ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

77 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Jaroslava Sourala

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu

ve věci ing. Jany Dudkové, bytem Pstruží čp. 22, učitelky na gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí a gymnáziu ve Frenštátě pod Radhoštěm

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petr Piťha zaslal odpověď na interpelaci poslance ČNR Jaroslava Sourala dopisem ze dne 25. listopadu 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhy na interpelaci poslance Jaroslava Sourala. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 11. prosince 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha

Příloha k sněmovnímu tisku 77 A

Ministr školství,
mládeže a tělovýchovy
České republiky

V Praze dne 20. 11. 1992
Č. j. 2774/92-12

Vážený pane poslanče,

nechal jsem důkladně prošetřit případ sporu ing. Jany Dudkové a gymnázia ve Frýdlantě nad Ostravicí, se kterým jste se na mne obrátil ve své interpelaci.

Jedná se o komplikovaný pracovněprávní spor, v němž nejsou bez viny obě strany. K řešení pracovněprávních sporů jsou ve smyslu ustanovení § 207 zákoníku práce příslušné pouze soudy. MŠMT ČR tuto kompetenci nemá a jeho úloha se v těchto případech omezuje na metodickou a konzultační činnost.

Ze šetření provedeného za účasti pracovníků útvarů MŠMT ČR vyplývá, že výpověď z pracovního poměru podle § 46, odst. c) zákoníku práce nebyla soudem zpochybněna.

Po výpovědi hledala škola pro ing. Dudkovou vhodné, zaměstnání. Volné místo bylo na OVS ve Frýdku-Místku, kam byla jmenovaná vyzvána, aby se dostavila k osobnímu jednání. Ing. Dudková však toto místo odmítla. V dobré víře, že odmítnutím vhodného zaměstnání ze strany ing. Dudkové zaniká povinnost organizace účinně napomáhat pracovníkovi k získání nového zaměstnání, bylo považováno uplynutí výpovědní lhůty za skončené ke dni 31. 8. 1991.

Ing. Dudková se obrátila na soud, který nabízené místo s předpokládaným středoškolským vzděláním nepovažoval za vhodné a vyhověl návrhu ing. Dudkové. Škola celý postup od počátku konzultovala s právníkem a proti rozhodnutí okresního soudu se odvolala. Krajský soud se však touto otázkou nezabýval a rozsudek z části potvrdil. Ze spisové dokumentace, která byla předmětem šetření vyplývá, že škola se otázkou dalšího zaměstnání ing. Dudkové, ve spolupráci s úřadem práce, trvale zabývala. Pod vedením školy se ing. Dudková zúčastnila výběrového řízení na finančním úřadě, na Městském úřadě ve Frýdlantě n/O. (do dvou funkcí), na Úřadě práce ve Frýdku-Místku, ale v těchto řízeních neuspěla. Gymnázium ve Frenštátě p/R., jí vyhledalo zaměstnání účetního metodika MEZ ve Frenštátě p/R., avšak ani toto místo ing. Dudková nepřijala. Na jednání o možnosti zaměstnání na soukromé škole podnikatelské se jmenovaná odmítla dostavit.

Pokud jde o vypořádání finančních nároků, byla po rozhodnutí krajského soudu vyplacena část mzdy s tím, že po doplnění průkazu práce neschopného, který byl vydán se zpětným datem, bude zbylá část doplacena. V současné době jsou všechny finanční nároky v souladu s finančními předpisy proplaceny.

Ve školním roce 1992/93 byl ing. Dudkové stanoven úvazek tak, aby bylo naplněno rozhodnutí krajského soudu, ačkoliv jmenovaná nemá pedagogikou kvalifikaci opravňující k výuce na gymnáziích (absolventka VŠE - fak. ekonomická). Na pedagogickou radu k zahájení školního roku se však ing. Dudková nedostavila a v následujících dnech nastoupila na nemocenskou, která trvá dosud.

Z celého šetření plyne, že nelze ředitelce školy klást za vinu závažné nedostatky znalosti pracovně právních předpisů. Nebylo také prokázáno, že by ředitelka školy nějakým způsobem ing. Dudkovou šikanovala. Ing. Dudková nemohla být v uvedené věci vyslechnuta, neboť je dosud v pracovní neschopnosti.

S pozdravem

Vážený pan
Jaroslav Soural
Slezská 7
Český Těšín
NA VĚDOMÍ:
sekretariát předsedy ČNR
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP