ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

65

Společná zpráva

výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady

P. Koháčka, H. Marvanové, O. Zeminy, K. Lojdové, V. Koronthályho a P. Šafaříka na vydání zákona ČNR o Tiskové kanceláři České republiky (tisk 63)

Ústavně právní výbor ČNR, rozpočtový výbor ČNR a výbor ČNR pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednaly na svých schůzích v říjnu 1992 návrh poslanců P. Koháčka, H. Marvanové, O. Zeminy, K. Lojdové, V. Koronthályho a P. Šafaříka na vydání zákona ČNR o Tiskové kanceláři České republiky a doporučují České národní radě, aby návrh zákona schválila s těmito úpravami:

K názvu zákona

Před § 1 se vkládají název zákona a uvozovací věta, které zní:

"ZÁKON

České národní rady

ze dne ...... října 1992

o České tiskové kanceláři

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:".

K § 1

§ 1 zní:

"§ 1

(1) Zřizuje se Česká tisková kancelář (dále jen "tisková kancelář") se sídlem v Praze. Tisková kancelář zanikne převodem majetkových a jiných práv podle odstavce 2.

(2) Tisková kancelář je právnickou osobou, která nakládá s vlastním majetkem jehož základem je majetek převedený z Československé tiskové kanceláře, [§ 4 zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků] a to do doby převodu všech majetkových a jiných práv tiskové kanceláře na jiný právní subjekt zvláštním zákonem nebo postupem podle zvláštního zákona. Tisková kancelář vlastními úkony nabývá práva a zavazuje se. Tisková kancelář se zapisuje do obchodního rejstříku. Tisková kancelář používá zkratku ČTK.

(3) Stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář neodpovídá za závazky státu.".

Poznámka pod čarou zní:

"1) § 4 zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků.".

K § 2

§ 2 zní:

"§ 2

(1) Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.

(2) Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí.".

K § 3

V odst. 3 se vypouští druhá věta.

Připojuje se nový odstavec 4, který zní:

"(4) Tisková kancelář nesmí provozovat rozhlasové a televizní vysílání ani nesmí mít majetkovou účast [§ 6 a 61 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník] na obchodním jmění fyzické nebo právnické osoby, která je provozuje.".

Poznámka pod čarou zní:

"2) § 6 a 61 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.".

K § 4

Vypouští se nadpis.

V odst. 1 se v druhé větě slovo "pět" nahrazuje slovem "sedm".

V odst. 2 se vypouští třetí věta.

Poznámka pod čarou zní:

"3) § 124 odst. 1 § 124 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů."

K § 5

Poznámka pod čarou zní:

"4) § 116 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů."

K § 8 odst. 1

Vkládá se nové písmeno a), které zní: "a) dbát na důsledné plnění poslání tiskové kanceláře,"

V odst. 1 písm. c) se na konec doplňují slova "který zejména upraví organizační členění,".

Písmena se přeznačí.

K § 9

Vypouští se nadpis.

V odst. 1 druhá věta zní: "Jeho funkce je neslučitelná s funkcemi uvedenými v § 5 tohoto zákona."

V odst. 3 se v první větě slovo "čtyři" nahrazuje slovem "pět".

K § 11

§ 11 se vypouští a následující paragrafy se přečíslují.

K § 12

§ 12 zní:

"§ 12

Pro účely tohoto zákona se rozumí Československou tiskovou kanceláří České republiky dle zákona č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů, tisková kancelář dle tohoto zákona.".

K § 13

§ 13 zní:

"§ 13

(1) Ode dne účinnosti tohoto zákona do zvolení prozatímního ředitele je statutárním orgánem tiskové kanceláře ministr kultury České republiky.

(2) Do doby jmenování ředitele je statutárním orgánem tiskové kanceláře prozatímní ředitel, kterého zvolí Česká národní rada nejpozději do třiceti dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Členy Rady zvolí Česká národní rada nejpozději do devadesáti dnů od účinnosti tohoto zákona.".

K § 14

Odst. 2 zní:

"(2) Ustanovení § 3 odst. 4 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.".

V Praze dne 16. října 1992
JUDr. Miloslav Výborný v.r.
MUDr. Milena Kolářová v.r.
předseda
zpravodajka
ústavně právního výboru ČNR
ústavně právního výboru ČNR
Ing. Tomáš Ježek, CSc. v.r.
RNDr. Tomáš Páv v.r.
předseda
zpravodaj
rozpočtového výboru
ČNR rozpočtového výboru ČNR
PhDr. František Kozel v.r.
PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. v.r.
předseda výboru ČNR
zpravodaj výboru ČNR
pro vědu, vzdělání, kulturu,
pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu
mládež a tělovýchovuSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP