ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

76

INTERPELACE

poslance ČNR Jana Kryčera

na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky

Ivana Kočárníka

ve věci finanční dotace Městskému úřadu ve Šlapanicích na okrese

Brno - venkov

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Jana Kryčera na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 20. října 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha: 2 listy

Příloha ke sněmovnímu tisku
č. 76

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci finanční dotace Městskému úřadu ve Šlapanicích na okrese Brno - venkov.

Finanční problémy města Šlapanic v roce 1992 byly již projednány na ministerstvu vnitra ČR, jehož pracovníci se měli osobně možnost přesvědčit, o tom, že finanční situace Městského úřadu Šlapanice je výjimečně tíživá a vyžaduje alespoň částečné řešení.

A/ Z8konem o bocích se Šlapanice staly pověřeným městem regionu 23 obcí se všemi s tím souvisejícími povinnostmi. v minulosti nikdy město nevlastnilo žádnou radnici ani vlastní budovu pro účely obecního úřadu. Až do r. 1945 obecní úřad byl umístěn v jedné třídě obecné školy, za protektorátu ve dvou. V r. 1945 získalo město konfiskací německého majetku soukromou obytnou budobu pensionovaného C K lékaře, který již tuto budovu dlouho opřed tím vůbec neudržoval a neudržovala se ani po r. 1945. Jde o objekt, postavení v ro. 1875. v důsledku havarijního stavu a poté, kdy se provoz v této budově stal neúnosný pro úkoly pověřeného města, musil MÚ tyto prostory vyklidit a najmout za vysoké nájemné prostory náhradní /400 000,- Kčs ročně/.

Skutečný stav budovy zcela bez sociálního zařízení je znám pí. Dr. Hrazdilové, které si budovu prohlédla při nedávné kontrole Vašeho ministerstva. Podle jejího mínění se jedná o jednu ze tří nejhorších budov MÚ v ČR. Za této situace musil MÚ přistoupit k rozšíření a rekonstrukci, která s příslušným vybavením bude vyžadovat 13 000 000,- Kčs finančních nákladů. v roce 1992 jest prostavit 6 000 000,- Kčs, avšak z rozpočtu OÚ mohla pro tento účel být uvolněna jen částka 975 000,- Kčs. Zbytek byl předpokládán z výnosů městské skládky, jejíž schvalovací řízení orgány státní správy a v důsledku protestů veřejnosti zadržela o celý rok, takže rozpočtově je nepokryto cca 5 000 000,- Kčs. Vzhledem k tomu, že budova bude sloužit celému regionu k výkonu přenesené státní správy, prosím o finanční výpomoc ve výši 5 000 000,- Kčs pro r. 1992. Pokud by město mělo stavět tuto budovu z vlastních zdrojů, pak by se vlastně celá částka proplatila za nájem.

B/ Na sanaci budovy ZŠ na Masarykově nám., která probíhá již třetí rok, poskytl OÚ Brno - venkov ze svého rozpočtu částku 4 600 000,- Kčs s účelovým označením sanace.

Rozpočtové náklady na r. 1992, kdy se počítá také s úplným dokončením jsou podle rozpočtu 6 500 000,- Kčs. nezajištěna pro r. 1992 je tedy částka cca 2 000 000,- Kčs pro sanace. vnitřní vybavení (lavice, nábytek, techniku kinosálu) v hodnotě cca 2 000 000,- Kčs má možnost MÚ uhradit z vlastních zdrojů a nepožaduje v tomto případě výpomoc.

C/ Budova ZŠ na Riegerové ulice - postavena v 18. století nebyla za posledních 40 roků vůbec udržována a přešla neplánovaně do havarijního stavu tk rychle, že musela být během vyučování okamžitě vyklizena a učí se v pronajaté soukromé budově za vysoké nájemné / obytný dům / . Náklady na sanaci a opravy jsou pro rok 1992 harmonogramem stanoveny na 6 000 000,- Kčs. OÚ mohl na tuto stavbu uvolint z rozpočtu je 2 000 000,- Kčs. Pro r. 1992 zůstávají nevykryty 4 000 000,- Kčs. Příslušné hospodářské smlouvy nebyly podepsány nezodpovědně, poněvadž dotace pro e. 1991 činily 11 000 000,- a nemohlo být předpokládáno, že v r. 1992 dojde k tak značnému snížení.

D/ Na základě zákona o majetku obcí vrátil s.p. OPOS Tišnov městu historický majetek - budovu, která dříve městu patřila, samozdřejmě v desolátním stavu, avšak část budovy, která nebyla historickým majetkem města a bez níž budovu historickou nelze používat v odhadní ceně 400 000,- Kčs musí město zaplatit aniž se s tím v plánu mohlo počítat.

E/ V září 1992 zahájí správa a údržba státních silnic ve městě přestavbu mostu přes místní tok, náhradu za starý, vyřazený z provozu, který je dnes jediným, který ve městě místní tok překlenuje.

Náklad 7 000 000,- Kčs uhradí tento investor ze svých zdroj, avšak k dosažení potřebných prostorových parametrů je nutno zbourat soukromou budovu, kterou uhradit investou údajně nemůže. Město muselo zakoupit náhradní objekt stejného rozsahu za 1 600 000,- Kčs a další potřebná přestavba si vyžádá min. 300 000,- Kčs, t.j. celkem 1 900 000,- Kčs, ani tuto částku město v rozpočtu nemá.

F/ Na základě restitučních zákonů je město povinno uhradit oprávněným osobám k dnešnímu dni částku 1 805 889,05 Kčs. Další restituční nároky jsou v jednání a jejich výše může být stanovena až po uzavřeném jednání. je třeba připomenout, že město nemá jediný stavební pozemek či budovu, aby mohlo jednat o náhradě naturální. Mimo to, město vydalo dvě budovy mateřských škol oprávněným osobám, aniž by uplatnilo 10 letý nájem, poněvadž na něj nemá finanční zdroje.

Neuvádím zde jiné potíže, plynoucí z rozpočtu a společné všem obcím, jako desolátní stav městských komunikací, kanalizace, nesvítící VO a jiné činnosti, které se pro nedostatek finančních zdrojů nemohou provozovat.

Věřím, že zvážíte shora uvedené skutečnosti a v rámci možností Vaše ministerstvo poskytne městu Šlapanice mimořádnou finanční dotaci.

V Brně dne 6. 10. 1992Jan Kryčer v. r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP