ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

56

Společná zpráva

výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o auditorech a České komoře auditorů (tisk 11)

Ústavně právní výbor ČNR, rozpočtový výbor ČNR, hospodářský výbor ČNR a zemědělský výbor ČNR projednaly na svých schůzích v říjnu 1992 vládní návrh zákona České národní rady o auditorech a České komoře auditorů.

Ústavně právní výbor ČNR, rozpočtový výbor ČNR, hospodářský výbor ČNR a zemědělský výbor ČNR doporučují České národní radě, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem zákona v tomto znění:

"Zákon

České národní rady

ze dne......

o auditorech a komoře auditorů České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Část první

Úvodní ustanovení

§ 1

Tento zákon upravuje:

a) postavení a činnost auditorů a asistentů auditorů,

b) vznik, postavení a působnost komory auditorů (dále jen "komora").

§ 2

Tímto zákonem není dotčena působnost orgánů, které jsou oprávněny a povinny provádět kontrolu podle jiných právních předpisů.

Část druhá

Postavení auditora

§ 3

Auditorem podle tohoto zákona je fyzická osoba (dále jen "auditor"), která je zapsána v seznamu auditorů vedeném komorou (dále jen "seznam auditorů"). Auditorskou činnost mohou vykonávat i právnické osoby, které jsou zapsány v seznamu auditorů. Jménem právnických osob mohou auditorskou činnost vykonávat jen auditoři.

§ 4

(1) Komora zapíše do seznamu auditorů do dvou měsíců od doručení písemné žádosti

a) fyzickou osobu, která složila odbornou zkoušku,

b) fyzickou osobu, která splňuje podmínky pro výkon této činnosti v jiném státě a prokázala znalost obecně závazných právních předpisů platných v České republice před zkušební komisí jmenovanou komorou,

c) právnickou osobou, a to obchodní společnost, ve které náleží nejméně 60 % podílů [§ 61 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník] nebo hlasovacích práv auditorům zapsaným do seznamu auditorů, kteří jsou občany České republiky.

(2) Komora nezapíše do seznamu auditorů

a) fyzickou nebo právnickou osobu, která podniká [§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník] nebo se podílí na podnikání jiných osob, s výjimkou správy vlastního majetku, vedení účetnictví nebo ekonomického, daňového a účetního poradenství. Toto omezení se nevztahuje na výdělečnou činnost pedagogickou, vědeckou, uměleckou a publikační.

b) fyzickou osobu, která po složení odborné zkoušky pozbyla způsobilost k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena nebo která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,

c) fyzickou nebo právnickou osobu, která neuhradila poplatek za provedení zápisu ve výši stanovené komorou,

d) fyzickou osobu, která byla v posledních deseti letech vyškrtnuta ze seznamu auditorů disciplinárním opatřením podle § 32 odst. 2.

(3) Současně se zápisem osoby do seznamu auditorů vystaví komora fyzické osobě dekret a právnické osobě licenci, jimiž tyto osoby prokazují oprávnění k auditorské činnosti. Fyzické a právnické osoby jsou povinny na dobu pozastavení činnosti nebo při vyškrtnutí ze seznamu komoře odevzdat dekret nebo licenci.

§ 5

Zápis do seznamu auditorů opravňuje auditora k výkonu daňového poradenství.

§ 6

Rozhodnutí, kterým komora zamítla žádost uchazeče o zápis do seznamu auditorů, přezkoumá soud na základě opravného prostředku podaného žadatelem proti tomuto rozhodnutí [§ 2501 a násl. občanského soudního řádu].

§ 7

Odbornou zkoušku je oprávněna vykonat fyzická osoba, která

a) má plnou způsobilost k právním úkonům,

b) nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,

c) má ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického, právnického nebo technického směru se zaměřením na ekonomiku,

d) dosáhla kvalifikace účetní znalec a po dosažení této kvalifikace vykonávala po dobu alespoň dvou let praxi asistenta auditora,

e) uhradila poplatek za zkoušku ve výši stanovené komorou.

§ 8

Ve vybraných odvětvích stanovených komorou může vykonávat auditorskou činnost pouze auditor, který k tomu má zvláštní osvědčení. Osvědčení vydá komora auditorovi, který složí speciální zkoušku. Před vykonáním této zkoušky je povinen zaplatit poplatek ve výši stanovené komorou.

§ 9

(1) Odborná zkouška a speciální zkouška se konají před zkušební komisí.

(2) Komora zveřejní obory, ze kterých se bude odborná zkouška a speciální zkouška skládat, její formu a termín.

(3) Zkušební komise je složena z poloviny ze zástupců státních finančních orgánů jmenovaných ministerstvem financí České republiky (dále jen "ministerstvo") a z poloviny ze zástupců odborníků z ekonomické a právní teorie a praxe jmenovaných komorou. Předseda zkušební komise je vždy zástupce státních orgánů jmenovaný ministerstvem. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

(4) Odborná zkouška je zaměřena na ověření teoretických znalostí v oborech obchodního, daňového a finančního práva, účetnictví, metod ověřování účetní závěrky a v dalších oborech stanovených komorou a na ověření schopností uplatnit tyto znalosti při výkonu činnosti auditora. Speciální zkouška je zaměřena na obory, jejichž znalost je ve vybraných odvětvích nezbytná. Zkoušky probíhají v českém nebo slovenském jazyce. Část zkoušky musí mít písemnou formu.

(5) O výsledku odborné zkoušky a speciální zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním. Žadatel složí odbornou zkoušku a speciální zkoušku, hlasuje-li pro tento výrok nadpoloviční většina přítomných členů zkušební komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(6) Fyzická osoba, která nevykoná odbornou zkoušku, může ji opakovat znovu nejdříve po šesti měsících po neúspěšném vykonání odborné zkoušky.

§ 10

Osoby žádající o vykonání zkoušky nebo o zápis do seznamu auditorů jsou povinny poskytnout komoře všechny údaje a doklady potřebné k posouzení jejích žádosti komorou. Osoby zapsané do seznamu auditorů jsou povinny komoře sdělovat všechny změny v údajích vedených o nich komorou podle tohoto zákona, popřípadě podle zvláštních předpisů.

§ 11

(1) Komora může pozastavit auditorovi výkon auditorské činnosti, jestliže

a) bylo zahájeno řízení o omezení nebo zbavení jeho způsobilosti k právním úkonům,

b) bylo proti němu zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin,

c) nesplnil povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu,

d) neposkytuje komoře údaje, které si komora vyžádá.

(2) Auditorovi je pozastaven výkon činnosti

a) v případech podle odstavce 1 písm. a) a b) do doby pravomocného ukončení řízení,

b) v případech podle odstavce 1 písm. c) do doby uzavření pojistné smlouvy,

c) při uložení disciplinárního opatření do doby uvedené v rozhodnutí komory.

§ 12

(1) Ze seznamu auditorů Komora vyškrtne fyzickou osobu, která

a) zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou,

b) byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena,

c) byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin nebo byla odsouzena k trestu zákazu výkonu povolání souvisejícímu s činností auditora,

d) byla postižena disciplinárním opatřením vyškrtnutí ze seznamu auditorů,

e) písemně požádala komoru o vyškrtnutí ze seznamu auditorů,

f) neuhradila stanovené příspěvky do jednoho roku po termínu splatnosti.

(2) Ze seznamu auditorů komora vyškrtne právnickou osobu, která

a) ukončila svou činnost,

b) je v likvidaci,

c) nesplňuje podmínky uvedené v § 4 odst. 1 písm. c) a v § 4 odst. 2,

d) požádala písemně o vyškrtnutí,

e) je v úpadku [Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.]

(3) Ze seznamu může Komora vyškrtnout toho, kdo

a) byl pravomocně odsouzen za jiný trestný čin, než který je uveden v odstavci 1 písm. c) jde-li o trestný čin související s činností auditora "

b) neprovádí nepřetržitě více než tři roky auditorskou činnost u účetních jednotek, pro které je tato povinnost stanovena zvláštními předpisy [§ 20 zákona č. 563/1991 Sb.].

Část třetí

Činnost auditora a právnické osoby vykonávající auditorskou činnost

§ 13

Činnost auditora je odbornou činností, kterou auditor vykonává zcela samostatně a nezávisle. Je při ní vázán zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, statutem komory a řády stanovenými komorou. Je povinen ji vykonávat svědomitě.

§ 14

(1) Auditor u účetní jednotky ověřuje

a) zda údaje v účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce (dále je "účetní závěrka") a ve výroční zprávě věrně zobrazují stav majetku a závazků, rozdíl majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření,

b) zda účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.

(2) Při ověřování podle odstavce 1 auditor ověřuje i údaje v zahajovací rozvaze a závažné hospodářské operace uskutečněné účetní jednotkou v průběhu roku, zejména změny výše základního (kmenového) jmění.

(3) Údaje vykazované v účetní závěrce může auditor ověřovat dílčím způsobem v průběhu kalendářního roku.

(4) Účetní jednotka je povinna poskytnout auditorovi veškeré jím požadované doklady a jiné písemnosti, informace a vysvětlení potřebné k řádnému ověření účetní závěrky a výroční zprávy. Povinnost poskytnout auditorovi informace potřebné k řádnému ověření účetní závěrky a výroční zprávy účetní jednotky mají i obchodní partneři této účetní jednotky, a to na základě žádosti auditora doložené souhlasem účetní jednotky. Auditor je oprávněn být přítomen při inventarizaci majetku a závazků účetní jednotky, popřípadě si ji vyžádat v oblasti, ve které zjistil nedostatky. Je oprávněn si vyžádat písemné pověření o přístupu k informacím vedeným o ní u bank nebo peněžních ústavů.

(5) Auditor zpracuje na základě ověření údajů účetní závěrky a výroční zprávy písemnou zprávu o ověření účetní závěrky. Zpráva musí obsahovat obchodní jméno účetní jednotky, období, za které bylo ověření údajů účetní závěrky a výroční zprávy provedeno, předmět ověření, jméno a číslo dekretu auditora, obchodní jméno a číslo licence, výrok auditora, datum vyhotovení zprávy, podpis auditora odpovědného za předložení zprávy.

(6) Auditor ve výroku vyjádří názor, zda údaje účetní závěrky a výroční zprávy za ověřované období odpovídají požadavkům uvedeným v odstavci 1 a 2. Při zjištění nedostatků uvede tyto nedostatky ve zprávě. Auditor předá písemnou zprávu o ověření účetní závěrky statutárním orgánům účetní jednotky. Účetní jednotka uvede výrok auditora ve výroční zprávě [§ 21 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb.].

(7) K ověření konsolidované účetní závěrky může auditor využít zprávu zpracovanou auditorem pro účetní jednotku, jejíž účetní závěrka je zahrnována do konsolidované účetní závěrky.

(8) Postup při ověřování údajů účetní závěrky a výroční zprávy, způsob a formu zpracování a projednání zprávy o ověření účetní závěrky stanoví podrobněji komora.

§ 15

O průběhu auditorské činnosti u účetní jednotky vede auditor spis, ve kterém zaznamenává všechny významné skutečnosti zjištěné při této činnosti. Součástí spisu je kopie zprávy o ověření účetní závěrky, účetní závěrka, výroční zpráva účetní jednotky a další náležitosti stanovené komorou. Spis se archivuje deset let. Právo nahlížet do spisu má komora a soud.

§ 16

Auditor je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své činnosti a nesmí jich zneužít ke svému prospěchu nebo k prospěchu někoho jiného. Tuto povinnost má i asistent auditora a pracovníci, které auditor nebo právnická osoba vykonávající auditorskou činnost zaměstnává. Zprostit auditora povinnosti zachovat mlčenlivost může komora nebo statutární orgán účetní jednotky, jejíž účetní závěrku ověřoval.

§ 17

Auditor nebo právnická osoba vykonávající auditorskou činnost jsou povinny před zahájením své činnosti uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem auditorské činnosti. Toto pojištění musí trvat po celou dobu výkonu auditorské činnosti.

§ 18

(1) Auditor nebo právnická osoba vykonávající auditorskou činnost provádí ověření účetní závěrky a výroční zprávy na základě smlouvy uzavřené s účetní jednotkou.

(2) Auditor nebo právnická osoba vykonávající auditorskou činnost vykonává auditorskou činnost za úplatu, jejíž výši dohodne ve smlouvě uzavřené s účetní jednotkou. Úplata se nesmí spojovat s věcným plněním a nesmí se stanovit jako přímý podíl na ukazatelích výsledků činnosti účetní jednotky.

(3) Kromě úplaty náleží auditorovi nebo právnické osobě vykonávající auditorskou činnost náhrada nezbytné výše prokázaných věcných výdajů vynaložených při výkonu auditorské činnosti nebo v souvislosti s ní.

§ 19

Auditorskou činnost u účetní jednotky, jakož i u účetních jednotek, jejichž účetní závěrka se zahrnuje do konsolidované účetní závěrky [ § 22 zákona č. 563/1991 Sb.], nesmí vykonávat osoba, která

a) je k nim ve vlastnickém, spoluvlastnickém, členském, pracovním nebo obdobném vztahu, ze kterého jí plyne majetkový nebo jiný prospěch,

b) je členem jejich volených nebo jmenovaných orgánů,

c) je osobou blízkou [ § 116 občanského zákoníku] k osobám, kteří mají v účetních jednotkách postavení, jež by mohlo ovlivnit činnost auditora,

d) vede účetnictví u těchto účetních jednotek, sestavuje jejich účetní závěrku a jejich daňová přiznání nebo je ustanovena jejich likvidátorem.

Část čtvrtá

Asistenti auditora

§ 20

Asistentem auditora je fyzická osoba zapsaná do seznamu asistentů auditorů vedeném komorou (dále jen "seznam asistentů").

§ 21

Komora zapíše do seznamu asistentů každého, kdo

a) má plnou způsobilost k právním úkonům,

b) nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin,

c) má ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, právnického směru nebo technického směru se zaměřením na ekonomiku nebo má úplné střední vzdělání ekonomického směru a pět let praxe v účetnictví,

d) zahájil studium v rámci teoretické a praktické přípravy k dosažení kvalifikace účetní znalec,

e) je v pracovním poměru u auditora nebo právnické osoby vykonávající auditorskou činnost,

f) nebyl v průběhu posledních pěti let vyškrtnut ze seznamu asistentů disciplinárním opatřením podle § 32 odst. 2.

§ 22

Asistent auditora je oprávněn provádět jednotlivé úkony auditorské činnosti, jimiž ho auditor pověří s výjimkou podepisování zprávy auditora a stanoviska podle § 14 odst. 5.

§ 23

(1) Ze seznamu asistentů komora vyškrtne fyzickou osobu, která

a) zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou,

b) byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena,

c) byla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin nebo byla odsouzena k trestu zákazu výkonu povolání souvisejícímu s činností asistenta auditora,

d) byla postižena disciplinárním opatřením vyškrtnutím ze seznamu asistentů,

e) písemně požádala komoru o vyškrtnutí ze seznamu asistentů,

f) neuhradila stanovené příspěvky do jednoho roku po termínu splatnosti,

g) byla zapsána do seznamu auditorů.

(2) Ze seznamu asistentů může komora vyškrtnout toho, kdo byl pravomocně odsouzen za jiný trestný čin než který je uveden v odstavci 1 písm. c), jde-li o trestný čin související s činností asistenta auditora.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP