ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

70

NÁVRH

ZÁKON

ze dne...... 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se dosavadní odkaz 1) doplňuje tak, že v první větě se za slovo "majetku" připojují slova "ve znění zákona č. 3/1992 Sb." a v druhé větě se za slova "zákona č. 29/1991 Sb. " připojují slova "ve znění zákona č. 93/1992 Sb.".

2. § 2 včetně odkazu 2) zní:

"§ 2

Pozemkovými úpravami [§ 19 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.] se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky se jimi prostorově a funkčně upravují, scelují nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost pozemků a vyrovnání jejich hranic. Současně se jimi vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability"

3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a na jeho konci se místo tečky vyznačí čárka a připojí se slova "pokud nejsou podle odstavce 2 z pozemkových úprav vyloučeny". Za odstavec 1 se vkládají nové odstavce 2, 3 a 4, které včetně odkazů 3), 4) a 5) znějí:

"(2) Z pozemkových úprav jsou vyloučeny pozemky určené pro obranu státu, pro těžbu vyhrazených nerostů [Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).], hřbitovy, pozemky zastavěné a určené k zastavění [Vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 5/1979 Sb.], pozemky chráněné podle zvláštních předpisů [Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů] a lesní pozemky zahrnuté do lesních hospodářských plánů, pokud nejde o vyrovnání hranic mezi lesním a zemědělským půdním fondem.

(3) Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla pro celé katastrální území, které tvoří obvod pozemkových úprav.

(4) Nebrání-li to účelu pozemkových úprav nebo je-li to v zájmu jeho dosažení, může být obvod pozemkových úprav určen i jinak než je uvedeno v odstavci 3."

4. V § 4 se v první větě za slova "pozemkových úprav" vkládají slova "v rozsahu S 2". Na konci textu druhé věty se ke slovu "úprav" připojuje odkaz 6), který zní: "6) vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 427/1991 Sb., kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků."

V § 4 se dosavadní text označuje jako odst. 1 a nově se doplňuje odst. 2, který zní:

"(2) Jednoduchou pozemkovou úpravou se rozumí i upřesnění nebo rekonstrukce přídělů půdy přidělené ve smyslu dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 28/1945 Sb., zákona č. 142/1947 Sb., a zákona č. 46/1948 Sb.

5. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2, 3, 4, 5 a 6, které znějí:

"(2) Vlastníci pozemků si zvolí na dobu provádění pozemkových úprav sbor zástupců (dále jen "sbor"), který zastupuje vlastníky v rozsahu činností uvedených v odstavci 5, popřípadě jedná za vlastníky na základě a v rozsahu jejich zplnomocnění. V případě jednoduchých pozemkových úprav lze od volby sboru upustit.

(3) Pro případ, že bude sbor zvolen, je jeho dalším nevoleným členem vedoucí okresního pozemkového úřadu (§ 12 písm. a)) nebo jím pověřený pracovník pozemkového úřadu a zástupce obce. Sbor zvolí ze svého středu předsedu, který svolává schůze sboru a řídí jeho jednání.

(4) Počet členů sboru stanoví pozemkový úřad v rozsahu 3 až 15 členů podle celkového počtu vlastníků a podle rozsahu řešeného území.

(5) Sbor spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k podaným připomínkám, odsouhlasuje návrh pozemkových úprav a spolupracuje při realizaci schválených pozemkových úprav.

(6) Sbor svolá všechny vlastníky, požádá-li o to nejméně 1/3 vlastníků nebo příslušný pozemkový úřad".

6. V § 6 odst. 1 se slova "§ 11 písm. a)" v závorce nahrazují slovy "§ 12 písm. a)". Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 včetně odkazu 3) se vypouštějí a nahrazují se odstavci 2, 3, 4, 5, 6 a 7, a odkazy 7) a 8), které znějí:

"(2) Před zahájením pozemkových úprav posoudí okresní pozemkový úřad důvody, naléhavost a účelnost provedení pozemkových úprav. Uzná-li důvody za opodstatněné, zahájí řízení o pozemkových úpravách.

(3) Komplexní pozemkovou úpravu musí okresní pozemkový úřad zahájit vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy řešeného katastrálního území.

(4) Zahájení řízení o pozemkových úpravách oznámí okresní pozemkový úřad všem účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

(5) Oznámení o zahájení pozemkových úprav podle odstavce 4 se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce okresního pozemkového úřadu a obcí, v jejichž územních obvodech jsou pozemky zahrnuté do pozemkových úprav. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

(6) Okresní pozemkový úřad písemně vyrozumí o zahájení řízení též orgány geodézie a kartografie, územního plánování, referáty životního prostředí, stavební úřady a obce, v jejichž územních obvodech jsou pozemky zahrnuté do pozemkových úprav. Dotýká-li se řízení o pozemkových úpravách zájmů chráněných předpisy o obraně a bezpečnosti státu, o péči o zdraví lidu a jiných zájmů chráněných zvláštními předpisy [Např.: Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 1/1964 Sb., o drahách, ve znění z. č. 104/1974 Sb., zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění zákona č. 229/1991 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší], okresní pozemkový úřad doručí vyrozumění i dalším dotčeným orgánům státní správy.

(7) Na řízení o pozemkových úpravách a rozhodování v něm se nevztahují lhůty pro rozhodování podle správního řádu [§ 49 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)].

7. § 7 odst. 2 zní:

"(2) Na úvodním jednání se zvolí sbor zástupců vlastníků pozemků (S 5 odst. 2)".

8. § 8 včetně nového odkazu 9) zní:

"(1) Okresní pozemkový úřad zajistí odborné zpracování návrhu pozemkových úprav (dále jen "návrh") u zpracovatele. Náležitosti návrhu stanoví zvláštní předpis 6).

(2) Zpracovatelem návrhu mohou být pouze právnické nebo fyzické osoby, které mají oprávnění k projektování pozemkových úprav. Podmínky pro udělení oprávnění k této činnosti stanoví ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.

(3) Orgány uvedené v § 6 odst. 6 jsou povinny v dohodnutých termínech poskytnout okresnímu pozemkovému úřadu bezúplatně potřebné údaje a informace nezbytné pro řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu.

(4) Okresní pozemkový úřad zabezpečí vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků podle výměry a ceny původních pozemků. Tento soupis předloží vlastníkům pozemků k odsouhlasení a vyloží jej po dobu 15 dnů na určeném obecním úřadě. Připomínky k soupisu posoudí okresní pozemkový úřad v dohodě se sborem a stanoví další postup.

(5) Pro účely pozemkové úpravy se vlastníci pozemků dohodnou, zda se cena stanoví podle obecně závazného cenového předpisu, nebo jiným způsobem, např. relativním vyjádřením kvality pozemků v katastru.

(6) Vlastníkům pozemků navrhne zpracovatel v návrhu k vyčlenění scelené pozemky tak, aby odpovídaly jejich původním pozemkům výměrou, přiměřeně stejnou kvalitou (cenou a vzdáleností) a dle možnosti i stejným druhem pozemku (kulturou), při současné optimalizaci organizace půdního fondu v řešeném území ve smyslu § 2. Pravidla pro posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyčleňovaných pozemků stanoví zvláštní předpis 6).

(7) V průběhu pozemkových úprav okresní pozemkový úřad v zájmu urychleného vytvoření a využití půdně ucelených hospodářských jednotek přidělí vlastníkům pozemků do jejich zatímního bezúplatného užívání scelené pozemky navrhované k výměně vlastnických práv (dále jen "přidělení do zatímního užívání"). Tyto pozemky zůstávají i nadále předmětem pozemkových úprav. Zatímní užívání zanikne výměnou vlastnických práv k předmětným pozemkům, nejpozději ukončením komplexních pozemkových úprav.

(8) Přidělení pozemků do zatímního užívání odsouhlasí okresní pozemkový úřad s vlastníky předmětných pozemků. V případě nesouhlasu vlastníka pozemku s přidělením pozemku do zatímního užívání dohodou, okresní pozemkový úřad o přidělení do zatímního užívání rozhodne ve správním řízení. Změní-li se podmínky prováděných pozemkových úprav, může pozemkový úřad změnit své rozhodnutí o přidělení pozemků do zatímním užívání v souladu s novou skutečností. Je-li zvolen sbor (S 5 odst. 2), vydá okresní pozemkový úřad rozhodnutí podle tohoto odstavce po dohodě s ním.

(9) Odvolání podané proti rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavce 8 nemá odkladný účinek.

(10) Zpracovatel návrhu je povinen v průběhu zpracování návrhu projednávat navrhovaná opatření s vlastníky pozemků, popřípadě se sborem, byl-li zvolen (§ 5 odst. 2 a 5).

(11) Je-li pro docílení účelu pozemkových úprav podle § 2 nutno vyčlenit nezbytnou výměru půdního fondu na provedení technických, vodohospodářských, zúrodňovacích a ekologických opatření, podílejí se na vyčlenění potřebné výměry půdního fondu vlastníci pozemků v rozsahu podle zpracovaného návrhu, pokud nelze pro tyto účely použít jen pozemky ve vlastnictví státu [§ 17 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona č. 93/1992 Sb.].

9. V § 9 odst. 1 se ve druhé větě slovo "odst. 3" nahrazuje slovem "odst. 6".

V § 9 odst. 2 se v první větě slovo "odst. 3" nahrazuje slovem "odst. 6".

V § 9 odst. 3 se na konci připojují slova: "o schválení návrhu pozemkových úprav". Nově se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Schválený návrh komplexních pozemkových úprav je závazným podkladem pro územně plánovací dokumentaci.

(5) Odvolání proti rozhodnutí okresního pozemkového úřadu vydaného podle odstavce 3 nemá odkladný účinek".

10. Za § 9 se vkládá nový S 9a, který zní:

"§ 9a

Provádění návrhu pozemkových úprav

(1) Na základě schváleného návrhu pozemkových úprav okresní pozemkový úřad stanoví po dohodě s vlastníky pozemků a se zřetelem na finanční zajištění z prostředků státního rozpočtu postup realizace pozemkových úprav.

(2) Okresní pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno v terénu. Pokud se vlastníci pozemků nedohodnou jinak, lze zahájit hospodaření na nově vytýčených pozemcích po sklizni úrody a provedení podmítky, tj. zpravidla k 1. 10. běžného roku.

(3) Pro výstavbu polních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a dalších společných zařízení, zahrnutých do schváleného návrhu pozemkových úprav, je možno upustit od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o využití území.

(4) Společná zařízení realizovaná v rámci pozemkových úprav spravuje Pozemkový fond [§ 17 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona č. 93/1992 Sb.], pokud není zákonem stanoveno jinak".

11. V § 10 se v první větě odstavce 1 za slovo "krajiny" vkládají slova: "podle návrhu pozemkových úprav". Na konci odstavce 1 se dosavadní odkaz 5) označuje jako odkaz 10). Z textu tohoto odkazu se vypouští poslední věta začínající slovy "Pravidla pro poskytování dotací.... " a končící slovy "..... usnesením vlády České republiky č. 332/1990".

12. § 11 zní:

"§ 11

Soustavu pozemkových úřadů tvoří

a) okresní pozemkové úřady, kterými jsou samostatné referáty okresních úřadů. Na území hlavního města Prahy a měst Brna, Plzně a Ostravy vykonávají působnost okresního pozemkového úřadu pozemkové úřady, kterými jsou samostatné odbory Magistrátního úřadu hlavního města Prahy a Magistrátů měst Brna, Plzně a Ostravy.

b) ústřední pozemkový úřad, kterým je samostatný odbor ministerstva

13. V § 12 se na konci textu pod písmenem b) připojují slova "popřípadě je sám provádí. Pro tento účel může být u okresního pozemkového úřadu zřízena projekční složka.

" V § 12 písmeno c) se dosavadní odkaz 6) označuje jako odkaz 11),

v § 12 písmeno d) se dosavadní odkaz 7) označuje jako odkaz 12),

v § 12 písmeno e) se dosavadní odkaz 8) označuje jako odkaz 13).

V § 12 písmeno f) se na konci textu vypouští čárka a připojují se slova: "na zemědělské půdě" a dosavadní odkaz 9) se označuje jako odkaz 14) a zní: "14) Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 110/1992 Sb."

14. § 13 zní:

"§ 13

Ústřední pozemkový úřad

a) zpracovává koncepci pozemkových úprav a řídí jejich postup,

b) řídí výkon státní správy na úseku pozemkových úprav,

c) provádí ověřování zvláštní způsobilosti k projektování pozemkových úprav,

d) zajišťuje výzkum, rozvoj, vzdělávání a osvětovou činnost v oboru pozemkových úprav,

e) po projednání s ministerstvem životního prostředí České republiky zabezpečuje vazbu pozemkových úprav s územně plánovací dokumentací velkých územních celků (území přesahující hranice okresu),

f) rozhoduje podle § 17 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb. ve znění zákona č. 93/1992 Sb.".

15. V § 14 se dosavadní odkaz 10) mění na odkaz 15).

16. V § 15 se vypouští text za bodem 2. začínající slovy "Dále se zrušuje...." a končící slovy ".... dočasné užívání pozemků." a nahrazuje se tímto textem: "Dále se zrušují slova "a poskytuje je okresní pozemkový úřad" v textu odkazu 18) přílohy č. 9 a poslední věta v tabulce č. IV. Lesní porosty - jehličnaté a v tabulce č. V. Lesní porosty - listnaté přílohy č. 10 vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva trvalého užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 110/1992 Sb.

"V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a nově se doplňuje odstavec 2, který zní:

"(2) Zrušením předpisů uvedených pod bodem 1. a 2. odstavce 1 nezaniká do doby provedení pozemkových úprav podle tohoto zákona právo náhradního užívání k pozemkům přidělených do náhradního užívání ve smyslu předpisů uvedených pod bodem 1 a 2 odstavce 1.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 14. října 1992
Karel Mach v. r.
Jan Černý v. r.

Důvodová zpráva

I. Obecná část

Zákonem č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech byly zřízeny pozemkové úřady, stanovena jejich funkce a upraveno řízení a organizování pozemkových úprav. Z dosavadních poznatků získaných při uplatňování tohoto předpisu v praxi, tj. ode dne jeho účinnosti 15. 7. 1991, vyplývá, že stávající znění zákona neumožňuje splnění jeho hlavního záměru, tedy urychlené vytvoření ucelených hospodářských jednotek pro různé formy hospodaření. Zejména jde o možnost vytvoření vhodných podmínek pro začínající soukromě hospodařící zemědělce.

Navíc v průběhu shora uvedeného období došlo k novelizaci souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 229/1991 Sb. a z. č. 243/1992 Sb., na které je třeba reagovat i v zákoně č. 284/1991 Sb.

V důsledku uvedených skutečností se jeví jako nutné provést urychleně některé změny a to především tu část zákona č. 284/1991 Sb., která upravuje procesní postup v přechodném období před ukončením pozemkových úprav a realizací výměny vlastnických práv.

II. Zvláštní část

K § 1

Úprava znění odkazu reaguje na novelizaci zákona č. 229/1991 Sb.

K § 2

Nové znění přesněji určuje aspekty, jimiž jsou charakterizovány pozemkové úpravy a jejich hlavní cíl.

K § 3

V rámci vyloučení pochybností se jednoznačně stanoví, které pozemky se nezahrnují do pozemkových úprav a jsou z pozemkových úprav vyloučeny, a jak se určuje území, které se pojímá do pozemkových úprav.

K § 4

Upřesňuje se pojetí a rozsah "komplexních pozemkových úprav". K tomu přispívá i zařazení nového odkazu 6) na vyhlášku ministerstva zemědělství České republiky č. 427/1991 Sb. V praxi zejména pohraničních okresů se často vyskytují případy, že nelze identifikovat původní příděl v terénu. Tento nežádoucí stav lze v současné době řešit jen prostřednictvím rekonstrukce přídělu za pomoci podpůrných důkazů v rámci jednoduchých pozemkových úprav. Bez rekonstrukce přídělu nelze restituovat zejména pozemky v oblastech, kde nejsou k dispozici grafické přídělové plány nebo návrhy přídělů. Upřesnění přídělu je nové stanovení hranic, uvedených v grafickém přídělovém plánu tak, aby co nejvíce odpovídaly současnému stavu evidence nemovitostí. Prakticky umožňuje jednoduchým způsobem upravit majetkoprávní vztahy k pozemkům v pohraničních oblastech v návaznosti na údaje evidenci nemovitostí.

K § 5

Nově zařazené odstavce 2 až 6 obsahují pasáž o vytvoření sboru zástupců vlastníků zahrnutých do pozemkových úprav, a to zejména v případě komplexních pozemkových úprav. Přitom je stanoven i počet členů sboru. Ukazuje se, že z praktických důvodů je nutné kontakt s vlastníky obligatorně zajišťovat prostřednictvím zvoleného sboru, neboť je technicky a administrativně velmi obtížné komunikovat vždy se všemi vlastníky, kterých v případě komplexních pozemkových úprav bude značný počet (několik set). Dosavadní zákon ponechává na vlastnících, zda si zvolí tzv. "komisi" a nestanoví ani její pravomoce, což se ukázalo jako nefunkční.

K § 6

Zde se nově definuje pojem "zahájení řízení pozemkových úprav", neboť dosavadní úprava vychází ze správního řádu, jehož aplikace však v případě pozemkových úprav nevyhovuje. Zásadně není účelné (ani prakticky možné), aby byly pozemkové úpravy zahajovány na jakýkoliv podnět, jak v podstatě umožňuje dosavadní úprava. Proto je nutné ponechat otázku zahájení řízení o pozemkových úpravách na pozemkovém úřadě, který by měl vždy posoudit v kontextu s dalšími žádostmi a aspekty, zda podnětu vyhoví či nikoliv. Zároveň se stanovuje, ve kterých případech pozemkový úřad řízení zahájí vždy. Za nezbytné se považuje rovněž úprava informování účastníků řízení o zahájení pozemkových úprav, která v nové podobě vede k podstatnému zjednodušení řízení. Z praktických poznatků též vyplývá, že v řízení o pozemkových úpravách nelze přesně dodržet lhůty pro rozhodování podle správního řádu.

K § 7

Úprava stanoví, ve které fázi řízení o pozemkových úpravách se ustaví sbor zástupců vlastníků (srov. též odůvodnění S 5).

K § 8

Celý § 8 se nově upravuje. Zavádí se povinnost vypracovat soupis všech nároků vlastníků pozemků ještě před zpracováním návrhu pozemkové úpravy. Tím se sleduje včasné odstranění všech případných nesouladů vstupních údajů o vlastnictví pozemků.

V nově pojatém znění S 8 je dále zdůrazněna úloha pozemkových úprav pro rychlou realizaci hospodaření na scelených pozemcích. Dosavadní úprava toto neumožňuje a to ani pomocí institutu "časově omezeného nájmu" zakotveného v novele zákona č. 229/1991 Sb. Je tomu tak mj. proto, že doposud nebylo vydáno a ani do budoucna nelze očekávat, že bude vydáno, nařízení federální vlády, kterým by byl stanoven způsob finančního vypořádání tohoto časově omezeného nájmu.

V praxi se však jeví pro rozvoj soukromého hospodaření jako nezbytně nutné co nejrychleji umožnit většině vlastníků půdy hospodařit na nově vytvořených celcích, a to i v případě, když se někteří vlastníci půdy nedohodnou, resp. nesouhlasí s rozhodnutím o časově omezeném nájmu. Proto se nově zavádí tzv. "institut zatímního užívání", který by umožňoval vlastníkům půdy - zájemcům o soukromé hospodaření - ujmout se scelených pozemků co nejdříve, tedy ještě před realizací výměny vlastnických práv k nim. Z podstaty daného problému vyplývá, že nově navrhovaný institut zatímního užívání nemůže být založen jinak než na bázi bezúplatnosti.

Je třeba připomenout, že tento institut byl použitý již ve scelovacím zákoně z roku 1912 a ve všech po něm následujících předpisech a je běžně používán v okolních zemích s vyspělým soukromým zemědělským hospodařením. V naší republice byl zrušen až vládním nařízením č. 47/1955 Sb., o hospodářsko-technických úpravách pozemků, na jehož podkladě se prováděly úpravy pozemků ve spojitosti s tzv. "socializací vesnice". Bez uzákonění navrhovaného institutu zatímního užívání v současné době nelze realizovat pozemkové úpravy v praxi.

K § 9

Upřesnění odstavců 1 a 2 navazuje na úpravu znění S 6. V odstavci 3 jde o přesnou specifikaci rozhodnutí.

V dalším nově zařazeném odstavci 4 se jasně vymezuje vztah návrhu pozemkových úprav k územně plánovací dokumentaci. Potřeba vzájemné provázanosti této dokumentace s návrhem pozemkových úprav je zabezpečena již v ustanovení S 6. Je však třeba jasně určit, že pro případ, kdy chybí územně plánovací dokumentace, je návrh pozemkových úprav pro její zpracování závazným podkladem. Obecný zájem na urychleném hospodaření příslušných subjektů vyžaduje přímo zákonem vyloučit odkladný účinek odvolání.

K § 9a

Dosavadní úprava se vůbec nezabývá realizací pozemkových úprav. Proto se nově vkládá § 9a, který tuto problematiku řeší. Je zde vyjádřena nezastupitelná úloha pozemkových úřadů jako organizátorů a stavebníků při realizaci schváleného návrhu pozemkových úprav a to s ohledem na objem státních finančních prostředků a potřeby vlastníků. Dále se zde upravuje doba přechodu hospodaření na scelené a nově přidělené pozemky. Při realizaci pozemkových úprav je třeba sledovat zjednodušení administrativního postupu a odstranění nadbytečnosti některých opatření při stavebně povolovacím řízení. Tento účel je sledován textem odstavce 4.

U zařízení nově vybudovaných v rámci pozemkových úprav je nezbytné pro zabezpečení jejich provozu určit i jejich vlastníka. V současných podmínkách se jeví pro tento účel nejvhodnějším subjektem Pozemkový fond.

K § 10

Nová úprava jednoznačně určuje, že se jedná o úhradu nákladů bezprostředně souvisejících se schváleným návrhem pozemkových úprav. Z dosavadní dikce zákona to jasně nevyplývá, což vyvolává pochybnosti při výkladu tohoto zákonného ustanovení.

K § 11

Nová úprava soustavy pozemkových úřadů navazuje na soustavu státní správy v České republice a to i pojmovým označením.

K § 12

Úprava umožňuje pozemkovým úřadům pružně zajišťovat vlastními silami provádění drobnějších projektových prací. Další změny spočívají v přečíslování odkazů podle nové skutečnosti. Úprava pod písmenem f) má jasně určovat, že pozemkové úřady mají poskytovat údaje pro stanovení ceny pozemků pouze u zemědělské půdy (a nikoliv u lesní půdy).

K § 13

Upřesňuje se dosavadní vymezení působnosti ministerstva jako ústředního pozemkového úřadu.

K § 14

Jde pouze o číselné upřesnění odkazu.

K § 15

Navržená změna obsahově navazuje na novelu vyhlášky č. 316/1990 Sb.

Výslovným ustanovením o tom, že zrušením vládního nařízení č. 47/1955 Sb. nezaniká právo náhradního užívání pozemku vzniklé jednotlivým občanům podle citovaného předpisu, se odstraní řada pochybností o tom, zda náhradní uživatel je oprávněn užívat náhradní pozemky i po účinnosti zákona č. 284/1991 Sb., jímž bylo zmíněné nařízení vlády zrušeno. Jde v podstatě o ochranu oprávněných zájmů náhradních uživatelů, kteří v dobré víře a na základě širokého oprávnění vyplývajícího z § 9 odst. 2 citovaného vládního nařízení užívali náhradní pozemky ve stejném rozsahu jako vlastníci, a to včetně práva stavby, s výjimkou možnosti náhradní pozemek zatížit nebo zcizit.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP