ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

75

INTERPELACE

poslance ČNR Jana Vraného

na předsedu vlády České republiky

Václava Klause

ve věci nepříznivého dopadu zpřísněného režimu výdajové části státního

rozpočtu na zemědělskou výrobu

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Jana Vraného na předsedu vlády České republiky Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 20. října 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha: 2 listy

Příloha ke sněmovnímu tisku
č. 75

Vážený pane předsedo,

Očekávaný výpadek příjmů a následně zpřísněný režim výdajové části se nepříznivě promítne do hospodaření okresních a městských úřadů, ale bude mít ve svých důsledcích velmi nepříznivý dopad pro ekonomicky slabší odvětví národního hospodářství - mám na mysli samozřejmě zemědělskou výrobu.

Následkem sucha, ale zvláště velmi tvrdých ekonomických podmínek posledních dvou let se očekává ztráta v zemědělské prvovýrobě 15-18 miliard Kčs, což by mohlo být až dvojnásobku loňské skutečnosti.

Přičemž počty pracovníků se snížily řádově asi o 20%, průměrná měsíční mzda však vzrostla u pracovníků ZD cca o 1,5%, u státních statků o něco více. Přesto pracovníci ZD v současné době v celé řadě družstev dosahují měs. průměrný výdělek pod hranicí tří tisíc Kčs.

Očekáváme, že dojde k dalšímu úbytku především kvalitních pracovníků mimo resort.

Neříkám to protože chci bránit staré struktury v zemědělských družstev. Následující slova chápejte jako příklad, k němuž použiji své osobní Já osobně, bratr a moje manželka, bychom dali dohromady hospodářství kolem 105 ha zem. půdy. v důsledku uvedených ztrát v roce 1991-92 to činí na každý ha zemědělské půdy v průměru 3,5 tisíce Kčs. Vím, že v procesu transformace družstev a privatizace státních statků hrají roli i další faktory, takže se může stát, že zejména větší vlastnící, kteří si pospíšili s uplatněním svého nároku, nakonec kráceni nebudou. Ale ti pomalejší a tisíce drobných vlastníků neměli zkrátka štěstí, nebo budou natahovat otevřenu dlaň směrem ke státní pokladně.

Proto žádám, aby vláda ČR ve zbývajících měsících řešila tuto velice nepříjemnou situaci a přenesla tíhu ze zemědělské prvovýroby i na jiná odvětví.

Z výše uvedených důvodů podávám tuto naléhavou interpelaci a požaduji, aby:

1/ Bylo provedeno snížení odvodu z objemu mezd a odměn pro podniky zemědělské prvovýroby, ve čtvrtém čtvrtletí alespoň ana polovinu.

2/ Byla zavedeny limity tzv. zelené nafty pro zemědělskou prvovýrobu a to přímo úměrně k obhospodařované ploše zemědělské půdy, znamená to, aby byla snížena cena pohonných hmot pro zemědělskou prvovýrobu tím, že by neobsahovala složku silniční daně, protože v rámci zemědělské výroby je užívání silniční komunikační sítě minimální.

3/ Byla zabezpečena pro zvláště ohrožené podniky zem. prvovýroby výhodnější úroková sazba na úrovni 7-8%.

Všechna požadovaná opatření by se měla samozřejmě vztahovat i na soukromě hospodařící rolníky.

V Praze dne 23. 9. 1992Jan Vraný v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP