ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

74 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Jiřího Šolera

na ministra životního prostředí České republiky Františka Bendu

ve věci výstavby spalovny toxických odpadů na pozemku obce Boršice u Buchlovic

Ministr životního prostředí České republiky František Benda zaslal odpověď na interpelaci poslance ČNR Jiřího Šolera dopisem ze dne 21. 10. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra životního prostředí České republiky Františka Bendy na interpelaci poslance Jiřího Šolera. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 16. listopadu 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha

Ing. František Benda, CSc.
MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha sněm tisku č. 74 A

V Praze dne 19. října 1992
Č. j.: M/3265/1992

Vážený pane poslanče,

na základě Vaší interpelace, kterou jsem obdržel dopisem předsedy České národní rady pana Milana Uhdeho ze dne 30. září 1992 jsem nechal v čase vymezeném mi pro odpověď prošetřit a posoudit celou záležitost uvažované výstavby spalovny toxických odpadů kontaminovaných PCB na pozemku obce Boršice u Buchlovic.

Úvodem mi dovolte připomenout vývoj přípravy realizace celé akce.

Problematika výskytu polychlorovaných bifenylů (dále jen PCB) v potravním řetězci byla posuzována vládou ČSFR již v roce 1990 (usnesení č. 889/1990), v roce 1991 (usnesení č. 569/1990) a následně pak v roce 1992 (usnesení č. 323/1992). Přestože se jedná o nebezpečnou kontaminující látku, kterou je nutno z hlediska ochrany zdraví lidu v maximální možné míře vyloučit ze životního prostředí, není dodnes v celé ČSFR k dispozici technické zařízení, umožňující bezpečně komplexně zneškodnit dnes skladované velké množství nadlimitně kontaminovaných výrobků a odpadů. Tato skutečnost dnes představuje velmi vážné nebezpečí pro zdraví obyvatel republiky a má i jasné politické dopady. Situace byla proto také předmětem interpelací poslanců federálního shromáždění i republikových zastupitelských orgánů.

Návrh na zabezpečení výstavby spalovacího zařízení pro zneškodnění materiálů kontaminovaných PCB, který zpracovalo FMH ve spolupráci s FVZP, byl projednán a odsouhlasen vládou ČSFR dne 30. dubna 1992.

Podle přijatého usnesení č. 323/1992 schválila vláda ČSFR po projednání ve Finanční radě ČSFR (10. dubna 1992) spoluúčast státního rozpočtu ČSFR na financování výstavby a provozu spalovny podle alternativy II předložené zprávy, t. j. pouze úhradu úroků z úvěru poskytnutého investorovi. Předsedovi vlády ČR a SR doporučila projednat ve vládě úhradu státních zakázek na spalování odpadů kontaminovaných PCB ze státních rozpočtů České republiky a Slovenské republiky.

Vzhledem k tomu, že v ČSFR neexistuje výrobce zařízení, které splňuje požadavky na zneškodnění nebezpečných odpadů kontaminovaných PCB, vypsalo v roce 1991 ministerstvo zemědělství ČR, po dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy SR a federálním ministerstvem hospodářství konkurzní řízení na zahraničního dodavatele technologie. Ministerstvo zemědělství ČR pověřilo posouzením nabídky devíti firem Chemoprojekt Praha, který na základě odborné expertizy v konečné fázi vybral jako nejvýhodnější nabídku rakouské firmy SGP-VA. Firma garantuje čistotu spalin odpovídající požadavkům čs. právních předpisů (zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech), současných předpisů SRN i požadavkům nové normy, která vstoupí v platnost v zemích ES od 1. 1. 1993.

Firma vybudovala již 88 jednotek spaloven (z toho 4 speciálně pro odpad kontaminovaný PCB). Spalovací jednotka firmy je v provozu např. v chemickém koncernu BASF v Ludwogshafenu v SRN, dále ve Vídni v Rakousku s ověřením čistoty spalin magistrátním ředitelstvím města.

Současně s výběrem zahraničního dodavatele technologie byla upřesněna požadovaná kapacita spalovny na 7 000 t/rok.

Zvolená technologie a zařízení firmy SGP-VA na zneškodňování odpadů spalováním byly kladně posouzeny Českou inspekcí životního prostředí, divizí ochrany ovzduší (22. 6. 1992) a odborem ochrany ovzduší MZP ČR byl vydán souhlas s dovozem tohoto zařízení do České republiky (17. 7. 1992).

Výběr vhodné lokality byl výsledkem velmi složitých jednání a dohody mezi českým a slovenským ministerstvem zemědělství. Byla vzata v úvahu množství skladovaných odpadů s PCB, přepravní vzdálenosti, ale i předběžný souhlas obecního úřadu Boršice u Buchlovic.

K realizaci požadavku na komerční princip byla založena s. r. o. Likod, Boršice, která bude investorem i provozovatelem spalovny.

K Vámi v interpelaci uváděným jednotlivým argumentům obyvatel Boršic a okolních obcí, ovlivňujících jejich negativní postoj k výstavbě spalovny v této lokalitě uvádím:

1) Zabezpečení rizikového provozu spalovny toxických odpadů zkušenými odborníky s praxí a odpovědnými manažery.

Je nutno si uvědomit, že v současné době stojíme před vlastní výstavbou zařízení; v jejím průběhu bude na základě smlouvy s dodavatelem technologie postupně budován a odborně zaškolován dodavatelskou firmou celý odborný tým, jež bude vybírán přísným konkurzním řízením. Díky chemické výrobě v okrese je předpoklad zajištění dostatečného zázemí odborníků v potřebných kvalifikacích.

2) Obavy obyvatel ze zhoršené možnosti prodejnosti výrobků v důsledku lokalizace spalovny.

Prodejnost zemědělských produktů je závislá na výsledcích atestů na výskyt cizorodých látek. Podle zahraničních zkušeností nedochází v okolí lokalizovaných moderních spaloven nebezpečných odpadů ke kontaminaci zemědělských produktů ani v těsné blízkosti zařízení. Naopak vzniklá tepelná energie může být účelně využívána pro celoroční vytápění skleníků pro pěstování zeleniny a květin.

3) Problematika lokalizace zařízení.

Umístění spalovny v Boršicích u Buchlovic předcházela, jak jsem již dříve uvedl, složitá jednání v jiných lokalitách. Boršice byly nakonec vybrány nejen kvůli předběžnému souhlasu obecního úřadu, ale i snahu o rychlé a bezpečné zneškodnění nahromadění odpadů s PCB v dané lokalitě a možnost umístění v areálu zemědělského družstva bez přímého kontaktu se zástavbou v obci.

U menších zařízení na zneškodňování nebezpečných odpadů (4 kamiony denně) nejsou náklady na přepravu odpadů rozhodujícím kriteriem. Přeprava musí být zabezpečena v souladu s platnými právními předpisy dopravcem, který je k této přepravě řádně vybaven a oprávněn tak, aby nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí.

4) Obavy obyvatel o narušení specifického způsobu života moravského venkova.

Chápu obavy obyvatel, nelze zde však hovořit o narušení folklorního života obyvatel. Obec Boršice je rozvíjející se obcí s podnikatelskými aktivitami 9 km vzdálena od průmyslové zóny okresního města Uherského Hradiště s chemickou výrobou. Umístěním přímo v zemědělském areálu družstva Boršice nebude esteticky narušen ráz krajiny.

Je nutno si uvědomit, že navrhovaná technologie představuje špičkovou technickou úroveň. Je minimalizován vliv emisí odpadních vod i tuhých odpadů na zdraví obyvatel a životní prostředí. Nejzávaznější faktor - tzn. imisní zátěž dioxinů event. furanů nepřekračuje dlouhodobě doporučené nejvyšší přípustné imisní koncentrace. Odpadní vody, které představují další zdravotně rizikový faktor, budou přepracovány do nezávadné struktury a bezpečně uloženy. Hlukové emise nezvýší stávající hlukovou zátěž dané lokality, nezpůsobí zásadní zvýšení a překročení hluku nad hygienicky přípustné normy pro komunální prostředí. Spalovna bude spalovat ty druhy odpadů, které bude mít ve schválené projektové dokumentaci a provozním řádu.

Podnikatelský záměr výstavby spalovny umožní naopak zásadním způsobem zlepšit současný stav životního prostředí plynofikace, odstranění místních zdrojů znečišťování ovzduší, ČOV pro 4.500 osob, odklon nákladní dopravy zemědělského družstva mimo obec, nezávadné zneškodnění nebezpečného odpadu ze sdružení 42 měst a obcí oblasti.

5) Možnost zneškodnění odpadu s PCB pomocí speciálních bakteriálních kultur.

Tato možnost není v současné době provozně ověřená nikde na světě pro dané typy odpadů. Provádí se laboratorní výzkum, který se však vztahuje pouze na bioasanace půdy. Problematika byla konzultována se Státním zdravotním ústavem Praha, který současně potvrdil, že k takovéto technologií nedal dosud své kladné vyjádření. Vzhledem k výše uvedenému nelze pro dané množství odpadu s touto technologií reálně uvažovat.

6) Otázka zneškodnění tuhých zbytků po spálení ve spalovacím zařízení.

Veškeré tuhé odpady z technologie budou vitrifikovány a v žádném případě nebudou ukládány na skládku v okrese. S jejich bezpečným uložením se počítá mimo lokalitu zpracování.

Pro vlastní přípravu celé akce jsou velmi důležité nové právní normy. V návaznosti na zákon č. 17/92 Sb., o životním prostředí byl přijat zákon ČNR č. 244/92 o posuzování vlivů na životní prostředí, který stanoví přesný režim projednání vlivů vybraných nových staveb na životní prostředí. Tento předpis se v plném rozsahu vztahuje i na posouzení předmětné stavby (stavby povinně projednávané jsou uvedeny v přílohách zákona). Zákon dále přesně stanoví obsah projednávané dokumentace i posudku, zpracovaných osobami s pověřením odborné způsobilosti, nezávislými na investorovi. Součástí režimu, stanoveného tímto zákonem je i veřejné projednání posudku a připomínek veřejnosti s cílem zajistit dostatečné podklady pro konečné stanovisko MŽP ČR k vlivům stavby na ŽP. Toto stanovisko MŽP ČR je podkladem pro územní řízení ve smyslu stavebního zákona. Ministerstvo životního prostředí ČR se bude tedy připravovanou stavbou v Boršicích z tohoto pohledu znovu zabývat.

Z hlediska ochrany životního prostředí MŽP ČR požaduje bezodkladnou realizaci takovéhoto zařízení, v souladu s usnesením vlády č. 67/1991 Sb. k aktuálním problémům zabezpečení nezávadného zneškodňování nebezpečných odpadů na území ČR a kontrolní zprávou pro vládu ČR k tomuto usnesení. Další oddalování výstavby o které již bylo rozhodnuto ve federální vládě znamená nejen nepřípustné odkládání řešení problému a setrvávání ohrožení zdraví lidu a životního prostředí, ale i značné ekonomické ztráty (skladování odpadu, vzrůstající cena technologie apod.).

Tato stavba je v současné době nejpřipravenější akcí na zneškodňování nebezpečných odpadů v ČR.

V úctě

Vážený pan

Jiří Šoler
poslanec České národní rady
Praha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP