ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

80

INTERPELACE

poslance ČNR Zdeňka Vorlíčka

na předsedu vlády České republiky

Václava Klause

ve naléhavé věci předkladu zprávy české vlády o výsledcích analýzy různých

variant řešení vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jejich

možných dopadů na občany České republiky

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Zdeňka Vorlíčka na předsedu vlády České republiky Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 20. října 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha: 2 listy

Příloha ke sněmovnímu tisku
č. 80

Vážený pane předsedo vlády!

Už delší čas bylo zřejmé, že se schyluje k situaci, kdy dojde k jednání o budoucích vzájemných vztazích mezi ČR a SR na půdě ČNR. Proto jsem interpelací v srpnu t.r. usiloval, aby česká vláda připravila a ČNR včas předložila podkladový materiál, na jehož základě by tato sněmovna mohla kvalifikovaně, v zájmu občanů ČR, hledat optimální míru integrace mezi ČR a SR .

V interpelaci jsem se opřel o úkol který si česká vláda sama stanovila, t.j. formulovat t.zv. české národní zájmy

Vaše odpověď - bohužel - tou důkladnou, konkrétní analýzou problému nebyla . V projevu na 4. schůzi ČNR jsem osvětlil důvody, proč jsem k tomuto názoru dospěl.

Současné stranické a vládní postupy řešení koncepce vztahů ČR a SR zcela mimo parlamentní půdu a to, že má stačit podle Vašich představ, ze " s konkrétní podobou smluvního řešení mezi ČR a SR bude ČNR pochopitelně včas seznámena, protože ji smlouvy budou předkládány k projednání ", degraduje ČNR do role zcela submisivní . Jde o situaci ve skutečně demokratických státech světa těžko myslitelnou .

Tím, že vláda neplní aktuální úkol z vládního prohlášení o formulaci českých národních zájmů pro potřeby řešení státoprávních otázek, bere na sebe vůči ČNR těžkou politickou zodpovědnost.

Neochota české vlády zpracovat a urychleně předložit důkladnou věcnou analýzu důsledků různých variant řešení vztahů ČR a SR / od pouhé celní unie, přes společný trh, měnovou unii atd. směrem k vyšším formám integrace /, může totiž značně nepříznivě ovlivnit průběh a výsledky budoucích jednání o smluvníchvztazích ČR a SR v ČNR, ke škodě občanů ČR .

Obracím se proto na Vás, pane předsedo vlády, s žádostí o urychlené předložení zprávy české vlády o výsledcích komplexní analýzy různých variant řešení smluvních vztahů mezi ČR a SR s ohledem na ekonomické, mezinárodně politické a j. zájmy ČR a možné dopady na občany ČR .

Považuji za nemyslitelné, že by česká vláda neměla tento rozbor v současné době zpracovaný a žádám Vás proto, aby poslancům ČNR byl poskytnut neprodleně, neboť času už mnoho nezbývá !

Věřím, vážený pane předsedo vlády, že podpoříte mou snahu vytvořit podmínky pro dobrý průběh budoucích jednání ČNR o vztazích mezi ČR a SR a předem děkuji za příznivé vyřízení mé naléhavé interpelace.

V Praze dne 12.X.1992Zdeněk Vorlíček v. r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP