěšnosti sporu obchod uvolněn

e) uveďte prosím termíny kdy budou přijatá nápravná opatření realizována.

V Praze dne 10. 10. 1992 Oldřich Vrcha v. r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP