ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

78 H

ODPOVĚĎ NA OTÁZKU

poslance ČNR Vítězslava Valacha

na ministra vnitra České republiky Jana Rumla

ve věci obsazování vedoucích míst na ministerstvu vnitra České republiky

Ministr vnitra České republiky Jan Ruml zaslal odpověď na otázku poslance ČNR Vítězslava Valacha dopisem ze dne 7. 10. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra vnitra České republiky Jana Rumla na otázku poslance Vítězslava Valacha. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 21. října 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha

Příloha sněm. tisku
č. 78 H.

Ministr vnitra České republiky
Jan Ruml

V Praze dne /.10.1992
čj.: KM-103/92-ČNR

Vážený pane poslanče,

rád bych v krátkosti reagoval na Váš stručný dotaz, který jste na mne za mé nepřítomnosti vznesl na 4. schůzi ČNR dne 23. 9. 1992.

Na Vaši první otázku, zda pány Křižana a Fendrycha považuji za odpovídající osoby na místa svých náměstků, jsem věru nemusel dlouho hledat odpověď. Proto odpovídám ano!

Zajisté je Vám známo, ze pan Jiří Křižan byl více než dva roky poradcem prezidenta ČSFR a souběžně ředitelem sekce vnitřní politiky a legislativy Kanceláře prezidenta ČSFR. Mimo jiné byl také řádným členem Rady obrany státu. V rámci svého funkčního zařazení se intenzivně zabýval bezpečnostní problematikou.

Pan Martin Fendrych působil v minulosti ve funkci tiskového mluvčího ministerstva vnitra ČSFR a jako takový se měl možnost zevrubně seznámit s bezpečnostní problematikou včetně struktury a funkce federálních i republikových policejních složek. Právě takovou znalost považuji za velmi významnou právě v době, kdy se připravuje převod bezpečnostních kompetencí z federálního ministerstva vnitra na republikové orgány.

Tolik ve stručnosti reakce na Vaši první otázku. Dovoluji si v této souvislosti vyjádřit podiv nad tím, že svým jednovětým dotazem zpochybňujete působení dvou mých náměstků bez uvedení jediného konkrétního důvodu. Ubezpečuji Vás, že velmi vítám argumentačně podloženou konstruktivní diskusi k otázkám bezpečnostní problematiky, personální obsazení důležitých funkcí v to počítaje. Vás dotaz vsak bohužel mohu jen ztěží povazovat za konstruktivní.

Na následující dotaz, zda místo ředitele odboru legislativy a zástupce činnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra ČR bylo obsazeno panem Kramářem, odpovídám opět ano.

Oproti tomu se musím ohradit vůči Vašemu tvrzení, ze JUDr. K. Kramář je "bývalým ideologickým tajemníkem jedné organizace KSČ". Pro Vaši informaci uvádím, ze v nomenklatuře KSČ funkci ideologického tajemníka vykonávali pouze profesionální funkcionáři - pracovníci aparátu KSČ, a to od úrovně okresního výboru KSČ výše. Dr. Kramář v období před listopadem l989 sice byl členem KSČ, působil však pouze v rámci základní organizace, a funkci ideologického tajemníka na žádném stupni stranické nomenklatury nikdy nevykonával. Z tohoto důvodu jmenovaný nespadá do okruhu osob, u nichž podle zákona číslo 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, je minulý výkon jejich funkcí v KSČ překážkou jmenování do vedoucí funkce ve státní správě České republiky.

Zůstávám s pozdravem a těším se na další spolupráci

Jan Ruml, v. r.

Vážený pan
Vítězslav Valach
poslanec ČNR
Praha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP