ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

78 B

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Pavla Hirše

na ministra zdravotnictví České republiky Petra Loma

ve věci vládní politiky k úhradě nákladů, především léků spojených s léčbou některých nemocí

Ministr zdravotnictví České republiky Petr Lom zaslal odpověď na interpelaci poslance ČNR Pavla Hirše dopisem ze dne 16. 10. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady předkládám České národní radě odpověď ministra zdravotnictví České republiky Petra Loma na interpelaci poslance Pavla Hirše. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 20. října 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha:

Příloha ke sněmovnímu tisku
č. 78 B

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Petr LOM

V Praze dne 16. října 1992
č. j. SM 28541

Vážený pane poslanče,

dovolte, abych Vám odpověděl na interpelaci, kterou jste vznesl na 4. schůzi České národní rady dne 25. 9. 1992. Tato Vaše interpelace je v souvislosti se zavedenou kategorizací léčiv, kde uvádíte možné finanční znevýhodnění pacientů při nutnosti spoluúhrady a uvádíte příklady výměny léků u diabetika pro alergické reakce nebo vitaminoterapii při onemocnění roztroušené sklerózy.

Vážený pane poslanče, dovolte, abych celou problematiku osvětlil.

Tzv. kategorizace léčiv vstoupila v České republice v platnost dne 15. 9. 1992 tím, že nabyla účinnosti vyhl. č. 426/92 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky. Přílohu této vyhlášky tvoří seznam léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ze kterého vyplývá konkrétní výše úhrady léčiva či prostředků zdravotnické techniky, předepsaného ošetřujícím lékařem smluvního zdravotnického zařízení na lékařský předpis nebo poukaz. V seznamu uvedená léčiva a prostředky zdravotnické techniky jsou rozdělena mj. do tří skupin (kategorií), a to podle způsobu jejich úhrady ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP):

Většinu položek hradí VZP plně (pacientům jsou tedy v lékárnách vydávána bez nutnosti jakékoliv úhrady), u části položek VZP hradí pouze část jejich ceny (rozdíl oproti prodejní ceně lékárny pacient doplácí), zbytek položek VZP nehradí vůbec a ceny těchto přípravků pak pacient hradí v plné výši. V textu Vaší interpelace, vážený pane poslanče, se domnívám, že jste měl na mysli tu skutečnost, zda je vždy nutná, či nezbytná, ať již částečná nebo plná úhrada ze strany pacienta u těch léčiv, jejichž cenu VZP hradí částečně, případně vůbec ne. K tomu mohu dodat velmi důležitou skutečnost, která bohužel ne vždy je sdělovacími prostředky uváděna a zdůrazňována, že v odůvodněných případech, vyžaduje-li to zdravotní stav nemocného podle doporučení ošetřujícího lékaře, učiněného po dohodě s revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny, uhradí příslušná zdravotní pojišťovna (VZP), léčiva nebo prostředky zdravotnické techniky nad rámec stanoveného cenového limitu - viz ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 550/91 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění. Toto ustanovení je pak blíže vymezeno zněním § 2 odst. 3 písm. a) vyhl. č. 426/1992 a § 2 odst.8 písm. b) vyhl. č. 27/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb. o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami, které se týkají rozhodovací pravomoci revizních lékařů pojišťovny. K Vámi uváděným příkladům mohu poznamenat, že po náhradě dříve používaných domácích inzulínů našimi chromatograficky čištěnými inzulíny před 10 lety, se výskyt kožních alergických reakcí - už dříve ne častý - dále výrazně snížil. Nejčastější alergickou reakcí po zahájení léčby inzulínem může být zarudnutí nebo zduření v místě vpichu, které přetrvává několik hodin. Během další aplikace vsak zpravidla dojde k desenzibilizaci a tyto reakce už se neobjevují. Velmi vzácně přetrvávají,a pak je třeba nahradit dosavadní inzulínový preparát jiným s menší antigenní účinností, tedy některým z dovážených monokomponentních inzulínů nebo inzulínem lidským. Pokud se týká Vaší zmínky o roztroušené skleróze je bohužel pravda, že přes veškerý pokrok v medicíně, léčba roztroušené sklerózy je velmi problematická. Po více než 30 leté zkušenosti naší Henerovy školy se osvědčuje polyvitaminová terapie, a to vitamín E, vysoké dávky vitamínu C a vitamíny řady B. Pokud tito pacienti leží v nemocnici, dostávají vitamíny injekčně.

Vážený pane poslanče, chápu Vaši interpelaci jako výraz obavy, aby nedošlo k možné dlouhodobé finanční zátěži těch pacientů, kteří mají ze zdravotního hlediska zapotřebí léčbu takovými léky, které Všeobecná zdravotní pojišťovna nehradí v plném rozsahu.

Mohu Vás ujistit, že k tomuto zatížení nedojde. V těchto případech předepisující lékař uvede, že lék je nutný a revizní lékař pojišťovny (který má své normální ordinační hodiny), potvrdí plnou úhradu pojišťovnou, jak jsem již s odvoláním na příslušné právní předpisy uvedl výše. Mechanismus schvalování výjimek podle předpisu ošetřujícího lékaře byl upraven pokynem Ústřední pojišťovny všem Okresním pojišťovnám a v současné době je v platnosti.

Tento způsob je běžný a týká se tedy uvedených zahraničních inzulínů a vitamínů. Bylo by však možno uvést další příklady, u kterých je postupováno obdobně. Pokud se týká způsobu jakým bylo provedeno zařazování léků do jednotlivých kategorií, byla tím pověřena kategorizační komise podle pravidel dodržení seznamu "Essentials drugs" vydaného Světovou zdravotnickou organizací. Seznam léků je pak vydáván Ministerstvem zdravotnictví České republiky po dohodě s Ministerstvem financí České republiky po předchozím dohodovacím řízení s Českou lékárnickou komorou a se zástupci zdravotních pojišťoven. Seznam podléhá aktualizaci, ze zákona nejméně jednou ročně.

Jsem si vědom toho, že transformace zdravotnictví, při změně dosavadních způsobů poskytování zdravotní péče může vyvolat ve veřejnosti mnoho nejasností. Budu proto rád, když budu moci být nápomocen při jejich vyjasnění.

S poděkováním za spolupráci

Petr Lom v. r.

Vážený pan

Dr. Ing. Pavel Hirš, CSc.
poslanec ČNR

Sněmovní 4
Praha 1

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP