ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

76 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Jana Kryčera

na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky

Ivana Kočárníka

ve věci finanční dotace Městskému úřadu ve Šlapanicích

na okrese Brno - venkov

Místopředseda vlády a ministr financí České republiky Ivan Kočárník zaslal odpověď na interpelaci poslance ČNR Jana Kryčera dopisem ze dne 17. listopadu 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď místopředsedy vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jana Kryčera. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 11. prosince 1992

Milan Uhde

Příloha

Příloha ke sněmovnímu tisku 76

MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
a ministr financí
Ing. Ivan Kočárník, CSc.

V Praze dne 17. listopadu 1992
Čj. 12/60 366/92

Vážený pane poslanče,

k Vaší interpelaci ve věci poskytnutí mimořádné finanční dotace Městskému úřadu ve Šlapanicích na okrese Brno - venkov sděluji:

Potřeby města Šlapanice, o kterých hovoříte v bodech A - E, mají jedno společné - mohou být zabezpečovány pouze v rámci finančních vztahů rozpočtu obce ke státnímu rozpočtu České republiky za rok 1992, popř. v dalších letech. Státní rozpočet však veškerou pomoc obcím poskytuje zásadně pouze prostřednictvím rozpočtu okresních úřadů. O výši dotace ze státního rozpočtu České republiky pro jednotlivé obce v okrese rozhoduje na návrh okresního úřadu okresní shromáždění. Ministerstvo financí České republiky nemůže do této rozhodovací pravomoci okresního úřadu žádným způsobem zasahovat, a to nejen proto, že nemá právní zmocnění, ale také proto, že nemá reálnou možnost ocenit priority potřeb obcí uvnitř okresů. Z toho důvodu je jedině možné, aby město Šlapanice úhradu svých potřeb prosazovala na okresním shromáždění okresu Brno - venkov.

Pro Vaši informaci uvádím, že v roce 1992 byla naléhavost potřeb investičního rozvoje obcí a okresních úřadů s každým okresním úřadem projednána na základě jimi předložených podkladů, na jejichž zpracování se podílely též obce. Požadavky okresu Brno - venkov byly pro rok 1992 uznány natolik, že tomuto okresu bylo přiděleno cca čtyřikrát více prostředků než v roce 1991. Je však zřejmé, že problémy, na něž ve své interpelaci upozorňujete, jsou - obdobně jako v řadě jiných míst - natolik zastaralé, že je zřejmě nemožné vyřešit je všechny v jednom rozpočtovém roce. Ministerstvo financí České republiky posoudilo závažnost uváděných problémů obce a v souladu s vývojem příjmů státního rozpočtu poukazuje finanční prostředky ve výši 7,0 mil. Kčs k řešení nejnaléhavějších potřeb.

V návrhu státního rozpočtu České republiky, který v současné době ministerstvo financí zpracovává, se uvažuje s podstatným rozšířením pravomoci v rozhodování o způsobu použití dotace poskytované ze státního rozpočtu České republiky jednotlivým okresům. Kromě toho však se především předpokládá vyšší míra rozpočtového soběstačnosti obcí. O způsobu řešení potřeb okresu Brno - venkov budete informován v rámci podkladů, jež bude Česká národní rada mít k dispozici při schvalování státního rozpočtu České republiky na rok 1993.

Pokud jde o problematiku, na kterou upozorňujete v bodě F, předpokládám, že jde o závazky, jež městu Šlapanice vyplývají z realizace zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě.

Na základě závěru jednání zemědělského výboru České národní rady dně 1T. září 1992 připravilo ministerstvo zemědělství České republiky návrh právní úpravy, která by měla umožnit, aby závazky vzniklé obci cit. zákonem mohl za obec uhradit pozemkový fond. bude-li tento návrh schválen Českou národní radou, bude možné, aby obec nebyla realizací uvedeného závazku finančně dotčena.

Jestliže kromě závazků podle cit. zákona vznikly ještě městu Šlapanice problémy v důsledku realizace jiných restitučních nároků oprávněných osob (např. placením nájemného za užívání restituovaných budov), předpokládám, že město tento svůj požadavek uplatnilo prostřednictvím okresního úřadu, a to ve vztahu k částce 1,2 mld. Kčs uvolněné z fondu národního majetku české republiky právě pro obdobné účely. Ministerstvo financí České republiky však potřeby uvnitř okresů v této souvislosti rovněž jmenovitě sledovat nemohlo, neboť i v tomto případě nejde o prostředky, jež by byly účelově určeny v pravomoci ministerstva financí České republiky až na potřeby každé jednotlivé obce.

S pozdravem

Vážený pan
JUDr. Jan Kryčer
poslanec
Česká národní rada
Praha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP