Část pátá

Komora auditorů České republiky

§ 24

(1) Pro rozhodování ve věcech oprávnění k výkonu auditorské činnosti podle tohoto zákona, k prosazování, ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů se zřizuje Komora auditorů České republiky se sídlem v Praze.

(2) Komora je právnickou osobou.

(3) Komora je samosprávnou profesní organizací sdružující všechny auditory a asistenty auditorů zapsané v seznamu vedeném komorou.

(4) Komora může vytvořit územní sekce.

§ 25

Působnost komory

Komora zejména

a) zabezpečuje zvyšování vzdělanosti a profesionální úrovně asistentů auditorů a auditorů a zajišťuje teoretickou a praktickou vzdělávací přípravu k dosažení kvalifikace účetní znalec,

b) vydává zkušební řád pro odborné a speciální zkoušky, jmenuje členy zkušební komise, zejména z řad odborníků ekonomické teorie a praxe,

c) provádí odborné zkoušky a vydává usnesení o výsledku zkoušky,

d) provádí speciální zkoušky a vydává zvláštní osvědčení o způsobilosti k výkonu auditorské činnosti ve vybraných odvětvích,

e) vydává dekrety fyzickým a licence právnickým osobám k výkonu auditorské činnosti,

f) vede seznamy auditorů, právnických osob vykonávajících auditorskou činnost a seznamy asistentů, provádí do nich zápisy a zveřejňuje tyto seznamy,

g) dohlíží na řádný výkon auditorské činnosti,

h) vydává statut komory, disciplinární řád a další řády usměrňující činnost auditorů v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními standardy v této oblasti,

i) stanoví podmínky členství jiných osob než auditorů a asistentů auditorů v komoře,

j) stanoví výši příspěvků a v dohodě s ministerstvem výši poplatku za účast na zkouškách a výši poplatku za provedení zápisu podle § 4 odst. 2 písm. c).

Orgány komory

§ 26

(1) Orgány komory jsou

a) sněm komory (dále jen "sněm"),

b) rada komory (dále jen "rada"),

c) dozorčí komise,

d) disciplinární komise,

e) revizoři účtů,

f) zkušební komise.

(2) Činnost orgánů komory a počty členů v jejích orgánech upraví statut, zkušební řád a disciplinární řád. Podrobnosti o volbách do orgánů komory stanoví volební řád.

(3) Komora může zřizovat další pomocné orgány pověřené zabezpečováním dílčích úseků činnosti.

(4) Funkce v orgánech komory jsou čestné. Při jejich výkonu přísluší auditorovi náhrada věcných výdajů a náhrada za ztrátu času.

§ 27

Sněm

(1) Sněm je nejvyšším orgánem komory. Tvoří jej auditoři a asistenti auditorů zapsaní v seznamu auditorů a asistentů auditorů. Asistent auditora nemá právo být volen do orgánů komory.

(2) Sněm

a) schvaluje statut, jednací, volební a disciplinární řád,

b) volí přímou a tajnou volbou členy rady, dozorčí komise, disciplinární komise a revizory účtů z řad auditorů, a to na dobu pěti let; členy těchto orgánů před uplynutím volebního období odvolává tajným hlasováním,

c) stanoví výši příspěvků členů komory,

d) schvaluje roční rozpočet komory, účetní závěrku komory, projednává a schvaluje zprávu o činnosti rady, zprávu revizorů účtů a ostatních orgánů komory,

e) stanoví podmínky pro členství jiných osob než auditorů a asistentů auditorů v komoře,

f) stanoví náhradu za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech komory,

g) usnáší se o všech dalších věcech náležejících do působnosti komory, které si vyhradí.

(3) Sněm je schopen platně se usnášet je-li přítomna nadpoloviční většina všech auditorů a asistentů auditorů. K platnosti usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných.

(4) Auditor nebo asistent auditora může písemně pověřit jiného auditora nebo asistenta auditora, aby ho zastupoval na sněmu; zastoupený auditor nebo zastoupený asistent auditora se považuje za přítomného na sněmu.

(5) Sněm svolává rada způsobem stanoveným statutem nejméně jednou ročně. Rada svolá sněm vždy požádá-li o to dozorčí komise, a to nejpozději do tří měsíců.

§ 28

Rada

(1) Rada je výkonným orgánem komory; za svou činnost odpovídá sněmu.

(2) Členy rady jsou prezident, viceprezident a další členové volení sněmem; postavení prezidenta, viceprezidenta a jejich pravomoce upraví statut.

(3) Rada rozhoduje o všech záležitostech komory, které tento zákon statut, jednací řád nebo usnesení sněmu nesvěří jinému orgánu komory.

(4) Rada zejména

a) připravuje podklady pro jednání sněmu a zajišťuje výkon jeho usnesení,

b) odpovídá za hospodaření s majetkem komory,

c) rozhoduje o opravných prostředcích podle § 34 tohoto zákona,

d) po dohodě s ministerstvem stanoví výši poplatku za účast na zkouškách a poplatku za provedení zápisu podle § 4 odst. 2 písm. c).

(5) Radu svolává prezident nejméně čtyřikrát ročně. Rada musí být svolána, pokud o to požádá alespoň třetina jejích členů.

§ 29

Dozorčí komise

(1) Dozorčí komise je kontrolním orgánem komory; za svou činnost odpovídá sněmu.

(2) Dozorčí komise dohlíží na usnesení sněmu a dozírá na činnost rady; za tím účelem musí být dozorčí komisi umožněn přístup ke všem dokladům komory.

(3) Dozorčí komise dohlíží na řádný výkon činnosti auditorů podle tohoto zákona.

(4) Členem dozorčí komise nemůže být člen orgánů uvedených v § 26 odst. 1 písm. b), d), e) a f).

(5) Dozorčí komise volí ze svých členů předsedu, který řídí činnost dozorčí komise.

§ 30

Disciplinární komise

(1) Disciplinární komise je orgánem komory, který rozhoduje o porušení povinností stanovených tímto zákonem a ukládá disciplinární opatření.

(2) Disciplinární komise volí ze svých členů předsedu, který řídí činnost komise.

(3) Činnost komise a podrobnosti disciplinárního řízení upraví disciplinární řád schválený sněmem.

§ 31

Revizoři účtů

(1) Revizoři účtů ověřují roční účetní závěrku komory podle předpisů platných pro povinné přezkušování a podávají zprávu o výsledku své činnosti sněmu.

(2) Revizoři účtů nemohou být voleni do orgánu uvedených v § 26 odst. 1 písm. b) a c).

Část šestá

Sankce

Disciplinární řízení

§ 32

(1) Za porušení povinností podle tohoto zákona (dále jen "disciplinární provinění") uloží komora auditorovi nebo asistentu auditora, nejde-li o trestný čin, některé z těchto disciplinárních opatření:

a) písemné napomenutí,

b) pokutu až do výše 500 000,- Kčs auditorovi a až do výše 50 000,- Kčs asistentu auditora,

c) pozastavení výkonu činnosti na dobu až tří let.

(2) Za závažné nebo opětovné porušení povinností podle tohoto zákona se auditorovi nebo asistentu auditora uloží disciplinární opatření vyškrtnutí ze seznamu.

§ 33

(1) O uložení disciplinárního opatření rozhoduje disciplinární komise v disciplinárním řízení na návrh dozorčí komise.

(2) Návrh na zahájení disciplinárního řízení může být podán do tří měsíců ode dne, kdy se dozorčí komise o disciplinárním provinění dozvěděla, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k disciplinárnímu provinění došlo.

(3) Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.

§ 34

(1) Proti rozhodnutí disciplinární komise, jímž bylo auditorovi nebo asistentu auditora uloženo disciplinární opatření, může auditor nebo asistent auditora nebo dozorčí komise podat do patnácti dnů od jeho doručení odvolání radě; odvolání má odkladný účinek.

(2) O odvolání rozhoduje rada, která po projednání věci buď rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne nebo rozhodnutí zruší. Zruší-li rada napadené rozhodnutí a věc vrátí disciplinární komisi k novému projednání a rozhodnutí, je disciplinární komise vázána právním názorem rady.

§ 35

Rozhodnutí disciplinární komise, jímž byla uložena pokuta, pozastaven výkon činnosti nebo rozhodnuto o vyškrtnutí ze seznamu auditorů nebo seznamu asistentů, přezkoumá na základě žaloby podané auditorem nebo asistentem auditora soud [§ 247 a násl. občanského soudního řádu.]

§ 36

Sankce právnickým osobám vykonávajícím auditorskou činnost

(1) Za porušení povinností podle tohoto zákona právnickou osobou vykonávající auditorskou činnost může disciplinární komise této právnické osobě uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kčs nebo ji vyškrtnout ze seznamu.

(2) Na řízení o uložení sankce podle odst. 1 se použijí obdobně ustanovení § 32 až 34 tohoto zákona.

§ 37

Výnos pokut připadá komoře.

Část sedmá

Hospodaření komory

§ 38

(1) Komora hospodaří se svým majetkem. Zdroji jejích příjmů jsou zejména příspěvky od auditorů a asistentů auditorů, poplatky za účast na zkouškách a za zápis do seznamu, úhrady za služby, které komora poskytuje a pokuty uložené jako sankce.

(2) Účetní závěrku komory ověřují revizoři účtů a schvaluje sněm komory.

Část osmá

Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

§ 39

(1) Fyzické osoby zapsané do seznamu auditorů podle vyhlášky federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti, s výjimkou osob uvedených v § 4 odst. 2 písm. a) tohoto zákona, se považují do dne založení seznamu auditorů za osoby zapsané do seznamu auditorů podle tohoto zákona; uvedené osoby komora zapíše do seznamu auditorů ke dni jeho založení. Tito auditoři jsou povinni požádat komoru o přezkoušení tak, aby je komora mohla přezkoušet nejpozději do tří let ode dne zápisu do seznamu auditorů podle tohoto zákona. Přezkoušení se provede v rozsahu stanoveném v § 9 odst. 4 tohoto zákona. Pokud žadatel při přezkoušení neuspěje anebo není v uvedené lhůtě přezkoušen, komora jej ze seznamu auditorů vyškrtne.

(2) Právnické osoby zapsané do seznamu určených auditorů federálního ministerstva financí podle vyhlášky federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb. komora zapíše do seznamu podle tohoto zákona jen v případě, že nejde o právnické osoby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) tohoto zákona. Komora vyškrtne ze seznamu auditorů k 1.1.1994 právnické osoby, které nesplní podmínky § 4 odst. 1 písm. c).

(3) Ustanovení § 7 písm. d) a ustanovení § 21 písm. d) se do doby nabytí účinnosti zákona o účetních znalcích neuplatní. Do této doby se místo toho v případě podle § 7 písm. d) vyžaduje pět let praxe v účetnictví.

(4) Při ověřování účetní závěrky účetních jednotek se až do vydání podrobnější úpravy komorou dle § 14 odst. 8 tohoto zákona postupuje podle ustanovení § 4 až § 8 a § 12 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 63/1 989 Sb., ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti.

(5) Ministr financí České republiky jmenuje přípravný výbor, který ve spolupráci s Unií auditorů České republiky svolá ustavující sněm komory do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 40

Dnem účinnosti tohoto zákona se s působností pro Českou republiku, s výjimkou podle § 39 odst. 4, nepoužije vyhláška federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti.

§ 41

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

V Praze dne 15. října 1992
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
JUDr. Jan NAVRÁTIL v.r.
předseda
zpravodaj
ústavně právního výboru ČNR
ústavně právního výboru ČNR
Ing. Tomáš JEŽEK CSc., v.r.
Ing. Libor NOVÁK v.r.
předseda
zpravodaj
rozpočtového výboru ČNR
rozpočtového výboru ČNR
Ing. Vladimír BUDINSKÝ v.r.
Ing. Vlastimil VLČEK v.r.
předseda
zpravodaj
hospodářského výboru ČNR
hospodářského výboru ČNR
MVDr. Jan ČERNÝ v.r.
Ing. Jaroslav SÝKORA v.r.
předseda
zpravodaj
zemědělského výboru ČNR
zemědělského výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP