ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

75 B

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Jana Vraného

na předsedu vlády České republiky

ve věci nepříznivého dopadu zpřísněného režimu výdajové části

státního rozpočtu na zemědělskou výrobu

Místopředseda vlády a ministr zemědělství České republiky Josef Lux zaslal odpověď na interpelaci poslance ČNR Jana Vraného dopisem ze dne 15. 10. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď místopředsedy vlády a ministra zemědělství České republiky Josefa Luxe na interpelaci poslance Jana Vraného. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 16. listopadu 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha

Místopředseda vlády
a ministr zemědělství
České republiky

Ing. Josef Lux

Příloha ke sněm. tisku 75 B

V Praze dne 15. října 1992
Č. j.: 4577/92 - 100

Vážený pane poslanče,

Vaše naléhavá interpelace adresovaná předsedovi vlády České republiky z 23. 9. 1992 je obdobného charakteru jako dopis Českomoravské agrární unie, rovněž adresovaný premiérovi Klausovi.

Proto mi nezbývá než Vám zaslat stanovisko, které zpracovala porada ekonomických ministrů vlády České republiky.

Účastníci dospěli k názoru, že ztráty zemědělských podniků jsou projevem existující nadvýroby v zemědělství, jakož i neefektivností části zemědělských výrob. Tuto situaci nelze řešit jinak - zejména z evropského pohledu - než útlumem části, zejména neefektivní výroby.

Vámi uváděná ztráta se z dnešního pohledu jeví jako značně nadnesená, protože je vyčíslena na základě minulých a nikoliv dnes dosahovaných cen obilí a živočišných produktů (prosím o porovnání cen obilí, září 2 800,- - 3 000,- Kčs za tunu, dnes přes 3 200,- Kčs za tunu a více, vepřové září 19,- Kčs/1 kg ž. hm. dnes 34,- - 35,- Kčs/1 kg ž. hm. atd.).

Proto nebyl akceptován požadavek na zmírnění odbodů z mezd a rovněž odmítnut požadavek na tzv. zelenou naftu. pokud jde o snížení úrokové sazby na 7 - 8 %, tak tato eventualita je zcela mimo možnost vlády, protože vychází z možností emisní banky ČSFR.

Vážený pane poslanče,

věřte, že jsem si osobně vědom více než kdokoliv jiný, jakými obtížemi resort zemědělství prochází a jsem rád, že o jeho osud projevujete zájem. Mým úmyslem je zejména zvýšit konkurenční schopnost našich zemědělských komodit na zahraničním trhu a pomocí efektivní exportní politiky povzbudit růst zemědělské výroby ve všech oblastech, mezi které nepočítám jen funkci výrobní, ale i krajinotvornou, ekologickou a v neposední řadě i sociální spokojenost naší vesnice.

S pozdravem

Příloha

Vážený pan

Ing. Jan Vraný
poslanec České národní rady

Praha

Na vědomí:

PhDr Milan UHDE
předseda ČNR
PRAHA 1

KANCELÁŘ PŘEDSEDY VLÁDY
ČESKÉ REPUBLIKY
V Praze dne 5. října 1992

Vážený pane náměstku,

v příloze Vám zasílám návrh našeho společného dopisu presidentu Českomoravské agrární unie.

Prosím o jeho spolupodepsání a odeslání.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Robert Holman, CSC.
poradce předsedy vlády ČR
Vážený pan
Ing. V. Slavíček
náměstek ministra zemědělství ČR
Praha

Českomoravská agrární unie
Ing. František Bartoš
president
Ve Smečkách 33
111 21 Praha 1

V Praze dne 5. října 1992

Vážený pane presidente,

Váš dopis předsedovi vlády České republiky z 9. 9. 1992 byl projednán na poradě ekonomických ministrů české vlády.

Účastníci porady dospěli k názoru, že ztráta zemědělských podniků je projevem existující nadvýroby v zemědělství, jakož i neefektivnosti části zemědělských výrob. Není tudíž argumentem pro požadovanou pomoc se strany státu, ale může být řešena jen útlumem části, zejména neefektivní, výroby.

Vámi uváděná ztráta se z dnešního pohledu navíc jeví jako nadnesená, protože je vyčíslena na základě minulých a nikoliv dnes docilovaných cen obilí. Ani Vaše prognóza budoucí ztráty nepočítá se zvýšením cen zemědělských produktů v budoucnu.

Váš požadavek na částečné oddlužení družstev, kterým byl delimitován dluhy zatížený majetek státních statků, nelze akceptovat již z toho důvodu, že chybí vyčíslení tržní hodnoty a výnosnosti tohoto majetku.

Pokud jde o refundaci daně u motorové nafty ani tento požadavek nelze akceptovat. Funkcí této daně je stimulovat úsporná opatření u spotřeb nafty. Zemědělcům jsou poskytovány úlevy prostřednictvím silniční daně.

Děkujeme Vám za porozumění

Ing. V. Slavíček
náměstek ministra
zemědělství ČR
Ing. Robert Holman, CSc.
poradce předsedy vlády ČR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP