ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

72 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance ČNR Vladimíra Procházky

na místopředsedu vlády a ministra zemědělství České republiky

Josefa Luxe

ve věci svízelné situace v zemědělském výzkumu

Místopředseda vlády a ministr zemědělství České republiky Josef Lux zaslal odpověď na interpelaci poslance ČNR Vladimíra Procházky ze dne 19. 10. 1992.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď místopředsedy vlády a ministra zemědělství České republiky Josefa Luxe na interpelaci poslance Vladimíra Procházky. Odpověď je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 16. listopadu 1992

Milan Uhde v. r.

Příloha

Místopředseda vlády
a ministr zemědělství ČR
Ing.Josef LUX
Příloha sněm. tisku 72 A

Praha 19.10.1992
č.j. 4358/92-111

Vážený pane poslanče,

v příloze zasílám odpověď na Vaši interpelaci ve věci svízelné situace v zemědělském výzkumu vznesenou na 4.schůzi ČNR

S pozdravem

Vážený pan

Vladimír Procházka

poslanec ČNR

PRAHA 1

Na vědomí:

PhDr.Milan Uhde

předseda ČNR

PRAHA 1

Příloha: k č.j. 4358/92-lll

Odpověď na interpelaci poslance ČNR

Vladimíra Procházky

Pane poslanče,

na Vaše připomínky odpovídám takto:

Resort Mze ČR přehodnocuje nejen privatizaci specializovaných ústavů, ale pojetí privatizace vědeckovýzkumné základny jako celku. Prostředí, ve kterém tento proces probíhá, je dáno zákonem ČNR č. 300/1992 Sb. o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií a zákonem ČNR ze dne 23. září 1992 o působnosti orgánů státní správy. Přizpůsobení vědeckovýzkumné základny těmto legislativním podmínkám je součástí koncepce zemědělského výzkumu. V rámci ní budou řešeny všechny Vámi vznesené požadavky.

Na Vaše otázky odpovídám takto:

Otázka 1. - záměr privatizace výzkumu a jejich očekávaných důsledků.

Odpověď: Privatizace v oblasti zemědělského výzkumu se týká nevýzkumné činnosti všech výzkumných ústavů, v souladu s legislativními podmínkami a rozpočtovými pravidly dále vývoje technologií, následně pak také aplikovaného výzkumu. Dále budou privatizovány oblasti související s výzkumnou základnou, jako například část poradenských služeb komerčního charakteru.

Očekáváme zpřehlednění činnosti výzkumných ústavů, zvýšení účinnosti institucionálního financování, zvýšení kvality výzkumné činnosti a při současné restrukturalizaci schopnost ústavů získat účelové prostředky.

Otázka 2. záměr vyňatých osmi centrálních ústavů z privatizace.

Odpověď: Jde celkem o devět přímo řízených výzkumných ústavů, které budou podrobeny restrukturalizaci. Během ní dojde k určení majetku potřebného pro chod ústavů a majetku vhodného k privatizaci, ekonomickým pronájmům. Uvažuje se o novelizaci usnesení vlády ČR č. 510/91, na jejímž základě byly tyto ústavy vyňaty z privatizace.

Otázka 3. - záměr specializovaných ústavů takzvaného výrobkového zaměření.

Odpověď: Tyto ústavy se zabývají buď přímo vývojem technologií, nebo je jejich náplní převážně aplikovaný výzkum. Obecně jde o ústavy vhodné k privatizaci. V souladu s dosavadním zněním zákona ČNR č. 300/1992 Sb. dojde i u nich k oddělení oblastí základního výzkumu od vývoje technologií. Tím je také dán záměr podpořit podíl základního výzkumu tak, že bude zahrnut do celkové koncepce vědeckovýzkumné základny. To bude řešeno současně dvěma postupy. Jednak odstraněním institucionelně financovaných duplicitních činností v daných vědních oborech výzkumu, jednak financováním vědních oborů speciální agronomie a speciální zootechnika, které v přímo řízených výzkumných ústavech nejsou zastoupeny.

Otázka 4. - záměr dalšího systému řízení zemědělské vědy a jaká bude role ministerstva zemědělství ČR.

Odpověď: Role Mze ČR vyplývá z legislativních podmínek. Podle dosavadního znění zákona %CNR č. 300/92 Sb. a zákona ČNR ze dne 23. 10. 1992 o působnosti orgánů státní správy bude řízení zemědělského výzkumu rozděleno kompetenčně mezi MZe ČR, MŠMT ČR, MHPR ČR a Grantovou agenturu ČR. V tšchto kompetencích očekáváme i nadále změny. Resort MZe ČR bude spolupracovat se všemi těmito orgány tak, aby bylo dosaženo cílů naznačených výše.

Otázka 5. - záměr vazby na agrární program.

Odpověď: Zemědělský výzkum je součástí agrárního programu předloženého vládě ČR.

Otázka 6. - vazba vědy na vysoké školy zemědělské

Odpověď: Vysoké školy budou moci vstoupit do procesu restrukturalizace a ucházet se o vědní obory a jejich pracoviště při výzkumných ústavech. Připravuje se návrh kriterií pro přidělování grantů zvýhodňujících přípravu aspirantů.

Otázka 7. - záměr další existence Akademie zemědělských věd.

Odpověď: Neuvažuje se s existencí ČAZV jako rozpočtové organizace. Pokud bude ČAZV ustanovena jako dobrovolné sdružení vědeckých pracovníků s určitou nabídkou své činnosti pro resort, ubde možné její činnost podporovat prostřednictvím dotací.

Praha 12. 10. 1992


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP