ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

73

INTERPELACE

poslance ČNR Vladimíra Procházky

na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky

Jiřího Skalického

ve věci konkurenčního privatizačního projektu na Šlechtitelskou stanici

v Kralicích na Hané

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Vladimíra Procházky na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky Jiřího Skalického. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 20. října 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha: 2 listy

Příloha ke sněmovnímu tisku
č. 73

Vážený pane ministře,

postup, způsob privatizace a zejména zbytečné průtahy v jednání o jednotlivých privatizačních projektech jsou neustále zdrojem nespokojenosti a předmětem přívalu stížností, směřujících jak k předsedovi České národní rady, tak i k jejímu hospodářskému výboru, k ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci a ke komisi pro privatizaci. Osobě jsem se též dohodl a to přímo s Vámi, že jednotlivé případy budou urychleně řešeny kontrolním oddělením ministerstva. Stížnosti pokračují a já sám bych se chtěl podrobněji v této interpelaci zabývat jedním konkrétním případem.

V lednu letošního roku podával pan Karel Skácel konkurenční privatizační projekt na Šlechtitelskou stanici v Kralicích na Hané (jeden ze závodů s.p. Morstar, Moravský šlechtitelský ústav v Kroměříži). Pan Skácel je bývalým zaměstnancem této šlechtitelské stanice, který byl po roce 1968 perzekuován a to kromě jiného také tím, že s ním byl rozvázán pracovní poměr. Na šlechtitelskou stanici byly podány celkem tři projekty, jeden hlavní a dva konkurenční. Tyto projekty byly několikrát aktualizovány ve smyslu požadavků regionálního odboru ministerstva zemědělství v Olomouci. Projekt, o kterém hovořím prošel schvalovacím řízením s kladným doporučením v komisi regionu MZe v Olomouci, meziresortní komisi MZe v Praze a u Okresní privatizační komise v Prostějově. Koncem července byl projekt doporučen jako přímý prodej na ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci. Jeho další osud nezná ani sám předkladatel, který se snaží marně dopátrat, zda bylo konečné rozhodnutí ve vládní komisi pozastaveno, či zda byl projekt vůbec do vlády předložen. Jedná se o odkoupení objektů pro zemědělskou výrobu a pokusnictví ve finančním objemu 18-22 miliónů Kčs. Vyřešení případu je velmi naléhavé, protože předkladatel projektu nemůže v současné době uzavřít s vlastníky půdy nájemní smlouvy, což mu situaci velmi komplikuje, protože provoz zaměření na zemědělskou prvovýrobu ztrácí bez odpovídajícího vybavení půdní plochou zcela význam. Časové prodlevy také umožňují, že autoři nedoporučených projektů, kterými jsou lidé přímo ovlivňující chod šlechtitelské stanice (vedoucí, ekonomka a manželka vedoucího) využívají všech možností ke zhoršení současného stavu, což se projevuje likvidací půdního vybavení, úplnou likvidací živočišné výroby (prodejem pod skutečnou cenu), prodejem strojů a zařízení za velice nízké ceny, pronájmem části stájí a dílen na opravnu automobilů a klempířskou provozovnu, na výrobu dřevěných palet, plastů atd.

Hovořím o jednom případě a samozřejmě mi na jeho vyřešení záleží. Ale není to hlavním důvodem mé interpelace. Tím je, že tento případ je velmi signifikantní s hlediska celkové sumy obdobných případů.

Z uvedených důvodů tedy podávám tuto interpelaci a požaduji:

1/ Aby byly urychleně řešeny všechny podobné případy, které jsou předmětem stížností, neboť z uvedeného je zřejmé jakým způsobem se dají hodnoty určené k privatizaci snižovat a ničit.

2/ Aby byla urychleně dořešena neudržitelná situace související se Šlechtitelskou stanicí v Kralicích na Hané.

V Praze dne 23. 9. 1992Vladimír Procházka v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP