ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

73 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Vladimíra Procházky

na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Jiřího Skalického

ve věci konkurenčního privatizačního projektu na Šlechtitelskou stanici v Kralicích na Hané

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Jiří Skalický zaslal odpověď na interpelaci poslance ČNR Vladimíra Procházky dopisem ze dne 20. 10. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1 989 Sb., o jednacím řádu České národní rady předkládám České národní radě odpověď ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Jiřího Skalického na interpelaci poslance Vladimíra Procházky. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 20. října 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha

Příloha sněmovního tisku
č. 73 A.

MINISTR
PRO SPRÁVU NÁRODNÍHO MAJETKU
A JEHO PRIVATIZACI ČR

Ing. Jiří Skalický

V Praze 20. 9. 1992

Vážený pane poslanče,

v souladu s § 89 odst. 2 zák. č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, Vám zasílám odpověď na Vaši interpelaci ze dne 23. 9. 1992.

Předmětem Vaší interpelace jsou průtahy v projednávání privatizačních projektů na MSNMP ČR. Jako signifikantní případ uvádíte privatizační projekt pana Skácela na Šlechtitelskou stanici v Kralicích na Hané a žádáte, aby tento a další obdobné případy byly urychleně vyřešeny, neboť jinak hrozí snižování hodnoty či přímo ničení majetku určeného k privatizaci.

Úvodem bych chtěl připomenout, že MSNMP ČR bylo v rámci 1. vlny privatizace předloženo více než 11.000 privatizačních projektů vztahujících se k cca 2.800 podniků. Vzhledem k termínům zahájení kupónové privatizace byly přednostně projednávány projekty navrhující tuto metodu a teprve poté se přistoupilo k projektům, obsahujícím standardní metody privatizace. Intenzivně pracujeme na tom, aby drtivá většina z nich byla projednána na MSNMP do konce října, a aby se zbývající problematickou část (zvláště v oblasti regionálně řízených podniků) podařilo dořešit do konce tohoto roku.

Požadavky na rychlost postupu privatizace zaznívají odevšud, jsou pochopitelné a argumenty pro ně ani není třeba opakovat jsou notoricky známé. Zároveň se ovšem na proces privatizace kladou i požadavky další - totiž aby rozhodování bylo kvalifikovanější, průhlednější a nezavdávalo příčiny k pochybnostem o své korektnosti. Proto vláda na návrh MSNMP svým usnesením č. 510 ze dne 29. 7. přijala nová pravidla pro posuzování a schvalování privatizačních projektů, která mají napomoci tyto priority naplnit. Je pochopitelné, že na druhé straně příprava těchto pravidel, s nimi souvisejících organizačních změn a "záběh" nového mechanismu si vyžádaly jistý čas a způsobily jisté nezbytné zdržení vlastního schvalovacího procesu. Od konce srpna se však nový mechanismus rozeběhl a schvalování zbylých projektů 1. vlny stejně jako přípravné fáze projednávání projektů vlny druhé běží takovým tempem, kterého je aparát ministerstva za daných okolností schopen.

Popsaná situace se dotkla i případu, který jste, vážený pane poslanče, ve své interpelaci vytkl do popředí. Uvedený projekt byl skutečně 23. 7. t. r. projednán v komisi MSNMP a doporučen ke schválení. V rámci nového schvalovacího mechanismu byl posléze předložen členům vládní privatizační komise k připomínkám. Po jejich obdržení a projednání bude v případě kladného výsledku neprodleně postoupen (neboť se jedná o přímý prodej předem určenému zájemci) ke schválení vládě ČR.

Pokud se jedná o Vaše stížnosti na postup současného managementu podniku a jeho snahu poškozovat hospodaření či rozprodávat majetek, musím konstatovat, že není v moci MSNMP těmto jevům bránit. Do předání majetku do rukou nových vlastníků odpovídá za řádný chod podniku zakladatel, a v jeho kompetenci je rovněž přijmout v případě potřeby patřičná opatření. Postupuji proto Vaši interpelaci místopředsedovi vlády a ministru zemědělství ing. Luxovi jako podnět k dalšímu šetření.

Vážený pane poslanče, ujišťuj.i Vás, že MSNMP nemá jiný cíl než rychle a kvalitně rozhodnout o všech projektech, které mu byly k posouzení předloženy. Případů, které jsou předmětem stížností, je víc než mnoho, jak už to ostatně ve věcech majetkových v životě bývá. Všechny je řešíme a budeme i nadále řešit tím nejrychlejším způsobem, který budeme schopni nalézt.

S pozdravem

Jiří Skalický v. r

Vážený pan
Ing. Vladimír Procházka
poslanec ČNR
Praha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP