ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VII. volební období

63

Návrh

poslanců České národní rady Petra Koháčka, Hany Marvanové, Ondřeje

Zeminy, Kateřiny Lojdové, Vladimíra Koronthályho a Pavla Šafaříka

na vydání zákona České národní rady o Tiskové kanceláři České republiky

§ 1

/1/ Zřizuje se Tisková kancelář České republiky (dále jen "tisková kancelář") se sídlem v Praze.

/2/ Tisková kancelář je veřejnou právnickou osobou, která nakládá s vlastním majetkem jehož základem je majetek převedený z Československé tiskové kanceláře [§ 4 zákona č. 136/1191 Sb., Zákon o rozdělení působnosti mez Českou a Slovenskou Federatívní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků.]. Tisková kancelář vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se. Tisková kancelář se zapisuje do obchodního rejstříku.

/3/ Stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář neodpovídá za závazky státu.

§ 2

/¨1/ Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a zahraničí.

/2/ Jejím posláním je poskytnou objektívní, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů.

§ 3

/1/ Tisková kancelář poskytuje za úplatu slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím prostředkům i jiným právnickým a fyzickým osobám.

/2/ Tisková kancelář zřizuje síť, odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České republice a v zahraničí.

/3/ Tisková kancelář je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy podnikatelskou činnost, která nesmí ohrozit její poslání. Tisková kancelář nesmí provozovat rozhlasové a televizní vysílání ani nesmí mít majetkovou účast [§ 6 a 61 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ]na obchodním jmění fyzické nebo právnické osoby, která je provozuje.

§ 4

Rada tiskové kanceláře

/1/ Orgánem,jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře je Rada tiskové kanceláře (dále jen"Rada"). Rada má pět členů. Členy rady volí a odvolává Česká národní rada.

/2/ Členové Rady jsou voleni na funkční období pěti let, a to i opětovně. v takovém případě však ne na více než na dvě po sobě jdoucí funkční období. Na místa uprázdněná uplynutím funkčního období jsou voleni noví členové na období pěti let, na místa uprázdněná z jiného důvodu jsou voleni noví členové na dobu zbyvající do konce funkčního období toho člena, jehož místo se uprázdnilo.

/3/ Rada je ze své činnosti odpovědná České národní radě.

/4/ Členství v Radě je veřejnou funkcí [§ 124 odst. 1 zákoníku práce]. V souvislosti s jejím výkonem přísluší členům Rady odměna, jejíž výši určí svým usnesením Česká národní rada.

/5/ Rada volí se svého středu předsedu a odvolává ho.

§ 5

/1/ Členství v Radě je neslučitelné s funkcí poslance, předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra, vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jejich náměstků.

/2/ Člen Rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo v politických hnutích ani nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem orgánů společnosti, které provozují hromadné sdělovací prostředky, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. Člen Rady nebo osoby jemu blízké [§ 116 Občanského zákoníku č, 40/1964 ve znění pozdějších předpisů. ]nesmějí mít žádný finanční zájem na provozování hromadných sdělovacích prostředků daný vlastnictvím či pracovně právním vztahem.

§ 6

/1/ Členství v Radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) odstoupením z funkce,

c) odvoláním z funkce,

d) zbavením nebo omezením způsobilosti k právním úkonům,

e) úmrtím.

/2/ Česká národní rada člena Rady z funkce odvolává:

a) zaniknou-li předpoklady pro výkon funkce uvedené v § 5 toho zákona,

b) byl-li pravomnocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,

c) nevykonává-li řádně po dobu více než šesti měsíců svou funkci.

/3/ Česká národní rada může odvolat Radu, neplní -li Rada opakovaně své povinnosti podle § 8 odst. 1 písm. a), b) a c), § 8 odst 2 tohoto zákona, a nebo konstatuje-li Česká národní rada v průběhu šesti měsíců svými usneseními opakovaně, že tisková kancelář neplní své poslání podle § 2 tohoto zákona.

§ 7

/1/ Činnost Rady se řídí jednacím řadem, který Rada přijme do třiceti dnů od začátku funkčního období.

/2/ Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

§ 8

/1/ Do působnosti Rady náleží:

a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele (dále jen "ředitel"),

b) schvalovat rozpočet a závěrečný účet tiskové kanceláře,

c) schvalovat na návrh ředitele statut tiskové kanceláře,

d) rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele.

/2/ rada předkládá České národní radě výroční zprávu o činnosti a hospodaření tiskové kanceláře. Rada hospodaří podle vlastního rozpočtu.

/3/ Náklady na činnost Rady a odměny jejich členů se hradí z prostředků tiskové kanceláře.

§ 9

Ředitel

/1/ Statutárním orgánem tiskové kanceláře je ředitel.

Při jeho jmenování a odvolání se použije § 5 tohoto zákona obdobně. Ředitel nemůže být členem Rady. Ze své činnosti je odpovědný Radě a má právo se zúčastňovat jejího zasedání.

/2/ Ředitel je jmenován Radou na funkční období šesti let.

/3/ Ředitel může být Radou odvolán tajným hlasováním před uplynutím funkčního období, vysloví-li se pro jeho odvolání alespoň čtyři členové Rady. Odvolání vstoupí v platnost jmenováním nového ředitele.

§ 10

/1/ Finančními zdroji tiskové kanceláře jsou příjmy z úplatného poskytování svých služeb, vyplývajících z hlavního předmětu činnosti a dále příjmy z další podnikatelské činnosti.

/2/ Tisková kancelář může dostat účelovou dotaci ze státního rozpočtu České republiky, která však nemůže být poskytnuta na krytí ztráty z hospodaření.

§ 11

/1/ tisková kancelář používá zkratku ČTK.

§ 12

Pro účely tohoto zákona se rozumí Československou tiskovou kanceláří České republiky dle zákona č. 310/1991 Sb., o Československé tiskové kanceláři, tisková kancelář dle tohoto zákona.

§ 13

Do doby jmenování ředitele řídí tiskovou kancelář prozatímní ředitel, kterého volí Česká národní rada.

§ 14

/1/ Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 1992.

/2/ Tento zákon pozbývá účinnosti dnem převodu majetkových a jiných práv tiskové kanceláře na jiný právní subjekt postupem podle zvláštního zákona.

Petr Koháček, v.r.

poslanec České národní rady

Hana Marvanová, v.r.

poslankyně České národní rady

Ondřej Zemina, v.r.

poslanec České národní rady

Kateřina Lojdová, v.r.

poslankyně České národní rady

Vladimír Koronthály, v.r.

poslanec České národní rady

Pavel Šafařík, v.r.

poslanec České národní rady

Důvodová zpráva

Obecná část

Předložení zákona o tiskové kanceláři České republiky vyplývá ze zákona Federálního shromáždění č. 310/1991 Sb., o Československé tiskové kanceláři (§ 3 odst. 3). Slovenská národní rada svůj zákon přijala pod číslem 81/1992 Sb. jako Zákon Slovenské národní rady o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenské republiky. Podle tzv. malého kompetenčního zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků (§ 4) se pro majetkovou a právní delimitaci předpokládá existence tiskové kanceláře České republiky pro delimitace tiskové kanceláře České republiky pro účely delimitace majetku a činností. Z tohoto důvodu se předkládá tento zákon České národní radě.

Dalším důvodem je snaha České republiky odstátnit hromadné sdělovací prostředky a učinit je nezávislé na výkonné moci. Proto se předpokládá Tisková kancelář České republiky jako veřejno-právní instituce, jejíž činnost řídí příslušná Rada tiskové kanceláře. Přitom se předpokládá, že tato tisková agentura by byla privatizována. Délka tohoto přechodného období je předpokládána řádově cca 12 24 měsíců a je ohraničena nikoliv časovými údaji, ale skutečnostmi vyplývajícími z privatizačního procesu.

Zákon dále upravuje činnost, poslání, řídí orgány, zkratku a financování Tiskové kanceláře České republiky.

Zvláštní část:

K § 1:

Po provedené delimitaci majetku Československé tiskové kanceláře na Tiskovou kancelář Slovenské republiky bude část majetku Československé tiskové kanceláře umístěna na území České reoubliky dalikmitována na nově vznikající Tiskovou kancelář České republiky. Obsahem dělení mezi Československou tiskovou kanceláří, Tiskovou kanceláří České republika a Tiskovou kanceláří Slovenské republiky zůstane majetek sítě zahraničních zpravodajů ve výši cca 6 mil.Kčs. Po této delimitace nebudou existovat vzájemné pohledávky státu a tiskových kanceláří.

K § 3:

Tisková kancelář České republiky poskytuje své služby veřejnosti za úplatu, dříve zařazovaná ustanovení o povinnosti zveřejňovat stanoviska státních a ústředních orgánů České republiky se nevyslovují, předpokládá se automatický zájem informační agentury o závažná vládní a státní stanoviska. Tyto orgány budou mít vždy možnost zveřejnění za úplatu (§ 3 odst. 1) Zákaz provozu rozhlasového a televizního vysílání vychází z koncepce jediné veřejno-právní televize, jediného veřejno-právního rozhlasu a jediné veřejno-právní tiskové agentury, jež nebudou navzájem ignorovat do svých práv a povinností.

K §§ 4 - 8:

Institut rady, její složení, vznik a činnost je analogický zákonům České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi a zák. č. 484/1191 Sb., o Českém rozhlase.

Nezbytná veřejná kontroly je vykonávána skrze Radu tiskové kanceláře.

K § 9:

do působnosti ředitele (mimo práva a povinnosti zmíněné v zákoně) bude i povinnost vypracovat Statut a organizační řád Tiskové kanceláře České republiky, podléhající schválení Radou. Jest otázka, zda má být toto přímo součástí zákona.

K § 10:

Pro překlenutí nezbytně nutné doby, po kterou se předpokládají důsledky čtyřicetileté devastace a technicko - organizačníhoi zabedbání Československé tiskové kanceláře, se jeví vhodné pro účely zajištění úplné informovanosti státních orgánů České republiky (ministerstvo zahraničí, ministerstvo vnitra, Bezbečnostní informační služba) dotovat určité účelově vázané činnosti Tiskové kanceláře České republiky ze státního rozpočtu České republiky (např. zahraničních zpravoidajství, archiv a pod.)

K § 11:

Jedná se o zachování kontinuity značky a renomé tiskové agentury se starou tradicí a současnou relativně dobrou pověstí v zahraničí.

K § 12:

Zajišťuje souvislosti a kontinuitu na příslušné předcházející a související normy (viz obecná část).Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP